دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/7/1 الی 1396/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1396 آبان1396 آذر1396
          جمع کل مرغ: 24,127,579   جمع تولیدات:  94,460,210  95,152,922  95,195,624
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 362,940 338,100 241,500
        پیام جوجه 1395/09/28 19,600 3,350 392,196 329,084 247,940
        پیام جوجه 1395/10/01 8,500   170,476 147,798 109,480
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 228,685 182,136 134,235
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 196,595 133,609  
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 523,848 516,672 389,896
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 651,222 708,271 696,431
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 82,370 10,427  
          جمع مرغ: 470,790     2,608,332 2,366,097 1,819,482
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 80,960    
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 471,822 439,530 313,950
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 212,980 174,800 127,420
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400   218,780 442,683
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 375,361 321,943 239,807
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 544,721 472,258 349,821
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 129,352 95,312 25,530
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 283,854 215,902 158,072
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 138,354 13,303  
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 155,002    
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 151,524 114,264 84,456
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000     295,139
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 20,479    
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 48,223    
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 138,141 88,903  
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 320,054 240,688 178,442
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 13,662 21,859 22,163
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 410,166 501,784 498,716
        یاران نوین خاصبان 1396/01/20 38,570 4,800   312,855 680,119
          جمع مرغ: 994,850     3,494,655 3,232,181 3,416,318
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 199,433 379,730 394,381
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400     134,013
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 221,324 160,301 123,869
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 540,412 552,134 534,552
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160     76,176
          جمع مرغ: 237,800     961,169 1,092,165 1,262,991
   
آمیخته: هوبارد
        کشت و صنعت پر طلای خاوران 1395/12/29 13,000 1,560 64,185 193,354 259,930
        کشت و صنعت پر طلای خاوران 1396/01/15 65,500 7,860   646,791 1,255,416
        مادان 1395/12/01 24,000 2,880 342,240 479,136 481,344
          جمع مرغ: 242,000     406,425 1,319,281 1,996,690
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 450,050 455,602 416,045
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 238,648 241,592 220,616
          جمع مرغ: 103,890     688,698 697,194 636,661
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 86,476    
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 115,613 88,934 55,583
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000   18,339 58,266
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600   75,224 316,158
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 462,698 457,762 354,077
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 287,500 207,000 161,000
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 195,187 145,139 50,048
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 434,723 465,472 456,989
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 119,906 35,267  
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 63,443    
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800     285,660
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 409,093 299,767 239,813
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 430,890 317,438 252,824
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 541,669 398,507 322,322
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000   279,312 623,760
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 161,785 121,673 53,483
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700     240,293
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 272,933 225,707 163,147
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 362,687 270,621 206,452
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 367,933 295,637 216,887
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 352,244 607,270 618,542
          جمع مرغ: 1,221,282     4,664,780 4,309,069 4,675,304
   
آمیخته: هوبارد
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 514,893 587,874 580,710
          جمع مرغ: 87,600     514,893 587,874 580,710
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 944,204 1,155,105 1,148,046
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 356,216 351,336 265,129
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 548,479 437,437 326,395
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   142,523 113,513 83,659
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 84,502 66,065 49,164
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 652,044 631,280 442,441
          جمع مرغ: 485,175     2,727,968 2,754,736 2,314,834
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 429,470 328,814 192,926
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780     111,048
      حذفی   آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 208,772 154,781 49,493
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 274,189 208,906 114,246
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 1,055,943 1,339,919 1,335,818
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 282,231 217,333 156,962
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 207,082 113,247  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000   66,717 391,602
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 384,499 315,573 230,035
          جمع مرغ: 1,035,740     2,842,186 2,745,290 2,582,130
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440     297,817
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 461,034 347,818 263,781
          جمع مرغ: 161,095     461,034 347,818 561,598
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 344,390 259,705 191,955
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 563,762 415,326 330,786
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 386,936 490,997 489,493
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 292,103 225,716 149,371
          جمع مرغ: 388,365     1,587,191 1,391,744 1,161,605
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: راس
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 183,816 142,968 102,120
        جوجه داران 1396/03/09 24,500 3,600     17,281
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 393,466 284,979 220,211
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550   55,721 257,409
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 309,557 252,195 184,943
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000 413,903 342,284 247,411
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 1,066,821 1,055,437 816,379
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160 322,966 356,891 351,463
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000 273,424 197,248 153,088
          جمع مرغ: 675,880     2,963,953 2,687,723 2,350,305
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000 1,546,980 1,152,300 909,420
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310   54,311 163,606
          جمع مرغ: 292,000     1,546,980 1,206,611 1,073,026
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 161,699 15,548  
          جمع مرغ: 67,600     161,699 15,548 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580     116,380
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200     64,083
          جمع مرغ: 90,570     0 0 180,463
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 444,607 340,773 256,271
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 667,169 672,301 595,320
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 1,427,297 1,224,178 911,853
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 815,045 822,575 735,988
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 253,501 194,547 117,907
          جمع مرغ: 641,010     3,607,619 3,254,374 2,617,339
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 764,458 691,043 501,093
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 325,504 248,003 135,626
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 725,705 520,927 423,927
          جمع مرغ: 357,510     1,815,667 1,459,973 1,060,646
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 770,557 977,784 974,792
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 210,295 38,944  
          جمع مرغ: 231,030     980,852 1,016,728 974,792
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 57,946    
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100 1,032,681 857,298 618,455
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   30,667    
          جمع مرغ: 277,740     1,121,294 857,298 618,455
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900   16,928 268,640
        کشت و صنعت دشت سلطانیه (ماهان) 1395/12/18 25,200 3,350 222,180 459,816 508,116
          جمع مرغ: 123,600     222,180 476,744 776,756
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 897,000 1,007,400 993,600
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   402,654 367,693 265,267
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000   457,761 1,022,274
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 294,298 218,187 69,769
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 173,210 130,963 63,370
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 57,500 41,400 32,200
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 399,280 323,840 248,400
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000     33,856 198,720
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 49,035 22,652  
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 118,255 43,674  
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 458,697 368,383 273,317
          جمع مرغ: 782,175     2,849,929 3,015,809 3,166,917
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100   271,800 527,562
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 134,416    
          جمع مرغ: 86,358     134,416 271,800 527,562
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 282,588 203,358 13,205
          جمع مرغ: 129,180     282,588 203,358 13,205
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 203,336 43,395  
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450     93,756 297,889
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200   20,377 221,490
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   42,894 20,755  
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 280,285 217,063 147,519
          جمع مرغ: 278,400     526,515 395,346 666,898
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 298,763 157,243  
          جمع مرغ: 102,550     298,763 157,243 0
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 569,480 404,800 332,120
          جمع مرغ: 90,000     569,480 404,800 332,120
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 792,426 567,947 466,133
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 545,652 534,888 383,364
          جمع مرغ: 201,000     1,338,078 1,102,835 849,497
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900 316,150 255,126 186,749
          جمع مرغ: 71,925     316,150 255,126 186,749
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000     13,260
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   43,470 32,200 25,530
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 343,890 262,180 202,988
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 262,485 202,787 145,930
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 295,167 217,733 167,133
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120 725,075 522,054 406,042
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 245,333 186,454 98,133
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600     25,717
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 465,835 331,126 271,674
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 216,814 139,533  
          جمع مرغ: 722,170     2,598,069 1,894,067 1,356,407
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 1,157,629 1,143,521 873,732
          جمع مرغ: 172,500     1,157,629 1,143,521 873,732
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 95,601 242,466 302,043
          جمع مرغ: 45,180     95,601 242,466 302,043
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 413,349 385,058 275,042
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 213,542 165,524 118,677
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 232,055 450,416 474,920
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300   7,794 240,595
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 48,453    
          جمع مرغ: 268,380     907,399 1,008,792 1,109,234
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 1,070,207 777,204 633,185
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 735,982 610,988 440,766
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 1,060,068 1,081,401 1,037,095
          جمع مرغ: 483,360     2,866,257 2,469,593 2,111,046
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 306,366 222,812 34,814
          جمع مرغ: 136,230     306,366 222,812 34,814
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 208,594 130,372  
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 210,267 514,840 629,838
          جمع مرغ: 162,160     418,861 645,212 629,838
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 112,608    
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 55,936 41,216 11,040
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 362,228 280,183 220,463
          جمع مرغ: 105,800     530,772 321,399 231,503
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 461,431 461,431 387,178
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 347,601 351,350 317,607
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 223,560 161,920 125,120
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 1,481,088 1,513,210 1,465,026
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170   510,520 1,209,711
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 228,912 164,125 5,399
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 340,486 264,914 197,648
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 318,780 535,716 544,824
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445   116,027 349,524
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 210,070 158,859 117,053
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 401,483 285,384 234,145
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 421,506 329,495 249,918
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 333,500 574,954 585,626
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 346,116 267,397 192,425
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 402,500 328,900 239,200
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 88,332 46,491  
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200     235,560
          جمع مرغ: 1,433,610     5,605,365 6,070,693 6,455,964
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 436,172 316,756 258,060
          جمع مرغ: 66,000     436,172 316,756 258,060
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 346,955 353,395 335,685
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 295,320 361,284 359,076
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 280,692 219,420 166,428
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 264,500 547,400 604,900
          جمع مرغ: 250,500     1,187,467 1,481,499 1,466,089
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050   15,320 243,120
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 663,891 532,235 410,786
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 133,030 101,851 59,759
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 322,920 248,768 186,576
          جمع مرغ: 272,115     1,119,841 898,174 900,241
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 24,187    
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 24,610    
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 128,547 254,610 272,619
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 505,616 489,517 343,083
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   17,112 8,280  
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 147,902 47,294  
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 559,285 510,726 368,455
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 47,733 280,170 448,273
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 481,182 388,302 284,233
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 325,370 770,986 926,597
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 872,298 892,584 872,298
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 69,552    
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 87,285 599,610 982,905
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440   124,932 396,942
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 518,573 428,843 309,979
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 128,547 254,610 272,619
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 414,605 405,805 286,986
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400   183,387 371,066
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500     235,046
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 339,140 245,632 189,807
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100   266,616 517,500
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 415,917 308,583 236,133
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 753,480 1,077,228 1,083,852
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800     349,563
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 501,519 360,907 23,435
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 1,338,605 960,880 781,957
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100   126,078 400,584
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100   224,649 676,736
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 433,470 313,323 242,648
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 267,651 194,373 158,355
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000   471,339 933,570
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 417,956 344,282 249,357
          جمع مرغ: 2,701,806     8,820,142 10,533,546 12,214,598
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 194,810 143,704 110,308
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 421,316 325,562 215,446
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 365,010 793,500 905,970
          جمع مرغ: 340,620     981,136 1,262,766 1,231,724
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 297,160 212,980 174,800
          جمع مرغ: 45,000     297,160 212,980 174,800
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 198,039 145,287 110,694
          جمع مرغ: 56,400     198,039 145,287 110,694
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 74,060 175,490 210,910
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   35,796 184,536 288,367
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 188,063 142,928 75,225
          جمع مرغ: 148,590     297,919 502,954 574,502
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 720,947 509,856 421,622
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 225,878 185,323 134,500
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 394,987 766,666 808,374
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 191,851 138,675 107,394
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 759,942 757,617 621,559
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 135,043 189,059 189,931
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 156,415 202,256 201,946
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 665,757 678,114 644,131
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 366,703 282,380 203,942
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   52,403 20,608  
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 80,312 38,861  
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 109,164 59,699  
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 245,517 153,448  
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 195,190 142,257 109,175
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 543,247 403,053 308,424
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000       26,450
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080     39,132
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070   461,532 914,145
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 191,875 139,546 21,804
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 309,488 462,097 466,367
          جمع مرغ: 1,357,895     5,344,719 5,591,047 5,218,896
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 360,128 590,338 599,455
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 141,036    
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 514,732 504,579 361,641
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 162,389 328,580 357,364
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360     290,640
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 333,156 574,359 585,021
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900     126,960
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710     152,797
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750   15,177 164,967
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 556,846 425,469 337,027
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 191,173 100,617  
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 933,975 914,148 646,489
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 391,409 305,969 232,075
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 75,072 11,730  
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 85,769 39,621  
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 189,805 384,054 417,699
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 377,319 603,711 612,096
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 153,410 292,100 303,370
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 151,635 114,650 55,476
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 937,486 864,713 620,710
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515     386,699
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 264,040 205,436 153,272
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 612,529 502,552 364,734
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 331,677 255,514 191,635
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 314,226 796,950 992,772
        زربال گستر کوثر 1395/10/15 43,200 6,800 873,043 855,821 613,382
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 118,251    
        زرپا 1395/10/18 17,000 2,050 342,776 337,564 251,543
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 189,432 125,359  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 468,809 338,215 274,091
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 401,212 322,217 239,063
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 144,170    
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 1,141,306 796,260 663,550
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 191,682 157,320 114,678
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 377,577 293,773 219,179
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 399,049 403,352 364,616
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850     27,455
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 242,144 191,986 141,827
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 377,493 275,716 211,094
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300   298,215 578,833
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   135,295 100,684 75,513
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 211,417 155,101 118,173
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 657,282 503,780 378,856
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 118,663 28,594  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700   52,952 310,809
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 367,963 359,600 250,884
        مرغک سهیل 1396/02/12 28,100 3,750     297,298
        مرغک سهیل 1395/11/19 36,560 4,630 655,887 736,611 726,520
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 340,825 648,948 673,987
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 387,626 635,414 645,226
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750   14,976 162,783
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 582,029 558,182 393,024
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 177,406 259,134 261,126
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500   154,997 444,774
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700     123,433
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 57,661 396,106 649,313
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900   197,846 521,180
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 81,466    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 52,277    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800     148,071
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 184,000 132,480 103,040
          جمع مرغ: 4,102,343     16,354,553 17,161,470 17,936,220
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 323,610 244,720 180,320
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 327,750 449,535 450,915
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 108,445 311,190 410,205
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 83,620    
          جمع مرغ: 254,975     843,425 1,005,445 1,041,440
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 1,099,706 1,101,394 934,413
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340     185,679
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 601,603 448,117 353,663
          جمع مرغ: 289,500     1,701,309 1,549,511 1,473,755
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 580,263 535,219 384,192
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 177,039 419,504 504,176
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 164,275 89,838  
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 227,034 164,547 20,829
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 27,140    
          جمع مرغ: 348,880     1,175,751 1,209,108 909,197
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 31,441    
          جمع مرغ: 13,670     31,441 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 432,330 305,746 252,834
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 88,491 224,434 279,581
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 105,165 316,802 425,887
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   151,187 110,783 88,627
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 283,613 211,255 166,727
          جمع مرغ: 246,240     1,060,786 1,169,020 1,213,656
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500   63,114 291,557
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500   45,917 138,322
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 289,800 361,008 359,352
          جمع مرغ: 117,340     289,800 470,039 789,231
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 140,737    
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240     174,887
          جمع مرغ: 59,200     140,737 0 174,887
          جمع مرغ: