دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/4/1 الی 1397/6/31
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سرند جوجه-آینالو 1396/10/24 13,500 1,760   80,937 222,111
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1396/11/15 33,220 3,625     316,321
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1396/11/08 13,700 1,950   14,495 166,582
          جمع مرغ: 87,620     0 95,432 705,014
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1396/10/13 27,170 3,300   268,295 538,673
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1396/10/11 15,500 1,800   163,990 317,047
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 116,340 3,659  
        زرین بال عجب شیر 1396/07/25 13,000 1,600 268,701 268,701 221,659
        زلال آوا 1396/06/28 18,000 2,700 372,876 317,676 235,980
        سپید پر ملکان 1396/10/16 17,550 2,300   154,733 331,801
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1396/07/03 23,090 3,200 480,442 435,123 313,332
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 318,658 236,078 173,901
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000 444,880 342,056 257,475
        کیمیا پرور ارس باران 1396/10/30 28,000 3,000   108,621 409,155
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1396/07/25 24,000 2,700 496,064 496,064 409,216
        مرغ خوشخوان شبستر 1396/08/09 18,540 2,100 379,230 387,190 367,858
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 267,142 192,483 23,331
        میشو 1396/07/25 40,410 4,820 835,248 835,248 689,017
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600 476,113 383,024 277,329
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 182,077 131,652 99,857
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700 273,747 196,407 150,363
          جمع مرغ: 1,139,400     4,911,518 4,921,000 4,815,994
   
آمیخته: کاب
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 144,133 104,880 21,467
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 137,448 102,120 38,640
          جمع مرغ: 114,000     281,581 207,000 60,107
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        اروم چکاوک 1396/06/26 16,245 2,450 336,023 280,226 210,482
        اروم چکاوک 1396/07/02 5,760   119,761 107,397 77,722
        اقلیم 1396/11/08 27,550 3,345   29,148 334,990
        پرگل ارومیه 1396/09/05 7,150 3,120 89,132 146,799 148,773
        پرگل ارومیه 1396/08/28 21,450   313,441 442,700 444,015
        تعاونی 21 سلماس 1396/11/29 9,425 3,230     43,210
        تعاونی 21 سلماس 1396/12/06 22,815 3,250     48,277
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 266,325 202,699 144,525
          جمع مرغ: 328,075     1,124,682 1,208,969 1,451,994
   
آمیخته: راس
        آ مرغ ارومیه 1396/12/07 16,600 2,000     29,271
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 140,272 65,412  
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 22,693 8,587  
        آیدین صبا 1396/11/03 19,500 2,350   55,016 267,007
        اروم خوش پز 1396/06/21 28,120 3,000 579,497 457,044 353,562
        امین مرغ ارومیه 1396/10/10 21,000 2,600   236,026 429,870
        بهپرورارومیه 1 1396/08/27 20,160 2,315 300,774 416,385 417,003
        بهپرورارومیه 3 1396/07/29 16,250 1,800 334,880 336,873 290,030
        بهپرورارومیه دیدان 1396/11/15 22,910 2,500     218,149
        بهپرورارومیه دیدان 1396/09/29 23,420 2,600 90,854 342,229 483,358
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 174,708 111,780  
        تعاونی 175 پلیکان 1396/06/19 27,120 3,500 558,058 429,979 336,830
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 184,368 27,600  
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 195,891 140,172 8,706
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 215,072 156,470 117,806
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 290,867 213,962 158,967
        طیوران سیستم 1396/07/12 27,000 3,300 563,454 552,690 390,402
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/07/12 32,400 4,060 676,145 663,228 468,482
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/10/20 29,170 3,700   216,033 515,707
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1396/08/07 27,040 3,600 553,923 563,874 525,730
        گلدشت سیمین 1396/11/01 28,500 3,700   100,510 407,721
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1396/06/15 26,000 2,900 533,416 391,491 314,947
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 201,971 146,939 110,630
          جمع مرغ: 1,383,610     5,616,843 5,632,300 5,844,178
   
آمیخته: کاب
        برآیند ارومیه 1396/10/23 32,000 3,500   203,136 536,299
          جمع مرغ: 64,000     0 203,136 536,299
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 131,560 100,740 69,000
          جمع مرغ: 45,000     131,560 100,740 69,000
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1396/09/12 53,245 5,790 525,777 1,055,635 1,112,785
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600 620,133 468,446 358,027
        مرغ مادر اسماعیل خدام زاده 1396/10/20 18,185 1,950   134,678 321,498
        مرغ مادر امین خیرآلی 1396/10/06 34,725 4,475 48,985 432,881 712,950
          جمع مرغ: 409,390     1,194,895 2,091,640 2,505,260
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 320,657 239,982 174,625
        آرتا جوجه سبلان 1396/10/20 78,940 15,420   584,629 1,395,606
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 639,732 485,230 265,549
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500 674,498 525,481 387,444
        آرتا جوجه سبلان 1396/08/08 89,930 11,940 1,840,866 1,876,718 1,766,404
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800 489,955 388,853 284,835
        سبلان جوجه 1396/06/25 18,000 2,100 372,048 306,912 231,840
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500 447,969 362,905 261,199
        کیمیا جوجه 1396/12/05 32,500 4,200     80,232
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 192,416 101,527  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/09/13 31,520 3,440 300,134 615,251 658,265
        نمین جوجه 1396/07/12 18,000 2,300 375,636 368,460 260,268
        همای سبلان 1396/07/11 27,000 2,500 563,868 552,276 382,950
        واحد اسفند نظافتی 1396/09/30 35,100 3,860 123,786 502,141 723,879
          جمع مرغ: 1,587,150     6,341,565 6,910,365 6,873,096
   
آمیخته: هوبارد
        آذرجوجه مشکین شهر 1396/10/30 15,565 3,420   60,382 227,447
        آذرجوجه مشکین شهر 1396/11/04 12,935     31,932 173,148
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1396/06/26 29,300 3,350 606,061 505,425 379,630
          جمع مرغ: 144,900     606,061 597,739 780,225
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610   153,672 113,537 88,454
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 340,978 248,900 57,549
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975 434,130 309,598 248,717
          جمع مرغ: 234,255     928,780 672,035 394,720
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1396/08/30 33,860 4,420 474,017 697,787 701,941
        صفاهان 1396/11/28 32,080 4,280     158,389
        صفاهان 1396/06/15 56,000 7,830 1,148,896 843,211 678,347
        صفاهان 1396/09/05 32,500 5,400 405,145 667,268 676,238
        مرغ مادر پاک نطنز 1396/07/04 32,050 4,100 667,367 610,360 437,376
          جمع مرغ: 495,310     2,695,425 2,818,626 2,652,291
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410 489,735 351,374 269,000
          جمع مرغ: 125,910     489,735 351,374 269,000
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000 410,398 294,086 235,268
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950   197,618 145,233 113,668
        دماوند جوجه 1396/06/09 23,200 2,700 464,943 325,496 265,733
        فدک 1396/10/13 21,570 2,700   212,997 427,647
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 118,105 57,538  
        کوثر هومند 1396/09/08 25,300 3,100 292,114 518,279 527,590
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000 410,550 316,848 234,738
          جمع مرغ: 420,140     1,893,728 1,870,477 1,804,644
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 61,732 21,927  
          جمع مرغ: 22,000     61,732 21,927 0
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730 488,760 385,359 283,873
          جمع مرغ: 93,660     488,760 385,359 283,873
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1396/08/30 36,500 4,200 510,976 752,192 756,669
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 332,925 254,150 180,550
          جمع مرغ: 222,000     843,901 1,006,342 937,219
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/09/21 51,630 7,230 345,955 881,117 1,071,907
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 230,920 172,040 69,000
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 495,947 377,069 213,610
        جنوب خراسان 1396/08/23 49,510 5,845 799,389 1,025,616 1,021,061
          جمع مرغ: 575,130     1,872,211 2,455,842 2,375,578
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500 235,980 182,988 135,240
        دیزباد 1396/10/25 65,120 9,000   367,451 1,051,429
        فریمان 1396/11/14 27,000 3,500     266,616
        فریمان 1396/07/10 25,200 3,400 526,663 510,048 355,488
          جمع مرغ: 286,840     762,643 1,060,487 1,808,773
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1396/10/27 22,640 800   111,781 351,659
        سیمرغ خراسان 1396/11/01 15,000 4,140   52,900 214,590
          جمع مرغ: 75,280     0 164,681 566,249
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1396/09/29 51,570 7,690 200,058 753,576 1,064,336
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 410,780 299,491 224,909
          جمع مرغ: 268,710     610,838 1,053,067 1,289,245
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 152,352 92,000  
          جمع مرغ: 48,000     152,352 92,000 0
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1396/10/19 26,900 3,600   208,708 483,824
        سبزدشت ابهر 1396/07/11 52,000 6,000 1,085,968 1,063,643 737,533
        سبزدشت ابهر 1396/09/15 43,000 3,000 379,117 812,958 896,693
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 302,159 45,233  
        سبزدشت ابهر 1396/08/15 68,000 8,000 1,264,755 1,416,984 1,394,045
        سبزدشت ابهر 1396/06/31 8,000   166,091 145,973 106,720
