دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/3/7

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/3/7

 جوجه یکروزه گوشتی 10900-11300

تخم مرغ تهران 21500-25000

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 32000-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24000-25000

 مرغ زنده مادر تهران 17800-18500

ذرت آرژانتین بندر امام0000

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4220

ذرت روس بندر امام 4360
کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4760

کنجاله سویابهپاک بهشهر0000
کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 4550
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام0000
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی  0000
گندم کرمانشاه 3430
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3145
جو قزاق بندر امام 3160
جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 3285
جو خرم آباد 0000
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4145
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب آذربایجان اردبیل 0000
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران تهران8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران73500

متیونین فرانسه تهران72500

متیونین آمریکا 61400
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.