دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 استفاده مفید از دانه ماشک در تغذیه طیور
 

استفاده مفید از دانه ماشک در تغذیه طیور

بر اساس نتایج یک مطالعه از دانه ماشک می توان تا سطح 10 درصد در جیره غذایی جوجه های گوشتی استفاده کرد. قاسم پور حسابی پژوهشگر مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان کرمانشاه در مطالعه ای به بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه ماشک خام و عمل آوری شده در جیره غذایی جوجه های گوشتی پرداخته است . دانه ماشک دارای ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک 31/91 درصد , پروتئین خام 80/28 درصد , چربی خام 63 صدم درصد, فیبر خام 97/5 درصد , کلسیم دو دهم درصد , فسفر 44 صدم درصد , خاکستر 36/3 درصد ,مواد آلی 67/96 درصد و انرژی خام 4027 کیلوکالری در هر کیلوگرم ماده خشک است. برای اولین بار درکشور به منظور بررسی اثرات استفاده از دانه ماشک در جیره غذایی جوجه های گوشتی , آزمایشی بر روی جوجه های گوشتی یک روزه سویه هوبارد به مدت 42 روز انجام شد و در این آزمایش فاکتورهایی همچون مقدار خوراک مصرفی , افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد از دانه ماشک می توان تا سطح 10درصد در جیره غذایی جوجه های گوشتی استفاده کرد. تغذیه مهمترین عاملی است که در رشد و افزایش وزن جوجه های گوشتی نقش اساسی داشته ومنابع غذایی تامین کننده انرژی و پروتئین , حجیم ترین و پرهزینه ترین بخش خوراک دام و طیور را تشکیل می دهد و هر سال به لحاظ کمبود این منابع در کشور , مقادیر قابل توجهی از خارج وارد می شود, بنابراین ضرورت دارد به منابع غذایی داخلی که هنوز ناشناخته است , توجه بیشتری کرد. ماشک از جمله منابع غذایی داخلی است که در شرایط آب و هوایی کشورمان کشت می شود , ولی به دلیل ناشناخته بودن و عدم مطالعه علمی در مورد کاربرد این دانه در تغذیه طیور , استفاده از آن در صنعت مرغداری متداول نمی باشد