دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/10/1 الی 1397/12/29

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

             

33,697,934 از 109,706,283

36,168,751 از 115,056,530

36,906,594 از 110,936,277

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

آینالو

1396/10/22

13,500

1,760

194,748

172,995

146,485

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

روح الله حبیبی ملکی

1396/11/06

13,700

1,950

207,978

185,905

158,657

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

اسلام فتوحی (فارم2)

1396/11/12

33,220

3,625

515,188

461,662

395,172

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان شرقی

اسلام فتوحی ( فارم ا )

1397/03/13

33,280

3,975

485,117

636,770

587,755

 

راس

آذربایجان شرقی

میشو

1396/07/23

40,410

4,820

389,139

70,198

0

 

راس

آذربایجان شرقی

صمد زنده دل شیشوان

1396/07/25

13,000

1,600

126,658

30,273

0

 

راس

آذربایجان شرقی

فارم علیرضا کیوانی

1396/07/25

24,000

2,700

233,833

55,890

0

 

راس

آذربایجان شرقی

خوشخوان شبستر

1396/08/09

18,540

2,100

194,638

123,690

0

 

راس

آذربایجان شرقی

بهمن پنبه دوست

1396/10/11

15,500

1,800

214,623

189,258

159,211

 

راس

آذربایجان شرقی

آذر سیمرغ تبریز

1396/10/12

27,170

3,300

377,584

333,462

280,451

 

راس

آذربایجان شرقی

سپیدپر ملکان

1396/10/16

17,550

2,300

247,428

219,150

184,908

 

راس

آذربایجان شرقی

کیمیا پرورارسباران (فارم 2)

1396/10/26

28,000

3,000

410,267

364,798

309,461

 

راس

آذربایجان شرقی

اکبرکلانتری

1396/12/13

56,740

7,140

954,227

882,803

766,381

 

راس

آذربایجان شرقی

کیمیاپرور ارسباران (فارم3)

1397/01/20

32,400

3,500

597,502

554,677

496,354

 

راس

آذربایجان شرقی

نگین جوجه ملکان(فارم1)

1397/01/21

32,170

3,500

594,069

552,763

494,044

 

راس

آذربایجان شرقی

محمد ظهیرنیا

1397/01/22

18,000

2,000

332,850

310,419

277,109

 

راس

آذربایجان شرقی

اصغر عسگری و شرکا

1397/03/09

20,000

2,150

321,999

381,667

349,944

 

راس

آذربایجان شرقی

سپید مرغ شبستر

1397/03/12

20,700

2,300

312,946

395,807

364,799

 

راس

آذربایجان شرقی

علیرضا کیوانی

1397/04/13

33,260

3,290

16,747

466,823

615,871

 

راس

آذربایجان شرقی

حسینقلی رضائی سهرون و شرکا

1397/04/16

16,892

1,800

3,402

210,933

312,149

 

راس

آذربایجان شرقی

الماس جوجه ایلخچی

1397/05/02

20,250

2,200

0

68,568

342,847

 

راس

آذربایجان شرقی

عطوف فاضل مدرس

1397/06/04

15,500

2,000

0

0

30,437

 

کاب

آذربایجان شرقی

باغ مرغ شبستر

1397/02/18

19,000

2,100

363,061

349,667

314,031

حذفی

کاب

آذربایجان شرقی

آرین جوجه مرند واحد صوفیان

1397/03/01

21,872

3,280

118,114

0

0

 

کاب

آذربایجان شرقی

سعید پیامی اصل

1397/03/19

26,500

3,360

303,557

505,707

473,350

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

پرگل

1396/08/28

28,600

3,120

329,412

282,972

92,523

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

اقلیم

1396/11/10

27,550

3,345

424,481

379,743

324,602

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

تعاونی 21 سلماس

1396/11/29

32,240

6,480

523,529

477,261

411,923

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

مرغ مادر حسن احمدی

1397/02/16

17,545

1,925

335,697

321,563

288,215

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

به مرغ ارومیه

1397/04/27

20,900

2,400

0

130,754

374,373

 

آربراکرز (آپلاس)

آذربایجان غربی

یاشارسیمرغ

1397/04/31

14,240

1,600

0

61,841

245,753

حذفی

راس

آذربایجان غربی

کیوان مرغ پر طلای مهاباد (فارم 1)

1396/07/12

32,400

4,060

247,973

0

0

 

راس

آذربایجان غربی

بهپرور ارومیه(فارم 3)

1396/07/29

16,250

1,800

161,596

57,479

0

 

راس

آذربایجان غربی

عزیزحسینی

1396/08/06

27,040

3,600

279,109

154,531

0

 

راس

آذربایجان غربی

انفاق

1396/09/29

23,420

2,600

308,960

271,224

225,823

 

راس

آذربایجان غربی

امین مرغ ارومیه

1396/10/06

21,000

2,600

284,965

251,129

210,154

 

راس

آذربایجان غربی

رضا سواری

1396/10/19

29,170

3,700

416,394

369,025

311,744

 

راس

آذربایجان غربی

گلدشت سیمین

1396/11/01

28,500

3,700

425,126

378,847

322,521

 

راس

آذربایجان غربی

آیدین صبا

1396/11/03

19,500

2,350

293,084

261,418

222,636

 

راس

آذربایجان غربی

بهپرور ارومیه (فارم دیدان)

1396/11/09

22,910

2,500

351,835

314,344

268,778

 

راس

آذربایجان غربی

آمرغ

1396/12/07

16,600

2,000

275,200

252,841

218,989

 

راس

آذربایجان غربی

حمید علیپور

1396/12/19

28,000

3,270

479,349

443,045

387,003

 

راس

آذربایجان غربی

ایوب محمدزاده

1397/01/05

25,600

2,650

456,631

420,861

373,811

 

راس

آذربایجان غربی

کیوان مرغ پر طلای مهاباد

1397/02/08

27,130

3,000

516,366

488,361

436,109

 

راس

آذربایجان غربی

غلامحسین احمدپور

1397/03/01

14,700

1,700

265,535

277,379

252,582

 

راس

آذربایجان غربی

اروم گوهردانه

1397/03/07

22,500

2,940

376,978

428,242

391,988

 

راس

آذربایجان غربی

زرین پرور خوی(فارم1)

1397/03/09

20,040

2,400

322,644

382,430

350,644

 

راس

آذربایجان غربی

احسان مرغ مهاباد

1397/05/07

22,000

3,000

0

36,278

340,075

 

راس

آذربایجان غربی

کیمیا جوجه

1397/06/03

27,280

3,220

0

0

62,155

 

راس

آذربایجان غربی

تعاونی 48 خوی

1397/06/05

27,880

2,860

0

0

45,974

 

هوبارد

آذربایجان غربی

تعاونی28

1396/12/29

38,500

4,500

678,976

625,181

552,001

 

هوبارد

آذربایجان غربی

شرکت سهامی کشت وصنعت بالانج طیور 2

1397/03/06

30,000

3,600

512,455

570,235

521,519

 

کاب

آذربایجان غربی

شرکت برآیندارومیه 2 -واحد صفرقلی کندی

1396/10/23

32,000

3,500

463,236

411,676

348,837

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

سید طاهر عصایی (فارم1)

1396/09/15

53,245

5,790

662,203

576,412

459,789

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

مرغ مادر امین خیرآلی

1396/10/05

34,725

4,475

469,463

413,074

345,758

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

اسماعیل خدام زاده

1396/10/22

18,185

1,950

262,332

233,031

197,321

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

بهزاد خیر دوست

1397/03/30

35,035

4,800

185,668

638,596

638,596

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

غلامرضاصدقی

1397/04/17

25,760

2,880

2,594

308,376

475,698

 

آربراکرز (آپلاس)

اردبیل

سید طاهر عصایی (فارم2)

1397/05/31

51,300

5,515

0

0

173,709

 

راس

اردبیل

همای سبلان فارم 2 (مجید میرزا محمدی ملاباشی)

1396/07/08

27,000

2,500

171,297

0

0

 

راس

اردبیل

شکور گلمغانی آذر(فارم 5)

1396/07/12

18,000

2,300

137,762

0

0

 

راس

اردبیل

رجب آقایاری سامیان(فارم1)

1396/09/12

31,520

3,440

386,853

335,669

241,237

 

راس

اردبیل

اسفند نظافتی (فارم 3)

1396/09/27

35,100

3,860

459,510

402,072

334,911

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 5)

1396/10/13

78,940

15,420

1,101,014

973,822

818,804

 

راس

اردبیل

حمیدصباحی نمین(فارم2)

1396/12/01

32,500

4,200

530,614

484,793

418,518

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 7)

1397/02/26

76,660

9,035

801,208

795,301

722,806

 

راس

اردبیل

ناصر ضیغمی(فارم 2)

1397/03/06

34,500

3,810

589,325

655,771

599,748

 

راس

اردبیل

همای سبلان فارم 3 ( مجید میرزا محمدی ملاباشی)

1397/03/23

28,900

2,900

262,657

547,144

519,131

 

راس

اردبیل

رجب آقایاری سامیان(فارم2)

1397/04/05

33,050

5,070

85,702

564,555

607,823

 

راس

اردبیل

حمید صباحی نمین( فارم 1)

1397/04/11

28,000

3,400

19,738

423,308

517,767

 

راس

اردبیل

آرتا جوجه سبلان (فارم 3)

1397/04/27

106,563

23,295

0

666,682

1,908,834

 

هوبارد

اردبیل

آذر جوجه مشگین

1396/10/30

28,500

3,420

423,333

377,412

321,086

 

آربراکرز (آپلاس)

اصفهان

دشت کیمیا( فارم1)

1397/02/26

46,290

5,720

869,384

862,975

784,312

 

راس

اصفهان

سپاهان طیور (فارم2)

1396/08/23

33,860

4,420

381,047

326,063

58,819

 

راس

اصفهان

صفاهان(فارم4)

1396/09/01

32,500

5,400

379,652

327,286

134,596

 

راس

اصفهان

صفاهان (فارم 2)

1396/11/24

32,080

4,280

514,468

466,413

401,398

 

راس

اصفهان

پاک نطنز (فارم 3)

1397/01/29

43,000

4,855

804,887

756,713

673,896

 

راس

اصفهان

درخشان (فارم 1)

1397/04/23

37,081

4,400

0

316,005

675,423

 

راس

اصفهان

صفاهان (فارم 1)

1397/06/03

32,000

4,988

0

0

72,909

 

هوبارد

اصفهان

واحد مادر گوشتی به نام محسن محسنی هماگرانی (تحت اجاره شرکت مجتمع زنجیره ای طیور حلال اسپادانا)

1397/04/10

28,000

3,400

28,549

432,472

517,414

 

آرین

البرز

محود فلاح زاده

1397/01/18

23,945

3,000

439,771

407,518

365,017

 

راس

تهران

کوثر هومند

1396/09/08

25,300

3,100

305,098

264,333

160,511

 

راس

تهران

فدک (فارم2)

1396/10/11

21,570

2,700

298,673

263,375

221,560

 

راس

تهران

دوراج

1396/12/13

31,500

3,700

529,751

490,099

425,467

 

راس

تهران

فدک (فارم3)

1397/06/10

20,000

2,600

0

0

10,070

 

کاب

تهران

پرندک

1397/04/26

92,000

12,000

0

627,688

1,654,918

 

راس

خراسان جنوبی

جنوب خراسان (فارم 2)

1396/08/21

49,510

7,230

551,558

471,162

57,337

 

راس

خراسان جنوبی

جنوب خراسان ( فارم 1)

1396/09/20

51,630

5,845

656,416

571,927

473,789

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم 2)

1396/10/27

37,640

14,680

582,077

488,380

427,851

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم 3)

1397/03/18

37,475

5,020

463,949

709,959

685,194

 

آربراکرز (آپلاس)

خراسان رضوی

سیمرغ خراسان(فارم4)

1397/04/26

36,030

4,720

0

261,127

667,506

 

راس

خراسان رضوی

دیزباد(پلاک47)

1396/10/23

65,120

9,000

942,688

837,764

709,885

 

راس

خراسان رضوی

فریمان (فارم2کوثربیدخت)

1396/11/14

27,000

3,500

421,444

377,940

323,900

 

راس

خراسان رضوی

واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو کاشمر (فارم دو)

1396/12/14

37,930

4,610

639,799

592,053

514,226

 

راس

خراسان رضوی

واحد پرورش مرغ مادر گوشتی پیشرو صالح کاشمر(فارم3)

1397/04/19

37,485

4,810

0

406,271

691,275

 

راس

خراسان رضوی

فریمان (فارم 1فریمان)

1397/05/14

42,300

4,800

0

12,779

523,951

 

راس

خوزستان

صحرای جنوب (فارم 3)

1396/09/22

51,570

7,690

660,847

577,754

478,431

 

راس

خوزستان

صحرای جنوب (فارم 4)

1397/02/16

47,230

5,270

903,685

865,635

775,861

 

راس

زنجان

دشت سلطانیه

1396/12/21

30,600

3,300

527,712

486,497

426,021

 

راس

زنجان

اجداد 57

1397/06/04

27,180

3,310

0

0

53,373

 
             

33,697,934 از 109,706,283

36,168,751 از 115,056,530

36,906,594 از 110,936,277

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

             

40,826,738 از 109,706,283

42,058,320 از 115,056,530

38,710,906 از 110,936,277

 

کاب

زنجان

سبزدشت زنجان( فارم 2)

1396/09/21

52,501

6,835

670,134

584,879

484,425

 

کاب

زنجان

ساکت (فارم1)

1396/10/19

26,900

3,600

383,990

340,309

287,484

 

کاب

زنجان

سبزدشت زنجان( فارم 3)

1397/01/15

55,895

4,205

1,020,229

942,832

845,030

 

کاب

زنجان

ققنوس جوجه ابهر

1397/03/08

27,885

3,200

458,075

531,436

486,857

 

کاب

زنجان

ساکت (فارم 2)

1397/05/30

47,500

6,230

0

0

183,563

 

راس

سمنان

محمودرضا پناهی دهقان

1396/12/22

31,070

3,430

537,382

495,534

434,129

 

راس

سمنان

مام جوجه (فارم2)

1397/01/18

28,320

3,020

520,121

481,975

431,710

حذفی

کاب

سمنان

سپیدان ارگ سمنان

1396/09/28

62,000

7,440

814,795

369,936

0

 

راس

سیستان و بلوچستان

تعاونی 1119 ماکادام

1397/05/16

44,060

5,000

0

4,437

500,272

 

آربراکرز (آپلاس)

فارس

طیور فارس(فارم1)

1397/02/23

39,000

4,390

775,791

716,513

670,120

 

آربراکرز (آپلاس)

فارس

طیور فارس(فارم3)

1397/05/19

40,540

4,840

0

0

414,376

 

راس

فارس

فاروق ماکیان (فارم 2)

1397/02/22

34,550

4,210

658,462

639,758

578,435

 

راس

فارس

فاروق ماکیان (فارم 1)

1397/02/23

11,500

900

218,445

213,232

193,111

 

راس

قزوین

میرزابالا کشاورز(فارم تتنگ)

1396/08/22

27,080

2,950

303,384

259,068

39,201

 

راس

قزوین

فتح خرمدشت(فارم 2)

1396/09/25

36,535

4,030

473,697

414,831

344,925

 

راس

قزوین

کاظم الهی وشرکاء(فارم بوئین زهرا )

1396/11/03

29,790

3,620

447,745

399,369

340,120

 

راس

قزوین

حمیدرضا حاجی

1396/11/30

45,110

5,880

734,790

670,054

578,633

 

راس

قزوین

طیور پاییزان ابهر (فارم 1)

1396/12/06

54,200

6,500

895,819

822,815

712,289

 

راس

قزوین

مینا طیور(فارم بوئین زهرا)

1397/01/08

23,000

2,530

413,149

381,301

339,320

 

راس

قزوین

عباس آقاجانی

1397/01/19

38,500

4,500

708,538

657,167

588,349

 

راس

قزوین

نیل پران افق

1397/01/25

28,000

3,000

519,883

487,103

434,586

 

راس

قزوین

اجداد ارم (فارم2)

1397/03/23

40,650

4,540

369,448

769,598

730,199

 

راس

قزوین

پیشگامان کشاورزی کوثر ایلام

1397/03/28

30,000

3,200

187,686

556,639

544,556

 

راس

قزوین

تعاونی ایثارگران خوزنین

1397/06/11

26,640

3,500

0

0

10,731

 

راس

قزوین

محمد کریمی لنجی

1397/06/13

45,270

5,660

0

0

9,117

 

کاب

قزوین

علی محمد همتی

1396/10/30

62,500

8,000

928,364

827,660

704,140

 

کاب

قزوین

سیمرغ زیاران (فارم3)

1397/02/04

24,000

3,100

454,375

428,091

381,867

 

آربراکرز (آپلاس)

کردستان

فاروق شافعی

1397/03/06

21,265

2,650

363,245

404,201

369,669

 

آربراکرز (آپلاس)

کردستان

مرغ مادر زریبار کردستان

1397/06/14

19,500

2,500

0

0

1,963

 

راس

کردستان

تعاونی 261 مرغ مادر آبیدر (فارم 1)

1396/10/03

25,300

3,000

339,175

298,092

249,365

 

راس

کردستان

زاگرس جوجه

1397/03/06

23,500

2,650

401,422

446,684

408,524

 

راس

کردستان

مجتمع ایمان طیور کردستان-فارم سوم

1397/04/06

32,690

3,740

74,481

547,708

602,025

 

راس

کرمان

ماهان (فارم4)

1396/07/30

53,500

6,500

535,397

205,404

0

 

راس

کرمان

ماهان (فارم2)

1397/02/29

53,000

5,855

983,397

994,072

904,673

 

راس

کرمان

ماهان (فارم3)

1397/04/12

53,500

6,000

32,326

779,863

989,981

 

راس

کرمان

ماهان (فارم 1)

1397/06/06

52,820

6,472

0

0

70,478

 

کاب

کرمان

سیمرغ کرمان (فارم1 )

1396/11/14

40,800

5,500

636,850

571,111

489,450

 

آربراکرز (آپلاس)

کرمانشاه

طیور بهاران ( فارم 3)

1397/04/17

38,000

5,350

3,826

454,903

701,730

 

راس

کرمانشاه

شرکت تعاونی 668صحنه

1396/07/18

27,000

3,500

252,865

7,817

0

 

راس

کرمانشاه

طیور زاگرس

1396/09/13

36,650

4,400

452,122

392,146

292,494

 

هوبارد

کرمانشاه

مزرعه مرغ مادر گوشتی تیمور یوسفی (فارم شاهو)

1396/12/16

22,425

2,575

380,520

352,292

306,280

حذفی

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

ترکمن جوجه آق قلا

1396/07/04

39,470

5,160

200,725

0

0

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

(ماکیان مهر گالیکش (فارم 2

1396/07/21

36,115

4,780

343,687

41,824

0

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

نویک

1396/12/10

36,910

4,515

616,089

568,697

492,963

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

پردیس تیهو پارسیان

1396/12/19

27,090

3,840

463,770

428,645

374,426

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

گرگان جوجه گلستان(فارم 2 )

1397/01/08

26,150

3,090

469,733

433,524

385,792

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

ماکیان مهر گالیکش فارم 8

1397/02/05

33,530

3,580

635,644

599,768

534,768

 

آربراکرز (آپلاس)

گلستان

عرفان گنبد (فارم1)

1397/03/09

21,040

2,560

338,744

401,514

368,143

 

راس

گلستان

ماکیان مهر گنبد فارم 2

1396/07/16

21,080

2,700

189,196

0

0

 

راس

گلستان

زر پر سیاوش

1396/08/09

28,140

3,900

295,423

187,738

0

 

راس

گلستان

گلریزان (فارم2)

1396/08/14

24,750

2,900

266,376

205,623

0

 

راس

گلستان

آق جوجه گلستان

1396/08/15

23,400

2,600

253,318

202,066

0

 

راس

گلستان

تعاونی لاله های گلستان (فارم 2)

1396/08/24

27,010

3,280

305,320

261,800

54,740

 

راس

گلستان

تعاونی گلی نیا بندر ترکمن

1396/08/30

27,000

3,500

314,044

270,199

103,662

 

راس

گلستان

پیگیر(فارم3 کردکوی نسترن)

1396/09/11

35,280

4,000

430,780

373,933

258,467

 

راس

گلستان

کاسپین سحر گلستان

1396/10/04

57,820

7,040

778,785

684,167

572,806

 

راس

گلستان

پیگیر(فارم نرگس)

1396/11/02

37,000

4,450

554,248

493,699

420,575

 

راس

گلستان

پرماه گلستان (فارم 2)

1396/11/08

21,000

2,700

321,180

287,080

245,313

 

راس

گلستان

ماکیان مهر گنبد فارم 1

1396/11/23

36,150

5,000

578,375

523,313

450,504

 

راس

گلستان

پارس ماکیان هیرکان ( فارم هرمز )

1397/01/25

44,760

5,000

831,070

778,671

694,719

 

راس

گلستان

نیکو دشت گلستان (فارم1)

1397/01/28

41,490

4,800

775,055

728,053

648,665

 

راس

گلستان

مرغ مادر گوشتی تایماز فارم 2

1397/01/30

27,300

3,200

512,040

481,455

429,220

 

راس

گلستان

پیگیر ( فارم 2)

1397/02/17

72,060

8,060

1,377,872

1,323,446

1,187,381

 

راس

گلستان

شرکت نیلکوه تک گلستان فارم 2

1397/03/08

31,000

3,400

509,246

590,804

541,244

 

راس

گلستان

نیکودشت گلستان(فارم2)

1397/03/27

40,700

4,580

277,682

758,249

737,244

 

راس

گلستان

اسماعیل رزاقی دولت آبادی

1397/04/03

33,800

3,760

114,452

593,960

619,915

 

راس

گلستان

پردیس ماکیان

1397/04/12

27,915

3,260

16,866

406,913

516,547

 

راس

گلستان

سیمین جوجه گلستان(فارم 2)

1397/05/02

28,540

3,120

0

96,639

483,204

 

راس

گلستان

پرماه گلستان (فارم 3)

1397/05/13

23,084

3,200

0

9,298

297,843

 

هوبارد

گلستان

مرغ مادر مرغ هاشم گنبد

1397/03/20

30,000

3,600

325,146

572,123

536,625

 

هوبارد

گلستان

مزرعه نمونه فارم 4

1397/05/28

32,650

4,200

0

0

157,410

 

هوبارد

گلستان

مینودشت (فارم محمد زمان خان)

1397/06/04

23,000

2,760

0

0

45,165

 

هوبارد

گلستان

مرغ مادر گوشتی ماکیان نوک طلا جلین

1397/06/07

30,000

3,600

0

0

30,588

 

کاب

گلستان

رحیم یمرلی

1396/09/28

32,000

3,930

420,538

368,573

306,944

 

آربراکرز (آپلاس)

گیلان

هامون کپورچال

1397/02/26

26,200

3,200

492,068

488,441

443,916

 

راس

گیلان

کشت و صنعت شالیزار گیلان

1396/07/11

16,740

2,200

122,639

0

0

 

راس

گیلان

تعاونی آوازه خوان جاده کانال(فارم2)

1396/07/24

26,750

3,950

259,278

54,213

0

 

راس

گیلان

تعاونی اهورا جوجه گیلان(فارم 2ضیابر)

1396/08/25

46,110

6,155

523,550

449,252

107,379

 

راس

گیلان

صفر علی نوید ( فارم 2سیاهکل)

1396/08/29

45,010

4,800

521,258

447,601

159,210

 

راس

گیلان

جمشیدغلامی(فارم دوگور)

1396/09/07

45,240

4,880

543,283

469,820

272,780

 

راس

گیلان

سپیدماکیان(فارم بهارپرورش بیشه سرا)

1396/09/12

21,400

3,230

262,646

227,896

163,783

 

راس

گیلان

نوید جوجه (فارم پیران)

1396/09/15

45,420

5,790

564,883

491,701

392,217

 

راس

گیلان

شرکت سپیدماکیان-واحد خوش خلقت

1396/10/09

34,260

4,140

470,077

414,875

348,460

 

راس

گیلان

آسیه نویدطالمی

1396/10/18

41,910

8,095

596,145

527,562

445,789

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم آزادگان)

1396/11/01

14,000

1,680

208,832

186,098

158,430

 

راس

گیلان

مرغ سروشه گیلان

1396/11/10

25,000

3,500

385,191

344,594

294,557

 

راس

گیلان

عبدالله نویدطالمی( فارم نوخاله اکبری)

1396/11/24

37,500

6,960

601,390

545,216

469,216

 

راس

گیلان

جمشید غلامی (فارم رود پیش)

1396/12/05

26,460

3,540

435,997

400,358

346,399

 

راس

گیلان

شرکت خزر مرغ تالش

1396/12/20

27,170

3,290

466,850

430,937

376,900

 

راس

گیلان

شمیم درخشان

1396/12/20

17,900

2,000

307,566

283,907

248,306

 

راس

گیلان

مرغ مهاجرگیل

1396/12/27

29,000

2,970

508,880

468,359

412,871

 

راس

گیلان

علی محمدی(لاهیج جوجه دیلم)

1397/01/28

13,700

1,800

255,922

240,400

214,189

 

راس

گیلان

تعاونی آوازه خوان جاده کانال(فارم1)

1397/02/03

56,000

6,060

1,058,801

996,063

888,912

 

راس

گیلان

سپیدماکیان-بهمرغ

1397/02/23

51,500

5,670

978,258

954,919

864,808

 

راس

گیلان

زرین پای مازران،فارم1 (ضیابر)

1397/02/25

31,200

3,490

588,331

580,476

527,063

 

راس

گیلان

پرناز

1397/03/07

26,210

3,100

439,136

498,855

456,624

 

راس

گیلان

نویدمرغ گیلان (فارم اسلام آباد c)

1397/03/13

45,250

5,010

659,602

865,802

799,158

 

راس

گیلان

صفر علی نوید طالمی (فارم وارازگاه)

1397/04/04

35,600

4,000

103,518

619,766

653,823

 

راس

گیلان

گیلک ماهی بهدان

1397/04/16

36,270

6,390

7,305

452,912

670,238

 

راس

گیلان

سپیدماکیان (فارم دوگور )

1397/04/19

45,920

5,150

0

497,693

846,828

                                     

 
             

40,826,738 از 109,706,283

42,058,320 از 115,056,530

38,710,906 از 110,936,277

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

وضعیت

آمیخته

استان

واحد

تاریخ جوجه ریری

جوجه ریزی مرغ

جوجه ریزی خروس

دی 1397

بهمن 1397

اسفند 1397

             

35,181,611 از 109,706,283

36,829,459 از 115,056,530

35,318,777 از 110,936,277

 

راس

گیلان

دیلمان مرغ

1397/05/15

38,080

7,360

0

7,669

452,026

 

راس

گیلان

پرنیان صومعه سرا

1397/06/13

15,000

1,850

0

0

3,021

 

کاب

گیلان

پاسکه

1397/02/25

31,800

4,770

586,068

578,243

525,035

 

کاب

گیلان

سبزدشت گیلان(فارم 1آستانه اشرفیه)

1397/05/16

47,015

5,223

0

4,734

533,824

 

آربراکرز (آپلاس)

لرستان

دربار (فارم درود)

1396/09/26

36,111

4,560

470,472

411,833

342,741

 

راس

لرستان

ساران57ازنا

1396/12/14

28,200

3,400

475,674

440,175

382,314

 

راس

لرستان

پیامان خرم (فارم 1)

1396/12/23

26,310

2,880

456,378

420,941

368,944

 

راس

لرستان

صدف دریا کنار

1397/04/03

25,300

2,800

85,669

444,591

464,018

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

شرکت تولیدی مرغ مادر تشنی شمال

1396/08/03

13,835

1,600

140,715

66,003

0

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

حنا طبرستان

1396/08/28

29,600

3,400

340,930

292,865

95,759

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

هادی اکبری ولوجایی

1396/09/19

30,420

3,410

384,839

335,442

277,620

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

پارسیان جوجه آمل

1396/09/21

31,510

3,520

402,198

351,031

290,740

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ناصر مهدوی (فارم دنجکلا)

1396/09/29

32,550

3,910

429,406

376,958

313,858

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زرپای نوشهر

1396/10/15

22,500

3,200

316,083

279,829

235,929

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ابوالحسن میران آملی (فارم گیلاپی)

1396/10/17

26,030

3,120

368,621

326,352

275,564

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

خنارجوجه(فارم کیاسر)

1396/11/17

34,630

4,240

545,337

490,411

420,663

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

سپید قوی مازند

1396/11/26

41,620

5,030

670,605

609,832

525,482

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

زرپر شاهید (فارم طوقدار)

1397/01/26

39,150

4,960

728,386

683,048

609,125

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

دامداران شمال

1397/01/29

38,150

4,975

714,103

671,364

597,888

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

نوشهر،ماکیان

1397/01/29

28,080

3,120

525,611

494,151

440,069

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

نورجوجه (فارم چمستان)

1397/02/12

32,575

4,365

622,461

592,117

528,558

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ساحل جوجه مازندران

1397/02/23

18,540

2,000

352,171

343,768

311,329

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

سروناز حسین نژاد شیروانی

1397/02/26

15,080

1,840

283,219

281,131

255,505

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

احمد فدایی جویباری

1397/03/23

40,870

5,330

371,447

773,764

734,150

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

ماه جوجه طبرستان

1397/03/30

26,010

3,090

137,840

474,093

474,094

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

آمل جوجه،(فارم پنجاب)

1397/04/10

46,000

6,840

46,902

710,491

850,041

 

آربراکرز (آپلاس)

مازندران

پریبال آمل

1397/06/11

30,810

3,390

0

0

12,410

 

راس

مازندران

علی اکبر روح اله تبار شیاده

1396/06/26

22,500

2,750

52,397

0

0

 

راس

مازندران

اصغر گرزین متاعی

1396/06/27

14,210

1,830

37,384

0

0

 

راس

مازندران

تعاونی حدیث سوادکوه(فارم1)

1396/07/26

45,130

5,200

441,977

118,731

0

 

راس

مازندران

ماهان(فارم 7)

1396/08/15

30,920

3,440

334,727

267,004

0

 

راس

مازندران

ماهان(فارم 8 )

1396/08/17

32,340

4,170

353,356

301,249

0

 

راس

مازندران

ماهان (فارم 9)

1396/08/20

30,020

4,200

332,543

284,173

26,074

 

راس

مازندران

گهرباران

1396/08/28

24,850

3,000

286,219

245,868

80,391

 

راس

مازندران

شرکت کیمیات جوجه آمل فارم 2

1396/08/29

18,000

2,000

208,454

179,000

63,670

 

راس

مازندران

محمد کریم فکوری(فارم2)

1396/09/05

24,830

3,030

295,367

255,047

134,088

 

راس

مازندران

احمد درویشی نژاد

1396/09/08

13,890

1,800

167,501

145,122

88,122

 

راس

مازندران

مقداد سیفی

1396/09/25

13,400

1,700

173,737

152,146

126,507

 

راس

مازندران

شرکت پدیده پیوند ایرانیان

1396/09/30

28,530

2,910

377,809

331,839

276,890

 

راس

مازندران

کیومرث ذبیحی(فارم 2)

1396/09/30

27,000

3,200

357,547

314,044

262,042

 

راس

مازندران

ابوالقاسم یعقوبیان(تلوباغ)

1396/10/06

34,280

4,200

465,172

409,939

343,054

 

راس

مازندران

حسن رضایی کلانتری (فارم 2)

1396/10/16

27,610

3,750

389,258

344,773

290,900

 

راس

مازندران

تعاونی تولیدی ممتاز جوجه پارسی

1396/10/24

26,360

3,250

383,249

340,445

288,680

 

راس

مازندران

مهتاب جوجه

1396/11/07

17,000

2,000

258,931

231,543

197,731

 

راس

مازندران

بهار سوادکوه ( فارم 2)

1396/11/10

38,500

5,430

593,195

530,675

453,620

 

راس

مازندران

اجداد ارم (فارم 3)

1396/11/14

40,880

5,000

638,099

572,230

490,410

 

راس

مازندران

عزیز دولتی فرد (فارم کیاپی)

1396/12/07

16,130

2,030

267,408

245,682

212,788

 

راس

مازندران

قطره طلای نوشهر(فارم نور)

1396/12/08

29,000

3,430

481,867

443,536

384,032

 

راس

مازندران

معصومه پور یداله

1396/12/21

22,900

2,840

394,921

364,077

318,819

 

راس

مازندران

احمد محمدیان و شریک

1397/01/05

24,450

2,660

436,118

401,953

357,020

 

راس

مازندران

زربال (فارم کاردگرکلا)

1397/01/15

48,100

5,890

877,948

811,345

727,183

 

راس

مازندران

بهرام پاکدامن(فارم دیوکلا الیمون)

1397/01/18

14,580

1,600

267,773

248,134

222,256

 

راس

مازندران

واحد عبداله رضائی کلانتری

1397/01/27

45,310

5,010

844,706

792,802

706,677

 

راس

مازندران

آلاشت جوجه

1397/02/02

28,100

2,900

530,229

498,747

444,981

 

راس

مازندران

مهرجوجه نور(فارم شاهزید)

1397/02/03

27,200

3,000

514,273

483,800

431,756

 

راس

مازندران

طیور بهشت (فارم 1)

1397/02/09

71,210

7,840

1,357,136

1,284,530

1,147,381

 

راس

مازندران

تعاونی 300

1397/02/15

14,100

1,550

269,962

257,893

230,914

 

راس

مازندران

مهدی خداداد

1397/02/15

35,110

3,905

672,226

642,174

574,995

 

راس

مازندران

رمضانعلی فکوری(فارم شیرین بول)

1397/02/24

31,920

3,150

604,320

592,667

537,619

 

راس

مازندران

حسینعلی شیرآقایی (فارم قره تپه )

1397/02/31

12,000

1,350

218,728

225,978

205,736

 

راس

مازندران

تعاونی 260 سوادکوه

1397/03/19

15,700

1,730

179,843

299,607

280,437

 

راس

مازندران

درنا جوجه شمال

1397/03/19

15,700

1,730

179,843

299,607

280,437

 

راس

مازندران

نیلوفر صفایی جوان (فارم رستمکلا)

1397/03/19

16,000

1,920

183,278

305,331

285,796

 

راس

مازندران

تقی دامغانیان(فارم میاندورود)

1397/03/21

44,390

4,930

453,729

845,995

795,144

 

راس

مازندران

حسینجان شیخی

1397/03/27

23,000

2,550

156,920

428,494

416,622

 

راس

مازندران

تعاونی 840 وجین کا

1397/03/30

23,000

2,500

121,888

419,229

419,229

 

راس

مازندران

مجید محمدیان امیری

1397/03/30

24,500

2,980

129,838

446,571

446,571

 

راس

مازندران

رضا حسن پور

1397/04/05

32,820

3,660

85,105

560,626

603,593

 

راس

مازندران

علیرضا غریبی و شریک

1397/04/09

15,000

1,700

20,014

236,590

276,997

 

راس

مازندران

تعاونی 290

1397/04/19

26,568

3,030

0

287,949

489,949

 

راس

مازندران

مرغ مادر یعقوب علی شاکری و شریک

1397/05/01

34,100

3,760

0

131,780

582,921

 

راس

مازندران

قطره طلای نوشهر (فارم رویان)

1397/05/02

65,720

7,440

0

222,537

1,112,694

 

راس

مازندران

تعاونی حدیث سوادکوه (فارم 2)

1397/05/06

47,720

5,285

0

93,708

753,276

 

راس

مازندران

زرین پر نور

1397/06/11

30,100

3,900

0

0

12,124

 

راس

مازندران

مجتمع مرغ مادر زرین پر جویبار

1397/06/12

60,310

7,220

0

0

18,220

 

هوبارد

مازندران

نوک طلا مجید آباد

1396/07/05

20,700

3,586

111,785

0

0

 

هوبارد

مازندران

تعاونی 256،75 کاکلی

1396/10/17

17,900

2,148

253,489

224,422

189,497

 

هوبارد

مازندران

تعاونی 221

1397/01/19

17,900

2,148

329,423

305,538

273,542

 

هوبارد

مازندران

یکتا تجارت فرتاک

1397/01/31

30,000

3,600

563,815

530,205

472,803

 

هوبارد

مازندران

مرغ مادر شاطری

1397/02/23

27,000

3,240

512,869

500,635

453,394

 

هوبارد

مازندران

ماه جوجه تنکابن

1397/05/09

21,000

2,520

0

21,411

310,871

 

کاب

مازندران

مجتبی باقریان افراکتی

1396/10/23

21,000

2,200

303,999

270,161

228,923

 

کاب

مازندران

علی شرف الدین و شریک

1396/11/30

25,000

3,173

407,219

371,345

320,677

 

آربراکرز (آپلاس)

مرکزی

مجتبی میرزایی(فارم اراک)

1396/10/12

31,760

3,650

441,372

389,797

327,830

 

آربراکرز (آپلاس)

مرکزی

مجتبی میرزایی(فارم خمین)

1396/12/26

32,385

3,140

566,649

521,805

459,434

 

راس

مرکزی

سپیدمرغ زرندیه

1396/10/24

23,000

3,050

334,397

297,050

251,884

 

راس

مرکزی

کاشانک (فارم1)

1396/11/25

32,170

3,650

517,127

469,747

404,144

 

راس

مرکزی

شرکت مرغ پرور (فارم یک جنت)

1396/11/29

41,160

4,930

668,375

609,310

525,893

 

راس

مرکزی

نازمرغ زرند

1397/01/06

50,190

5,500

897,775

827,014

735,404

 

راس

مرکزی

کاشانک (فارم2)

1397/01/08

33,100

3,150

594,575

548,742

488,328

 

کاب

هرمزگان

پدیده تجارت هرمزگان

1396/11/25

18,620

2,690

299,313

271,888

233,918

 

آربراکرز (آپلاس)

همدان

تعاونی وحدت غرب(فارم 2)

1396/10/26

21,000

2,300

307,699

273,597

232,095

 

آربراکرز (آپلاس)

همدان

کیان ماکیان اکباتان

1397/01/19

31,875

4,780

586,615

544,083

487,106

 

راس

همدان

الوندژن

1396/10/27

34,680

3,600

509,890

454,012

385,037

 

راس

همدان

راسبچیک

1397/01/21

27,200

3,000

502,290

467,364

417,718

 

کاب

همدان

آریا جوجه (افراسیابی)

1397/02/18

21,180

1,700

404,719

389,786

350,062

 

راس

یزد

محسن آیت الهی مهرجردی

1396/11/17

37,960

3,620

597,777

537,567

461,115

 

راس

یزد

یزد جوجه (فارم2)

1397/03/01

34,340

4,000

620,309

647,974

590,049

                                                       

 
             

35,181,611 از 109,706,283

36,829,459 از 115,056,530

35,318,777 از 110,936,277