دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی
 

امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی .

 

نام مقاله :

امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

آذرماه 1385 خورشیدی .

 

مقدمه :

هزینه شیوع بیماریها ، سبب زیانهای مالی فراوانی در صنعت طیور میشود . در جهت به حداقل رساندن این زیانها ، میتوان از روشهای پیشگیرانه ایی چون کنترل عوامل بیماریزا و ناقلین آنها استفاده نمود . اینگونه از اقداماتی که در جهت کنترل بیماریها و پیشگیری از آنها بکار میروند تحت عنوان امنیت زیستی طبقه بندی میشوند .

امنیت زیستی مجموعه ایی از اقداماتی است که شیوع ارگانیسمهای بیماریزا را محدود میکند . با استفاده از عملیات ضدعفونی و همچنین اجرای مناسب اقدامات بهداشتی ، امنیت زیستی میتوان عوامل بیماریزا را ریشه کن نموده و یا به حداقل میزان ممکن رسانید . اقدامات پیشگیرانه ایی چون واکسیناسیون و مراقبتهای سرولوژیک میتوانند به سلامت گله کمک شایانی نمایند .

در صورتیکه اقدامات امنیت زیستی جدی گرفته نشده و به آنها توجهی نشود وضعیت به سمتی پیش خواهد رفت که شاهد اپیدمیهای گسترده در صنعت طیور و بومی شدن بسیاری از بیماریهای خطرناک خواهیم بود . بایستی توجه داشت که بسیاری از تجهیزات پرورش طیور میتوانند به عوامل بیماریزای به اصطلاح ملایم آلوده شوند . اینگونه از آلودگیها در بسیاری از موارد با نشانه ها و علائمی همراه نخواهند بود و سبب زیانهای مالی فراوانی خواهند شد . بایستی توجه داشت که در مواردی ، پاکسازی و ضدعفونی ایندسته از تجهیزات ، بسیار مشکل و هزینه بر خواهد بود .

 

طراحی و انتخاب محل تجهیزات :

بطور عادی ، تجهیزات و تاسیسات پرورش طیور شما بایستی یک تا دو مایل از سایر تجهیزات پرورش خصوصی یا صنعتی طیور فاصله داشته باشد . اگرچه تجهیزات ساخته شده را در اغلب موارد نمیتوان جابه جا نمود ، تجهیزات را بایستی به دور از راههای آب که توسط پرندگان مهاجر استفاده میشوند تعبیه نمود .

تجهیزات جدید را تا حد امکان به دور از راههای مورد استفاده وسایل نقلیه صنعت طیور احداث نمائید . ایندسته از وسایل نقلیه میتوانند شامل کامیونهای حمل غذا ، پرندگان زنده ، کشتارگاهها و ... باشند .

راههای مجاز برای رفت و آمد بایستی از موادی ساخته شوند که امکان انتقال حداقل میزان ارگانیشمهای زنده را داشته باشند و از سوی دیگر براحتی ضدعفونی شده و پاکسازی شوند . این راهها بایستی یکطرفه باشند و از سالنهای با سن گله جوان به سمت گله های پیر باشند . از مناطق پاک به آلوده و مناطق خصوصی به عمومی مانند خوابگاه کارگران باشند . اینکار میتواند سبب کاهش چرخش عوامل بیماریزا در مزرعه شود .

 

منابع بیماری در تجهیزات پرورش طیور :

ü      یکی از منابع بیماریها ، کارمندان و کارگران ، مسئولین خدماتی ، رانندگان کامیونها ، تیمهای واکسیناسیون ، دامپزشکان و ... باشند .

ü      این بیماریها ممکن است توسط جوجه های تازه خریداری شده ، پولتها ، خروسهای جدید منتقل شوند .

ü      احتمال دارد که این بیماریها توسط تجهیزات ضدعفونی نشده و از دوره های قبلی منتقل شوند .

ü      بیماریهای فوق میتوانند از طریق ناقلینی چون جوندگان ، پرندگان وحشی ، باد ، آب ، حشرات منتقل شوند .

پس از بررسی این موضوع ، راهکارهایی را جهت جلوگیری از بروز بیماریها با یکدیگر بررسی میکنیم .

 

رفت و آمد انسانها :

در جهت جلوگیری از انتقال بیماریها توسط انسانها به مزارع پرورش طیور ، از ورود آنها به مزرعه جلوگیری نمائید .

ورود و خروج کلیه وسایل نقلیه را کنترل کنید . در صورت امکان تمامی رفت و آمدهای وسایل نقلیه و افراد را بازبینی نموده و مورد توجه قرار دهید . ایندسته از کنترلها میتوانند شما را به سوی منابع بیماریها هدایت نموده و اشکالات شما را در اجرای اقدامات امنیت زیستی آشکار نماید .

آندسته از وسایل نقلیه که بایستی وارد مزرعه شوند ، بخوبی ضدعفونی و پاکسازی شده و سپس وارد مزرعه شوند . کامیونهای حمل جوجه ، کامیونهای حمل مواد غذایی از ایندسته از وسایل نقلیه میباشند . بهترین روش آن است که در ورودی مزرعه ، منطقه ایی مجزا را جهت ضدعفونی و پاکسازی تجهیزات ، وسایل نقلیه و همچنین افراد در نظر گرفت .

 

پایان بخش اول ...

 

منبع :

Texas Agricultural Extension Service.

 

آدرس پست الکترونیک :

Alirezagae

 ni2000@yahoo.com