دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/10/1 الی 1397/12/29
وضعیت آمیخته استان واحد تاریخ جوجه ریری جوجه ریزی مرغ جوجه ریزی خروس دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397
                   
                   
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان شرقی آینالو 1396/10/22 13,500 1,760 194,748 172,995 146,485
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان شرقی روح الله حبیبی ملکی 1396/11/06 13,700 1,950 207,978 185,905 158,657
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان شرقی اسلام فتوحی (فارم2) 1396/11/12 33,220 3,625 515,188 461,662 395,172
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان شرقی اسلام فتوحی ( فارم ا ) 1397/03/13 33,280 3,975 485,117 636,770 587,755
  راس آذربایجان شرقی میشو 1396/07/23 40,410 4,820 389,139 70,198 0
  راس آذربایجان شرقی صمد زنده دل شیشوان 1396/07/25 13,000 1,600 126,658 30,273 0
  راس آذربایجان شرقی فارم علیرضا کیوانی 1396/07/25 24,000 2,700 233,833 55,890 0
  راس آذربایجان شرقی خوشخوان شبستر 1396/08/09 18,540 2,100 194,638 123,690 0
  راس آذربایجان شرقی بهمن پنبه دوست 1396/10/11 15,500 1,800 214,623 189,258 159,211
  راس آذربایجان شرقی آذر سیمرغ تبریز 1396/10/12 27,170 3,300 377,584 333,462 280,451
  راس آذربایجان شرقی سپیدپر ملکان 1396/10/16 17,550 2,300 247,428 219,150 184,908
  راس آذربایجان شرقی کیمیا پرورارسباران (فارم 2) 1396/10/26 28,000 3,000 410,267 364,798 309,461
  راس آذربایجان شرقی اکبرکلانتری 1396/12/13 56,740 7,140 954,227 882,803 766,381
  راس آذربایجان شرقی کیمیاپرور ارسباران (فارم3) 1397/01/20 32,400 3,500 597,502 554,677 496,354
  راس آذربایجان شرقی نگین جوجه ملکان(فارم1) 1397/01/21 32,170 3,500 594,069 552,763 494,044
  راس آذربایجان شرقی محمد ظهیرنیا 1397/01/22 18,000 2,000 332,850 310,419 277,109
  راس آذربایجان شرقی اصغر عسگری و شرکا 1397/03/09 20,000 2,150 321,999 381,667 349,944
  راس آذربایجان شرقی سپید مرغ شبستر 1397/03/12 20,700 2,300 312,946 395,807 364,799
  راس آذربایجان شرقی علیرضا کیوانی 1397/04/13 33,260 3,290 16,747 466,823 615,871
  راس آذربایجان شرقی حسینقلی رضائی سهرون و شرکا 1397/04/16 16,892 1,800 3,402 210,933 312,149
  راس آذربایجان شرقی الماس جوجه ایلخچی 1397/05/02 20,250 2,200 0 68,568 342,847
  راس آذربایجان شرقی عطوف فاضل مدرس 1397/06/04 15,500 2,000 0 0 30,437
  کاب آذربایجان شرقی باغ مرغ شبستر 1397/02/18 19,000 2,100 363,061 349,667 314,031
حذفی کاب آذربایجان شرقی آرین جوجه مرند واحد صوفیان 1397/03/01 21,872 3,280 118,114 0 0
  کاب آذربایجان شرقی سعید پیامی اصل 1397/03/19 26,500 3,360 303,557 505,707 473,350
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی پرگل 1396/08/28 28,600 3,120 329,412 282,972 92,523
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی اقلیم 1396/11/10 27,550 3,345 424,481 379,743 324,602
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی تعاونی 21 سلماس 1396/11/29 32,240 6,480 523,529 477,261 411,923
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی مرغ مادر حسن احمدی 1397/02/16 17,545 1,925 335,697 321,563 288,215
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی به مرغ ارومیه 1397/04/27 20,900 2,400 0 130,754 374,373
  آربراکرز (آپلاس) آذربایجان غربی یاشارسیمرغ 1397/04/31 14,240 1,600 0 61,841 245,753
حذفی راس آذربایجان غربی کیوان مرغ پر طلای مهاباد (فارم 1) 1396/07/12 32,400 4,060 247,973 0 0
  راس آذربایجان غربی بهپرور ارومیه(فارم 3) 1396/07/29 16,250 1,800 161,596 57,479 0
  راس آذربایجان غربی عزیزحسینی 1396/08/06 27,040 3,600 279,109 154,531 0
  راس آذربایجان غربی انفاق 1396/09/29 23,420 2,600 308,960 271,224 225,823
  راس آذربایجان غربی امین مرغ ارومیه 1396/10/06 21,000 2,600 284,965 251,129 210,154
  راس آذربایجان غربی رضا سواری 1396/10/19 29,170 3,700 416,394 369,025 311,744
  راس آذربایجان غربی گلدشت سیمین 1396/11/01 28,500 3,700 425,126 378,847 322,521
  راس آذربایجان غربی آیدین صبا 1396/11/03 19,500 2,350 293,084 261,418 222,636
  راس آذربایجان غربی بهپرور ارومیه (فارم دیدان) 1396/11/09 22,910 2,500 351,835 314,344 268,778
  راس آذربایجان غربی آمرغ 1396/12/07 16,600 2,000 275,200 252,841 218,989
  راس آذربایجان غربی حمید علیپور 1396/12/19 28,000 3,270 479,349 443,045 387,003
  راس آذربایجان غربی ایوب محمدزاده 1397/01/05 25,600 2,650 456,631 420,861 373,811
  راس آذربایجان غربی کیوان مرغ پر طلای مهاباد 1397/02/08 27,130 3,000 516,366 488,361 436,109
  راس آذربایجان غربی غلامحسین احمدپور 1397/03/01 14,700 1,700 265,535 277,379 252,582
  راس آذربایجان غربی اروم گوهردانه 1397/03/07 22,500 2,940 376,978 428,242 391,988
  راس آذربایجان غربی زرین پرور خوی(فارم1) 1397/03/09 20,040 2,400 322,644 382,430 350,644
  راس آذربایجان غربی احسان مرغ مهاباد 1397/05/07 22,000 3,000 0 36,278 340,075
  راس آذربایجان غربی کیمیا جوجه 1397/06/03 27,280 3,220 0 0 62,155
  راس آذربایجان غربی تعاونی 48 خوی 1397/06/05 27,880 2,860 0 0 45,974
  هوبارد آذربایجان غربی تعاونی28 1396/12/29 38,500 4,500 678,976 625,181 552,001
  هوبارد آذربایجان غربی شرکت سهامی کشت وصنعت بالانج طیور 2 1397/03/06 30,000 3,600 512,455 570,235 521,519
  کاب آذربایجان غربی شرکت برآیندارومیه 2 -واحد صفرقلی کندی 1396/10/23 32,000 3,500 463,236 411,676 348,837
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل سید طاهر عصایی (فارم1) 1396/09/15 53,245 5,790 662,203 576,412 459,789
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل مرغ مادر امین خیرآلی 1396/10/05 34,725 4,475 469,463 413,074 345,758
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل اسماعیل خدام زاده 1396/10/22 18,185 1,950 262,332 233,031 197,321
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل بهزاد خیر دوست 1397/03/30 35,035 4,800 185,668 638,596 638,596
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل غلامرضاصدقی 1397/04/17 25,760 2,880 2,594 308,376 475,698
  آربراکرز (آپلاس) اردبیل سید طاهر عصایی (فارم2) 1397/05/31 51,300 5,515 0 0 173,709
  راس اردبیل همای سبلان فارم 2 (مجید میرزا محمدی ملاباشی) 1396/07/08 27,000 2,500 171,297 0 0
  راس اردبیل شکور گلمغانی آذر(فارم 5) 1396/07/12 18,000 2,300 137,762 0 0
  راس اردبیل رجب آقایاری سامیان(فارم1) 1396/09/12 31,520 3,440 386,853 335,669 241,237
  راس اردبیل اسفند نظافتی (فارم 3) 1396/09/27 35,100 3,860 459,510 402,072 334,911
  راس اردبیل آرتا جوجه سبلان (فارم 5) 1396/10/13 78,940 15,420 1,101,014 973,822 818,804
  راس اردبیل حمیدصباحی نمین(فارم2) 1396/12/01 32,500 4,200 530,614 484,793 418,518
  راس اردبیل آرتا جوجه سبلان (فارم 7) 1397/02/26 76,660 9,035 801,208 795,301 722,806
  راس اردبیل ناصر ضیغمی(فارم 2) 1397/03/06 34,500 3,810 589,325 655,771 599,748
  راس اردبیل همای سبلان فارم 3 ( مجید میرزا محمدی ملاباشی) 1397/03/23 28,900 2,900 262,657 547,144 519,131
  راس اردبیل رجب آقایاری سامیان(فارم2) 1397/04/05 33,050 5,070 85,702 564,555 607,823
  راس اردبیل حمید صباحی نمین( فارم 1) 1397/04/11 28,000 3,400 19,738 423,308 517,767
  راس اردبیل آرتا جوجه سبلان (فارم 3) 1397/04/27 106,563 23,295 0 666,682 1,908,834
  هوبارد اردبیل آذر جوجه مشگین 1396/10/30 28,500 3,420 423,333 377,412 321,086
  آربراکرز (آپلاس) اصفهان دشت کیمیا( فارم1) 1397/02/26 46,290 5,720 869,384 862,975 784,312
  راس اصفهان سپاهان طیور (فارم2) 1396/08/23 33,860 4,420 381,047 326,063 58,819
  راس اصفهان صفاهان(فارم4) 1396/09/01 32,500 5,400 379,652 327,286 134,596
  راس اصفهان صفاهان (فارم 2) 1396/11/24 32,080 4,280 514,468 466,413 401,398
  راس اصفهان پاک نطنز (فارم 3) 1397/01/29 43,000 4,855 804,887 756,713 673,896
  راس اصفهان درخشان (فارم 1) 1397/04/23 37,081 4,400 0 316,005 675,423
  راس اصفهان صفاهان (فارم 1) 1397/06/03 32,000 4,988 0 0 72,909
  هوبارد اصفهان واحد مادر گوشتی به نام محسن محسنی هماگرانی (تحت اجاره شرکت مجتمع زنجیره ای طیور حلال اسپادانا) 1397/04/10 28,000 3,400 28,549 432,472 517,414
  آرین البرز محود فلاح زاده 1397/01/18 23,945 3,000 439,771 407,518 365,017
  راس تهران کوثر هومند 1396/09/08 25,300 3,100 305,098 264,333 160,511
  راس تهران فدک (فارم2) 1396/10/11 21,570 2,700 298,673 263,375 221,560
  راس تهران دوراج 1396/12/13 31,500 3,700 529,751 490,099 425,467
  راس تهران فدک (فارم3) 1397/06/10 20,000 2,600 0 0 10,070
  کاب تهران پرندک 1397/04/26 92,000 12,000 0 627,688 1,654,918
  راس خراسان جنوبی جنوب خراسان (فارم 2) 1396/08/21 49,510 7,230 551,558 471,162 57,337
  راس خراسان جنوبی جنوب خراسان ( فارم 1) 1396/09/20 51,630 5,845 656,416 571,927 473,789
  آربراکرز (آپلاس) خراسان رضوی سیمرغ خراسان(فارم 2) 1396/10/27 37,640 14,680 582,077 488,380 427,851
  آربراکرز (آپلاس) خراسان رضوی سیمرغ خراسان(فارم 3) 1397/03/18 37,475 5,020 463,949 709,959 685,194
  آربراکرز (آپلاس) خراسان رضوی سیمرغ خراسان(فارم4) 1397/04/26 36,030 4,720 0 261,127 667,506
  راس خراسان رضوی دیزباد(پلاک47) 1396/10/23 65,120 9,000 942,688 837,764 709,885
  راس خراسان رضوی فریمان (فارم2کوثربیدخت) 1396/11/14 27,000 3,500 421,444 377,940 323,900
  راس خراسان رضوی واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو کاشمر (فارم دو) 1396/12/14 37,930 4,610 639,799 592,053 514,226
  راس خراسان رضوی واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو صالح کاشمر(فارم3) 1397/04/19 37,485 4,810 0 406,271 691,275
  راس خراسان رضوی فریمان (فارم 1فریمان) 1397/05/14 42,300 4,800 0 12,779 523,951
  راس خوزستان صحرای جنوب (فارم 3) 1396/09/22 51,570 7,690 660,847 577,754 478,431
  راس خوزستان صحرای جنوب (فارم 4) 1397/02/16 47,230 5,270 903,685 865,635 775,861
  راس زنجان دشت سلطانیه 1396/12/21 30,600 3,300 527,712 486,497 426,021
  راس زنجان اجداد 57 1397/06/04 27,180 3,310 0 0 53,373
 
                   
                   
                   
                   
  کاب زنجان سبزدشت زنجان( فارم 2) 1396/09/21 52,501 6,835 670,134 584,879 484,425
  کاب زنجان ساکت (فارم1) 1396/10/19 26,900 3,600 383,990 340,309 287,484
  کاب زنجان سبزدشت زنجان( فارم 3) 1397/01/15 55,895 4,205 1,020,229 942,832 845,030
  کاب زنجان ققنوس جوجه ابهر 1397/03/08 27,885 3,200 458,075 531,436 486,857
  کاب زنجان ساکت (فارم 2) 1397/05/30 47,500 6,230 0 0 183,563
  راس سمنان محمودرضا پناهی دهقان 1396/12/22 31,070 3,430 537,382 495,534 434,129
  راس سمنان مام جوجه (فارم2) 1397/01/18 28,320 3,020 520,121 481,975 431,710
حذفی کاب سمنان سپیدان ارگ سمنان 1396/09/28 62,000 7,440 814,795 369,936 0
  راس سیستان و بلوچستان تعاونی 1119 ماکادام 1397/05/16 44,060 5,000 0 4,437 500,272
  آربراکرز (آپلاس) فارس طیور فارس(فارم1) 1397/02/23 39,000 4,390 775,791 716,513 670,120
  آربراکرز (آپلاس) فارس طیور فارس(فارم3) 1397/05/19 40,540 4,840 0 0 414,376
  راس فارس فاروق ماکیان (فارم 2) 1397/02/22 34,550 4,210 658,462 639,758 578,435
  راس فارس فاروق ماکیان (فارم 1) 1397/02/23 11,500 900 218,445 213,232 193,111
  راس قزوین میرزابالا کشاورز(فارم تتنگ) 1396/08/22 27,080 2,950 303,384 259,068 39,201
  راس قزوین فتح خرمدشت(فارم 2) 1396/09/25 36,535 4,030 473,697 414,831 344,925
  راس قزوین کاظم الهی وشرکاء(فارم بوئین زهرا ) 1396/11/03 29,790 3,620 447,745 399,369 340,120
  راس قزوین حمیدرضا حاجی 1396/11/30 45,110 5,880 734,790 670,054 578,633
  راس قزوین طیور پاییزان ابهر (فارم 1) 1396/12/06 54,200 6,500 895,819 822,815 712,289
  راس قزوین مینا طیور(فارم بوئین زهرا) 1397/01/08 23,000 2,530 413,149 381,301 339,320
  راس قزوین عباس آقاجانی 1397/01/19 38,500 4,500 708,538 657,167 588,349
  راس قزوین نیل پران افق 1397/01/25 28,000 3,000 519,883 487,103 434,586
  راس قزوین اجداد ارم (فارم2) 1397/03/23 40,650 4,540 369,448 769,598 730,199
  راس قزوین پیشگامان کشاورزی کوثر ایلام 1397/03/28 30,000 3,200 187,686 556,639 544,556
  راس قزوین تعاونی ایثارگران خوزنین 1397/06/11 26,640 3,500 0 0 10,731
  راس قزوین محمد کریمی لنجی 1397/06/13 45,270 5,660 0 0 9,117
  کاب قزوین علی محمد همتی 1396/10/30 62,500 8,000 928,364 827,660 704,140
  کاب قزوین سیمرغ زیاران (فارم3) 1397/02/04 24,000 3,100 454,375 428,091 381,867
  آربراکرز (آپلاس) کردستان فاروق شافعی 1397/03/06 21,265 2,650 363,245 404,201 369,669
  آربراکرز (آپلاس) کردستان مرغ مادر زریبار کردستان 1397/06/14 19,500 2,500 0 0 1,963
  راس کردستان تعاونی 261 مرغ مادر آبیدر (فارم 1) 1396/10/03 25,300 3,000 339,175 298,092 249,365
  راس کردستان زاگرس جوجه 1397/03/06 23,500 2,650 401,422 446,684 408,524
  راس کردستان مجتمع ایمان طیور کردستان-فارم سوم 1397/04/06 32,690 3,740 74,481 547,708 602,025
  راس کرمان ماهان (فارم4) 1396/07/30 53,500 6,500 535,397 205,404 0
  راس کرمان ماهان (فارم2) 1397/02/29 53,000 5,855 983,397 994,072 904,673
  راس کرمان ماهان (فارم3) 1397/04/12 53,500 6,000 32,326 779,863 989,981
  راس کرمان ماهان (فارم 1) 1397/06/06 52,820 6,472 0 0 70,478
  کاب کرمان سیمرغ کرمان (فارم1 ) 1396/11/14 40,800 5,500 636,850 571,111 489,450
  آربراکرز (آپلاس) کرمانشاه طیور بهاران ( فارم 3) 1397/04/17 38,000 5,350 3,826 454,903 701,730
  راس کرمانشاه شرکت تعاونی 668صحنه 1396/07/18 27,000 3,500 252,865 7,817 0
  راس کرمانشاه طیور زاگرس 1396/09/13 36,650 4,400 452,122 392,146 292,494
  هوبارد کرمانشاه مزرعه مرغ مادر گوشتی تیمور یوسفی (فارم شاهو) 1396/12/16 22,425 2,575 380,520 352,292 306,280
حذفی آربراکرز (آپلاس) گلستان ترکمن جوجه آق قلا 1396/07/04 39,470 5,160 200,725 0 0
  آربراکرز (آپلاس) گلستان (ماکیان مهر گالیکش (فارم 2 1396/07/21 36,115 4,780 343,687 41,824 0
  آربراکرز (آپلاس) گلستان نویک 1396/12/10 36,910 4,515 616,089 568,697 492,963
  آربراکرز (آپلاس) گلستان پردیس تیهو پارسیان 1396/12/19 27,090 3,840 463,770 428,645 374,426
  آربراکرز (آپلاس) گلستان گرگان جوجه گلستان(فارم 2 ) 1397/01/08 26,150 3,090 469,733 433,524 385,792
  آربراکرز (آپلاس) گلستان ماکیان مهر گالیکش فارم 8 1397/02/05 33,530 3,580 635,644 599,768 534,768
  آربراکرز (آپلاس) گلستان عرفان گنبد (فارم1) 1397/03/09 21,040 2,560 338,744 401,514 368,143
  راس گلستان ماکیان مهر گنبد فارم 2 1396/07/16 21,080 2,700 189,196 0 0
  راس گلستان زر پر سیاوش 1396/08/09 28,140 3,900 295,423 187,738 0
  راس گلستان گلریزان (فارم2) 1396/08/14 24,750 2,900 266,376 205,623 0
  راس گلستان آق جوجه گلستان 1396/08/15 23,400 2,600 253,318 202,066 0
  راس گلستان تعاونی لاله های گلستان (فارم 2) 1396/08/24 27,010 3,280 305,320 261,800 54,740
  راس گلستان تعاونی گلی نیا بندر ترکمن 1396/08/30 27,000 3,500 314,044 270,199 103,662
  راس گلستان پیگیر(فارم3 کردکوی نسترن) 1396/09/11 35,280 4,000 430,780 373,933 258,467
  راس گلستان کاسپین سحر گلستان 1396/10/04 57,820 7,040 778,785 684,167 572,806
  راس گلستان پیگیر(فارم نرگس) 1396/11/02 37,000 4,450 554,248 493,699 420,575
  راس گلستان پرماه گلستان (فارم 2) 1396/11/08 21,000 2,700 321,180 287,080 245,313
  راس گلستان ماکیان مهر گنبد فارم 1 1396/11/23 36,150 5,000 578,375 523,313 450,504
  راس گلستان پارس ماکیان هیرکان ( فارم هرمز ) 1397/01/25 44,760 5,000 831,070 778,671 694,719
  راس گلستان نیکو دشت گلستان (فارم1) 1397/01/28 41,490 4,800 775,055 728,053 648,665
  راس گلستان مرغ مادر گوشتی تایماز فارم 2 1397/01/30 27,300 3,200 512,040 481,455 429,220
  راس گلستان پیگیر ( فارم 2) 1397/02/17 72,060 8,060 1,377,872 1,323,446 1,187,381
  راس گلستان شرکت نیلکوه تک گلستان فارم 2 1397/03/08 31,000 3,400 509,246 590,804 541,244
  راس گلستان نیکودشت گلستان(فارم2) 1397/03/27 40,700 4,580 277,682 758,249 737,244
  راس گلستان اسماعیل رزاقی دولت آبادی 1397/04/03 33,800 3,760 114,452 593,960 619,915
  راس گلستان پردیس ماکیان 1397/04/12 27,915 3,260 16,866 406,913 516,547
  راس گلستان سیمین جوجه گلستان(فارم 2) 1397/05/02 28,540 3,120 0 96,639 483,204
  راس گلستان پرماه گلستان (فارم 3) 1397/05/13 23,084 3,200 0 9,298 297,843
  هوبارد گلستان مرغ مادر مرغ هاشم گنبد 1397/03/20 30,000 3,600 325,146 572,123 536,625
  هوبارد گلستان مزرعه نمونه فارم 4 1397/05/28 32,650 4,200 0 0 157,410
  هوبارد گلستان مینودشت (فارم محمد زمان خان) 1397/06/04 23,000 2,760 0 0 45,165
  هوبارد گلستان مرغ مادر گوشتی ماکیان نوک طلا جلین 1397/06/07 30,000 3,600 0 0 30,588
  کاب گلستان رحیم یمرلی 1396/09/28 32,000 3,930 420,538 368,573 306,944
  آربراکرز (آپلاس) گیلان هامون کپورچال 1397/02/26 26,200 3,200 492,068 488,441 443,916
  راس گیلان کشت و صنعت شالیزار گیلان 1396/07/11 16,740 2,200 122,639 0 0
  راس گیلان تعاونی آوازه خوان جاده کانال(فارم2) 1396/07/24 26,750 3,950 259,278 54,213 0
  راس گیلان تعاونی اهورا جوجه گیلان(فارم 2ضیابر) 1396/08/25 46,110 6,155 523,550 449,252 107,379
  راس گیلان صفر علی نوید ( فارم 2سیاهکل) 1396/08/29 45,010 4,800 521,258 447,601 159,210
  راس گیلان جمشیدغلامی(فارم دوگور) 1396/09/07 45,240 4,880 543,283 469,820 272,780
  راس گیلان سپیدماکیان(فارم بهارپرورش بیشه سرا) 1396/09/12 21,400 3,230 262,646 227,896 163,783
  راس گیلان نوید جوجه (فارم پیران) 1396/09/15 45,420 5,790 564,883 491,701 392,217
  راس گیلان شرکت سپیدماکیان-واحد خوش خلقت 1396/10/09 34,260 4,140 470,077 414,875 348,460
  راس گیلان آسیه نویدطالمی 1396/10/18 41,910 8,095 596,145 527,562 445,789
  راس گیلان سپیدماکیان (فارم آزادگان) 1396/11/01 14,000 1,680 208,832 186,098 158,430
  راس گیلان مرغ سروشه گیلان 1396/11/10 25,000 3,500 385,191 344,594 294,557
  راس گیلان عبدالله نویدطالمی( فارم نوخاله اکبری) 1396/11/24 37,500 6,960 601,390 545,216 469,216
  راس گیلان جمشید غلامی (فارم رود پیش) 1396/12/05 26,460 3,540 435,997 400,358 346,399
  راس گیلان شرکت خزر مرغ تالش 1396/12/20 27,170 3,290 466,850 430,937 376,900
  راس گیلان شمیم درخشان 1396/12/20 17,900 2,000 307,566 283,907 248,306
  راس گیلان مرغ مهاجرگیل 1396/12/27 29,000 2,970 508,880 468,359 412,871
  راس گیلان علی محمدی(لاهیج جوجه دیلم) 1397/01/28 13,700 1,800 255,922 240,400 214,189
  راس گیلان تعاونی آوازه خوان جاده کانال(فارم1) 1397/02/03 56,000 6,060 1,058,801 996,063 888,912
  راس گیلان سپیدماکیان-بهمرغ 1397/02/23 51,500 5,670 978,258 954,919 864,808
  راس گیلان زرین پای مازران،فارم1 (ضیابر) 1397/02/25 31,200 3,490 588,331 580,476 527,063
  راس گیلان پرناز 1397/03/07 26,210 3,100 439,136 498,855 456,624
  راس گیلان نویدمرغ گیلان (فارم اسلام آباد c) 1397/03/13 45,250 5,010 659,602 865,802 799,158
  راس گیلان صفر علی نوید طالمی (فارم وارازگاه) 1397/04/04 35,600 4,000 103,518 619,766 653,823
  راس گیلان گیلک ماهی بهدان 1397/04/16 36,270 6,390 7,305 452,912 670,238
  راس گیلان سپیدماکیان (فارم دوگور ) 1397/04/19 45,920 5,150 0 497,693 846,828
                                     
 
                   
  راس گیلان دیلمان مرغ 1397/05/15 38,080 7,360 0 7,669 452,026
  راس گیلان پرنیان صومعه سرا 1397/06/13 15,000 1,850 0 0 3,021
  کاب گیلان پاسکه 1397/02/25 31,800 4,770 586,068 578,243 525,035
  کاب گیلان سبزدشت گیلان(فارم 1آستانه اشرفیه) 1397/05/16 47,015 5,223 0 4,734 533,824
  آربراکرز (آپلاس) لرستان دربار (فارم درود) 1396/09/26 36,111 4,560 470,472 411,833 342,741
  راس لرستان ساران57ازنا 1396/12/14 28,200 3,400 475,674 440,175 382,314
  راس لرستان پیامان خرم (فارم 1) 1396/12/23 26,310 2,880 456,378 420,941 368,944
  راس لرستان صدف دریا کنار 1397/04/03 25,300 2,800 85,669 444,591 464,018
  آربراکرز (آپلاس) مازندران شرکت تولیدی مرغ مادر تشنی شمال 1396/08/03 13,835 1,600 140,715 66,003 0
  آربراکرز (آپلاس) مازندران حنا طبرستان 1396/08/28 29,600 3,400 340,930 292,865 95,759
  آربراکرز (آپلاس) مازندران هادی اکبری ولوجایی 1396/09/19 30,420 3,410 384,839 335,442 277,620
  آربراکرز (آپلاس) مازندران پارسیان جوجه آمل 1396/09/21 31,510 3,520 402,198 351,031 290,740
  آربراکرز (آپلاس) مازندران ناصر مهدوی (فارم دنجکلا) 1396/09/29 32,550 3,910 429,406 376,958 313,858
  آربراکرز (آپلاس) مازندران زرپای نوشهر 1396/10/15 22,500 3,200 316,083 279,829 235,929
  آربراکرز (آپلاس) مازندران ابوالحسن میران آملی (فارم گیلاپی) 1396/10/17 26,030 3,120 368,621 326,352 275,564
  آربراکرز (آپلاس) مازندران خنارجوجه(فارم کیاسر) 1396/11/17 34,630 4,240 545,337 490,411 420,663
  آربراکرز (آپلاس) مازندران سپید قوی مازند 1396/11/26 41,620 5,030 670,605 609,832 525,482
  آربراکرز (آپلاس) مازندران زرپر شاهید (فارم طوقدار) 1397/01/26 39,150 4,960 728,386 683,048 609,125
  آربراکرز (آپلاس) مازندران دامداران شمال 1397/01/29 38,150 4,975 714,103 671,364 597,888
  آربراکرز (آپلاس) مازندران نوشهر،ماکیان 1397/01/29 28,080 3,120 525,611 494,151 440,069
  آربراکرز (آپلاس) مازندران نورجوجه (فارم چمستان) 1397/02/12 32,575 4,365 622,461 592,117 528,558
  آربراکرز (آپلاس) مازندران ساحل جوجه مازندران 1397/02/23 18,540 2,000 352,171 343,768 311,329
  آربراکرز (آپلاس) مازندران سروناز حسین نژاد شیروانی 1397/02/26 15,080 1,840 283,219 281,131 255,505
  آربراکرز (آپلاس) مازندران احمد فدایی جویباری 1397/03/23 40,870 5,330 371,447 773,764 734,150
  آربراکرز (آپلاس) مازندران ماه جوجه طبرستان 1397/03/30 26,010 3,090 137,840 474,093 474,094
  آربراکرز (آپلاس) مازندران آمل جوجه،(فارم پنجاب) 1397/04/10 46,000 6,840 46,902 710,491 850,041
  آربراکرز (آپلاس) مازندران پریبال آمل 1397/06/11 30,810 3,390 0 0 12,410
  راس مازندران علی اکبر روح اله تبار شیاده 1396/06/26 22,500 2,750 52,397 0 0
  راس مازندران اصغر گرزین متاعی 1396/06/27 14,210 1,830 37,384 0 0
  راس مازندران تعاونی حدیث سوادکوه(فارم1) 1396/07/26 45,130 5,200 441,977 118,731 0
  راس مازندران ماهان(فارم 7) 1396/08/15 30,920 3,440 334,727 267,004 0
  راس مازندران ماهان(فارم 8 ) 1396/08/17 32,340 4,170 353,356 301,249 0
  راس مازندران ماهان (فارم 9) 1396/08/20 30,020 4,200 332,543 284,173 26,074
  راس مازندران گهرباران 1396/08/28 24,850 3,000 286,219 245,868 80,391
  راس مازندران شرکت کیمیات جوجه آمل فارم 2 1396/08/29 18,000 2,000 208,454 179,000 63,670
  راس مازندران محمد کریم فکوری(فارم2) 1396/09/05 24,830 3,030 295,367 255,047 134,088
  راس مازندران احمد درویشی نژاد 1396/09/08 13,890 1,800 167,501 145,122 88,122
  راس مازندران مقداد سیفی 1396/09/25 13,400 1,700 173,737 152,146 126,507
  راس مازندران شرکت پدیده پیوند ایرانیان 1396/09/30 28,530 2,910 377,809 331,839 276,890
  راس مازندران کیومرث ذبیحی(فارم 2) 1396/09/30 27,000 3,200 357,547 314,044 262,042
  راس مازندران ابوالقاسم یعقوبیان(تلوباغ) 1396/10/06 34,280 4,200 465,172 409,939 343,054
  راس مازندران حسن رضایی کلانتری (فارم 2) 1396/10/16 27,610 3,750 389,258 344,773 290,900
  راس مازندران تعاونی تولیدی ممتاز جوجه پارسی 1396/10/24 26,360 3,250 383,249 340,445 288,680
  راس مازندران مهتاب جوجه 1396/11/07 17,000 2,000 258,931 231,543 197,731
  راس مازندران بهار سوادکوه ( فارم 2) 1396/11/10 38,500 5,430 593,195 530,675 453,620
  راس مازندران اجداد ارم (فارم 3) 1396/11/14 40,880 5,000 638,099 572,230 490,410
  راس مازندران عزیز دولتی فرد (فارم کیاپی) 1396/12/07 16,130 2,030 267,408 245,682 212,788
  راس مازندران قطره طلای نوشهر(فارم نور) 1396/12/08 29,000 3,430 481,867 443,536 384,032
  راس مازندران معصومه پور یداله 1396/12/21 22,900 2,840 394,921 364,077 318,819
  راس مازندران احمد محمدیان و شریک 1397/01/05 24,450 2,660 436,118 401,953 357,020
  راس مازندران زربال (فارم کاردگرکلا) 1397/01/15 48,100 5,890 877,948 811,345 727,183
  راس مازندران بهرام پاکدامن(فارم دیوکلا الیمون) 1397/01/18 14,580 1,600 267,773 248,134 222,256
  راس مازندران واحد عبداله رضائی کلانتری 1397/01/27 45,310 5,010 844,706 792,802 706,677
  راس مازندران آلاشت جوجه 1397/02/02 28,100 2,900 530,229 498,747 444,981
  راس مازندران مهرجوجه نور(فارم شاهزید) 1397/02/03 27,200 3,000 514,273 483,800 431,756
  راس مازندران طیور بهشت (فارم 1) 1397/02/09 71,210 7,840 1,357,136 1,284,530 1,147,381
  راس مازندران تعاونی 300 1397/02/15 14,100 1,550 269,962 257,893 230,914
  راس مازندران مهدی خداداد 1397/02/15 35,110 3,905 672,226 642,174 574,995
  راس مازندران رمضانعلی فکوری(فارم شیرین بول) 1397/02/24 31,920 3,150 604,320 592,667 537,619
  راس مازندران حسینعلی شیرآقایی (فارم قره تپه ) 1397/02/31 12,000 1,350 218,728 225,978 205,736
  راس مازندران تعاونی 260 سوادکوه 1397/03/19 15,700 1,730 179,843 299,607 280,437
  راس مازندران درنا جوجه شمال 1397/03/19 15,700 1,730 179,843 299,607 280,437
  راس مازندران نیلوفر صفایی جوان (فارم رستمکلا) 1397/03/19 16,000 1,920 183,278 305,331 285,796
  راس مازندران تقی دامغانیان(فارم میاندورود) 1397/03/21 44,390 4,930 453,729 845,995 795,144
  راس مازندران حسینجان شیخی 1397/03/27 23,000 2,550 156,920 428,494 416,622
  راس مازندران تعاونی 840 وجین کا 1397/03/30 23,000 2,500 121,888 419,229 419,229
  راس مازندران مجید محمدیان امیری 1397/03/30 24,500 2,980 129,838 446,571 446,571
  راس مازندران رضا حسن پور 1397/04/05 32,820 3,660 85,105 560,626 603,593
  راس مازندران علیرضا غریبی و شریک 1397/04/09 15,000 1,700 20,014 236,590 276,997
  راس مازندران تعاونی 290 1397/04/19 26,568 3,030 0 287,949 489,949
  راس مازندران مرغ مادر یعقوب علی شاکری و شریک 1397/05/01 34,100 3,760 0 131,780 582,921
  راس مازندران قطره طلای نوشهر (فارم رویان) 1397/05/02 65,720 7,440 0 222,537 1,112,694
  راس مازندران تعاونی حدیث سوادکوه (فارم 2) 1397/05/06 47,720 5,285 0 93,708 753,276
  راس مازندران زرین پر نور 1397/06/11 30,100 3,900 0 0 12,124
  راس مازندران مجتمع مرغ مادر زرین پر جویبار 1397/06/12 60,310 7,220 0 0 18,220
  هوبارد مازندران نوک طلا مجید آباد 1396/07/05 20,700 3,586 111,785 0 0
  هوبارد مازندران تعاونی 256،75 کاکلی 1396/10/17 17,900 2,148 253,489 224,422 189,497
  هوبارد مازندران تعاونی 221 1397/01/19 17,900 2,148 329,423 305,538 273,542
  هوبارد مازندران یکتا تجارت فرتاک 1397/01/31 30,000 3,600 563,815 530,205 472,803
  هوبارد مازندران مرغ مادر شاطری 1397/02/23 27,000 3,240 512,869 500,635 453,394
  هوبارد مازندران ماه جوجه تنکابن 1397/05/09 21,000 2,520 0 21,411 310,871
  کاب مازندران مجتبی باقریان افراکتی 1396/10/23 21,000 2,200 303,999 270,161 228,923
  کاب مازندران علی شرف الدین و شریک 1396/11/30 25,000 3,173 407,219 371,345 320,677
  آربراکرز (آپلاس) مرکزی مجتبی میرزایی(فارم اراک) 1396/10/12 31,760 3,650 441,372 389,797 327,830
  آربراکرز (آپلاس) مرکزی مجتبی میرزایی(فارم خمین) 1396/12/26 32,385 3,140 566,649 521,805 459,434
  راس مرکزی سپیدمرغ زرندیه 1396/10/24 23,000 3,050 334,397 297,050 251,884
  راس مرکزی کاشانک (فارم1) 1396/11/25 32,170 3,650 517,127 469,747 404,144
  راس مرکزی شرکت مرغ پرور (فارم یک جنت) 1396/11/29 41,160 4,930 668,375 609,310 525,893
  راس مرکزی نازمرغ زرند 1397/01/06 50,190 5,500 897,775 827,014 735,404
  راس مرکزی کاشانک (فارم2) 1397/01/08 33,100 3,150 594,575 548,742 488,328
  کاب هرمزگان پدیده تجارت هرمزگان 1396/11/25 18,620 2,690 299,313 271,888 233,918
  آربراکرز (آپلاس) همدان تعاونی وحدت غرب(فارم 2) 1396/10/26 21,000 2,300 307,699 273,597 232,095
  آربراکرز (آپلاس) همدان کیان ماکیان اکباتان 1397/01/19 31,875 4,780 586,615 544,083 487,106
  راس همدان الوندژن 1396/10/27 34,680 3,600 509,890 454,012 385,037
  راس همدان راسبچیک 1397/01/21 27,200 3,000 502,290 467,364 417,718
  کاب همدان آریا جوجه (افراسیابی) 1397/02/18 21,180 1,700 404,719 389,786 350,062
  راس یزد محسن آیت الهی مهرجردی 1396/11/17 37,960 3,620 597,777 537,567 461,115
  راس یزد یزد جوجه (فارم2) 1397/03/01 34,340 4,000 620,309 647,974 590,049
 
               109,706,283  115,056,530  110,936,277