دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 دمای آب مصرفی طیور تخمگذار
 

دمای آب مصرفی طیور تخمگذار

به طور معمول به پرورش دهندگان طیور تخمگذار توصیه شده است که دمای آب مصرفی طیور را تا حد امکان ، به خصوص وقتی که درجه حرارات محیط افزایش می یابد ، خنک نگهدارند .
در دانشگاه یووا دو آزمایش در این رابطه انجام گردید . در آزمایش اول آبی با دمای0c18 یا 27 درجه سانتی گراد برای مرغهای تخمگذار دارای سن 29 هفتگی که در دمای محیطی متوسط 31 درجه سانتیگراد برای مدت 4 هفته نگهداری می شدند ، تامین گردد . در دو هفته نخستین آزمایش ، مرغهایی که آبی با دمای 18 درجه سانتی گراد دریافت می کردند مصرف غذای بیشتری داشتند ولی بعد از دو هفته تغییری مشاهده نشد . مصرف آب تحت تاثیر دمای آب نبود ولی با افزایش درجه حرارت محیط ، مصرف آب افزایش یافت .
در آزمایش دوم ، آبی با دمای 15 ، 19 ، 23 و یا 27 درجه سانتی گراد در دمای محیطی متوسط 5/32 درجه سانتی گراد برای مرغها مهیا گردید . مصرف غذا در نخستین هفته تقریبا 30% افت کرد ولی اثر دمای آب مصرفی همچون آزمایش اول به وضوح مشخص نبود . زمانیکه دمای آب به 23 درجه سانتی گراد رسید، کاهش مصرف غذا مشهود بود . همچنین پرندگان در طول انجام آزمایش در این تیمار به طور بارز آب بیشتری مصرف کردند . با این وجود ، محققین اختلافات بارزی میان تک تک مرغها در هنگام پاسخ به درجه حرارتهای مختلف محیطی و دماهای مختلف آب مصرفی یافتند .
در تمامی موارد ، کاهش مصرف خوراک در آغاز وقوع افزایش دمای محیط وجود داشت و در طی انجام این آزمایشات به خوبی به اثبات رسید . لازم به ذکر است پرندگان در نهایت با درجه حرارت بالا سازش می یابند ولی آب خنک می تواند این مراحل را تسریع بخشد و پاسخ منفی پرنده را در ابتدای واکنش کاهش دهد .