دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/29

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/29

 جوجه یکروزه گوشتی 10700-11200

تخم مرغ تهران 21200-21200

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 31000-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26400-26800

 مرغ زنده مادر تهران 18900-19400

ذرت آرژانتین بندر امام4050

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام3910

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4760

کنجاله سویابهپاک بهشهر5230
کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 4650
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 5330
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام4320
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی  0000
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3120
جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 0000
جو خرم آباد 3140
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4155
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب آذربایجان اردبیل 4655
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران74000

متیونین فرانسه تهران73000

متیونین آمریکا 61900
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.