دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه گوشتی استان قم به M.gallisepticum طی دوره زمانی یکساله .
 

بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه گوشتی استان قم به M.gallisepticum طی دوره زمانی یکساله .

 

نام مقاله :

بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه گوشتی استان قم به M.gallisepticum طی دوره زمانی یکساله .

 

اسامی نگارندگان :

1 . مهندس عباس رفیعی ، کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید چمران اهواز .

2 . علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

پست الکترونیک و تلفن تماس ارائه دهنده :

AlirezaGaeeni2000@Yahoo.Com

1401 – 251 – 0912

 

ارائه شده بعنوان پوستر در چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور در شهرکرد .

 

 

خلاصه فارسی مقاله :

بیماریهای ایجاد شده توسط ویروسها ، باکتریها ، انگلها و ترکیبات توکسیک در طیور امری عادی و شایع میباشد . برغم آنکه بیماریهای کلینیکی به میزان خارج از کنترل ممکن است اتفاق نیفتد ، سیستم ایمنی پرندگان در اثر بیماری ضعیف شده و حساسیت آن به سایر بیماریها و حتی واکسنها سبب شکست واکسیناسیون و نتیجه ندادن آن در برابر بیماریهایی چون نیوکاسل میشود . باوجود پیشرفتهای بسیار زیاد در رویه تشخیص ، واکسیناسیون و درمان ، CRD یکی از مهمترین بیماریها در نواحی تولیدی طیور در دنیا میباشد .

با توجه به مطالب فوق و به منظور بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه مورد استفاده در استان قم به Mycoplasma gallisepticum طی دوره ایی یکساله از ماه ژانویه سال 2006 تا ژانویه سال 2007 ، تعداد 680 قطعه جوجه با سن بین یک تا پنج روزگی از چهل و هشت واحد مرغداری محدوده استان بصورت تصادفی انتخاب شدند و توسط تکنیک آزمایشگاهی ELISA تحت بررسی قرار گرفتند .

نتایج این آزمایش ، حاکی از آلودگی 6.6 درصدی نمونه های ارسالی داشت . حداقل تیتر موجود در میان نمونه ها 1 و حداکثر تیتر مشاهده شده 1097 بود . پراکندگی تیترهای نمونه ها نیز از 30 تا 294.1 متغییر بود .همچنین هیچ تغییر معناداری میان تیتر نمونه ها و گذشت زمان مشخص نگردید .

 

واژه های کلیدی :

CRD , Mycoplasma gallisepticum Infection , ELISA , Poultry .

 

خلاصه انگلیسی مقاله  :

The disease caused by viruses , bacteria , parasites , as well as compounds of toxin in birds are usual and prevalent . In spite of the fact that the clinical disease could be controllable , but , the immunity system is weaked by these diseases and increase their sensivity to the other disease and ever through cause the vaccination failure against the diseaselike Newcastle .

Despite of great successes in the process of diagnoses and vaccination and their treatment , but , CRD in the production area in the world is still one of the most important of poultry disease .

As above said , the research has been conducted from jaunary 2006 to January 2007 in the province of Qom . in this research has been analysed the infection rate of A day chickens to the Mycoplasma Gallisepticum ( MG ) . In the research the 680 chikens in number between age of 1 to 5 days randomly from 48 poultry farms around the Qom province were selected and were analysed technically by ELISA .

The results indicate that there is the 6.6 percent of infection rate . the minimum existing titre among the samples was 1 and the maximum existing titre was 1097 . the cv samples from 30 to 294.1 were different too and it must be told that there is no meaningful differences among title of samples and passing the time .

  Keywords : CRD , Mycoplasma gallisepticum Infection , ELISA , Poultry .

 

متن مقاله :

 

مقدمه :

مایکوپلاسما گالی سپتیکم ( MG ) که در مرغها بعنوان بیماری مزمن تنفسی یا CRD و در بوقلمونها بعنوان عفونت سینوسها شناخته میشود . بیماری ناشی از این باکتری در مرغها ، با صداهای غیرعادی تنفس پرنده ، سرفه ، ترشحات بینی و در بوقلمونها با التهاب سینوسهای InfraOrbital همراه میباشد(1) . گسترش نشانه های کلینیکی این بیماری ، روندی بسیار آهسته را طی میکند و ممکن است که بیماری دوره ایی نسبتا طولانی را طی نماید(3) . بیماری کیسه های هوایی بیانگر نوعی بیماری میباشد که در نتیجه ترکیب بیماریهای ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکم ( MG ) یا مایکوپلاسما سینویا ( MS ) با بیماریهای ویروسی چون نیوکاسل ، برونشیت و یا E.Coli  حاصل میشود(2) .

 

مواد و روش کار :

در ابتدا ، کیتهای مورد استفاده در آزمایش را 1.5 تا 2 ساعت قبل از آغاز آزمایش از یخچال خارج نمودیم ( دمای 2 تا 7 درجه ) تا دمای آنها به دمای آزمایشگاه برسد ( بین 22 تا 27 درجه سانتیگراد ) . کنترلهای مثبت و منفی را نیز 15 دقیقه قبل از استفاده از یخچال خارج نمودیم .

سپس رقت 500 / 1 از سرمهای مورد آزمایش تهیه نمودیم ( نمونه ها بوسیله خونگیری مستقیم از قلب جوجه ها تهیه گردید و پس از انکوباتورگذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد و خارج شدن سرم ، آنها را در داخل پلیت خالی نمودیم ) .

در ادامه 500 لاندا محلول رقیق کننده موجود در کیت را با یک لاندا از سرم مخلوط کردیم . سپس یک کنترل منفی و یک کنترل مثبت را مطابق WorkSheet تنظیمی در ابتدای کیت خالی نمودیم ( هرکدام 100 لاندا ) . لازم به ذکر است که کیت مورد استفاده ما در این تحقیق ، کیت الایزای IDEXX بود . سپس نمونه های رقیق شده را هرکدام به مقدار 100 لاندا بعد از کنترلها داخل کیت ریخته و در پایان کار نیز یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی را در داخل گوده های کنترل خالی کردیم .

پس از انجام عملیات مخلوط سازی نمونه ها را به مدت 30 دقیقه در در دمای آزمایشگاه انکوبه نموده و سپس بوسیله دستگاه شستشوی الایزا به تعداد سه بار و هربار با 350 لاندا آب مقطر هرکدام از گوده ها شسته شدند .در ادامه ، به تمامی گوده های مورد آزمایش بمقدار 100 لاندا از محلول کنژوگه اضافه نموده و پس از مخلوط نمودن بمدت 30 دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه کرده و عملیات شستشو را مجددا تکرار کردیم . سپس از محلول سوبسترا بمقدار 100 لاندا به تمامی گوده ها اضافه نموده و بمدت 15 دقیقه در جای تاریک و دمای آزمایشگاه انکوبه نمودیم .

پس از این مدت زمان بر روی گوده ها از محلول Stop به میزان 100 لاندا بعنوان متوقف کننده واکنش اضافه نموده و پس از انجام عملیات Shaking و یکنواخت شدن رنگ محلولها در طول موج 650 نانومتر بوسیله دستگاه Elisa Reader قرائت نمودیم . نرم افزار مربوطه نیز پس از قرائت و محاسبه نمودن ، نتایج را به ما ارائه داد . 

 

نتایج و بحث :

پس از بررسی نمونه های جمع آوری شده ، نتایج این مطالعه تحقیقاتی استخراج گردید . نتایج این آزمایشات حاکی از آلودگی 6.6 درصدی نمونه های ارسالی داشت . حداقل تیتر موجود در بین نمونه ها ، یک و حداکثر تیتر مشاهده شده ، 1097 بود . پراکندگی تیترهای نمونه ها نیز از 30 تا 294.7 متغیر بود .

این بیماری علاوه بر زیانهایی که در بخشهای قبلی اشاره شد ، ضرر و زیانهای سالانه ایی را نیز بعلت کم شدن تولیدات گوشت و تخم مرغ و پائین آمدن قابلیت هچ تخم مرغها به گله وارد میکند(6) .

درصورت نجات یافتن پرنده و عدم مرگ آن ، هزینه های درمانی ، این بیماری را به یکی از گرانترین و هزینه بر ترین بیماریهای پیش روی صنعت طیور تبدیل میکند . نیمچه های گوشتی بین هفته های سوم تا هفتم زندگی خود به این عفونت بسیار حساس هستند و با قطع بیماری در هفته پنجم ، تلفاتی را بین دوازده تا بیست و یک درصد خواهند داشت(4) .

مرغهای تخمگذار نیز از هفته پنجم زندگی خود به بعد به این بیماری حساس میباشند و با قطع بیماری بین هفته های شانزدهم و هجدهم و یا بین هفته های بیست و یکم تا بیست و سوم ، تلفاتی در حدود پنج تا شش درصد را خواهند داشت(5) .

بنابراین با توجه به اهمیت این بیماری در بازدهی طیور پرورشی و همچنین هزینه های بالای پیشگیری و در مان این بیماری ، بنظر میرسد که بایستی توجه بیشتری را در بحث انتخاب و خریداری جوجه های یکروزه نمود .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 

منابع :

1.Arzey,G. G. and K. E. Arzey.1992. Successfultreatment of mycoplasmosis in layer chickens with single dose therapy. A/lst Vet' 69:126-8.

 

2.Brown, J. E., S. L. Branton, and J. D. May. 1997. Epitope diversity of F strain Mycoplasma gallisepticum detected by flow cytometry. Aviall Dis 41:289-95.

 

3.Ganapathy, K. and J. M. Bradbury. 1998. Pathogenicity of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma imitans in red-legged partridges (Alectoris rufa). Avian Pathology 27:455-463.

 

4.Glew, M. D., P. E Markham, G. E Browning, and I. D. Walker. 1995. Expression studies on four members of the pMGAmultigene family in Mycoplasma gallisepticum S6. Microbiology 141:3005-14.

 

5.Khan, M. I., D. A. McMartin, R. Yamamoto, and I-I. B. Ortmayer. 1986. Observations on commercial layers vaccinated with Mycoplasma gallisepticum (MG) bacterin on a multiple- age site endemically infected with MG. Avian Vis 30:309-12.

 

6.Uu, T., M. Garcia, S. Levisohn, D. Yogev, and S. H. Kleven. 2001. Molecular Variability of the Adhesin-Encoding Gene pvpA among Mycoplasma gallisepticum Strains and Its Application in Diagnosis. I Clill Microbial 39:1882-