دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 شرکت های تولید کننده دارو

آفاق
ابوریحان
اسالیب
ارس بازار
ایران کندر
بهسا
بهرود اترک
پارس رازی
تولید فراورده های دامی تولید دارو (سهامی خاص)
تولید داروهای دامی ایران
جوان دارو
داروسازان ایران
دام دارو
داملران
دامیاران اراک
رازک
سبحان
سیانس
سیناتوزین
سهند
شیمی کشاورز
ضماددام
فرساوند
قاضی تبریز
کارپیرا
کیمیا فام
لالوک
نصر خراسان
وتاک
رشد کار گرگان
رشددانه گرگان
فرساد سپهر
کیمیا رشد
به رشد
تلاونگ
جوانه خراسان
داملوران
بیوشیم
تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو
انیستروت
بهار افشان
شرکت هزار طب تهران
دامیار جامع
ری دام
پارس آوازه
بازرگانی کارون
مجتمع صنایع دینه ایران

پخش نو
پخش رازی
جهاد رازی
دام یاور
داروپخش
درمان گستر نو آور
دام طب
سروش دلشاد
پخش البرز
هدف
آسینه
اکتوور
اکبریه
اگروماسترز
افرند توسکا
ایرمان
بازرگانی کارون
بهیار سامان
بیوشم
بایر ایران شیمی
بی آ اس اف
بازرگانی ایمان وصباشیراز
پارس فاطم
پیام توسعه
پشتیبانی طیور کشور
پیلواراد
پشتیبانی امور دام
چینود
دهدشتی
کپسول ژلاتین
داس
دام طب
رویان کار ایران
روئین دام ناز
رمه دام
سرور فجر
سروش رشد
تعاونی خوراک دام وطیور
تعاونی صنایع مرغ مادر
تکلم
تعاونی مرغ تخمگذار
تعاونی مرغ گوشتی
تامین احتیاجات دام
جهاد تعاون مرکز
جهاد دانشگاهی
دام کشاورز سامان
سیبا(نوارتیس)

سان سی فارم
شفادارو
شفا یاران
فجر اعتبار
فارماشیمیکا
فن آوری طب
کرپا
گلبهاردانه
گلپاد
گلبید
لوترا
میلاد سازندگان
مدیریت بازرگانی ایران
مه فر
ماکیان دارو
مرغ تک
میلاد فجر
مرغ نوجان
مهر آزاد
مرغ حاجی آباد کشه
مرغ اجداد ارم
نهادهای دامی جهاد
نیکو تک
هلال کویر
هوخست
هزارطب
ایران مدیکال ساپلای
بازرگانی ایمان و صبا
بازرگانی طب کار
پارس آوازه
پایدام
دنیای نوین
سنگر سازان نور
تدارکاتی و پشتیبانی هماهنگ
کوثر نور
مهرآذر
مهنام دانه
آرین رشد افزا
دمیک
نیرو مالت(سنم)
intervet
دام کشاورز سامان
پسوک
ناتاوست شیمی
داروسازی سپیده دهدشت
داروسازی کوثر
رودیک  
 

 

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام