دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

 امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی
 

امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی .

 

نام مقاله :

امنیت زیستی در تاسیسات پرورش طیور صنعتی .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

آذرماه 1385 خورشیدی .

 

مقدمه :

هزینه شیوع بیماریها ، سبب زیانهای مالی فراوانی در صنعت طیور میشود . در جهت به حداقل رساندن این زیانها ، میتوان از روشهای پیشگیرانه ایی چون کنترل عوامل بیماریزا و ناقلین آنها استفاده نمود . اینگونه از اقداماتی که در جهت کنترل بیماریها و پیشگیری از آنها بکار میروند تحت عنوان امنیت زیستی طبقه بندی میشوند .

امنیت زیستی مجموعه ایی از اقداماتی است که شیوع ارگانیسمهای بیماریزا را محدود میکند . با استفاده از عملیات ضدعفونی و همچنین اجرای مناسب اقدامات بهداشتی ، امنیت زیستی میتوان عوامل بیماریزا را ریشه کن نموده و یا به حداقل میزان ممکن رسانید . اقدامات پیشگیرانه ایی چون واکسیناسیون و مراقبتهای سرولوژیک میتوانند به سلامت گله کمک شایانی نمایند .

در صورتیکه اقدامات امنیت زیستی جدی گرفته نشده و به آنها توجهی نشود وضعیت به سمتی پیش خواهد رفت که شاهد اپیدمیهای گسترده در صنعت طیور و بومی شدن بسیاری از بیماریهای خطرناک خواهیم بود . بایستی توجه داشت که بسیاری از تجهیزات پرورش طیور میتوانند به عوامل بیماریزای به اصطلاح ملایم آلوده شوند . اینگونه از آلودگیها در بسیاری از موارد با نشانه ها و علائمی همراه نخواهند بود و سبب زیانهای مالی فراوانی خواهند شد . بایستی توجه داشت که در مواردی ، پاکسازی و ضدعفونی ایندسته از تجهیزات ، بسیار مشکل و هزینه بر خواهد بود .

 

طراحی و انتخاب محل تجهیزات :

بطور عادی ، تجهیزات و تاسیسات پرورش طیور شما بایستی یک تا دو مایل از سایر تجهیزات پرورش خصوصی یا صنعتی طیور فاصله داشته باشد . اگرچه تجهیزات ساخته شده را در اغلب موارد نمیتوان جابه جا نمود ، تجهیزات را بایستی به دور از راههای آب که توسط پرندگان مهاجر استفاده میشوند تعبیه نمود .

تجهیزات جدید را تا حد امکان به دور از راههای مورد استفاده وسایل نقلیه صنعت طیور احداث نمائید . ایندسته از وسایل نقلیه میتوانند شامل کامیونهای حمل غذا ، پرندگان زنده ، کشتارگاهها و ... باشند .

راههای مجاز برای رفت و آمد بایستی از موادی ساخته شوند که امکان انتقال حداقل میزان ارگانیشمهای زنده را داشته باشند و از سوی دیگر براحتی ضدعفونی شده و پاکسازی شوند . این راهها بایستی یکطرفه باشند و از سالنهای با سن گله جوان به سمت گله های پیر باشند . از مناطق پاک به آلوده و مناطق خصوصی به عمومی مانند خوابگاه کارگران باشند . اینکار میتواند سبب کاهش چرخش عوامل بیماریزا در مزرعه شود .

 

منابع بیماری در تجهیزات پرورش طیور :

ü      یکی از منابع بیماریها ، کارمندان و کارگران ، مسئولین خدماتی ، رانندگان کامیونها ، تیمهای واکسیناسیون ، دامپزشکان و ... باشند .

ü      این بیماریها ممکن است توسط جوجه های تازه خریداری شده ، پولتها ، خروسهای جدید منتقل شوند .

ü      احتمال دارد که این بیماریها توسط تجهیزات ضدعفونی نشده و از دوره های قبلی منتقل شوند .

ü      بیماریهای فوق میتوانند از طریق ناقلینی چون جوندگان ، پرندگان وحشی ، باد ، آب ، حشرات منتقل شوند .

پس از بررسی این موضوع ، راهکارهایی را جهت جلوگیری از بروز بیماریها با یکدیگر بررسی میکنیم .

 

رفت و آمد انسانها :

در جهت جلوگیری از انتقال بیماریها توسط انسانها به مزارع پرورش طیور ، از ورود آنها به مزرعه جلوگیری نمائید .

ورود و خروج کلیه وسایل نقلیه را کنترل کنید . در صورت امکان تمامی رفت و آمدهای وسایل نقلیه و افراد را بازبینی نموده و مورد توجه قرار دهید . ایندسته از کنترلها میتوانند شما را به سوی منابع بیماریها هدایت نموده و اشکالات شما را در اجرای اقدامات امنیت زیستی آشکار نماید .

آندسته از وسایل نقلیه که بایستی وارد مزرعه شوند ، بخوبی ضدعفونی و پاکسازی شده و سپس وارد مزرعه شوند . کامیونهای حمل جوجه ، کامیونهای حمل مواد غذایی از ایندسته از وسایل نقلیه میباشند . بهترین روش آن است که در ورودی مزرعه ، منطقه ایی مجزا را جهت ضدعفونی و پاکسازی تجهیزات ، وسایل نقلیه و همچنین افراد در نظر گرفت .

 

پایان بخش اول ...

 

منبع :

Texas Agricultural Extension Service.

 

آدرس پست الکترونیک :

Alirezagae

 ni2000@yahoo.com