دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/4/1 الی 1395/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1395 امرداد1395 شهریور1395
          جمع کل مرغ: 24,266,330   جمع تولیدات:  91,873,110  93,625,977  95,927,224
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 234,475 168,761 128,438
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 37,896    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 327,095 244,922 184,291
          جمع مرغ: 161,200     599,466 413,683 312,729
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450   286,365 574,954
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550     168,539
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900     44,436
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 110,032 387,903 537,004
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 212,520 153,640 23,000
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950   181,923 463,342
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 373,440 439,190 434,007
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 338,162 258,148 183,391
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 727,774 739,749 683,138
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 301,911 227,879 115,675
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 169,841 127,795 92,389
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 129,176 15,657  
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800   403,230 864,666
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 46,636    
          جمع مرغ: 949,397     2,409,492 3,221,479 4,184,541
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600     263,280
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 172,294    
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 226,104 119,301  
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 228,847 175,973 115,662
          جمع مرغ: 219,962     627,245 295,274 378,942
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 764,713 637,733 479,008
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 271,370 270,166 215,530
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 243,685 181,493 136,942
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 230,862 175,191 125,360
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800     59,248 240,341
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750   89,930 269,269
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 191,719 138,138 16,744
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 120,676    
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 219,462 158,659 23,751
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665     103,035
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959       46,393
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 289,073 222,284 146,102
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 217,931 157,576 119,520
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 633,813 635,697 535,869
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   40,971 41,707 38,885
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 175,754 131,986 61,548
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350   419,227 763,531
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 553,268 545,929 405,674
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 172,883 132,649 84,870
          جمع مرغ: 1,128,969     4,126,180 3,997,613 3,812,372
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 545,715 383,772 312,078
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 219,586 162,656 123,076
          جمع مرغ: 135,552     765,301 546,428 435,154
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 557,918 451,977 325,308
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 755,481 571,637 301,617
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 1,836,772 1,297,436 1,056,660
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 819,423 1,847,962 2,103,547
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 401,242 293,172 219,592
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 1,065,987 792,126 632,905
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   77,004    
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 48,824    
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 341,062 462,993 462,993
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 532,872 616,458 608,282
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200     345,613
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 772,167 671,722 493,662
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 320,444 503,769 509,028
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 445,149 669,468 674,452
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 154,413    
          جمع مرغ: 1,830,847     8,128,758 8,178,720 7,733,659
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 109,793    
          جمع مرغ: 27,540     109,793 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 221,917 159,896 19,381
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   217,256 187,046 138,197
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 329,829 310,442 219,321
          جمع مرغ: 173,655     769,002 657,384 376,899
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 520,526 418,165 303,592
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 212,469 103,511  
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010   445,418 1,097,084
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 743,782 593,366 456,223
          جمع مرغ: 419,345     1,476,777 1,560,460 1,856,899
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 120,075 53,437  
          جمع مرغ: 41,000     120,075 53,437 0
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750   64,185 348,036
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 33,010 379,371 640,099
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 175,423 446,788 543,531
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700   116,380 348,465
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 192,556 147,415 91,693
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 43,025    
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110   297,280 541,432
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200   417,205 874,176
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 65,430    
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 858,569 861,120 725,892
          جمع مرغ: 682,280     1,368,013 2,729,744 4,113,324
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 398,649 273,047  
        پرندک 1394/03/19 39,390   362,388 274,207 196,898
          جمع مرغ: 236,886     761,037 547,254 196,898
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330     104,671
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100     37,559
          جمع مرغ: 31,850     0 0 142,230
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 540,615 539,814 440,426
          جمع مرغ: 78,408     540,615 539,814 440,426
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 1,964,367 1,926,841 1,361,057
          جمع مرغ: 282,390     1,964,367 1,926,841 1,361,057
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 394,873 516,050 514,522
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 1,256,364 1,555,224 1,543,730
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 435,588 352,803 255,096
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 278,806 33,795  
          جمع مرغ: 504,055     2,365,631 2,457,872 2,313,348
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 751,027 557,774 409,651
          جمع مرغ: 226,410     751,027 557,774 409,651
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 630,530 928,184 933,709
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 656,757 481,075 366,142
          جمع مرغ: 295,740     1,287,287 1,409,259 1,299,851
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 488,230 564,815 557,323
          جمع مرغ: 81,435     488,230 564,815 557,323
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000   33,486 384,843
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900   82,700 448,431
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000   194,694 514,010
          جمع مرغ: 191,640     0 310,880 1,347,284
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510   156,724 147,511 104,214
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 630,124 474,005 376,194
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 106,903 83,668 61,546
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 76,477 288,074 406,871
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 832,319 647,891 482,540
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 28,620 126,232 185,822
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 326,751 242,673 178,228
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 393,136 533,683 533,683
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   207,928 206,698 163,021
          جمع مرغ: 586,497     2,758,982 2,750,435 2,492,119
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510     306,164
          جمع مرغ: 31,005     0 0 306,164
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 46,552 107,916 124,844
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 744,716 834,353 820,847
          جمع مرغ: 138,120     791,268 942,269 945,691
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 419,121 328,029 241,298
          جمع مرغ: 94,800     419,121 328,029 241,298
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 57,408    
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 446,022 717,490 726,057
          جمع مرغ: 146,360     503,430 717,490 726,057
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 299,184 214,659 164,336
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 686,940 628,262 450,203
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 174,459 117,659  
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 17,641 296,436 512,721
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 93,288    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900   76,317 370,387
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 436,564 316,095 242,045
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930   97,512 306,770
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 182,449 92,613  
          جمع مرغ: 589,360     1,890,525 1,839,553 2,046,462
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 13,193 431,937 766,356
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 125,181    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 408,574 318,040 236,872
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 271,331 197,821 148,559
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 47,944 347,276 558,642
          جمع مرغ: 371,447     866,223 1,295,074 1,710,429
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 660,757 541,532 389,271
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 1,070,639 752,922 612,266
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 435,528 329,544 173,880
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 631,485 594,367 419,908
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 642,758 462,622 352,084
          جمع مرغ: 715,380     3,441,167 2,680,987 1,947,409
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 306,360 231,812 166,456
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 640,316 728,877 718,142
          جمع مرغ: 204,912     946,676 960,689 884,598
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300     77,824
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 244,621 185,093 97,663
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 281,287 202,198 154,447
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 79,733    
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 126,008 332,673 411,808
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 74,765 362,856 545,706
          جمع مرغ: 360,555     806,414 1,082,820 1,287,448
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 223,483 504,000 573,706
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 574,263 433,298 312,202
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 1,166,928 1,148,037 832,048
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 830,277 601,749 487,485
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120     225,707
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   39,499 214,176 329,237
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 103,755 420,883 606,740
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 351,747 253,828 192,985
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 307,265 225,001 168,084
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 489,961 352,820 281,060
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650     99,162
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000     33,856
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 14,587    
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 426,625 301,401 244,119
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 289,109 605,775 657,989
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 207,368 652,372 868,756
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 236,992    
          جمع مرغ: 1,415,738     5,261,859 5,713,340 5,913,136
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 301,206 302,999 260,866
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 472,268 477,198 423,667
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 271,197 209,301 155,062
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 257,329 194,386 148,566
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 115,454 38,272  
          جمع مرغ: 262,052     1,417,454 1,222,156 988,161
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   185,458 148,366 107,941
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 242,254 190,462 139,783
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   39,407 29,593 13,800
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 235,595 173,546 53,324
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 42,129    
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 12,681    
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 59,100 43,375 32,315
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   137,504 100,251 75,286
          جمع مرغ: 286,160     954,128 685,593 422,449
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 527,276 715,778 715,778
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 70,703 624,796 1,029,031
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 1,363,504 1,387,998 1,294,104
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 360,235 639,143 650,624
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 352,161 300,027 222,870
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 146,295 82,877  
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 274,465 198,453 150,525
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 253,920 153,333  
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 156,795 344,551 386,023
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   79,687 57,960 45,772
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 743,915 575,482 430,909
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 364,397 333,270 238,817
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 548,515 482,077 352,443
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 503,185 990,527 1,028,247
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990   110,032 680,125
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 337,245 287,320 213,431
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   75,379 68,939 49,401
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 88,590 253,492 325,231
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 141,688 80,267  
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 248,066 179,728 135,992
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 211,903 152,160 14,002
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 242,629 172,365  
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285     347,515
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 707,112 705,017 568,832
        گسکر مرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 307,019 28,253  
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250     272,446
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 382,137 695,980 709,535
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750   144,967 303,753
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 494,725 814,806 825,760
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 257,094 155,250  
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890   317,968 625,924
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   27,311 20,177 6,688
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 177,646 133,408 62,210
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 669,492 528,707 387,157
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300   73,002 645,116
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 455,652 333,660 249,256
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395     74,342
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 1,156,908 1,139,869 836,585
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 217,059 765,212 1,059,344
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 609,960 450,800 333,040
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960     247,043
          جمع مرغ: 3,523,134     12,552,668 14,497,651 15,517,871
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 12,267    
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 507,104 369,325 281,937
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 105,723 27,186  
          جمع مرغ: 180,200     625,094 396,511 281,937
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 602,417 474,972 349,885
          جمع مرغ: 115,440     602,417 474,972 349,885
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 508,880 419,787 317,106
          جمع مرغ: 73,860     508,880 419,787 317,106
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 385,767 287,959 210,197
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 287,203 615,864 679,298
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 301,150 213,939  
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 178,679 136,482 82,417
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080 222,970 169,564 126,572
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 172,224    
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 122,665 462,053 652,596
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 374,413 285,068 224,760
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 13,190 431,820 766,152
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 509,164 378,223 293,289
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 603,359 496,385 356,145
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 51,649 37,567 29,667
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635   183,521 577,350
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800   45,423 246,303
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 723,616 717,203 552,598
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 247,690 250,647 224,770
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 485,419 400,435 302,487
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 15,905 59,912 84,619
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 104,199    
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945   188,155 496,746
          جمع مرغ: 1,370,274     4,799,262 5,360,220 5,905,966
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 142,830    
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 253,074 570,731 649,667
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140     51,361
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 533,017 541,788 500,327
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 173,241 84,399  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 539,154 533,584 406,256
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 397,396 291,661 234,636
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 620,173 502,411 361,607
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 385,415 286,240 210,226
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 1,391,470 1,444,458 1,385,111
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 47,840    
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 315,124 251,396 193,292
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 234,619 338,222 339,732
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 316,204 254,380 184,184
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 345,242 427,368 424,209
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 411,240 313,107 246,867
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 670,637 471,623 383,517
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 291,410 236,026 170,660
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 272,933 218,347 158,853
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 308,048 224,058 176,942
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 61,763    
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 349,654 604,770 614,721
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 386,035 285,193 94,539
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 173,959 132,394 89,289
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 127,328 29,440  
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   15,410 8,433  
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 106,505    
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 454,193 322,593 248,059
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 229,832 369,717 374,131
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 297,485 241,911 174,568
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   86,696 63,058 49,798
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 326,907 191,360  
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300     415,667
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 200,533 131,805  
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 657,493 665,344 596,651
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 98,287    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700   209,219 499,441
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 159,957 14,720  
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 1,081,526 1,083,132 903,279
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 694,410 540,994 398,882
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 1,076,646 1,070,276 844,116
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 353,906 263,584 198,882
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600     146,843
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805   104,481 1,200,770
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 50,122    
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000     301,501
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 139,119 89,010  
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 370,292 305,463 230,745
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 285,660 552,276 563,868
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 16,641    
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 643,126 638,373 497,674
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 90,356 258,546 331,715
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 44,760 395,546 651,459
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180     167,054
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 302,127 153,364  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 162,807 14,982  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700     75,245
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 298,296 222,166 167,632
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   3,987    
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 98,946    
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 223,026 431,184 440,234
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 268,451 194,713 34,564
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 184,209    
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 293,771 472,573 478,216
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 506,644 542,065 530,921
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 184,301 97,244  
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 298,585 243,174 174,149
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 264,531 189,949 17,480
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 42,547    
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 207,460 155,342 116,886
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343     93,319
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 618,260 621,941 535,458
          جمع مرغ: 5,025,334     20,185,616 18,900,134 18,335,203
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 354,352 255,209 194,490
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   75,379 54,280 43,240
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 485,266 362,457 279,732
          جمع مرغ: 188,241     914,997 671,946 517,462
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 438,599 645,648 649,492
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   72,804 117,116 118,515
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 139,963 12,880  
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 65,623    
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202     113,051
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 727,168 526,240 417,404
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 108,804    
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 865,455 658,933 519,530
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900     247,967
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070   348,300 887,090
          جمع مرغ: 642,665     2,418,416 2,309,117 2,953,049
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 120,612 24,687  
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350   183,123 392,679
          جمع مرغ: 87,540     120,612 207,810 392,679
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 136,988    
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 246,387 200,663 143,704
          جمع مرغ: 88,345     383,375 200,663 143,704
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 46,230    
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800     28,354
          جمع مرغ: 70,350     46,230 0 28,354
          جمع مرغ: