دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/1/14
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روزچهارشنبه مورخه14 فروردین 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9000 - 9500

کاب
7000 - 7500

تخم مرغ:

تهران 20000-21500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-36000

کشتار تهران 47000-48000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

اوکراین بندر امام 6550

برزیل بندر امام 7200

برزیل بندر امام 7300


برزیل  0000

برزیل بندر امام مدللی 0000

برزیل بندر عباس مدللی 0000


برزیل مشهد 0000


داراب 6900

فسا 7000

دزفول 7100

کرمان 7000

گلوتن ذرت :

چینی  21000

گندم:


مرودشت 0000

همدان 0000

کرمانشاه 0000

جو:


امیرآباد 6150

اوکراین بندر امام 5670

هندی بندر امام 0000

فسا 6900

امل 6100

سبوس گندم:


تهران 0000

کرج 0000

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

خوراک دامی 1500

زیر پای دام 1300


کنجاله سویا:


هندی بندر امام 12100


هندی تهران 00000

برزیل بندر عباس 00000

برزیل تهران 00000

بهپاک بهشهر 00000

خاور دشت گرگان 00000

یگانه شمال 14950


کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 0000

روس شمال 0000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 00000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

چاه بهار 28000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

تهران 21000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 79000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 135000

کمین بلژیک با فیتاز 350000


پرمنگنات :


چینی تهران 94000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 61000

ترئونین :

 
سوئیس تهران 185000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  165000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت