دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مرغداران

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اتحادیه های مرغداران گوشتی
 اتحادیه های مرغداران مرغ تخمگذار
 تعاونی های مرغداران گوشتی
  تعاونی های مرغداران مرغ تخمگذار
 تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار
 تولید کنندگان جوجه یکروزه اجداد
 کارخانجات جوجه کشی
 تعرفه حمل و نقل پایانه ها