دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/3/30

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/3/30

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران19800-20800

مرغ کشتار تهران 31500-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24800-25800

 مرغ زنده مادر تهران 17800-18500

ذرت آرژانتین بندر امام5040

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4800

ذرت روس بندر امام 0000
کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6030

کنجاله سویا خاور دشت گرگان5880
کنجاله سویابهپاک بهشهر5880

کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 0000
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4560
کنجاله کلزا کانولای پرک ترکمن مشهد 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته قزاق مشهد  0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی مشهد  4000
گندم کرمانشاه 3440
گندم غنی شده مشهد 0000

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 4040
جو آرژانتین بندر امام4015
جو قزاق بندر امام 3820

جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 0000
جو ایلام0000
جو خرم آباد 0000
جو قم 0000
کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 4550
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4180
کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2780

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100
کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس پروتئین37/1  13600

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران79500

متیونین فرانسه تهران78500

متیونین آمریکا 66500
لیزین آمریکاتهران 42000

لیزین کره 43000
لیزین اندونزی تهران43000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.