دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی اثرات ال –کارنتین در جوجه های گوشتی
بررسی اثرات ال –کارنتین در جوجه های گوشتی کارنتین یک شبه ویتامین و آمینو اسید تغییر شکل یافته است که در بدن حیوانات تا حدودی سنتز می شود و به عنوان یک حامل در انتقال اسید های چرب بلند زنجیره ی داخل سیتوزول از غشاء میتو کندری به داخل میتو کندری مطرح می باشد   در این تحقیق اثرات ایزومر « L » این آمینو اسید بر روی جوجه های گوشتی از نظر میزان مصرف دان، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی ، چربی های محوطه شکمی ، نسبت درصد وزن قلب به وزن بدن، شاخصی تولید اروپایی وبازده اقتصادی در طی یک دوره ی پرورشی ۴۹ روزه مورد ارزیابی قرار گرفت .
بر این اساس ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد Cobb در چهار گروه پرورشی قرار گرفتند که هر گروه خود شامل سه تکرار بود .از این چهار گروه یک گروه به عنوان شاهد که از جیره ی غذایی پایه استفاده می کرد و سه گروه دیگر به ترتیب از جیره ی پایه به همراه ( ۱۲۵ Mg/Kg،۲۵۰ Mg/Kg ، Mg/Kg ۳۷۵) ال کارنتین۲۰ %در شرایط زیستی یکسان استفاده می کردند .
در طول دوره پرورش کلیه اطلاعات و ارقام در مورد مصرف دان، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی، ثبت شد و در پایان دوره پروشی پس از وزن گیری، کشتار جهت اندازه گیری چربی های محوطه ی شکمی و وزن قلب صورت گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن بود که :
ال ـ کارنتین بر روی افزایش وزن، میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، شاخص تولید اروپایی و میزان بازده اقتصادی دارای تاثیرات مثبت و قابل توجهی بوده است ولی تاثیر معنی داری از این آمینواسید بر روی چربی های محوطه ی شکمی و درصد وزن قلب مشاهده نگردید .
چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران- تهران ۱۳۸۴ حمیدرضا دهقان نیری، پیام حقیقی خوشخو، گیتا اکبری آزاد، نیما ایلا- گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ) واحد کرج (
اداره کل دامپزشکی استان گلستان