دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اثر مکمل های ویتامینه A و E روی مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ
 

اثر مکمل های ویتامینه A و E روی مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ

مقدمه:
تغذیه مناسب مستلزم استفاده هر چه بیشتر از منابع حیوانی است که منجر به افزایش تقاضا برای تولیدات دامی می شود. با دستکاری جیره غذایی مرغان تخم گذار مکان تغییر در ترکیبات تخم مرغ وجود دارد. با استفاده از ویتامین های محلول در چربی مقدار اسیدهای چرب موجود در تخم مرغ تغییر می کند. ثابت شده است که ویتامین E از اکسیداسیون مواد در بافت های حیوانی و غذاهای با منشاء حیوانی جلوگیری می کند . از آنجائیکه اکسیداسیون چربی ها روی کیفیت غذا تاثیری منفی دارد، استفاده از این ویتامین به عنوان آنتی اکسیدان در جیره غذایی ضرورت دارد.
مدارکی وجود دارد که همبستگی مستقیمی را بین سطح ویتامین E جیره با غلظت ویتامین E زرده را تایید می کند. اما مقدار این همبستگی و رابطه آن با جیره های مختلف به طور کامل ثابت نشده است. با این وجود Frigg و همکاران (1992) گزارش کردند که با استفاده از 320 واحد بین المللی ویتامین E در کیلوگرم جیره ، غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ به 700 میلی گرم در کیلوگرم زرده می رسد. همچنین Jiang و همکاران (1994) گزارش کردند که با استفاده از 400 واحد بین المللی (IU) ویتامین E در کیلوگرم جیره، مقدار ویتامینE زرده به 390 میلی رم در کیلوگرم زرده می رسد.
تفاوت های موجود بین این گزارشات می تواند به دلیل تنوع بیولوژیکی، نا مناسب بودن آنالیزها و وجود سینرژیسم یا آنتاگونیسم بین اجزای تشکیل دهنده جیره باشد. به عنوان مثال برخی از ترکیبات محلول در چربی موجود در غذا ممکن است مانع جذب و توزیع توکوفرول ها (ویتامین E) در بدن شوند.
در اواخل سال 1940 Daris و Moore وجود تداخل متابولیکی بین ویتامین E و A موجود در جیره را گزارش کردند. غلظت بالای ویتامین A جیره، جذب و ویتامین E را کاهش داده و متعاقباً مقدار آن را در بافت ها نیز کاهش می دهد.
گفته می شود که آنتاگونیسم بین این دو ویتامین در طول فرایند هضم اتفاق می افتد. همچنین زمانیکه ویتامین E جیره به صورت اصولی کنترل شود، میزان آنتاگونیسم بطور محسوسی کاهش می یابد.
تامین ویتامین E مرغان تخم گذار و سایر حیوانات تولید کننده از علائم کلینیکی مربوط به کمبود این ویتامین جلوگیری می کند. اخیراً گفته شده است که مقدار ویتامین E مورد استفاده در جیره بایستی به اندازه ای باشد که علاوه بر جلوگیری از بروز علائم کمبود، از اکسیداسیون مواد موجود در بافت های حیوانی یا غذاهای با منشاء حیوانی نیز پیش گیری کند.
هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مکمل های ویتامینه E و A روی غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ و بررسی تاثیر ویتامین E در جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها می باشد.
مواد و روش ها
در این آزمایش از 96 قطعه مرغ قهوه ای ISA (مرغان تخمگذار با پوسته تخم مرغ قهوه ای رنگ) در سن 32 هفتگی در قفس هایی با ابعاد 41 * 38 سانتی متر بودند، استفاده شد. تغذیه مرغ ها به صورت آزاد همراه با 15 ساعت روشنایی در روز بود برای تامین احتیاجات غذایی طیور، جیره ای بر پایه ذرت - کنجاله سویا فرموله شد (1994 NRC) و مکمل های ویتامینه و معدنی استفاده شده در جیره غذایی فاقد ویتامین های E و A بودند.
جیره پایه بر اساس غلظت های متفاوتی از ویتامین های E و A به دو نوع تقسیم شده بود. جیره اول شامل 4000 واحد بین المللی ویتامین A (ترانس رنتیل استات کامل) و 8 سطح ویتامین E (جیره Iu/Kg 1280، 640، 160، 80، 40، 20، 0) و جیره دوم شامل 40000 واحد بین المللی ویتامین A و 4 سطح ویتامین E بود. هر دو جیره به طور همزمان استفاده شدند و آزمایش8 هفته به طول انجامید.
نتایج
برای تعیین اثر غلظت های مختلف ویتامین A و E جیره بر روی مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ ضخامت پوسته، رنگ زرده، وزن تخم مرغ و تولید روزانه تخم مرغ تجزیه واریانس انجام گردید.
اثرات اصلی و اثرات متقابل ما بین ویتامین های A و E هیچ تاثیری روی عملکرد تولید مرغان تخمگذار نداشت ولی رابطه مستقیمی بین سطح ویتامین E جیره با غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ در جیره ای که سطح ویتامین A آن کمتر بود، وجود داشت.
استفاده از سطوح بالاتر ویتامین E منجر به افزایش واریانس مربوط به مقدار ویتامین E زرده شد. برای همگن کردن واریانس ها از تبدیل لگاریتمی استفاده گدید و یک رابطه خطی بین میزان ویتامین E جیره با مقدار ویتامین E زرده مشاهده گردید. (001/0 " P). با افزایش سطح ویتامین E جیره، مقدار ویتامین E موجود در زرده نیز افزایش یافت ولی این یک رابطه خطی کامل نبود.
تنوع زیادی در درصد جذب ویتامین E توسط مرغانی که از جیره یکسانی استفاده کرده بودند، مشاهده شد. اثر سطوح ویتامین A جیره (جیره Iu/kg 40000 و 4000) روی غلظت ویتامین E زرده تخم مرغ می باشد.
به دلیل ناهمگنی واریانس ها در ارقام اولیه برای ویتامین A نیز تبدیل لگاریتمی انجام گرفت و اثر ویتامین A معنی دار مشاهده شد، مرغانی که جیره غذایی آنها حاوی سطح بالای ویتامین A بود. غلظت ویتامین E زرده در تخمم مرغ های آنها پایین بود (001/0 " P) .
هیچگونه اثر متقابلی بین سطح ویتامین A و سطح ویتامین E جیره که منجر به افزایش غلظت ویتامین E زرده شود، مشاهده نگردید.
همچنین سطوح مختلف ویتامین های A و E و مدت نگهداری تخم مرغ ها روز غلظت مواد غیر فعال (TBA) که یکی از مهمترین شاخص های اکسیداسیون زرده تخم مرغ است، موثر نبود.