دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/1/1 الی 1397/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1397 اردیبهشت1397 خرداد1397
          جمع کل مرغ: 23,767,988   جمع تولیدات:  92,275,148  95,816,768  96,544,467
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 71,760    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 134,749 23,920  
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 244,343 175,453 16,146
          جمع مرغ: 175,300     450,852 199,373 16,146
   
آمیخته: راس
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 93,288    
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 292,683 214,390 163,170
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 51,695    
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 79,126    
        زرین بال عجب شیر 1396/07/25 13,000 1,600   59,601 197,938
        زلال آوا 1396/06/28 18,000 2,700 63,480 257,508 371,220
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1396/07/03 23,090 3,200 32,572 287,840 474,069
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 655,775 552,794 412,896
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000 436,587 560,143 557,655
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1396/07/25 24,000 2,700   110,032 365,424
        مرغ خوشخوان شبستر 1396/08/09 18,540 2,100     196,153
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 610,694 475,373 354,051
        میشو 1396/07/25 40,410 4,820   185,267 615,283
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600 578,415 658,413 648,717
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 338,073 318,200 224,802
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 184,767 135,700 38,333
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 9,007 6,848 3,879
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700 489,938 479,866 332,741
          جمع مرغ: 1,019,920     3,916,100 4,301,975 4,956,331
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 171,028 130,962 89,700
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 333,040 254,533 192,587
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 179,998 121,394  
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 324,852 238,740 186,852
          جمع مرغ: 227,100     1,008,918 745,629 469,139
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        اروم چکاوک 1396/07/02 5,760   10,157 73,571 118,348
        اروم چکاوک 1396/06/26 16,245 2,450 68,749 242,364 335,525
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 140,880 79,808  
        پرگل ارومیه 1396/09/05 7,150 3,120     10,086
        پرگل ارومیه 1396/08/28 21,450       83,212
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 609,003 458,116 363,584
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 74,704 42,320  
          جمع مرغ: 252,795     903,493 896,179 910,755
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 321,609 256,197 186,788
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 53,053 41,523 30,544
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 122,023 28,213  
        اروم خوش پز 1396/06/21 28,120 3,000 168,589 462,650 582,947
        بهپرورارومیه 1 1396/08/27 20,160 2,315     85,317
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 159,045 113,805 7,069
        بهپرورارومیه 3 1396/07/29 16,250 1,800   51,577 227,489
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 390,402 317,952 227,700
        تعاونی 175 پلیکان 1396/06/19 27,120 3,500 181,722 462,831 563,048
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 20,930    
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 452,640 338,928 255,024
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 444,455 350,427 258,140
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 410,206 375,167 268,839
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 581,303 505,686 371,639
        طیوران سیستم 1396/07/12 27,000 3,300   247,572 518,742
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/07/12 32,400 4,060   297,086 622,491
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1396/08/07 27,040 3,600   9,536 312,204
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 256,434 196,317 122,112
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1396/06/15 26,000 2,900 210,895 475,609 541,389
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 385,219 352,314 252,463
          جمع مرغ: 1,259,530     4,158,525 4,883,390 5,433,945
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 307,740 225,860 181,700
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 208,644 151,334 26,864
          جمع مرغ: 132,600     516,384 377,194 208,564
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 425,333 312,382 88,243
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 91,629 16,266  
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600 553,771 751,745 751,745
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 148,304    
          جمع مرغ: 349,360     1,219,037 1,080,393 839,988
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 687,267 554,512 423,798
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 1,546,219 1,092,371 884,761
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500 1,054,099 1,060,374 912,925
        آرتا جوجه سبلان 1396/08/08 89,930 11,940     1,010,752
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800 560,435 659,106 651,330
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 502,341 371,118 123,022
        سبلان جوجه 1396/06/25 18,000 2,100 82,524 274,068 372,048
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500 560,770 628,265 618,095
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 435,114 350,992 254,299
        نمین جوجه 1396/07/12 18,000 2,300   165,048 345,828
        همای سبلان 1396/07/11 27,000 2,500   257,094 527,022
          جمع مرغ: 1,204,160     5,428,769 5,412,948 6,123,880
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1396/06/26 29,300 3,350 123,998 437,136 605,162
          جمع مرغ: 87,900     123,998 437,136 605,162
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 790,580 600,668 456,795
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610   120,535 177,434 178,491
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975 267,397 462,495 470,105
          جمع مرغ: 234,255     1,178,512 1,240,597 1,105,391
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1396/08/30 33,860 4,420     107,472
        صفاهان 1396/09/05 32,500 5,400     45,847
        صفاهان 1396/06/15 56,000 7,830 454,235 1,024,389 1,166,069
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 184,077 135,991 45,080
        مرغ مادر پاک نطنز 1396/07/04 32,050 4,100 33,909 389,707 657,537
          جمع مرغ: 404,010     672,221 1,550,087 2,022,005
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410 876,502 858,483 595,275
          جمع مرغ: 125,910     876,502 858,483 595,275
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000 262,034 442,119 448,729
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950   149,934 225,490 227,169
        دماوند جوجه 1396/06/09 23,200 2,700 237,274 467,078 484,865
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 269,522 215,617 156,868
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 281,342 65,050  
        کوثر هومند 1396/09/08 25,300 3,100     8,922
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000 650,118 652,050 549,654
          جمع مرغ: 452,210     1,850,224 2,067,404 1,876,207
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 145,053 113,007 83,321
          جمع مرغ: 33,000     145,053 113,007 83,321
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730 542,376 648,648 641,946
          جمع مرغ: 93,660     542,376 648,648 641,946
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1396/08/30 36,500 4,200     115,851
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 769,925 572,125 457,125
          جمع مرغ: 149,000     769,925 572,125 572,976
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 547,400 400,200 314,640
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 1,201,790 845,153 687,268
        جنوب خراسان 1396/08/23 49,510 5,845     279,369
          جمع مرغ: 321,220     1,749,190 1,245,353 1,281,277
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500 371,220 372,876 317,676
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 202,204 102,641  
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 196,567    
        فریمان 1396/07/10 25,200 3,400   248,842 499,615
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 249,722 131,762  
          جمع مرغ: 324,400     1,019,713 856,121 817,291
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 134,013    
          جمع مرغ: 38,000     134,013 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 366,575 270,817 89,774
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 790,679 716,097 515,660
          جمع مرغ: 260,370     1,157,254 986,914 605,434
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 338,560 277,472 199,456
          جمع مرغ: 72,000     338,560 277,472 199,456
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 354,200 256,067 38,333
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   73,600    
        سبزدشت ابهر 1396/07/11 52,000 6,000   495,144 1,015,005
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 741,827 555,465 417,956
        سبزدشت ابهر 1396/08/15 68,000 8,000     575,552
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 39,867    
        سبزدشت ابهر 1396/06/31 8,000   19,749 107,088 164,619
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   220,800 178,112 129,045
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 580,888 505,325 371,373
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 670,757 541,190 413,617
        ناز مرغ ابهر 1396/07/14 33,000 3,900   279,312 613,778
          جمع مرغ: 858,500     2,701,688 2,917,703 3,739,278
   
آمیخته: هوبارد
        ناز مرغ ابهر 1396/07/23 31,500 3,780   166,635 498,939
          جمع مرغ: 63,000     0 166,635 498,939
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 333,421 241,413 184,858
          جمع مرغ: 82,575     333,421 241,413 184,858
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   271,235 212,285 156,156
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 270,218 220,604 158,882
        مجتمع طیور فارس 1396/06/12 40,525 5,215 371,587 778,593 845,702
          جمع مرغ: 240,705     913,040 1,211,482 1,160,740
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 18,400    
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 133,308 8,280  
          جمع مرغ: 94,000     151,708 8,280 0
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1396/06/22 23,010 3,040 129,838 371,520 476,660
          جمع مرغ: 69,030     129,838 371,520 476,660
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 376,765 263,764 215,335
        آسیا جوجه کشاورز 1396/08/23 27,080 2,950     152,803
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850 216,209 293,505 293,505
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 563,463 495,214 362,048
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 730,683 511,534 417,613
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 562,836 514,759 368,869
          جمع مرغ: 397,970     2,449,956 2,078,776 1,810,173
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 301,530 61,717  
        سیمرغ زیاران 1396/06/27 25,000 2,800 96,983 365,317 515,967
          جمع مرغ: 190,000     398,513 427,034 515,967
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 149,867 111,303 81,745
