دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کاربرد باکتریوفاژها جهت درمان طیور
کاربرد باکتریوفاژها جهت درمان طیور از: دکتر محمدرضا عابدینی استفاده از آنتی بیوتیکها به منظور پیشگیری و درمان عفونتهای باکتریایی در صنعت طیور شدیداً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . علت این امر ایجاد سویه های مقاوم باکتریها در طیور و انتقال این مقاومت به جوامع انسانی میباشد .اخیراً ،طی پژوهشی دانشمندان دانشگاه Delaware ایالات متحده امکان استفاده از باکتریوفاژها (ویروس هایی که به باکتری حمله و آنها را منهدم می نمایند ) را بعنوان عامل جایگزین آنتی بیوتیکها در پیشگیری و درمان عفونتهای باکتریایی مورد بررسی قرار دادند . به این منظور باکتریوفاژهایی انتخاب شدند که در کشت های آزمایشگاهی برای سالمونلا انتریتیدیس ( S.e ) دارای حدت بودند . روشهای متفاوتی جهت انتقال باکتریوفاژها به جوجه ها مورد آزمایش قرار گرفت که نهایتاً مخلوط نمودن فاژها با خوراک بعنوان روش مناسب انتخاب گردید و نشان داده شد که فاژها برای هفته های متمادی و با تعداد قابل قبول در خوراک باقی می مانند . براساس نتایج حاصل ،میانگین تعداد باکتریهای S.e در سکوم پرندگان تحت آزمایش پایین تر از موارد شاهد بود اما این اختلاف از نظر آماری معنی دا رنبود . پی آمد پژوهش انجام شده براین نکته تاکید دارد که می توان فاژها را به تعداد زیاد وارد دستگاه گوارش طیور نمود اما نمایانگر این مطلب نیز می باشد که حضور فاژها در دستگاه گوارش الزاماً منتج به کاهش فراوان در تعداد باکتریها نمی شود . البته این پژوهشگران امیدوارند در آزمایشات آینده و با کوشش بیشتر در انتخاب، جداسازی و آزمایش فاژهای جدید موفقیت بیشتری در این زمینه کسب نمایند .