دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/7/1 الی 1395/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1395 آبان1395 آذر1395
          جمع کل مرغ: 23,685,037   جمع تولیدات:  93,844,357  94,446,119  95,189,825
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 86,621    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 129,243 23,934  
          جمع مرغ: 71,510     215,864 23,934 0
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 586,516 574,064 405,981
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 333,822 357,434 350,920
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 208,822 432,171 477,568
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630     194,223
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 186,760 278,852 281,428
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 520,658 441,723 330,893
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 545,353 541,190 428,789
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 316,761 252,630 188,500
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200     146,511
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 473,570 385,388 280,876
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 13,831    
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 922,870 907,443 667,609
          جمع مرغ: 812,596     4,108,963 4,170,895 3,753,298
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 31,740 133,400 199,180
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   109,806 301,371 389,693
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 463,705 473,762 458,676
          جمع مرغ: 158,655     605,251 908,533 1,047,549
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 357,698 267,565 199,539
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 21,865 183,004 307,540
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 194,996 423,905 483,989
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 160,693 122,529 92,399
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800   223,767 463,100
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 95,680 14,950  
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 13,401 212,674 376,402
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900     212,394
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 7,786    
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   335,137 337,199 295,467
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 340,430 339,910 282,041
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 282,787 365,662 365,102
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   166,868 238,566 240,033
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 65,409    
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 388,482 303,723 226,026
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   26,833 21,927 15,947
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000     306,115
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 753,808 722,924 509,021
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 313,940 231,581 177,763
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700   285,240 577,157
          جمع مرغ: 1,062,818     3,525,813 4,295,126 5,130,035
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 219,298 168,691 105,432
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 85,665 10,844  
          جمع مرغ: 117,872     304,963 179,535 105,432
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 241,822 172,730  
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 337,388 888,771 1,127,789
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 116,263 488,643 729,596
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 737,461 572,358 398,999
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 2,005,960 1,494,789 1,200,478
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 97,724    
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 446,616 343,919 248,386
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 371,631 281,643 219,131
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 438,381 352,068 261,212
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 670,834 707,326 693,374
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900     11,476
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 376,096 278,506 210,020
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 440,657 321,195 258,083
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 571,765 421,221 335,482
          جمع مرغ: 1,695,632     6,852,598 6,323,169 5,694,026
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   104,771 77,775 58,492
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 173,276 126,018 96,937
          جمع مرغ: 78,855     278,047 203,793 155,429
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 223,331 122,135  
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050     274,735
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 1,269,441 1,257,822 984,761
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 333,458 252,166 185,807
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860     31,768
          جمع مرغ: 453,955     1,826,230 1,632,123 1,477,071
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 297,208 727,718 890,264
          جمع مرغ: 133,065     297,208 727,718 890,264
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 517,470 523,050 472,819
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 629,096 586,040 418,600
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 521,453 408,251 319,134
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 440,558 439,882 364,995
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 534,537 512,636 360,954
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 918,827 902,083 655,109
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 155,800 410,421 520,797
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 526,240 411,424 306,176
          جمع مرغ: 734,751     4,243,981 4,193,787 3,418,584
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   18,119    
          جمع مرغ: 39,390     18,119 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 315,315 423,887 424,537
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 145,337 212,290 213,923
          جمع مرغ: 95,550     460,652 636,177 638,460
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 324,609 250,070 187,552
          جمع مرغ: 78,408     324,609 250,070 187,552
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 1,082,495 779,396 606,197
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 58,159 632,156 1,089,835
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400   57,837 267,184
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980     185,044 530,996
          جمع مرغ: 558,260     1,140,654 1,654,433 2,494,212
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 403,666 309,631 238,530
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 1,169,005 913,824 693,127
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 266,616 528,080 565,432
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 188,675 110,702  
        مرغداران طوس 1395/02/18 29,583 5,090     250,390
          جمع مرغ: 476,048     2,027,962 1,862,237 1,747,479
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 115,721    
          جمع مرغ: 75,470     115,721 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 783,156 580,115 459,948
      حذفی   صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 163,619    
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 155,723 719,375 1,098,528
          جمع مرغ: 354,245     1,102,498 1,299,490 1,558,476
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 401,655 322,573 239,329
          جمع مرغ: 81,435     401,655 322,573 239,329
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 627,978 638,655 600,801
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 666,740 673,930 609,209
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 615,589 611,826 490,496
          جمع مرغ: 287,460     1,910,307 1,924,411 1,700,506
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510   82,335 59,879 46,061
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480     93,528
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 267,098 205,025 148,597
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   120,506 317,446 402,818
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 44,491 18,538  
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 395,081 338,858 252,404
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 352,962 257,567 47,697
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 180,983 158,585 116,831
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315   678,686 1,292,251
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 50,347    
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015     296,734
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   122,265 92,736 70,129
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 428,371 324,644 252,589
          جمع مرغ: 792,407     2,044,439 2,451,964 3,019,639
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 594,263 626,590 614,230
          جمع مرغ: 93,015     594,263 626,590 614,230
   
آمیخته: راس
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100     106,106
          جمع مرغ: 33,430     0 0 106,106
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 119,232 89,976 71,760
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 576,496 469,669 344,424
          جمع مرغ: 138,120     695,728 559,645 416,184
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 174,432 72,680  
          جمع مرغ: 63,200     174,432 72,680 0
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 635,033 460,478 371,596
          جمع مرغ: 104,760     635,033 460,478 371,596
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 102,218    
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600   375,960 778,075
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 351,058 256,970 196,269
        البرز 1394/12/12 67,454 7,950 713,663 1,334,240 1,365,269
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 504,668 474,756 337,469
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250   213,420 452,357
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310   316,974 834,995
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 538,782 543,759 486,521
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 165,784    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 395,197 395,197 331,602
          جمع مرغ: 819,896     2,771,370 3,911,276 4,782,557
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040   328,192 832,370
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000     34,692
          جمع مرغ: 136,190     0 328,192 867,062
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 755,457 717,599 507,653
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000     269,578
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 173,263 126,436 23,414
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 547,386 499,860 360,617
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 69,276    
          جمع مرغ: 322,547     1,545,382 1,343,895 1,161,262
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 290,159 186,735  
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 430,241 330,954 206,847
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400     93,587
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 331,751 241,273 185,594
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500   514,188 1,018,440
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 237,452    
          جمع مرغ: 545,650     1,289,603 1,273,150 1,504,468
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 15,318    
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 510,965 413,280 304,862
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 402,456 766,296 795,861
          جمع مرغ: 256,365     928,739 1,179,576 1,100,723
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 401,207 626,948 634,682
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 93,265    
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 395,676 313,498 243,493
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 532,296 471,347 345,383
          جمع مرغ: 257,955     1,422,444 1,411,793 1,223,558
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 547,091 407,678 327,410
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 37,843    
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 65,896 452,676 742,045
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 652,587 475,701 367,509
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 339,687 263,304 188,784
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 534,826 642,774 637,866
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 590,048 511,555 378,930
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   321,632 287,776 209,760
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 109,327    
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 71,147    
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130   81,706 683,843
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 199,333 151,494 79,733
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 416,768 622,278 628,027
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 368,000 634,432 646,208
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515   150,765 583,395
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 624,629 447,683 367,430
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 171,850 131,884 79,930
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 839,776 696,808 528,080
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600   113,911 300,074
          جمع مرغ: 1,631,042     5,890,440 6,072,425 6,749,024
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800   259,915 580,444
          جمع مرغ: 67,000     0 259,915 580,444
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 187,133 147,690 109,366
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 299,349 239,480 176,088
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 111,032 38,287  
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 107,375 79,605 25,455
          جمع مرغ: 199,644     704,889 505,062 310,909
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090     180,452
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   79,185 41,676  
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 101,356 44,553  
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 12,961    
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   35,107    
          جمع مرغ: 113,835     228,609 86,229 180,452
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 574,535 435,414 338,774
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 1,009,818 931,430 668,601
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 893,013 729,720 530,705
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 592,259 420,992 345,405
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 168,130 125,120 93,840
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 82,377    
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 367,560 270,415 218,719
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   32,591 24,642 11,923
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 314,410 230,193 49,126
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 186,223 136,313 104,114
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 269,801 199,313 150,700
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 963,369 675,188 560,519
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 1,034,142 1,046,898 956,003
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 161,009 119,820 89,865
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   38,522 28,198 21,537
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 313,435 254,214 194,994
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 71,754    
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000     378,690
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 881,378 1,097,946 1,092,909
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 421,649 323,176 243,037
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860   324,185 629,241
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 608,426 706,421 698,883
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920   51,297 557,577
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 652,188 461,380 380,052
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090   382,996 811,785
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 319,267 313,449 227,632
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 729,614 526,369 426,571
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280   251,099 594,994
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 629,262 614,960 429,042
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 281,569 130,073  
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 1,027,583 1,043,453 972,038
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 105,506    
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 622,211 1,045,639 1,063,415
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 651,719 477,927 368,029
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220   243,732 560,129
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 346,752 849,028 1,038,671
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 1,027,100 871,383 652,750
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000   91,164 327,904
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 110,400    
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 511,272 564,977 556,384
          جمع مرغ: 3,679,986     15,998,844 15,998,524 16,344,558
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 193,911 6,379  
          جمع مرغ: 83,200     193,911 6,379 0
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 257,252 186,448 23,601
          جمع مرغ: 115,440     257,252 186,448 23,601
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 235,565 176,674 131,372
          جمع مرغ: 73,860     235,565 176,674 131,372
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        پارسیان جوجه آمل 1395/01/18 31,940 3,465   281,604 582,798
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 48,601    
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 645,833 469,015 382,104
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/29 17,415 2,080 95,063 37,384  
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 633,687 543,506 404,841
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 160,544 122,851 89,345
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 755,255 717,407 507,518
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 266,130 176,116  
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 21,123 15,971 7,728
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 210,566 157,483 61,931
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 743,773 743,773 624,085
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 366,209 370,159 334,610
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 419,526 314,778 239,424
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 158,040 126,986 93,160
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920   84,379 434,997
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 224,706 168,529 125,316
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 82,166 70,474 52,494
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 594,915 591,279 474,023
          جمع مرغ: 1,225,244     5,426,137 4,991,694 4,414,374
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600   44,683 230,353
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 619,528 461,656 370,760
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 558,267 962,453 980,318
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 346,840 282,256 205,712
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000     9,847
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 310,362 231,578 176,667
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 164,542 127,120 91,478
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 268,806 192,004  
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990   75,215 516,694
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 59,386    
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 943,189 779,985 563,795
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 141,278 106,837 78,723
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 281,894 209,975 165,716
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 136,528 97,888 3,220
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 321,236 251,114 190,468
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 176,333 134,933 98,134
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 269,499 207,306 129,567
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 126,224 74,060  
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 116,534 61,333  
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 125,985 95,257 46,092
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000     122,199
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 554,108 395,792 323,418
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 163,044    
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 327,227 237,281 191,479
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284     36,586
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 129,455 78,458  
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   35,457 26,809 12,972
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 881,034 989,468 975,914
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 419,520 337,088 247,296
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300     106,717
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 568,314 562,251 434,899
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 658,390 512,260 382,188
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 633,087 480,190 363,130
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 287,453 113,043  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400     57,132
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 138,957 21,712  
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 347,955 418,185 414,992
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 1,959,391 1,992,704 1,874,594
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 90,142 228,620 284,795
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 574,073 596,223 583,566
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 171,410 128,558 95,594
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 523,296 368,460 304,704
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 375,513 283,299 214,851
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030     215,293
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 319,683 259,282 198,881
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 639,295 589,670 423,278
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180 423,687 527,794 525,372
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 387,908 606,166 613,643
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400     157,405
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 117,123 18,300  
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170     237,177
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 301,173 654,725 747,525
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 408,559 287,671 237,895
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800   56,639 389,081
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 418,263 303,293 244,751
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 358,193 298,494 214,916
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 130,453 88,657  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 81,972 15,180  
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 361,105 527,457 531,514
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000     280,264
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 384,113 303,150 224,486
          جمع مرغ: 4,404,289     18,135,784 16,702,532 16,126,051
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 113,848    
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   30,667 23,306 12,267
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 201,270 150,099 55,435
          جمع مرغ: 126,367     345,785 173,405 67,702
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 544,766 403,530 319,942
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   103,656 75,164 60,656
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 522,246 797,500 806,102
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 296,608 224,848 113,620
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 553,761 642,950 636,089
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 371,093 283,967 206,522
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 1,044,104 1,036,135 820,937
          جمع مرغ: 726,390     3,436,234 3,464,094 2,963,868
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300     429,971
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 419,112 412,106 303,187
          جمع مرغ: 102,950     419,112 412,106 733,158
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 151,647 313,842 346,810
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 107,648 73,158  
          جمع مرغ: 85,680     259,295 387,000 346,810
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 449,972 796,389 812,415
          جمع مرغ: 120,600     449,972 796,389 812,415
          جمع مرغ: