دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تاثیر سن و عدم مصرف غذا بر میزان باکتریها قبل و بعد از غوطه وری لاشه در حوضچه آب سرد
تاثیر سن و عدم مصرف غذا بر میزان باکتریها قبل و بعد از غوطه وری لاشه در حوضچه آب سرد دکتر خاطره دادخواه جوجه هایی در سنین ۴۲ ، ۴۹ ، ۵۶ روزگی (۱۲ ساعت عدم مصرف غذا و یا مصرف غذا تا آخرین لحظه کشتار) انتخاب گردیدند . این جوجه ها از دو مزرعه تجاری که قبلا از لحاظ کمپلی باکتر مثبت بودند انتخاب شدند . همچنین یک هفته قبل از کشتار به جوجه ها سالمونلای مقاوم به نالیدیکسیک اسید خورانده شد . در طی خونریزی پنبه در کلواک هر کدام از لاشه قرار گرفت . کل لاشه قبل و بعد از غوطه وری در آب سرد به ppm ۲۰ هیپوکلریت سدیم آغشته شد .   ۱۰ Log معرف کلی فرم ، کمپلی باکتر و اشر شیاکلی است که به طور معنا داری تحت تاثیر سن کشتار پرنده می باشد (۰۵/۰ p <) . عدم مصرف غذا فقط بر تعداد کمپلی باکتر لاشه مسن تر (۵۶ روزه) تاثیر گذاشت . غوطه وری در آب سرد به همراه هیپوکلریت سدیم موجب کاهش به میزان ۲/۱ ، ۳/۱ ، ۴/۱ ، و ۵/۰ به ترتیب در کلی فرم ، کمپلی باکتر ، اشر شیاکلی و سالمونلا گردید . در شرایط این آزمایش آلودگی سطح خارجی پرنده نیز در شمارش باکتریایی موثر می باشد (شایان ذکر است آلودگی سطح خارجی پرنده خود به نوع تکنولوژی بکار رفته و امکانات فرآوری مرتبط می باشد). علاوه بر این شمارش باکتریایی پرنده ها با هم مقایسه شده تفاوت چندانی نشان ندادند . همچنین عدم مصرف غذا ممکن است کمپلی باکتر و اشرشیاکلی را قبل از غوطه وری افزایش دهد . اما زمانیکه هیپو کلریت سدیم همراه با غوطه وری در آب سرد استفاده شود تاثیر آن از بین می رود .