دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/4/1 الی 1396/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1396 امرداد1396 شهریور1396
          جمع کل مرغ: 23,693,700   جمع تولیدات:  94,709,930  95,647,478  97,126,869
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 19,044 218,868 369,288
        پیام جوجه 1395/09/28 19,600 3,350 89,859 298,430 405,119
        پیام جوجه 1395/10/01 8,500   29,977 121,601 175,298
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 363,190 366,437 322,054
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 449,975 366,470 262,446
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600   210,895 475,609
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370     321,844
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 211,140 156,400 118,343
          جمع مرغ: 422,710     1,163,185 1,739,101 2,450,001
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 251,988 181,485 138,307
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 24,757 284,529 480,074
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 283,590 312,800 307,280
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 95,784 388,552 560,130
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 72,660 273,694 386,561
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 7,263    
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 308,062 235,443 178,143
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 156,927 111,889 3,518
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 356,969 262,960 199,549
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 647,227 504,577 392,770
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 453,677 325,503 249,194
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 406,092 304,171 135,364
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 334,347 269,762 206,172
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 197,999 144,670 108,361
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 183,727 137,502 100,056
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 314,579 257,817 185,328
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 698,724 570,080 433,137
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500     2,328
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750     167,517
          جمع مرغ: 1,276,206     4,794,372 4,565,434 4,233,789
   
آمیخته: کاب
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 413,807 396,805 277,794
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400     306,834
          جمع مرغ: 86,700     413,807 396,805 584,628
   
آمیخته: هوبارد
        مادان 1395/12/01 24,000 2,880     101,568
          جمع مرغ: 24,000     0 0 101,568
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650   47,885 295,985
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 27,600    
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   32,823    
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200   25,392 156,952
          جمع مرغ: 98,720     60,423 73,277 452,937
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 240,899 171,099 131,567
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 287,699 202,323 164,527
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 54,663    
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785   170,338 406,625
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 14,745    
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 521,717 511,750 361,483
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 469,200 352,421 270,677
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 123,752 3,892  
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650     219,482
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 72,833    
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 190,566 136,839 12,593
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 296,240 226,412 168,575
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 197,467 142,219 108,383
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 307,878 473,279 477,511
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 335,470 504,520 508,277
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 231,067 507,762 568,877
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 393,432 289,141 226,298
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 402,653 417,987 400,813
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 630,052 623,542 474,747
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 576,643 583,528 523,281
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 202,492 133,093  
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 149,775    
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700     32,406
          جمع مرغ: 1,290,429     5,699,243 5,450,145 5,056,122
   
آمیخته: هوبارد
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504     236,851
          جمع مرغ: 29,200     0 0 236,851
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515     385,623
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300   143,408 323,414
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 646,623 760,467 751,495
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   226,351 228,375 200,713
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 137,866 138,275 116,561
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160   341,099 659,459
          جمع مرغ: 320,155     1,010,840 1,611,624 2,437,265
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 1,063,611 754,929 608,976
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 101,099    
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 982,204 741,953 567,063
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 86,288    
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 675,681 484,183 387,347
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 464,890 355,981 243,823
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460     400,848
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 673,632 500,572 399,953
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 268,434 204,569 119,747
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 482,650 387,738 281,502
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 511,974 564,708 554,743
        واحد اسفند نظافتی 1395/08/05 40,100 5,000 823,307 834,374 755,671
          جمع مرغ: 1,265,250     6,133,770 4,829,007 4,319,673
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 789,593 783,757 611,015
          جمع مرغ: 114,180     789,593 783,757 611,015
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 759,916 613,127 468,596
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 438,918 660,098 665,013
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 246,501 177,002 16,289
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200     146,886
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 368,788 280,389 158,841
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 730,259 508,968 417,133
          جمع مرغ: 580,715     2,544,382 2,239,584 1,872,758
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 54,409    
          جمع مرغ: 44,355     54,409 0 0
   
آمیخته: راس
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 454,775 325,422 265,512
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 380,049 290,125 206,107
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 735,657 705,431 493,856
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 399,886 448,017 440,764
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000 610,623 633,876 607,833
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000   392,740 937,534
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 39,847    
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160     156,055
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000 501,216 490,912 340,400
          جمع مرغ: 677,861     3,122,053 3,286,523 3,448,061
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000 1,287,540 1,856,100 1,864,380
          جمع مرغ: 270,000     1,287,540 1,856,100 1,864,380
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 417,205 307,332 233,220
          جمع مرغ: 101,400     417,205 307,332 233,220
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 121,333 56,580  
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 202,290    
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   192,016 59,000  
          جمع مرغ: 165,930     515,639 115,580 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 745,615 743,406 599,806
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035   106,234 468,558
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 276,287 1,040,715 1,469,886
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330   115,449 560,305
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 629,330 444,608 360,108
          جمع مرغ: 566,620     1,651,232 2,450,412 3,458,663
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 802,133 574,798 459,838
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 474,822 801,150 813,125
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 80,408 497,015 781,356
          جمع مرغ: 357,510     1,357,363 1,872,963 2,054,319
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050     292,512
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 160,801    
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 532,229 398,522 299,865
          جمع مرغ: 230,975     693,030 398,522 592,377
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100 1,491,906 1,572,675 1,523,060
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 413,349 307,758 225,347
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   110,247 80,040 60,413
          جمع مرغ: 381,720     2,015,502 1,960,473 1,808,820
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 204,134 152,084 60,996
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400     423,200
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   30,820    
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   35,267 255,453 410,933
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 705,301 532,782 407,197
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 423,520 308,047 243,269
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 284,906    
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 104,343 102,350 72,297
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 447,865 329,909 101,369
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 112,853 322,920 414,307
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 116,591 92,073 67,423
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 287,240 222,737 164,616
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 557,566 645,027 636,471
          جمع مرغ: 909,095     3,310,406 2,963,382 3,002,078
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 374,443 265,951 204,504
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 259,372 193,760 82,015
          جمع مرغ: 194,214     633,815 459,711 286,519
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 656,953 524,901 382,287
          جمع مرغ: 129,180     656,953 524,901 382,287
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 511,439 384,974 288,885
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   101,470 80,484 58,807
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 702,822 487,339 400,936
          جمع مرغ: 246,930     1,315,731 952,797 748,628
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 699,732 559,786 407,260
          جمع مرغ: 153,825     699,732 559,786 407,260
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 346,380 614,560 625,600
          جمع مرغ: 90,000     346,380 614,560 625,600
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 366,773 768,507 834,747
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240   257,094 527,022
          جمع مرغ: 174,000     366,773 1,025,601 1,361,769
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900 492,239 498,856 451,801
          جمع مرغ: 71,925     492,239 498,856 451,801
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 207,922 6,538  
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   34,998 51,520 51,827
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 325,875 433,964 433,320
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 633,944 465,272 374,302
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 520,183 513,283 381,417
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 124,495 7,733  
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 283,735 72,961  
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120 1,315,770 1,290,633 911,661
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 603,029 434,240 345,920
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 283,339 502,710 511,741
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 493,733 404,647 290,873
          جمع مرغ: 943,364     4,827,023 4,183,501 3,301,061
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240   446,123 1,034,195
          جمع مرغ: 115,000     0 446,123 1,034,195
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 274,285 63,419  
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 266,474 202,118 110,612
          جمع مرغ: 201,770     540,759 265,537 110,612
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 21,689 249,266 420,578
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 521,947 378,285 306,453
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 178,324 117,208  
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 174,189 126,464 95,453
          جمع مرغ: 239,880     896,149 871,223 822,484
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 1,063,268 1,120,831 1,085,471
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 298,781 224,376 104,632
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280   18,871 617,827
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 475,923 1,020,545 1,125,662
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 248,400    
          جمع مرغ: 597,580     2,086,372 2,384,623 2,933,592
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 719,961 563,992 417,772
          جمع مرغ: 136,230     719,961 563,992 417,772
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 477,160 389,550 280,560
          جمع مرغ: 102,030     477,160 389,550 280,560
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 320,307 229,387 176,002
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 133,216 101,813 77,035
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 128,371 316,182 378,136
          جمع مرغ: 160,200     581,894 647,382 631,173
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670   113,855 358,184
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500   43,116 233,787
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 184,184 141,036 96,600
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 417,987 400,813 280,600
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 126,061    
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175     840,928
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 530,169 426,511 308,815
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 559,309 560,140 467,130
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500     38,088
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 357,020 195,383  
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 468,562 373,805 287,408
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 244,198 433,265 441,048
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 453,004 560,764 556,619
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 247,779 104,880  
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000     30,682
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 835,925 613,511 493,558
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 614,560 625,600 583,280
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 206,884 165,507 120,411
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 101,967 26,220  
          جمع مرغ: 1,268,865     5,347,609 4,784,406 5,137,138
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 193,967 415,932 458,773
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 169,510 20,547  
          جمع مرغ: 133,000     363,477 436,479 458,773
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100   12,343 207,422
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160     120,612
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 301,668 373,428 370,668
          جمع مرغ: 107,000     301,668 385,771 698,702
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 234,392 171,626 44,132
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 199,524 547,544 689,916
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 329,455 233,841 188,632
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 537,801 537,004 438,135
          جمع مرغ: 324,615     1,301,172 1,490,015 1,360,815
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 250,334 187,851 136,253
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 729,705 553,740 396,230
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800   264,500 511,367
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   40,480 32,108 23,460
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 363,305 279,036 207,234
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 48,985 354,824 570,785
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 749,189 759,259 687,641
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415     466,578
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 193,752 137,614 105,818
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 765,041 794,175 761,545
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725   202,431 406,433
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 262,217 176,844  
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 634,086 608,034 425,670
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 727,720 719,133 540,960
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 145,984    
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 301,835 170,990  
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350     209,484
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 223,414 13,877  
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 184,503 32,752  
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 1,165,915 931,560 678,457
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 875,836 1,477,767 1,499,856
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 63,478    
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 168,543 25,231  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 134,765 54,050  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 802,743 777,419 541,837
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 119,025 255,231 281,520
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 630,004 643,227 611,113
          جمع مرغ: 2,382,365     9,580,859 9,451,653 9,062,241
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 343,321 338,767 251,735
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 1,053,289 734,111 601,652
          جمع مرغ: 205,620     1,396,610 1,072,878 853,387
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 137,540 288,190 313,030
          جمع مرغ: 45,000     137,540 288,190 313,030
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 391,178 354,280 255,116
          جمع مرغ: 56,400     391,178 354,280 255,116
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 462,259 332,873 265,169
          جمع مرغ: 73,590     462,259 332,873 265,169
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 346,792 710,895 760,596
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 342,668 349,342 328,807
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 355,289 344,080 239,813
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470   213,970 612,257
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250     40,077
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740     56,991
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330   23,685 398,012
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 875,250 650,392 519,660
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   126,592 98,624 72,717
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 189,986 150,693 110,105
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 254,431 204,397 148,395
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 561,621 458,504 330,220
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 374,942 349,579 248,124
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 950,507 939,291 706,572
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 450,906 353,225 261,648
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 204,396 99,578  
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055     73,637
          جمع مرغ: 1,115,655     5,033,380 4,946,255 4,907,631
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 108,238 52,731  
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900     52,423
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 392,886 279,050 214,576
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000   242,526 497,159
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 230,322 175,524 102,746
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 260,309 137,349  
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855     30,651
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 207,368 495,021 582,176
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 447,747 358,198 260,599
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240   456,012 915,564
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 420,659 520,725 516,876
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 191,199 142,402 107,447
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 203,933 161,049 117,932
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 115,874 83,490 10,120
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300     64,284
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 424,712 322,908 182,928
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 370,765 269,675 212,966
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 65,638 580,042 955,322
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 129,370 94,435 21,835
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 433,734 434,378 362,250
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 929,236 947,333 891,649
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 552,384 551,565 450,015
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 510,695 373,968 279,367
        زربال گستر کوثر 1395/10/15 43,200 6,800   411,350 843,236
        زرپا 1395/10/18 17,000 2,050   143,888 316,189
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 429,471 353,327 253,503
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 317,883 523,549 530,587
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 139,656 104,328 44,160
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 487,691 564,191 556,708
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 401,617 285,250 219,344
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 569,768 1,143,960 1,205,892
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 19,596    
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 255,231 281,520 276,552
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 620,239 621,160 518,017
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480   49,497 268,389
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 387,142 390,025 339,290
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 731,831 675,826 481,964
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 204,149 147,094 17,830
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 417,604 378,213 272,349
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   283,385 241,433 179,345
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 1,102,275 1,099,009 886,719
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 296,659 224,460 167,987
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 127,179 90,679 2,851
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600   185,933 366,011
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 471,845 361,229 224,689
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 224,900 162,046 19,642
        مرغک سهیل 1395/11/19 36,560 4,630     309,444
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 22,773    
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 196,018 103,426  
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100     56,427
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500   323,693 589,536
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600     45,847
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 281,640 204,053 154,397
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 180,728 130,941 99,076
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 333,899 327,520 231,349
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 169,783 105,607  
          جمع مرغ: 4,052,866     14,668,031 16,311,588 16,306,215
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 721,817 575,843 442,750
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700     103,155
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 244,750 175,603 134,436
          جمع مرغ: 190,425     966,567 751,446 680,341
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600   252,157 837,430
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 500,710 721,817 725,037
          جمع مرغ: 215,000     500,710 973,974 1,562,467
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 40,627 359,021 591,302
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 382,881 307,588 223,312
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 531,655 419,180 308,787
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 280,899 210,787 152,889
          جمع مرغ: 360,480     1,236,062 1,296,576 1,276,290
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 143,371 105,223 78,393
          جمع مرغ: 41,010     143,371 105,223 78,393
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 207,960 426,302 456,106
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 260,476 162,018  
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   113,781 174,907 176,471
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 236,049 340,285 341,803
          جمع مرغ: 221,800     818,266 1,103,512 974,380
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 5,275    
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300     114,264
          جمع مرغ: 35,200     5,275 0 114,264
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 380,961 274,195 208,679
          جمع مرغ: 94,950     380,961 274,195 208,679
          جمع مرغ: