دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/15

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/15

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 20300-20500

مرغ زنده تهران19700-20700

مرغ کشتار تهران 29200-30700

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4150

ذرت هندی بندر امام 4025
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4950

کنجاله سویابهپاک بهشر0000
کنجاله سویاهندی بندر عباس 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام4055
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 4055
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 4795
گندم داخلی کرمانشاه 3360
گندم غنی شده مشهد 3700

 جو اوکراین  بندر امام 3150
جو قزاق امیرآباد 3305
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4145
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 4645
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74000

لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید