دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/3/19

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/3/19

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 20800-24300

مرغ زنده تهران19500-20500

مرغ کشتار تهران 31500-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24800-25800

 مرغ زنده مادر تهران 17800-18500

ذرت آرژانتین بندر امام5510

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4700

ذرت روس بندر امام 0000
کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5610

کنجاله سویا خاور دشت گرگان5880
کنجاله سویابهپاک بهشهر5880

کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 5460
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4510
کنجاله کلزا کانولای پرک ترکمن مشهد 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته قزاق مشهد  0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی  0000
گندم کرمانشاه 3440
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 0000
جو قزاق بندر امام 3760

جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 0000
جو ایلام0000
جو خرم آباد 0000
جو قم 0000
کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه پرک ترکمن مشهد0000
کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2780

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100
کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس پروتئین37/1  13600

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران00000

متیونین فرانسه تهران00000

متیونین آمریکا 63100
لیزین آمریکاتهران 35600

لیزین کره 35600
لیزین اندونزی تهران35800


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.