دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/26

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/26

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 32500-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26400-26800

 مرغ زنده مادر تهران 18900-19400

ذرت آرژانتین بندر امام4210

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5010

کنجاله سویابهپاک بهشهر0000
کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 0000
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 5250
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 5280
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام0000
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 0000
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی  0000
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3130
جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 0000
جو خرم آباد 3130
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4155
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب آذربایجان اردبیل 4655
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران71000

متیونین فرانسه تهران70000

متیونین آمریکا 58900
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.