دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/24

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/24

 جوجه یکروزه گوشتی 10500-11000

تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 32500-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26400-26800

 مرغ زنده مادر تهران 18900-19400

ذرت آرژانتین بندر امام4180

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4860

کنجاله سویابهپاک بهشهر0000
کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 4800
کنجاله سویا هندی بتدر امام 4750
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام4330
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 3955
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 4605
گندم داخلی  3540
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3130
جو اکراین امرآباد3160
جو قزاق امیرآباد 3285
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4155
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب آذربایجان اردبیل 4655
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران73500

متیونین فرانسه تهران73000

متیونین آمریکا 61900
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.