دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/11

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/11

جوجه یکروزه گوشتی 2800-4600


تخم مرغ تهران 18500-20000

مرغ زنده تهران19500-20000

مرغ کشتار تهران 30000-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 4810

ذرت اوکراین 4700

ذرت آمریکا بندر امام 4560

جوقزاق مشهد 0000

سبوس گندم کرج 3750

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5080

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5400

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر 4290

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600


پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران74500


متیونین فرانسه تهران73500

متیونین آمریکا تهران 62700

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید