دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/4/8

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه1390/4/8

 جوجه یکروزه گوشتی 5300-6400

تخم مرغ تهران 19000-22500

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 34000-35500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24300-25300

 مرغ زنده مادر تهران 17500-18200

ذرت آرژانتین بندر امام5040

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4710

ذرت روس بندر امام 0000
کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4910

کنجاله سویا گلبهار اصفهان 0000
کنجاله سویابهپاک بهشهر0000

کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام4800
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4400
کنجاله کلزا کانولای پرک روسیه بندر امیر آباد 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته قزاق مشهد  0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی مشهد  0000
گندم کرمانشاه 0000
گندم غنی شده مشهد 0000

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3410
جو آرژانتین بندر امام0000
جو قزاق بندر امام 0000

جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 0000
جوقزوین 0000
جو ایلام0000
جو خرم آباد 0000
جو قم 0000
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4180
کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
جوش شیرین چینی تهران 5500

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2600

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100
کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس پروتئین37/1  13600

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران79000

متیونین فرانسه تهران78000

متیونین آمریکا 66500
لیزین آمریکاتهران 39000

لیزین کره 40000
لیزین اندونزی تهران40000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد