دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/1/1 الی 1396/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1396 اردیبهشت1396 خرداد1396
          جمع کل مرغ: 23,461,266   جمع تولیدات:  90,311,991  89,616,700  91,185,694
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300   42,625 231,127
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600 584,901 635,315 623,178
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710 345,270 342,210 263,670
          جمع مرغ: 179,660     930,171 1,020,150 1,117,975
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 136,590    
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500 449,790 431,310 301,950
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 118,413 84,429 2,655
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700     129,375
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 210,677 159,873 114,398
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220 286,657 374,625 373,515
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 346,957 275,364 201,705
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 108,780 81,900 39,900
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 62,400    
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 195,180 515,294 637,871
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300 587,799 581,726 442,910
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 142,538 36,653  
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100 794,318 777,989 539,460
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 947,204 685,476 543,706
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 83,835 251,019 328,050
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 385,225 310,813 237,546
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 376,290 337,440 244,200
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550 432,508 455,923 441,540
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 163,398 514,046 684,550
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 223,644 20,581  
          جمع مرغ: 1,355,476     6,052,203 5,894,461 5,263,331
   
آمیخته: کاب
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246   198,099 389,961
          جمع مرغ: 39,600     0 198,099 389,961
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 105,750 77,100 57,900
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   191,486 141,864 104,500
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 149,686 98,384  
          جمع مرغ: 135,230     446,922 317,348 162,400
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500 410,898 403,647 288,836
        آذر شباهنگ 1395/06/09 14,500 1,643 150,075 290,145 296,235
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 172,050 124,155 94,395
        آیدین صبا 1395/04/15 22,300 2,700 454,585 447,227 324,131
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 218,884 165,155 118,998
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000   224,250 469,875
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909 396,984 549,576 550,392
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 304,560 223,090 169,792
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 214,890 154,470 117,990
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 424,586 332,606 246,376
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000 465,060 465,060 383,640
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000 352,472 337,990 236,619
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   97,272 45,360  
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 93,330 33,150  
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250     55,545
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810     67,620
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   91,487 68,526 30,496
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 134,211 99,152 32,868
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650 292,011 439,161 442,431
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600     200,100
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600   209,243 515,374
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400   48,412 350,673
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 444,540 362,700 257,610
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 156,660    
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 370,963 270,174 206,246
          جمع مرغ: 1,388,592     5,245,518 5,293,249 5,456,242
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300     264,986
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000     26,565 144,045
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050   25,351 95,490
          جمع مرغ: 71,935     0 51,916 504,521
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 75,767    
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 387,363 282,417 212,088
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000 617,894 1,096,289 1,115,982
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661 858,027 1,164,773 1,164,773
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 547,838 406,869 298,821
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240 422,034 712,084 722,728
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 1,063,810 780,764 628,109
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 249,028 577,293 667,848
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 637,947 446,611 364,610
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 232,050 164,850  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200 705,335 716,941 662,076
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500     233,565
        واحد اسفند نظافتی 1395/08/05 40,100 5,000   55,338 489,020
          جمع مرغ: 1,460,962     5,797,093 6,404,229 6,559,620
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600   236,353 623,993
          جمع مرغ: 76,120     0 236,353 623,993
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 190,543 570,525 745,605
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200     88,472
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 327,748 75,780  
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 549,209 430,231 318,689
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 874,226 614,796 499,944
        مرغ مادر درخشان 1395/06/11 36,080 4,400 348,533 699,771 737,656
          جمع مرغ: 618,405     2,290,259 2,391,103 2,390,366
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 422,483 315,364 230,202
          جمع مرغ: 133,065     422,483 315,364 230,202
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 155,220 81,900  
        پاییزان جوجه 1395/06/14 22,200 2,700 191,475 410,589 452,880
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 859,798 638,910 510,485
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 117,000    
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550   352,176 693,264
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 35,343    
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 120,780 42,900  
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700     178,020
        کوثر (مزینی) 1395/08/11 30,330 4,000     303,452
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 111,090    
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 219,765 13,650  
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 252,984 187,886 137,992
        نیکان نوین پرور 1395/07/12 24,000 3,000   223,560 458,280
          جمع مرغ: 714,045     2,063,455 1,951,571 2,734,373
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1395/08/30 90,000 12,000     310,500
          جمع مرغ: 90,000     0 0 310,500
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 158,364 117,660 44,520
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 82,111 61,663 28,755
          جمع مرغ: 95,550     240,475 179,323 73,275
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640 686,985 679,887 517,647
          جمع مرغ: 101,400     686,985 679,887 517,647
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 615,939 443,608 338,066
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 272,137 216,787 158,055
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   445,995 344,203 255,004
          جمع مرغ: 331,350     1,334,071 1,004,598 751,125
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025   186,403 558,129
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 243,180 185,640 131,880
        کوثر بیدخت گناباد 1395/06/08 32,040 4,200 352,280 641,601 654,096
          جمع مرغ: 252,160     595,460 1,013,644 1,344,105
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200 501,018 845,348 857,984
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600     40,417
          جمع مرغ: 165,410     501,018 845,348 898,401
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1395/03/29 38,250 5,050 775,137 660,387 490,556
          جمع مرغ: 114,750     775,137 660,387 490,556
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 589,483 428,865 322,890
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050 858,453 853,374 673,048
          جمع مرغ: 292,575     1,447,936 1,282,239 995,938
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 849,037 700,392 529,074
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/08/12 75,250 9,100     726,916
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   203,850 188,250 134,250
          جمع مرغ: 231,220     1,052,887 888,642 1,390,240
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 196,546 118,687  
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 199,995 105,525  
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 162,858 46,005  
          جمع مرغ: 191,640     559,399 270,217 0
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 473,382 346,086 272,095
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   195,673 145,323 106,731
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 50,271    
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690 616,132 836,400 836,400
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 25,698    
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305 293,773 461,841 466,662
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 776,412 551,452 424,040
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269   44,850 93,975
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 1,025,907 766,275 591,384
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620 174,800 176,625 156,812
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050 442,034 444,006 378,276
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080     235,290
          جمع مرغ: 873,746     4,074,082 3,772,858 3,561,665
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 205,563 146,034  
          جمع مرغ: 62,010     205,563 146,034 0
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000 638,683 627,412 448,957
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 603,244 438,769 346,502
          جمع مرغ: 194,214     1,241,927 1,066,181 795,459
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675 757,641 876,486 864,861
          جمع مرغ: 129,180     757,641 876,486 864,861
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 5,400    
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520   151,152 152,957 137,165
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480 819,313 815,675 650,720
        مجتمع طیور فارس 1395/06/12 34,360 4,545 320,063 656,105 701,974
          جمع مرغ: 252,930     1,295,928 1,624,737 1,489,859
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800 1,029,088 1,044,471 955,253
          جمع مرغ: 153,825     1,029,088 1,044,471 955,253
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600     10,350
          جمع مرغ: 30,000     0 0 10,350
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1395/08/05 23,975 2,900   33,085 292,374
          جمع مرغ: 47,950     0 33,085 292,374
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 511,704 374,823 285,275
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820     101,333
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500       7,763
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 245,191 552,955 629,433
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750   189,750 439,875
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 97,539    
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 304,471 224,288 170,202
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 666,162 509,139 379,078
        مرغ مادر آبیک 1395/07/13 63,050 9,120   565,559 1,185,026
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 159,866 81,150  
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900 390,240 642,720 651,360
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 109,613 41,475  
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250     8,466
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600 678,825 715,575 693,000
          جمع مرغ: 998,611     3,163,611 3,897,434 4,550,811
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 647,543 492,443 367,587
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 630,059 445,125 360,527
          جمع مرغ: 253,470     1,277,602 937,568 728,114
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 151,511    
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 210,809 463,245 519,003
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 391,482 319,410 226,863
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 322,083 297,435 212,115
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 93,803    
          جمع مرغ: 270,279     1,169,688 1,080,090 957,981
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 639,900 463,320 354,780
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000     518,065
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 698,870 503,256 400,899
          جمع مرغ: 329,360     1,338,770 966,576 1,273,744
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349 758,121 922,278 914,103
          جمع مرغ: 136,230     758,121 922,278 914,103
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790 669,828 695,335 666,767
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 333,500 253,814 171,177
          جمع مرغ: 220,083     1,003,328 949,149 837,944
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 248,732 188,204 99,303
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190 555,288 544,680 384,744
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800 123,960 162,000 161,520
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 29,775    
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 79,500    
          جمع مرغ: 246,525     1,037,255 894,884 645,567
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 20,664    
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400   200,100 393,900
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 421,470 309,330 248,850
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 410,882 297,092 225,341
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500 630,084 717,228 706,665
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 227,520 166,080 38,400
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 79,434    
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   50,400    
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200   112,111 395,233
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 786,264 636,830 460,464
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 125,414 358,863 460,421
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800     7,296
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 242,751 182,766 89,040
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000     167,856
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 260,160 198,720 120,000
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 561,094 443,104 324,472
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 9,459    
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 323,312 729,132 829,976
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200   10,350 338,850
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000 304,261 308,809 282,431
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 88,200    
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 239,400 182,970 136,230
          جمع مرغ: 1,510,193     4,780,769 4,853,485 5,225,425
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 409,537 305,017 230,145
          جمع مرغ: 100,500     409,537 305,017 230,145
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160     111,780
          جمع مرغ: 18,000     0 0 111,780
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 533,426 402,948 307,967
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780 191,394 339,578 345,678
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120   125,580 395,070
          جمع مرغ: 198,775     724,820 868,106 1,048,715
   
آمیخته: راس
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 180,432    
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 530,401 423,138 325,338
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 1,614,269 1,229,060 969,043
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000   60,300 61,020 54,720
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600 566,549 567,389 473,175
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000   50,357 444,997
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 11,114    
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700 330,480 324,648 232,308
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200     380,190
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 313,560 171,600  
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 28,260    
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 578,057 468,291 337,050
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450   303,552 597,546
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 395,798 290,690 82,116
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200   253,575 605,325
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 386,574 278,235 211,754
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 245,454 178,033 31,604
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 661,820 538,182 388,365
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 546,393 402,498 305,437
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 76,362 4,743  
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 440,550 331,614 248,844
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 139,905    
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 318,262 186,300  
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 425,289 324,105 189,720
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450 1,344,610 1,555,529 1,534,896
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710     74,551
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 492,909 367,935 268,577
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 404,793 303,101 228,066
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 123,096    
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 306,675 241,110 176,955
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780   371,041 744,963
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 190,816 137,018 12,609
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925     318,780
          جمع مرغ: 2,959,780     10,712,728 9,362,764 9,236,929
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430   125,235 290,317
        سبزدشت گیلان 1395/06/11 52,040 3,580 502,706 1,009,316 1,063,958
          جمع مرغ: 189,120     502,706 1,134,551 1,354,275
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 25,944 229,266 377,598
          جمع مرغ: 56,400     25,944 229,266 377,598
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700 299,145 492,686 499,308
          جمع مرغ: 73,590     299,145 492,686 499,308
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150     184,056
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000   164,220 329,715
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 14,659    
        دامداران شمال 1395/06/17 42,630 6,380 323,561 750,074 867,733
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600 283,008 286,387 256,819
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600   193,536 194,688 167,616
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440 371,820 377,937 349,015
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340 788,390 818,413 784,788
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 6,203 203,084 360,319
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200   331,205 790,641
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 80,631    
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 151,470    
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 206,293 78,057  
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 109,848 57,960  
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520 474,806 577,616 572,498
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 456,303 365,042 265,579
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 10,455    
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 157,388 44,460  
          جمع مرغ: 1,034,725     3,628,371 4,249,143 4,928,779
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 241,635 193,308 140,637
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 23,400    
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500 670,141 658,315 471,070
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 394,671 301,464 182,043
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 547,372 383,202 312,844
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 575,842 464,513 336,548
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200 658,497 668,340 611,250
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800     155,871
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000 310,513 308,219 240,287
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000 305,748 308,940 274,284
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 259,133 201,713 150,233
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 1,006,797 708,027 575,758
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500 257,179 404,311 408,533
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 337,385 243,094 29,466
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 293,433 222,945 169,545
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700   86,940 306,495
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 144,923 29,663  
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850     499,118
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000   128,985 405,783
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 979,665 869,769 632,625
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800 578,197 618,620 605,903
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350     35,190
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 324,810 236,250 186,570
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 148,023 108,051 24,983
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000     205,803
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 613,255 370,323  
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900 685,032 672,943 481,537
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 136,746 101,814 74,550
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800     116,437
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000   124,324 438,287
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 193,684 132,660  
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200   51,888 251,826
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 24,233 407,216 704,332
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 456,544 355,381 264,683
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 28,823    
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 114,228    
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 27,696 244,752 403,105
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   47,196 191,452 275,994
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000   275,569 825,109
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 240,487 181,966 96,012
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500 472,027 470,629 379,720
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 281,187 223,164 163,467
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 1,127,764 781,995 643,349
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 502,953 391,505 291,587
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 338,068 255,084 183,794
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 433,620 349,787 253,427
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 516,120 481,206 341,550
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 331,194 308,789 219,172
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000   143,520 300,720
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 204,014 153,208 71,444
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 367,548 302,383 216,953
          جمع مرغ: 3,788,950     15,199,783 14,116,227 13,957,894
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 193,200 552,825 709,275
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600 428,519 419,709 291,028
          جمع مرغ: 167,925     621,719 972,534 1,000,303
   
آمیخته: هوبارد
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200     120,750
          جمع مرغ: 35,000     0 0 120,750
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250 559,535 568,741 525,217
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 313,748 236,814 120,210
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750 577,150 690,237 683,106
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 223,401 162,037 28,764
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 272,895 70,173  
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 595,163 474,803 365,063
          جمع مرغ: 594,130     2,541,892 2,202,805 1,722,360
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 277,637 244,009 178,395
          جمع مرغ: 41,010     277,637 244,009 178,395
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 563,880 463,906 332,841
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500       20,527
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650     56,925
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 101,566 9,347  
          جمع مرغ: 188,460     665,446 473,253 410,293
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 152,994 116,100 83,076
          جمع مرغ: 51,600     152,994 116,100 83,076
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 329,238 252,054 156,780
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890 645,186 634,741 460,033
          جمع مرغ: 215,550     974,424 886,795 616,813
          جمع مرغ: