دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اصول نمونه برداری و آنالیز مواد اولیه خوراک
 

اصول نمونه برداری و آنالیز مواد اولیه خوراک

همان طور که میدانیم هزینه های مربوط به مواد اولیه خوراک دام و طیور بالاترین سهم را در تهیه یک تن دان شامل می شود . برای درک بهتر این موضوع در جدول زیر درصد های مربوطه را ذکر می نمائیم .
میانگین درصد هزینه های مربوط به تهیه یک تن دان
نوع هزینه درصد هزینه
مواد اولیه 3/91
ساخت دان 05/7
هزینه های اجرایی 44/1
سایر هزینه ها 20/0
شاید اینطور تصور شود که هزینه های انجام شده در خصوص نمونه برداری و آنالیز نمونه ها سبب افزایش قیمت دان ساخته شده خواهد گردید. در واقع این امر بدین صورت نبوده ونتایج حاصل از انجام این کار در کاهش هزینه ها نقش موثری دارد . فواید حاصل از آنالیز نمونه ها را میتوان بطور خلاصه اینگونه طبقه بندی نمود:
1- با انجام آزمایش بر روی نمونه ها و پرداخت هزینه نه چندان بالایی می توان مانع از خرید محموله هایی شد که از کیفیت پائینی برخوردارند .
2- با انجام آزمایش بر روی مواد اولیه ،بسیاری از سازندگان دان مجبور به استفاده از مواد اولیه مرغوب خواهند شد .
3- با جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمایشات انجام شده می توان بهترین فروشنده مواد اولیه که جنس مرغوب می فروشد را شناسایی نمود .
4- انجام آزمایش جهت شناسایی کیفیت مواد سبب کاهش تقلب و تخطی در ساخت دان خواهد شد .
5- با استفاده از نتایج آزمایشات می توان جیره ای مناسب با ارزانترین قیمت تهیه نمود.
6- استفاده از آزمایشات و ارائه آن ، سبب افزایش اطمینان مشتری خواهد گردید.
در جدول زیر مواد اولیه و نوع آزمایشات مناسب و کاربردی جهت هر
یک از آنها ارایه می گردد:
رطوبت پروتئین چربی فیبر کلسیم فسفر نمک مواد غیر قابل صابونی شدن مواد غیر قابل حل
ذرت X X X - - - - -
گندم X X - X - - - -
جو X X - X - - - -
سویا X X - X - - - -
سبوس گندم X X - X - - - -
پودر ماهی X X X - X X X -
صدف - - - - X - - -
کربنات کلسیم - - - - X - - -
دی کلسیم فسفات - - - - X X - -
منوکلسیم فسفات - - - - X X - -
چربی - - - - - - - - X
یادآوری برخی نکات مهم در امر نمونه برداری :
1- پس از هر بار ورود محموله جدید مواد اولیه ، نسبت به نمونه برداری و ارسال سریع آن به آزمایشگاه اقدام نمائید.
2- پس از برداشت نمونه آن را به دو قسمت تقسیم نموده یک نمونه را جهت آزمایش ارسال کرده و دیگری را به عنوان شاهد (The check sample) نگهداری نمائید.
3- هر نمونه ارسالی میبایست دارای حداقل وزنی برابر نیم کیلوگرم (ترجیحاً بیشتر ) باشد.
4- بر روی هر نمونه بایستی مشخصاتی از قبیل ، تاریخ ، شماره ، نام شرکت یا شخص ، نام ماده ، نوع آزمایش درخواستی قید گردد.
5- نمونه مورد آزمایش را سریعاً به آزمایشگاه ارسال نمائید و نمونه شاهد را در محلی مناسب از نظر دما و رطوبت به شش ماه نگهداری نمایید .
6- تهیه دفتری به منظور ثبت مشخصات نمونه های ارسالی ، و نتایج کسب شده از آزمایشگاه میتواند شما را در کنترل اطلاعات یاری نماید.
7- در صورت کسب نتایج غیر منتظره از نمونه های ارسالی ، می توانید از نمونه شاهد جهت کنترل آزمایشگاه و آزمایش مجدد استفاده نمایید