دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آنزیم پتا- ماناناز در افزایش وزن و تولیدات روزانه تخم مرغ موثر است .
 

آنزیم پتا- ماناناز در افزایش وزن و تولیدات روزانه تخم مرغ موثر است .

استفاده از آنزیم پتا – ماناناز در افزایش وزن تولیدات روزانه تخم مرغ موثر است. مهدی بهگر دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه گیلان در پایان نامه خود با عنوان ((اثرات تغذیه بر اندازه تخم مرغهای خوراکی)) اورده است: به منظور کاهش هزینه های دوره رشد و افزایش تولیدات تخم مرغ تا یک سن زمانی معین, انتخاب زمان بلوغ جنسی زودرس مورد توجه عامه بوده و یک اقدام مورد تاکید در میان پرورش دهندگان طیور در سالهای اخیر می باشد . اگر چه انتخاب برای بلوغ جنسی پیش رس با انتخاب اندازه تخم مرغهای ابتدایی دوره همراه است, ولی پیشرفت خصوصیات دیگر به اندازه بلوغ جنسی موثر نبوده است به عنوان نتیجه این اقدامات , تعدادی از تخم مرغ های ابتدایی تولید شده توسط سویه های تجاری فعلی , در طول مراحل ابتدایی چرخه تخمگذاری تولید تخم مرغ هایی کوچک و خیلی کوچک می باشد و این تخم مرغها در بازار فاقد ارزش حقیقی اند, در نتیجه کوشش برای افزایش اندازه تخم مرغ های ابتدایی در سویه های تجاری امروزی که خیلی زودتر نسبت به چند سال پیش به بلوغ جنسی می رسند, از سود قابل ملاحظه ای در صنعت طیور برخوردار است . در بخش دیگری از این پایان نامه آمده است : عوامل موثر بسیاری در افزایش اندازه تخم مرغ در گله مرغهای تخمگذار دخالت دارند که مهمترین و ابتدایی ترین عامل نژاد می باشد. همچنین وزن بدن , فصل , درجه حرارت محیط , برنامه نوری, بیماری ها , تغذیه و عوامل متعدد دیگر نیز در این مورد موثر می باشند. تاثیر عوامل تغذیه ای متفاوتی مثل دریافت انرژی , اسید لینولئیک , پروتئین و میتونین و کولین بروی اندازه تخم مرغ تحقیق شده است , عموماً آزمایش های انجام شده در دو مرحله رشد و تخمگذاری به عمل آمده ولی ظاهراً دستکاری کردن مواد مغذی جیره در دوره رشد اثر افزوده ای نسبت به حالت مطلوب تغذیه بر افزایش اندازه تخم مرغهای گذاشته شده در دوران تخمگذاری ندارد. در انتهای پایان نامه نتیجه گیری شده است : تمام اجزای نام برده به غیر از انرژی , اثر افزاینده بر روی اندازه تخم مرغ خواهند گذاشت اگر چه عدم تامین انرژی کافی اندازه تخم مرغ را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن می شود.