دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تفریق ویروسهای بسیار حاد و کلاسیک بیماری بورس عفونی با استفاده از روش RT-PCR-RE
 

تفریق ویروسهای بسیار حاد و کلاسیک بیماری بورس عفونی با استفاده از روش RT-PCR-RE

روش RT-PCR-RE یک راه ساده برای تشخیص و تفریق نمونه های مشکوک می باشد. با استفاده از این روش تفریق ویروسهای بسیار حاد بورس عفونی کشور هند از ویروسهای کلاسیک (فیلد/واکسن) صورت گرفت. قطعه 552 نوکلئوتیدی ناحیه متغیر ژن VP2 در سه ویروس کلاسیک فیلد، دو سوش واکسن و دو ویروس بسیار حاد بیماری بورس عفونی تکثیر شده، سپس توسط آنزیمهای محدود کنندهSacI ، HhaI، SspI، StuI مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. هضم آنزیمی محصولات PCR این ویروسها با آنزیمهای محدود کننده SacIو HhaI موید وجود یک محل آنزیمی برای هر دو آنزیم در تمامی ویروسهای کلاسیک فیلد و سوشهای واکسن و عدم وجود محل آنزیمی در ویروسهای بسیار حاد بیماری بورس عفونی بود. در صورتیکه هضم آنزیمی محصولات PCR با آنزیمها SspI و StuI نشان داد که ویروسهای کلاسیک فیلد و سوشهای واکسن، محلی برای برش این آنزیمها ندارند ولی محصولات PCR ویروسهای بسیار حاد دارای یک محل برش آنزیمی، برای هردو آنزیم بودند. اگرچه پروفایل هضم آنزیمی آنزیمهای استفاده شده در ویروسهای کلاسیک فیلد و سوشهای واکسن مشابه بود ولی این آنزیمها هریک به تنهائی توانائی تفریق ویروسهای بسیار حاد از ویروسهای کلاسیک فیلد و سوشهای واکسن بیماری بورس عفونی را داشتند

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام