دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر
ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیردنیای کشت و صنعت تزریق عصاره سیر به جنین جوجه ها در مراحل اولیه تکامل سبب افزایش جمعیت جوجه های گوشتی نر در طی آزمایش انجام شده در خاورمیانه گردیده است .  از آنجایی که جوجه های گوشتی نر نسبت به جوجه های گوشتی ماده سریع تر رشد میکنند و ضریب تبدیل پائین تری دارند ، تعجب آور نیست که کوشش هایی جهت افزیش جمعیت جوجه های نر هچ شده صورت گیرد . محققین اثرات نسبی عصاره سیر و چندین محرک گیاهی دیگر را در تغییر جنسیت جوجه ها مورد مقایسه قرار دادند . محرک های گیاهی در هفته های ابتدایی سبب رشد غدد بیضوی در جوجه های گوشتی جنس ماده شده اند .
تخم مرغها توسط یکی از ترکیبات محرک کننده ( و نیز آب مقطر به عنوان گروه شاهد ) در سن ۵ روزگی تلقیح شدند و هنگام جوجه آوری ، جوجه های حاصله تعیین جنسیت شدند و تا سن ۸ هفتگی پرورش داده شدند . نسبت جنس نر به ماده در گروه کنترل ۱/۱ به ۱ بود که به طور مشخص کمتر از سایر گروه ای آزمایشی بود . عصاره سیر سبب ایجاد نسبت ۶/۲ به ۱ گردید که در هنگام استفاده از محرک های گیاهی دیگر این نسبت تا ۵ به ۱ افزایش یافت . در این گروهها هیچگونه تغییری در اندام یا عملکرد جوجه های گوشتی تا سن ۸ هفتگی مشاهده نشد