دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری موقعیت
الف-فواصل:
حداقل فاصله محدوده تاسیسات دامداریهاوکارخانجات باواحدهای مشابه وغیرمشابه وهمچنین باشهر،شهرک وروستا (مناطق مسکونی ) جنگل،رودخانه،دریاوسایرعوا رض طبیعی،حریم فرودگاه،جاده،راه آهن،خطوط اصلی انتقال نفت وگاز،شبکه های فشارقوی برق وواحدهای صنعتی(عوارض تاسیساتی)،براساس مفادمندرج درجدول،فواصل تعیین می شود.
تبصره1:درمواقع اضطراری ویاارائه دلایل مستدل،کمیسیون مرکزی مجازاست،نسبت به کاهش یاافزایش حداقل فواصل مذکورمندرج درجدول فوق الذکر،تصمیم لازم رااتخاذکند.
تبصره2:درخصوص بعضی ازکارخانجات وواحدهای پرورش بعضی ازحیوانات که درجدول فواصل است،نامی ازآنهابرده نشده است،براساس توضیحاتی که درفصول اختصاصی پرورش هرکدام ازآنهاذکرشده اقدام می شود.
ب-عوارض جغرافیایی واقلیمی
1-درحدامکان،محل تاسیسات بایدبه گونه ای انتخاب شود،که جهت وزش بادازسوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.
2-محل تاسیسات درموردحیوانات پوستی غیرنشخوارکننده،به خصوص جوندگان،بایدطوری احداث شودکه ازنظرعبورومرور سایرحیوانات وجوندگان وحشی به داخل تاسیسات جلوگیری به عمل آید.
3-محل تاسیسات نبایددرمسیرهای شناخته شده،قرارگیرد.
تاسیسات وتجهیزات
الف-ضایعات:
به منظورمعدوم کردن تلفات وضایعات درکلیه واحدهای دامداری،کارخانجات جوجه کشی وکشتارگاهها،بایدنسبت به حفرچاه تلفات،نصب کوره لاشه سوز،دفن یاتحویل آنهابه مراکزتبدیل ضایعات بارعایت کلیه شرایط بهداشتی اقدام شود.
تبصره:درهرصورت کلیه واحدهای دامداری،کارخانجات یاکشتارگاههابایدنسبت به تبدیل،محو یادفن تلفات وضایعات خود، به نوعی که باعث شیوع بیماری یاانتشارآلودگی نشود،اقدام کنند.
ب-فاضلاب
تصفیه فاضلاب دامداریهاوکارخانجات برحسب مورد،دارای ضوابط مشروحه زیرخواهدبود:
1-درنقاطی که آبهای تحت الارضی پائین باشدواطراف گاوداری،زمین کشاورزی وجودداشته باشد،گاوداری بایددارای سیستم جمع آوری فاضلاب ازشیردوشتی،محل پرورش گوساله وزایشگاه باشدوفاضلاب مزبور،جهت کاهش بارآلودگی ورسوب موادمعلق به حوضچه ترسیب هدایت شودوپس ازرسوب گیری درحوضچه های مزبور،به زمینهای کشاورزی جاری گردد.
2-درگاوداریهایی که آبهای تحت الارضی پائین باشدودراطراف گاوداری زمین کشاورزی وجودنداشته باشد،فاضلاب بایدپس از عبورازحوضچه های ترسیب،به چاه فاضلاب هدایت شود.
3-درنقاطی که آبهای تحت الارضی بالاباشدودراطراف گاوداری زمین کشاورزی وجودداشته باشد،فاضلاب بایدبه حوضچه های ترسیب هدایت شودوپس از24ساعت توقف درحوضچه های مزبور،همراه باآب کشاورزی درزمینهای زراعتی جاری گردد.
4-درنقاطی که آبهای تحت الارضی بالاباشدودراطراف گاوداری زمین کشاورزی وجودنداشته باشد،فاضلاب باید به حوضچه های ترسیب هدایت وپس از24ساعت توقف،توسط دستگاه تخلیه به محل مناسب دیگری حمل شود.
5-درخصوص گاوداریهای کوچک وسایردامداریهاوکارخانجات جوجه کشی ومیادین دام،بسته به شرایط جغرافیایی واقلیمی ونوع دام وشیوه بهره برداری،فضولات بایدبه نوعی جمع آوری وخارج شوند،که باعث آلودگی واحدیامحیط زیست اطراف نگردند.
6-فاضلاب کشتارگاهها،بایدپس ازتصفیه کامل حیاتی وتولیدی،درزمینهای کشاورزی یاچاه فاضلاب،برحسب امکانات جاری شود.
7-تخلیه فاضلاب کلیه دامداریها،کارخانجات وکشتارگاههابه رودخانه،آب بندان،دریاودریاچه ممنوع می باشد.درمواقع اضطراری،بانظرموافق کارشناسی محیط زیست بلامانع است.
ج-لوازم ووسایل:
1-کلیه دامداریهاباید،مجهزبه تاسیسات ولوازم ووسایل مخصوص ضدعفونی،سمپاشی وهمچنین،مجهزبه وسایل ایمنی باشند.
2-کارکنان دامداریهابرحسب وظیفه باید،مجهزبه کلاه،لباس کاروچکمه باشندوسایروسایل بهداشتی وایمنی برای آنان درواحدمهیاباشد.

ضوابط تاسیس واحدهای دامپروری

تاسیس واحدپرواربندی گوساله
ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله:
1-ظرفیت:
ظرفیت هرواحدپرواربندی جدیدالتاسیس،نبایددرهردوره از50راس کمترواز1000راس بیشترباشد.
تبصره:شرکتهای تعاونی تولیدوکشت وصنعتهای واجدشرایط می توانند،متقاضی اخذپروانه تاسیس پرواربندی گوساله، بیش از هزارراس درهردوره باشند.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی که درذیل نقشه های منضم به ((نظام))قید شده است،مشخص می شود.
زمینهای ارائه شده جهت کشت نباتات علوفه ای باید ازانواع زمینهای آبی باشد وبه میزانی تعیین گرددکه بتواندحداقل 3/1 کل نیازغذائی موردنیازدام راتامین کند.
3-نقشه وجایگاه:جهت پرواربندی وپرورش گوساله،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 25-100و300راس دراقلیمهای سردسیروگرمسیربه شرح منضم به کتای طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.
مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گوساله پروارتعیین می شودومتوسط مساحت زیربنای مفیدموردنیازبه ازای هرراس گوساله پرواری اصیل دریک دوره،85/4مترمربع مسقف و15/5مترمربع غیرمسقف وبه ازای هرراس گوساله دورگ وبومی،35/4مترمربع مسقف و5مترمربع غیرمسقف،به شرح زیرمی باشد.
شرح گوساله اصیل گوساله دورگ بومی
مسقف غیرمسقف مسقف غیرمسقف
جایگاه گوساله نر 5/2 4 2 4
خانه گارگری 4/0 -- 4/0 --
محل عملیات دامپزشکی 2/0 -- 2/0 --
انبارعلوفه 17/1 -- 17/1 --
انبارکنسانتره 58/0 -- 58/0 1
سیلو -- 15/1 -- --
جمع کل(مترمربع) 85/4 15/5 35/4 5

تبصره1:درواحدهای کمترازیکصدراس،احداث محل عملیات دامپزشکی ضروری نیست ودرظرفیتهای بالای 100راس به ازای هر100راس اضافه(علاوه برآنچه که دربالااشاره گردید)،10مترمربع مسقف ودوبرابرآن بهاربنددرنظرگرفته می شود.
تبصره2:جهت بارگیری وتخلیه گوساله بایدسکوی موردنیازپیش بینی شود.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف کشور،به تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان،می توان یه جای سکوی علوفه (غیرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف) استفاده کرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات پرواربندی گوساله،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامی است.
تبصره1:تاسیسات موجودی که جهت صدورپروانه بهره برداری واحدهای فوق الذکربه کارخواهدرفت،بایدبه تائیدکمیسیون صدورپروانه استان رسیده باشدومبنای محاسبه ظرفیت چنین واحدهائی براساس آنچه که درقسمتهای ذکرشده است،می باشد.
تبصره2:گاوداریهای موجودی که به علت عدم امکان رعایت فاصله مشمول دریافت پروانه بهره برداری نوسازی یابهسازی نشوند،می توانندبرابرضوابط انتقال،پروانه تاسیس دریافت کنند.
تبصره3:تمدیدپروانه بهره برداری واحدهای گاوداری شیری بالای هزارراس،که قبلا"پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، بلامانع است.


تاسیس واحد پرورش گاو شیری

ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گاوشیری
1-ظرفیت:ظرفیت گاوداری شیری جدیدالتاسیس،نبایداز20راس کمترباشدوظرفیتهای بیشتربه شرح زیر تعیین می شود.
- واحدهای کوچک به ظرفیت 20الی 50راس گاومادر.
- واحدهای متوسط به ظرفیت 51الی 150راس گاومادر.
- واحدهای بزرگ به ظرفیت 151الی 300راس گاومادر.
- واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از300راس گاومادر(حداکثر500راس)
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای گاوداری شیری برحسب میزانی که درذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قیدشده است،مشخص می گردد.
زمینهای زراعی موردنیاز(خریدقطعی،واگذاری� � ?اجاره حداقل 25ساله)جهت کشت نباتات علوفه ای به میزان یک هکتاربرای 2راس گاواصیل،یک هکتاربرای 3راس گاودورگ ویک هکتاربرای4راس گاوبومی است که بتواندحداقل 3/1کل نیازموادغذایی دام راتامین کندبقیه نیازغذایی توسط دامداروازطریق موادغذایی متراکم تامین می شود.
تبصره:درمناطق گیلان،مازندران،گرگان وگنبد،میزان زمین زراعی موردنیازمی تواندتامقدار30درصدکاهش پیداکند.(به عنوان مثال 7/0هکتارجهت دوراس گاواصیل ).
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری وپرورش گاوشیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 10-20-30-50-75-100راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گاومولدتعیین گردیده ومتوسط مساحت زیربنای مفیدموردنیازبرای یک راس گاومولد(مادر)،6/15مترمربع مسقف و5/19مترمربع غیرمسقف است،که براساس ترکیب گله ونیازهای جنبی،به طورتقریب،به شرح زیرمی باشد.

مساحت موردنیاز(مترمربع)
ترکیب گله وتاسیسات موردنیاز مسقف غیرمسقف
جایگاه گاوشیرده وخشک 5 10
تلیسه پای کل تازایش 26/1 52/2
گوساله6تا12ماهه ماده 5/0 1
گوساله 6تا12ماهه نر(نرپرواری) 5/0 1
گوساله 5/2تا6ماهه 47/0 95/0
گوساله3هفته تا5/2ماهگی 2/0 4/0
زایشگاه وگوساله دانی(باکس های انفرادی) 72/0 --
بیمارستان 15/0 --
جایگاه گاونر 15/0 3/0
انبارکنسانتره 25/1 --
هانگارعلوفه 2 --
سیلو -- 83/2
دفتراداری ومدیریت 6/0 --
واحدمسکونی 1 --
محوطه عملیات دامپزشکی -- 5/0
سالن انتظار،شیردوش،محل جمع آوری وسردکردن
شیروموتورخانه 8/1 --
جمع زیربنای مفید(مترمربع) 6/15 5/19

تبصره1:ساختمانهای جنبی گاوداری تاظرفیت یکصدراس گاومولدمطابق معیارهای تعیین شده تهیه وطراحی می شودواز ظرفیت یکصدراس به بالا،به ازای هریکصدراس ظرفیت گاواضافی،مساحت زیربنای مفید جایگاه موردنیازبه شرح زیرقابل افزایش می باشد.
- داروخانه وبیمارستان 15درصد
- گوساله دانی وزایشگاه 50درصد
- دفتراداری ومدیریت ومسکونی 30درصد
- سالن انتظار،سالن شیردوش،گاوهای محل 50درصد
جمع آوری وسردکردن شیروموتورخانه
سایرساختمانهابایدطبق زیربنای مفیدتعیین شودوبه نسبت ظرفیت واحدگاوداری افزایش یابد.
تبصره2:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی موجوددرمناطق مختلف کشور،بنابه تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان، می توان به جای سکون علوفه (غیرمسقف)ازانباریاهانگارعل وفه(مسقف)استفاده کرد.
تبصره3:درمناطق خیلی سرد،که آخوروراهروتغذیه درزیرسقف قرارمی گیرد،مساحت زیربنای غیرمفیدنسبت به میزان تعیین شده تا20درصدقابل افزایش است(به تعریف زیربنای مفیدوغیرمفید رجوع شود)
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات گاوداری شیری،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامی است

تاسیس واحد پرواربندی بره
-ظرفیت:ظرفیت یک واحدپرواربندی بره دریک دوره پروارنبایداز100راس کمترباشدظرفیتهای بیشتربه شرح زیرتعیین می گردد:
-واحدهای پرواربندی بره به ظرفیت صدالی سه هزارراس بره درهردوره،برای کلیه متقاضیان واجدشرایط مجازاست.
-واحدهای پرواربندی بره به ظرفیت بیش ازسه هزارراس بره درهردوره،برای شرکتهای تعاونی تولیدوکشت وصنعتهای واجدشرایط می باشد.
تبصره:صدورپروانه برای تاسیس پرواربندی بره به ظرفیت بیش ازسه هزارراس بره درهردوره،منوط به تصویب نهائی کمیسیون مرکزی است.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرواربندی بره برحسب میزانی که درذیل نقشه های منضم به((نظام))قید شده است،مشخص می شود.
زمینهای ارائه شده جهت کشت نباتات علوفه ای،بایدازانواع زمینهای آبی باشدوبه میزان یک هکتار،جهت 25راس بره پروار تعیین می شود.بقیه نیازغذائی،توسط دامداروازطریق موادغذایی متراکم تامین می گردد.
تبصره:میزان کل موادغذایی موردنیازمعادل 100واحدعلوفه ای به صورت متعادل وبه ازای هرراس بره پرواری دریک دوره 100روزه می باشد.برای حداقل دودوره پرواربندی نیازغذایی دوبرابرخواهدبود.
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری بره پرواری،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 100تا250راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرو معتدل به شرح منضم طراحی، پیش بینی وترسیم شده است.مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برای هرراس بره به طورتقریب 93/0مترمربع مسقف و98/1مترمربع غیرمسقف به شرح زیرمی باشد:
غیرمسقف مسقف ترکیب گله وتاسیسات
6/1 8/0 هرراس بره
-- 13/0 انبارکنسانتره
38/0 -- سکوی علوفه
98/1 93/0 جمع کل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق کارگر،دفترکار،محل جمع آوری کود،حمام ضد کنه،...بستگی به امکانات ونیازدامدر دارد.
تبصره2:درمناطقی که محدودیت زمین وجودنداشته باشد،بهاربندتا4/2مترمربع قابل افزایش است.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف کشور،بنابه تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان می توان به جای سکوی علوفه(غیرمسقف)ازانبارعلوفه (مسقف)استفاده کرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص تاسیسات پرواربندی بره،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامی است.


تاسیس واحد پرورش گوسفند داشتی
ضوابط صدورپروانه تاسیس واحدهای گوسفندداشتی
(روشهای معمول تولید،پرورش گله های خالص نژادی،تولیدقوچ اصلاح شده ،تولیدبره های آمیخته):
1-ظرفیت:ظرفیت واحدهای جدیدالتاسیس پرورش گوسفندداشتی نبایداز100راس میش مادرکمترباشدوظرفیتهای بیشتر،به شرح زیرتعیین می گردد.
-واحدهای پرورش گوسفهندداشتی به ظرفیت 100الی1000راس میش مادر،که برای کلیه متقاضیان واجدشرایط مجازمی باشد.
-واحدهای پرورش گوسفندداشتی به ظرفیت به بیش از1000راس میش مادر،که برای شرکتهای تعاونی تولیدوکشت وصنعتهای واجدشرایط مجازمی باشد.
2-زمین:حداقل زمین موردنیازجهت تاسیس واحدهای پرورش گوسفندداشتی برحسب میزانی که درذیل نقشه های منظم به ((نظام))قیدشده است،مشخص می شود.
ظرفیت پروانه تاسیس گوسفندداشتی براساس ظرفیت پروانه چراوسایرمنابع چرائی تحت مالکیت(دست کاشت،پس چروبقایای محصولات زراعی)تعیین می گردد.
تبصره1:گوسفنددارائی که درطرحهای مرتعداری مشارکت دارند،دراخذپروانه تاسیس گوسفندداشتی ازاولویت خاص برخوردارخواهندبود.
تبصره2:متقاضیان که دارای زمین زراعی جهت کشت علوفه هستند،ازاولویت بیشتری دراخذپروانه تاسیس برخوردارخواهندبود.
3-نقشه وجایگاه:جهت نگهداری وپرورش گوسفندداشتی،نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 100-200-300-500راس برای اقلیمهای سردسیر،گرمسیرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحی،پیش بینی وترسیم شده است.
مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب یک راس میش مادرتعیین می شود.
متوسط مساحت نقشه های تهیه شده برحسب یک راس میش داشتی 95/1مترمربع مسقف و3مترمربع غیرمسقف به شرح زیر است.
غیرمسقف مسقف ترکیب گله وتاسیسات
2 1 میش مادر
-- 4/0 زایشگاه وجایگاه بره
35/0 25/0 ماده جایگزین
3/0 1/0 قوچ
-- 12/0 انبارکنسانتره
35/0 -- سکوی علوفه
-- 08/0 درمانگاه
3 95/1 جمع کل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق کارگر،دفترکار،حفظ ماشین آلات،محل جمع آوری کودوحمام ضد کنه که موقعیت آنهادرنقشه مجموعه مشخص شده،بستگی به امکانات ونیازدامداردارد.
تبصره2:درواحدهای گوسفندداری داشتی چنانچه برحسب شرایط منطقه ای واقلیمی،معماری سنتی ونوع مصالح،اندازه اجزای ساختمانهانیازبه تغییرداشته باشد،درچهارچوب نقشه های تیپ وضمن رعایت مساحت مفیدتعیین شده واستفاده ازمصالح محلی وبانظرکارشناس ذیصلاح اموردام،قابل تغییرمی باشد.
تبصره3:مساحت زیربنای مفیددرنظرگرفته شده درجدول،برای میش باتوجه به جثه حیوان ومیانگین وزنی ونژادی آن،قابل کاهش یاافزایش به میزان 2/0مترمربع می باشد.
تبصره4:باتوجه به عوامل جوی وشرایط اقلیمی درمناطق مختلف کشور،بنابه تشخیص کمیسیون صدورپروانه استان،می توان به جای سکوی علوفه (غیرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف) استفاده کرد.
4-فواصل:رعایت فواصل درخصوص پرورش گوسفندداشتی،برطبق جدول فواصل،الزامی است

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

.