دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 بیمه فراگیر دام و طیور

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 شرایط بیمه طیور
 جدول محاسبه غرامت مادر گوشتی در سال87-88 و 88-89
 شرایط بیمه فراگیر طیور در سال زراعی 1388-1389
 جدول حق بیمه وپرداخت خسارت طیور در سال 1390