دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 استفاده از غلات خالص در جیره پلتی جوجه های گوشتی
 

استفاده از غلات خالص در جیره پلتی جوجه های گوشتی

   طی تحقیقات انجام گرفته در سال 2001 در استرالیا ,کارایی غلات خالص (تریتیکاله و گندم) با پس  مانده های آنها مقایسه گردید جیره ها شامل سورگوم،کنجاله سویا و پودر گوشت به همراه 20% گندم یا تریتیکاله حاصل یا پس مانده بود.علاوه بر این در نیمی از جیره ها آنزیم افزوده گردید. در جیره واجد  تریتیکاله،افزایش وزنی مشاهده شد ولی در هنگام استفاده از غلات خالص ،بهبود ضریب تبدیل غدایی ،کاهش مرگ میر ناشی از آسیت حاصل گردید.افزودن آنزیم سبب افزایش کارایی خوراک گردید.در جیره واجد گندم تا سن 42 روزه ای ،عملکرد  های مثبتی مشاهده نشد ولی در جیره واجد گندم خالص به همراه آنزیم در سن  21 روزه ای اثرات مشخصی مشاهده گردید.بهترین ضریب تبدیل  غذایی در جیره های واجد  گندم پس مانده به همراه آنزیم حتی تا سنین 42 روزه ای کسب می شود. با این وجود میزان مرگ و میر در جیره های واجد گندم خالص  همانند جیره های واحد تریتیکاله  خالص کاهش یافت. طی تحقیقات اخیر  علت آن کاهش وقوع آسیت می باشد. در هنگام استفاده از  غلات خالص،تغییرات مثبتی در آناتومی سنگدان و پیش معده وجود داشت.
متعاقب تحقیقات حاصله،هنگامی که پرندگان خیلی جوان با غلات خالص  تغذیه میشوند دارای رشد و نمو کم در دستگاه گوارش میباشندولی تا سنین 42 روزه ای  سریعا رشد کرده و تفاوتی در وزن بدن پرندگانی که از غلات خلاص یا از غلات پس مانده تغذیه کرده اند. وجود ندارد با این وجود مزیت تغذیه با غلات خالص،کاهش میزان مرگ و میر و بهبود ضریب تبدیل غذایی میباشد . از: دکتر رامین اشرافی  


( نشریه دنیای کشت‌ و صنعت)