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 290,659 213,808 158,853
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   97,643 51,520  
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 312,953 234,217 170,430
        ناز مرغ ابهر 1396/07/14 33,000 3,900 687,654 676,522 490,314
          جمع مرغ: 997,300     4,586,999 4,869,566 4,438,412
   
آمیخته: هوبارد
        ناز مرغ ابهر 1396/07/23 31,500 3,780 652,050 650,118 524,538
          جمع مرغ: 94,500     652,050 650,118 524,538
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 126,615    
          جمع مرغ: 27,525     126,615 0 0
   
آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1396/09/28 62,000 7,440 262,384 924,999 1,280,548
          جمع مرغ: 186,000     262,384 924,999 1,280,548
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   116,020 43,899  
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 121,081 70,877  
        مجتمع طیور فارس 1396/06/12 40,525 5,215 829,547 585,964 477,223
          جمع مرغ: 200,995     1,066,648 700,740 477,223
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1396/06/22 23,010 3,040 474,543 378,576 291,077
          جمع مرغ: 69,030     474,543 378,576 291,077
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/09/30 36,535 4,030 128,846 522,669 753,473
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 155,088 118,189 69,184
        آسیا جوجه کشاورز 1396/08/23 27,080 2,950 437,233 560,970 558,479
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850 242,119 182,896 139,785
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 284,644 208,906 155,639
        کاظم الهی و شرکاء 1396/11/03 29,790 3,620   84,047 407,904
        کوهین جوجه( حمید رضا حاجی) 1396/12/07 9,400 1,500     16,575
        کوهین جوجه( حمید رضا حاجی) 1396/11/30 35,710 4,380     151,125
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 300,770 229,211 134,173
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/11/16 40,880 5,000     374,842
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 295,095 214,689 161,640
          جمع مرغ: 707,305     1,843,795 2,121,577 2,922,819
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1396/06/27 25,000 2,800 517,500 436,233 325,833
        مرغ مادرصدر (همتی) 1396/10/30 62,500 8,000   242,458 913,292
          جمع مرغ: 200,000     517,500 678,691 1,239,125
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 23,092    
          جمع مرغ: 15,060     23,092 0 0
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1396/10/05 25,300 3,000 44,612 323,149 519,830
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 266,340 203,320 144,440
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 141,647 88,105  
          جمع مرغ: 210,100     452,599 614,574 664,270
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800 252,770 192,050 146,050
          جمع مرغ: 45,000     252,770 192,050 146,050
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1396/08/02 15,780 3,210 324,468 327,855 291,077
        ماهان 1396/07/30 37,720 3,290 776,756 782,540 680,745
          جمع مرغ: 160,500     1,101,224 1,110,395 971,822
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1396/11/14 40,800 5,500     402,886
          جمع مرغ: 40,800     0 0 402,886
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 43,304    
        تعاونی 668 مویدی 1396/07/18 27,000 3,500 560,970 555,174 422,694
        طیور زاگرس 1396/09/18 36,650 4,400 284,355 659,187 762,589
          جمع مرغ: 222,330     888,629 1,214,361 1,185,283
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600 535,440 395,600 308,200
          جمع مرغ: 90,000     535,440 395,600 308,200
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        ترکمن جوجه آق قلا 1396/07/05 39,470 5,160 822,477 759,535 541,660
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/23 36,115 4,780 747,581 745,366 601,387
        مجتمع نویک 1396/12/09 36,910 4,515     39,051
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830 551,994 406,624 308,568
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 332,994 244,390 182,076
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 5,132 3,734 2,811
          جمع مرغ: 494,485     2,460,178 2,159,649 1,675,553
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1396/08/15 23,400 2,600 435,224 487,609 479,716
        پرماه گلستان 1396/11/08 21,000 2,700   22,218 255,346
        پرماه گلستان 1396/06/14 21,150 3,000 433,589 314,247 254,575
        پیگیر 1396/11/02 37,000 4,450   117,438 517,975
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 379,560 77,688  
        پیگیر 1396/09/14 35,280 4,000 323,494 677,822 736,246
        زرپر سیاوش 1396/08/09 28,140 3,900 575,595 587,676 558,335
        سحرشاهین گلستان نو 1396/07/02 20,470   425,613 381,671 276,208
        سحرشاهین گلستان نو 1396/06/30 23,590 6,120 489,398 425,737 312,882
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780 364,449 286,533 210,292
        کاسپین سحر گلستان 1396/10/10 57,820 7,040   649,859 1,183,576
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 131,882 46,843  
        گلریزان 1396/08/15 24,750 2,900 460,334 515,741 507,391
        گلی نیا بندر ترکمن 1396/08/30 27,000 800 377,982 556,416 559,728
        لاله های گلستان 1396/08/27 27,010 3,280 402,972 557,864 558,693
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040 449,580 368,460 264,862
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/16 21,080 2,700 438,618 432,800 321,610
        ماکیان مهر گنبد 1396/11/23 36,150 5,000     242,229
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 174,110 123,689  
          جمع مرغ: 1,444,110     5,862,400 6,630,311 7,239,664
   
آمیخته: کاب
        آلتین جوجه بندر 1396/06/14 33,000 3,800 676,522 490,314 397,210
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800 256,662 184,496 140,926
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/27 21,400 2,300 278,913 215,256 159,473
        واحد مرغ مادر یمرلی 1396/09/28 32,000 3,930 135,424 477,419 660,928
          جمع مرغ: 325,800     1,347,521 1,367,485 1,358,537
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر عبدالرزاق زمانی 1396/06/29 30,000 3,600 621,920 535,440 395,600
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 13,800    
          جمع مرغ: 120,000     635,720 535,440 395,600
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 137,879 83,260  
          جمع مرغ: 43,440     137,879 83,260 0
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1396/07/19 27,000 4,260 560,556 555,588 428,076
        اهورا جوجه 2 1396/08/29 46,110 6,155 659,650 950,942 955,183
        اهورا جوجه گیلان 1396/06/14 56,515 6,075 1,158,596 839,700 680,252
        بهار پرورش بیشه سرا 1396/09/12 21,400 3,230 211,318 424,276 447,246
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 2,070    
        تابان طیور گیلان 1396/06/29 19,500 2,300 404,248 348,036 257,140
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070 533,600 419,520 307,893
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 76,096    
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 56,586    
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/06/08 2,100   41,667 29,302 23,828
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700 276,644 204,393 159,237
        سپید ماکیان3(خوش خلقت) 1396/10/17 34,260 4,140   289,977 637,213
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1396/11/01 14,000 1,680   49,373 200,284
        سپیدماکیان (ماهروزه) 1396/07/19 33,320 4,020 691,768 685,637 528,278
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 174,570    
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 154,598 58,497  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 2,070    
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 97,520 3,067  
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 191,613 137,110 8,516
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1396/07/11 16,740 2,200 349,598 342,411 237,429
        کوه مرغ شمال 1396/06/29 30,030 5,020 622,541 535,975 395,996
        کوه مرغ شمال 1396/07/02 14,500   301,484 270,357 195,653
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 124,200    
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165 697,772 543,613 400,814
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730 481,896 356,040 277,380
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 213,791 136,786  
        مرغ سروشه گیلان 1396/11/10 25,000 3,500   8,817 288,650
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140 317,952 227,700 174,708
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610 337,563 246,790 194,028
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/07/24 26,750 3,950 553,314 552,495 450,773
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500   285,913 207,958 164,228
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 248,354 189,021 134,773
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی فارم کیاشهر (نخاله) 1396/10/20 41,910 8,095   310,386 740,942
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی فارم کیاشهر (نخاله) 1396/11/24 37,500 6,960     238,050
        نوید جوجه 1396/09/19 45,420 5,790 336,381 802,996 944,373
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080 755,959 552,676 434,517
        نوید جوجه 1396/06/08 4,600 1,130 91,270 64,185 52,195
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500 591,422 420,061 323,008
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 156,017 59,033  
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/09/08 45,240 4,880 522,340 926,757 943,405
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/12/06 26,460 3,540     55,990
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 255,346 90,697  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/08/29 26,390   377,535 544,250 546,678
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/09/01 18,620 4,800 254,958 383,436 386,291
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 238,326    
          جمع مرغ: 3,153,388     13,407,102 12,767,858 12,213,027
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 34,500    
          جمع مرغ: 45,000     34,500 0 0
   
آمیخته: هوبارد
        گیل مرغ 1396/06/19 30,000 3,600 617,320 475,640 372,600
          جمع مرغ: 90,000     617,320 475,640 372,600
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1396/09/26 36,110 4,360 178,287 560,885 746,923
          جمع مرغ: 108,330     178,287 560,885 746,923
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 12,880    
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   46,690    
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800 590,695 442,301 332,806
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800 933,539 697,283 538,139
          جمع مرغ: 326,440     1,583,804 1,139,584 870,945
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800 269,863 199,382 155,333
        آمل جوجه 1396/10/17 26,030 3,120   220,318 484,140
        پارسیان جوجه آمل 1396/09/21 31,510 3,520 211,138 537,750 654,189
        حنا جوجه طبرستان 1396/08/28 29,600 3,400 432,535 610,905 612,720
        خنارجوجه 1396/11/18 34,630 4,240     293,108
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 341,952 255,253 186,323
        زرپا نوشهر 1396/10/17 22,500 3,200   190,440 418,485
        سپید قوی مازند 1396/11/25 41,620 5,030     249,526
        طیور ملک بهشهر 1396/06/19 21,160 2,600 435,416 335,485 262,807
        مرغ مادر تشنی شمال 1396/08/03 13,835 1,600 284,263 287,657 257,958
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 284,087 213,760 154,536
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560 264,292 197,896 148,906
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 109,315 82,092 38,281
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   37,260 27,447 8,433
        مرغک سهیل 1396/09/29 18,450   71,574 269,603 380,784
        مرغک سهیل 1396/10/03 14,100 3,910 34,808 188,743 290,140
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040 118,252 91,698 67,771
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700 572,226 465,327 335,789
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 233,367    
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 101,095 73,549 55,375
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   123,758 90,829 67,669
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1396/08/10 32,865 4,250 661,661 686,857 658,637
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1396/09/22 30,420 3,410 193,107 509,820 631,094
          جمع مرغ: 1,371,785     4,779,969 5,534,811 6,412,004
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 274,436 205,390 149,454
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500 342,958 265,943 196,548
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1396/06/26 23,400 2,835 484,021 403,650 303,186
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 5,431    
        بهار سواد کوه 1396/11/15 38,500 5,430     366,597
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 263,069 189,548 22,975
        پدیده پیوند ایرانیان 1396/09/30 17,800   62,775 254,646 367,096
        پدیده پیوند ایرانیان 1396/10/03 10,730 2,910 26,488 143,631 220,794
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 174,942 127,699 29,526
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 279,312 208,656 88,320
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 90,182 52,790  
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700 351,156 261,536 197,337
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630 168,437 129,367 96,079
        تشنی(رمضان رضایی) 1396/11/16 27,300 3,350     250,323
        تعاونی 231 زری بال 1396/06/22 18,100 2,200 373,283 297,793 228,965
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 215,119 156,839 117,781
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350 211,572 152,086 116,168
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100 208,656 159,473 118,735
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1396/06/29 20,700 2,720 429,124 369,454 272,964
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1396/10/27 26,360 3,250   130,148 409,442
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160 848,586 623,642 488,100
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 6,348    
        تیزبال ساحل 1396/06/22 15,000 2,000 309,350 246,790 189,750
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800 355,376 280,194 206,403
        حدیث سواد کوه 1396/07/26 28,040 2,890 579,139 579,998 483,689
        حدیث سواد کوه 1396/08/03 17,090 2,310 351,143 355,336 318,649
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 472,742 346,150 89,010
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 379,926 286,666 206,550
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/10/20 27,610 3,750   204,480 488,126
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800 748,843 594,320 435,339
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 150,880 111,780 82,340
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 75,900    
        سپید پر ساری تعاونی 297 1396/12/08 16,130 2,030     22,754
        صدف کریم محمدیان 1396/07/15 24,160 3,330 503,075 495,666 363,785
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000 963,514 687,128 552,006
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940 784,307 582,608 451,777
        کیمیاجوحه آمل 1396/08/29 18,000 2,000 257,508 371,220 372,876
        گرزین تدارک ارمغان آسیا 1396/06/27 14,210 1,830 294,147 247,955 185,204
        گهرباران 1396/08/28 24,850 3,000 363,125 512,871 514,395
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 125,578 95,019 50,135
        ماهان (مازندران) 1396/08/22 30,020 4,200 493,910 622,336 618,653
        ماهان (مازندران) 1396/08/20 32,340 4,170 551,914 671,422 665,471
        ماهان (مازندران) 1396/08/16 30,920 3,440 565,610 643,838 634,356
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260 350,349 269,084 199,844
        مرغ مادر درویشی نژاد 1396/09/08 13,890 1,800 160,373 284,542 289,653
        مرغ مادر ذبیحی 1396/09/30 27,000   95,220 386,262 556,830
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 138,920    
        مرغ مادر روح اله تبار 1396/06/27 22,500 2,750 465,750 392,610 293,250
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/09/11 24,830 3,030 253,944 499,893 518,930
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 152,720 80,581  
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750 247,572 175,840 135,212
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1396/10/09 34,280 4,200 12,089 395,796 702,237
        مهتاب نور 1396/11/07 17,000 2,000   23,981 211,922
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 88,988 52,090  
        نوک طلای چمستان 1396/06/11 21,600 2,400 441,821 306,360 252,043
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 162,635 53,912  
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 95,741 68,264 2,147
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 115,322    
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 179,124 50,600  
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000 347,492 285,882 205,114
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 94,570 62,159  
        واحد مقداد سیفی 1396/09/25 13,400 1,700 70,886 212,247 277,380
        ییلاق جوجه 1396/06/08 27,530 2,905 546,231 384,136 312,373
          جمع مرغ: 4,213,956     17,161,629 16,052,307 14,928,593
   
آمیخته: کاب
        دریای شمال 1396/07/30 12,000 1,400 247,112 248,952 216,568
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 40,863    
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800 386,400 306,667 224,633
        مرغ مادر شرف الدین 1396/11/30 25,000 3,173     105,800
        موج واحد باقریان افراکتی 1396/10/23 21,000 2,200   133,308 351,946
          جمع مرغ: 198,500     674,375 688,927 898,947
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1396/10/17 17,900 2,148   151,506 332,928
        نوک طلای مجیدآباد نور 1396/07/05 20,700 2,484 431,347 398,337 284,073
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 130,962 89,700  
          جمع مرغ: 136,900     562,309 639,543 617,001
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1396/10/13 31,760 3,650   313,620 629,675
          جمع مرغ: 63,520     0 313,620 629,675
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 30,789    
        درنا جوجه دلیجان 1396/06/21 35,000 4,400 721,280 568,867 440,067
        سپیدمرغ زرند (زرندیه) 1396/10/20 23,000 3,050   170,338 406,625
        مرغ پرور 1396/11/29 41,160 4,930     188,705
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140 673,380 511,621 389,077
        مرغ مادر کاشانک 1396/11/25 32,170 3,650     192,870
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010 597,367 439,016 343,600
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000 474,196 351,256 265,783
          جمع مرغ: 583,150     2,497,012 2,041,098 2,226,727
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000   186,760 146,832 107,763
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000 310,347 254,349 182,835
          جمع مرغ: 108,000     497,107 401,181 290,598
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1396/11/25 18,620 2,690     111,634
          جمع مرغ: 18,620     0 0 111,634
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 21,375    
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 45,724    
        وحدت غرب 1396/10/27 21,000 2,300   103,684 326,186
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260 254,509 194,518 144,828
          جمع مرغ: 136,520     321,608 298,202 471,014
   
آمیخته: راس
        الوند ژن 1396/10/30 34,680 3,600   134,535 506,767
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 133,773 65,171  
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 52,192 18,538  
          جمع مرغ: 132,700     185,965 218,244 506,767
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1396/06/22 28,000 2,820 577,453 460,675 354,200
        واحد آیت الهی 1396/11/23 37,960 3,620     254,358
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 200,233 146,162 33,795
          جمع مرغ: 204,610     777,686 606,837 642,353
          جمع مرغ:          
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1397 امرداد1397 شهریور1397
          جمع کل مرغ: 24,756,079   جمع تولیدات:  97,515,469  100,286,667  103,483,174