دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

  تعاونی های مرغداران مرغ تخمگذار

تهران
تعاونی مرغداران امید
تعاونی مرغداران ایران
تهران وحومه
تعاونی کرج وحومه
تخمگذار ورامین
ورامین
شرکت تعاونی مرغداران تهران
تخم گذلر استان تهران
تعاونی مرغداران تخمگذار میثاق
  قزوین
قزوین
تعاونی 450 زرده طلای تاکستان-قزوین

قم
شرکت تعاونی مرغ تخم گذار استان قم

سمنان
بصیری
شرکت تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذاردامغان
شرکت تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان سمنان

فارس
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان فارس
 
 
کرمانشاه
تعاونی مرغداران تخمگذار 36 کرمانشاه
تعاونی مرغداران تخمگذار 58 کرمانشاه
  آذربایجان شرقی
تعاونی مرغداران تخمگذار آذربایجان شرقی
تعاونی مرغداران تخمگذار تبریز
تعاونی مرغداران تخمگذار سهند تبریز
تعاونی مرغداران تخمگذار مراغه
تعاونی مرغداران تخمگذار بناب
  آذربایجان غربی
تعاونی مرغداران تخمگذار خوی

اصفهان
شرکت تعاونی مرغداران اصفهان

خراسان
تعاونی مرغداران تخمگذار مشهد
تعاونی مرغداران تخمگذار نیشابور
شرکت تعاونی مرغداران خراسان
تعاونی مرغداران تخمگذار سبزوار

مرکزی
مرکزی همدان
شرکت همدان
تعاونی مرغداران تخمگذار ملایر