          جمع مرغ: 45,180     149,867 111,303 81,745
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 81,727    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 208,633 159,267 113,145
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 615,940 457,700 365,700
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 313,452 257,877 185,021
          جمع مرغ: 247,300     1,219,752 874,844 663,866
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800 232,990 310,270 309,810
          جمع مرغ: 45,000     232,990 310,270 309,810
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1396/08/02 15,780 3,210   33,390 206,392
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 33,108    
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 349,527 229,736  
        ماهان 1396/07/30 37,720 3,290   106,421 516,488
          جمع مرغ: 268,000     382,635 369,547 722,880
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 308,904 229,994 168,406
        تعاونی 668 مویدی 1396/07/18 27,000 3,500   190,440 469,062
          جمع مرغ: 148,140     308,904 420,434 637,468
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600 419,980 618,240 621,920
          جمع مرغ: 90,000     419,980 618,240 621,920
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        ترکمن جوجه آق قلا 1396/07/05 39,470 5,160 27,840 467,825 809,162
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/23 36,115 4,780   191,049 572,038
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 25,116    
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830 929,133 919,533 700,107
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 9,788 8,951 6,414
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 659,172 579,332 423,545
          جمع مرغ: 439,660     1,651,049 2,166,690 2,511,266
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1396/08/15 23,400 2,600     198,058
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 132,241 53,038  
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 107,655 58,915  
        پرماه گلستان 1396/06/14 21,150 3,000 179,014 393,376 440,724
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 493,313 332,700  
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 921,156 696,971 521,618
        زرپر سیاوش 1396/08/09 28,140 3,900     297,721
        سحرشاهین گلستان نو 1396/07/02 20,470   36,096 261,458 420,591
        سحرشاهین گلستان نو 1396/06/30 23,590 6,120 66,555 323,010 485,781
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780 562,173 567,200 498,499
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 224,388 171,396 103,500
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 309,887 241,423 178,005
        گلریزان 1396/08/15 24,750 2,900     209,484
        گلی نیا بندر ترکمن 1396/08/30 27,000 800     85,698
        لاله های گلستان 1396/08/27 27,010 3,280     114,307
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 242,788 185,871 115,613
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/16 21,080 2,700   163,552 379,144
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040 631,855 666,062 645,049
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 391,943 313,161 228,075
          جمع مرغ: 1,309,060     4,299,064 4,428,133 4,921,867
   
آمیخته: کاب
        آلتین جوجه بندر 1396/06/14 33,000 3,800 279,312 613,778 687,654
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800 463,965 449,328 313,168
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 13,493    
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/27 21,400 2,300 441,667 442,980 373,416
          جمع مرغ: 251,800     1,198,437 1,506,086 1,374,238
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر عبدالرزاق زمانی 1396/06/29 30,000 3,600 95,220 419,980 618,240
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 113,237 72,450  
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 133,032 97,704 27,600
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 276,000 208,840 149,960
          جمع مرغ: 269,000     617,489 798,974 795,800
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 306,397 251,113 180,508
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 61,235    
          جمع مرغ: 98,440     367,632 251,113 180,508
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1396/07/19 27,000 4,260   180,918 460,782
        اهورا جوجه 2 1396/08/29 46,110 6,155     162,615
        اهورا جوجه گیلان 1396/06/14 56,515 6,075 478,343 1,051,142 1,177,660
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 121,302 92,322 65,826
        تابان طیور گیلان 1396/06/29 19,500 2,300 61,893 272,987 401,856
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 115,000    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070 823,093 830,453 729,867
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 102,230    
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 253,537 183,322 139,048
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 449,152 335,272 244,735
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/06/08 2,100   22,218 42,955 43,856
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700 216,990 319,424 321,325
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 296,176 202,860  
        سپیدماکیان (ماهروزه) 1396/07/19 33,320 4,020   223,267 568,640
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 561,660 405,306 308,154
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 361,426 282,873 208,081
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 121,302 92,322 65,826
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 99,958 3,143  
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 245,333 179,707 136,773
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 434,749 342,774 252,504
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1396/07/11 16,740 2,200   159,398 326,754
        کوه مرغ شمال 1396/06/29 30,030 5,020 95,315 420,399 618,857
        کوه مرغ شمال 1396/07/02 14,500   25,568 185,204 297,927
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 327,060 236,808 181,332
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165 1,090,473 1,096,964 944,428
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730 377,982 556,416 559,728
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 425,592 319,608 149,040
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 477,736 389,079 278,638
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140 563,454 552,690 390,402
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610 247,641 380,681 384,085
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/07/24 26,750 3,950   132,074 415,498
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500   202,730 318,711 322,038
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 567,910 427,204 339,051
        نوید جوجه 1396/06/08 4,600 1,130 48,668 94,091 96,067
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080 554,581 852,519 860,141
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500 1,031,197 1,013,000 724,871
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 364,742 285,468 209,990
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/09/08 45,240 4,880     15,954
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 599,993 467,437 344,647
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/09/01 18,620 4,800     52,534
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/08/29 26,390       93,069
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 8,280    
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 603,405 439,461 335,478
          جمع مرغ: 3,236,244     12,376,689 13,368,259 13,228,077
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 423,660 318,780 230,460
          جمع مرغ: 135,000     423,660 318,780 230,460
   
آمیخته: هوبارد
        گیل مرغ 1396/06/19 30,000 3,600 201,020 511,980 622,840
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 6,900    
          جمع مرغ: 105,000     207,920 511,980 622,840
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   161,414 116,947 88,489
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 102,235 76,314 55,706
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800 781,778 1,104,169 1,107,450
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800 973,926 968,163 763,581
          جمع مرغ: 376,440     2,019,353 2,265,593 2,015,226
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800 211,671 311,594 313,448
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 11,169    
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 355,120 271,093 192,587
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 212,807 75,587  
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 76,504 56,681 20,133
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 74,056 55,469 24,685
        حنا جوجه طبرستان 1396/08/28 29,600 3,400     114,828
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 725,369 591,820 449,653
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 217,285 139,021  
        طیور ملک بهشهر 1396/06/19 21,160 2,600 141,786 361,117 439,309
        مرغ مادر تشنی شمال 1396/08/03 13,835 1,600   24,395 176,709
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 621,847 490,445 379,400
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560 435,760 433,181 341,645
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 261,376 188,215 149,935
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   87,247 65,167 50,293
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040 186,023 186,853 159,192
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700 838,846 856,453 813,693
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 590,850 430,317 328,498
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 192,818 176,347 126,368
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   244,983 215,311 157,412
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1396/08/10 32,865 4,250     336,122
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 185,692 140,159 71,147
          جمع مرغ: 1,300,940     5,671,209 5,069,225 4,645,057
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 245,252 186,903 109,406
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 588,202 474,582 362,710
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500 539,506 541,913 461,689
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 125,754 7,811  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1396/06/26 23,400 2,835 99,029 349,112 483,304
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 161,031 122,199 87,440
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 601,383 468,125 348,653
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 242,538 185,678 115,494
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 405,612 308,176 234,362
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 664,056 483,000 381,432
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 201,261 164,308 118,337
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 34,347    
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700 582,963 578,654 451,117
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630 268,502 268,901 224,250
        تعاونی 231 زری بال 1396/06/22 18,100 2,200 102,132 292,243 374,947
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 414,066 375,009 270,043
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350 382,458 370,392 258,152
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 225,173 7,081  
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100 334,843 334,843 276,221
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1396/06/29 20,700 2,720 65,702 289,786 426,586
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160 643,830 968,267 975,478
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 188,218 142,830 102,203
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 248,751 189,126 107,140
        تیزبال ساحل 1396/06/22 15,000 2,000 84,640 242,190 310,730
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 131,560 100,740 69,000
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800 394,359 471,631 466,757
        حدیث سواد کوه 1396/08/03 17,090 2,310   30,135 218,285
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 178,365    
        حدیث سواد کوه 1396/07/26 28,040 2,890   118,665 418,338
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 1,099,768 830,760 634,938
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 840,593 655,324 510,114
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800 856,563 1,007,373 995,486
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 310,500 261,740 195,500
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 492,591 365,838 268,686
        صدف کریم محمدیان 1396/07/15 24,160 3,330   195,970 441,951
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000 593,464 1,026,469 1,043,360
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 8,847    
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940 635,758 916,501 920,590
        کیمیاجوحه آمل 1396/08/29 18,000 2,000     63,480
        گرزین تدارک ارمغان آسیا 1396/06/27 14,210 1,830 55,126 207,647 293,275
        گهرباران 1396/08/28 24,850 3,000     96,401
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 123,589 67,635  
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 302,723 214,866 173,326
        ماهان (مازندران) 1396/08/22 30,020 4,200     179,980
        ماهان (مازندران) 1396/08/20 32,340 4,170     216,699
        ماهان (مازندران) 1396/08/16 30,920 3,440     250,803
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260 558,484 559,313 466,439
        مرغ مادر درویشی نژاد 1396/09/08 13,890 1,800     4,898
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 365,823 264,874 202,823
        مرغ مادر روح اله تبار 1396/06/27 22,500 2,750 87,285 328,785 464,370
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 345,345 278,578 201,835
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750 431,664 424,047 303,434
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 87,530    
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 292,283 223,811 153,295
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 263,979 201,173 117,760
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 198,594 162,131 116,769
        نوک طلای چمستان 1396/06/11 21,600 2,400 205,675 421,618 451,094
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 128,064    
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 103,255 77,740 37,873
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 384,123 297,864 220,140
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 216,384 171,733 125,795
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 371,036 267,748 203,568
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 427,570 328,394 243,892
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000 478,224 511,658 501,139
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 212,228 173,156 122,986
        ییلاق جوجه 1396/06/08 27,530 2,905 291,267 563,116 574,935
          جمع مرغ: 4,578,384     18,921,868 19,078,162 18,449,708
   
آمیخته: کاب
        دریای شمال 1396/07/30 12,000 1,400   33,856 164,312
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 174,570 130,410 55,200
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 210,603 155,281 115,046
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800 441,983 519,800 513,667
          جمع مرغ: 228,000     827,156 839,347 848,225
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 318,780 134,933  
        نوک طلای مجیدآباد نور 1396/07/05 20,700 2,484 14,600 245,351 424,363
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 293,618 236,210 171,028
          جمع مرغ: 230,600     626,998 616,494 595,391
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 110,400    
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 244,390 182,427 133,164
        درنا جوجه دلیجان 1396/06/21 35,000 4,400 209,837 575,843 725,573
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140 620,686 826,559 825,334
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010 453,227 681,618 686,692
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000 792,667 785,642 605,330
          جمع مرغ: 542,820     2,431,207 3,052,089 2,976,093
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000   288,083 290,659 255,453
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000 436,172 459,785 445,280
          جمع مرغ: 108,000     724,255 750,444 700,733
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 6,698    
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 138,722 103,026 75,666
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 221,108 162,647 120,842
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260 408,426 408,426 336,921
          جمع مرغ: 186,840     774,954 674,099 533,429
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 305,276 244,221 177,678
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 122,636 95,542 70,444
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 134,136 98,808 30,360
          جمع مرغ: 149,010     562,048 438,571 278,482
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1396/06/22 28,000 2,820 157,995 452,088 580,029
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 464,254 352,732 268,245
          جمع مرغ: 166,650     622,249 804,820 848,274
          جمع مرغ: