دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اهمیت ثبت رکورد در مزارع مرغداری
اهمیت ثبت رکورد در مزارع مرغداری از:مهندس حمید رضا ضیایی  هنگامیکه تعداد طیور کم باشد ثبت رکوردها چندان اهمیت ندارد ، چون خسارات احتمالی نیز کم خواهد بود ولی اگر تعداد طیور زیاد باشد ، ثبت رکودها اهمیت پیدا می کند. چون روزانه بابت هر سالن و یا هر گله ،هزینه زیادی صورت می گیرد . بنابراین لازم است کلیه آمارها ،شامل تعداد موجود ،حذف و تلفات ،جابجایی ، تولید و میزان دان مصرفی ،اقلام وارده و صادره ،عملیات انجام شده نظیر وزن کشی و… ثبت گردد.
با نگاه به آمار ثبت شده می توان به نمایی از وضعیت گله پی برد . علاوه بر این با بررسی آمارها می توان به نتیجه گیری فنی نیز رسید .
آمارها باید به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ،فصل و سالیانه و پایان دوره ثبت شوند . در حقیقت سایر آمار ها از آمار روزانه منتج می شوند ،بنا بر این در ثبت آمار روزانه باید دقت زیادی مبذول گردد که قبل از شروع هر دوره نظیر آماده سازی ، پرورش و تولید ، فرم های مخصوص آماده و آمار لازم در آنها ثبت گردد .

ثبت آمار بطور کلی ۳ مزیت دارد : ۱- اطلاعات کاملی از عوامل موثر بر تولید را ارائه می کند و اگر نتایج منطقی نبود در اولین فرصت می توان اقدامات لازم را به عمل آورد ویا به عبارت دیگر فاکتور زمان از دست نمی رود ویا اگر در دوره ی فعلی کاری نمی توان انجام داد ،می توان از تجربیات استفاده کرد که ضرر های احتمالی به گله ی بعدی وارد نشود . ۲- داشتن اطلاعات روز کمک بسیار موثری برای مدیر مزرعه برای اتخاذ تصمیم مناسب دارد و مدیریت با وجود آمار ساده تر می شود . ۳- به طور غیر مستقیم استفاده از آمارها موجب کاهش هزینه ها می شود . آمارها در داخل واحد باید به صورت زیر ثبت گردند : - آمار سر باکس ــــــــــ توسط کارگر ثبت شود . - آمار سر سالن ـــــــــــ توسط تکنسین ثبت شود . - آمار گله ـــــــــــــــتوسط مدیر مزرعه ثبت شود . آمار های مورد نیاز برای یک واحد عبارتاند از : الف - آمار های دوره پرورش: دمای حد اقل و حد اکثر،تلفات ،حذف ،موجودی ،مصرف دان ،وزن ،عملیات بهداشتی و درمانی ،عملیات پرورش (نوک چینی و…) ب - آمار های دوره تولید: پیش بینی از وضعیت تولید و ثبت عملکرد در کنار آن ها. تعداد تخم مرغ تولید شده .حذف شده ،ارسالی به جوجه کشی. دان مصرف شده ،درصد تولید تخم مرغ تعداد طیور موجود ،حذف و تلفات و جابجایی ،تعداد خروس ،نسبت خروس به مرغ. وزن تخم مرغ (بهترین روز برای وزن کشی تخم مرغ ۴ شنبه است) میزان دان موجود در سیلوها ،(۲ هفته یکبار) دان درخواست شود . هزینه ی تمام شده ی یک عدد تخم مرغ نطفه دار. ج - آمار های دوره آماده سازی: اقلام مصرفی و یا اقلام مورد نیاز برای دوره ی آماده سازی کارهای انجام شده

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام