دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/1/17
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز شنبه مورخه 17 فروردین 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 9500

کاب
8000 - 8500

تخم مرغ:

تهران 20500-23500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 47000-50000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6550

اوکراین بندر عباس 0000

برزیل بندر امام 0000

برزیل مشهد 8000


داراب 0000

فسا 0000

دزفول 7000

کرمان 0000

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دوروم شیراز 0000

همدان 0000

کرمانشاه 0000

جو:


امیرآباد 6100

اوکراین بندر امام 5750

فسا 0000

امل 0000

سبوس گندم:


تهران 0000

کرج 0000

شیراز 4800

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2500

خوراک دامی 1800

زیر پای دام 1500


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 12100


برزیل بندر امام 00000

یگانه شمال 0000


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10100

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12700

ترکمن مشهد 13700


جوش شیرین :

چینی تهران 16500

شیراز 19500


پودر چربی :

چینی تهران 55000

پودر ماهی :

کیلکا 42000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:


کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 400

کربنات کلسیم:

قزوین 300 - 450

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت