دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار بدون استفاده از روش قطع خوراک
تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار بدون استفاده از روش قطع خوراک   تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار بدون استفاده از روش قطع خوراکترجمه از : دکتر محمدرضا عابدینی
بر اساس پژوهش های انجام شده توسط متخصصین دانشگاه ایلینیوز (Illinois) در آمریکا، روش های متعدد تو لک بری اجباری مرغ های تخم گذار بدون قطع خوراک با روش قطع خوراک مقایسه گردید. در یک پژوهش تعداد ۵۷۶ قطعه مرغ تخمگذار دکالب (Dekalb) سفید در سن ۶۹ هفتگی بطور تصادفی در ۸ تیمار غذایی توزیع شدند. برای دو مورد از این تیمارها روش قطع خوراک بمدت ۱۰ روز اجرا و سپس با دسترسی آزاد به خوراک ۱۶ درصد پروتئین متشکل از ذرت، سویا و یا متشکل از ۹۴ درصد ذرت ادامه یافت. برای ۶ تیمار دیگر به مدت ۲۸ روز به ترتیب به جیره های حاوی ۹۴ درصد ذرت، ۹۴ درصد میدلینگ گندم، ۷۱ درصد میدلینگ گندم و ۲۳ درصد ذرت، ۴۷ درصد میدلینگ و ۴۷ درصد ذرت، ۹۵ درصد گلوتن ذرت و ۹۴ درصد خشکیده دانه های تخمیر شده غلات در حلال (DDGS) به صورت دسترسی آزاد در نظر گرفته شد. در روز ۲۸ تمامی مرغ ها با یک جیره مخصوص مرغ تخمگذار حاوی ۱۶ درصد پروتئین تغذیه شدند و معیارهای تولید برای مدت ۴۰ هفته مورد سنجش قرار گرفت.
در گروه هایی که خوراک آنها بطور کامل قطع شده بود، تولید تخم مرغ طی ۶ روز بطور کامل متوقف گردید. تولید تخم مرغ در گروه هایی که با جیره حاوی ۹۴ درصد میدلینگ گندم, ۲۳ درصد ذرت به همراه۷۱ درصد میدلینگ گندم, ذرت, گلوتن ذرت, ۴۷ درصد میدلینگ و ۴۷ درصد ذرت تغذیه شده بودند به ترتیب در روزهای ۱۲، ۱۶، ۱۹،۲۰ و ۲۸ به ۶ درصد و یا کمتر کاهش پیدا کرد. تولید تخم مرغ در گروهی که با DDGS تغذیه شده بودند هرگز به کمتر از ۱۸ درصد نرسید. کاهش وزن بدن بین ۱۰ درصد برای گروه تغذیه شده با DDGS تا ۲۶ درصد برای گروه‌های قطع خوراک و در حدود ۱۷ درصد برای سایر گروه‌ها متغییر بود. هیچ گونه اختلافات پایداری در میزان تولید, وزن مخصوص و وزن تخم مرغ و نیز ضریب تبدیل غذایی در بین گروه های مختلف طی دوره ۴۰ هفته ای پس از تولک بری مشاهده نگشت.
همچنین هیچ گونه اختلافی در بین تیمارهای قطع خوراک و سایر تیمارها در وزن تخمدان, وزن مجرای تخم بر و نسبت سلولهای هتروفیل به لنفوسیت خون در طی دوره پرریزی مشاهده نگشت. علاوه بر این اختلافی در رفتارهای اجتماعی در دوره پرریزی بین مرغ هایی که ۹۴ درصد میدلینگ گندم مصرف کرده بودند و آنهایی که به مدت ۱۰ روز از غذا محروم بودند مشاهده نگشت. ننایج بدست آمده از این پژوهش دلالت بر این دارد که تغذیه مرغ ها با میدلینگ گندم، ذرت, گلوتن ذرت و مخلوطی از ذرت و میدلینگ گندم, یک روش موثر به منظور تولک بری مرغ های تخمگذار بدون قطع خوراک می باشد