دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار
  ایران شیور
تعاونی ملکان ( تعاونی 284 )
طیور برکت
گلبهار طوس
مرغک
مرغک مشهد
مشهد جوجه
نسیم اصفهان