دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 تولید کنندگان جوجه یکروزه اجداد

گوشتی‌

 

تخمگذار

مرکز پشتیبانی طیور (طرح مشترک)
مرغ اجدادزربال
مرغ اجداد سپید جوجه
مرغ اجداد کرمان
مرغ اجداد نیکوطیور
مرغ اجداد سپیدان
مرغ اجداد سبزدشت
مرغ اجداد ارم
 
  مرغک