دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/7/1 الی 1394/9/30
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1394 آبان1394 آذر1394
          جمع کل مرغ: 26,915,521   جمع تولیدات:  99,457,108  102,603,948  105,744,291
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 156,891 397,912 495,684
          جمع مرغ: 74,145     156,891 397,912 495,684
   
آمیخته: راس
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 107,162 74,704  
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 424,741 346,035 253,759
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 333,825 273,888 198,778
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 243,965 181,006 138,508
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 338,487 312,211 224,112
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 336,873 268,303 197,739
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 344,847 279,465 204,117
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000     222,180
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 554,914 522,023 371,067
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 459,613 350,406 271,296
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 87,690    
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660     79,816
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 28,075    
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 305,440 239,936 178,112
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 683,855 643,323 457,289
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300   207,074 450,162
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 321,791 739,519 873,432
          جمع مرغ: 1,142,338     4,571,278 4,437,893 4,120,367
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 107,728 81,453 39,413
          جمع مرغ: 42,840     107,728 81,453 39,413
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 14,677 453,070 823,823
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800   78,398 460,161
          جمع مرغ: 198,951     14,677 531,468 1,283,984
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 379,316 307,648 235,980
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 161,957 120,225 90,418
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 452,698 405,045 295,237
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 245,481 185,637 136,786
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 412,620 463,404 457,056
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 65,696    
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 308,235 235,148 171,595
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 456,326 447,325 320,605
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 118,993    
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 22,939    
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 560,280 470,120 354,200
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 481,712 478,768 383,824
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 124,679 93,766 41,216
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 27,020    
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200     211,812
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 21,351 338,823 599,670
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 154,619 84,557  
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300     229,437
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600 239,200 412,381 420,035
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 291,930 218,947 162,807
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 181,410 22,963  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200     62,916
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 554,001 408,135 325,059
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 378,834 294,752 219,908
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 121,900    
          جمع مرغ: 1,461,063     5,761,197 4,987,644 4,718,561
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 152,459 100,892  
          جمع مرغ: 48,740     152,459 100,892 0
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 207,150 169,957 123,348
          جمع مرغ: 46,056     207,150 169,957 123,348
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 170,269    
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 17,173    
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 1,868,551 1,882,924 1,667,322
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770     165,172
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 874,477 667,908 378,711
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 732,144 605,458 437,641
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   43,562 20,123  
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 28,822 11,334  
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 411,753 919,527 1,067,628
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   98,394 380,742 556,140
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925 2,308,757 1,618,118 1,343,309
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 445,050 320,436 249,228
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 660,127 479,397 390,563
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 704,770 691,928 502,490
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 474,822 613,976 613,037
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 59,192 495,408 832,542
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 689,688 691,805 593,354
          جمع مرغ: 2,267,769     9,587,551 9,399,084 8,797,137
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 19,425 308,264 545,586
          جمع مرغ: 82,620     19,425 308,264 545,586
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970     245,174
          جمع مرغ: 31,600     0 0 245,174
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   22,816 17,296 8,740
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 316,461 235,318 81,144
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 330,096 617,136 631,488
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 454,830 331,546 256,140
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000   100,242 463,074
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 913,185 930,136 883,523
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 368,061 562,051 568,113
          جمع مرغ: 645,950     2,405,449 2,793,725 2,892,222
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700   72,297 279,756
        مرغ مادر پیوند 1394/01/26 34,370 4,180   206,060 542,817
          جمع مرغ: 109,740     0 278,357 822,573
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 484,656 460,368 325,680
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 79,150 31,127  
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 352,692 277,517 209,367
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 701,224 889,805 887,083
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 350,846 254,283 32,188
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 123,587    
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 346,544 259,907 193,264
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 74,581 57,102 33,503
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 531,705 627,987 622,239
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 455,208 989,583 1,129,846
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 468,244 340,541 261,954
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 189,453 23,981  
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 50,164 258,607 404,111
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 392,082 303,275 238,633
          جمع مرغ: 1,218,237     4,600,136 4,774,083 4,337,868
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375     565,207
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 82,579    
          جمع مرغ: 81,798     82,579 0 565,207
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 465,723 360,235 283,452
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 129,720 54,050  
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 360,256 374,157 366,213
          جمع مرغ: 172,700     955,699 788,442 649,665
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 142,209 104,328 79,488
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 414,556 306,249 231,554
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 753,664 618,559 450,897
          جمع مرغ: 321,525     1,310,429 1,029,136 761,939
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 427,992 310,620 239,485
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 794,428 922,379 912,538
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 282,194 218,013 156,888
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 621,920 447,782 348,275
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 599,380 601,220 515,660
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860   446,934 971,597
          جمع مرغ: 715,630     2,725,914 2,946,948 3,144,443
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100 1,464,454 1,031,142 852,720
          جمع مرغ: 226,680     1,464,454 1,031,142 852,720
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 901,875 921,435 892,096
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 157,320 126,408 92,736
          جمع مرغ: 172,680     1,059,195 1,047,843 984,832
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 78,998 36,493  
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 570,501 137,470  
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 265,034 204,755 147,347
          جمع مرغ: 345,736     914,533 378,718 147,347
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 168,912 111,780  
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 479,949 370,791 266,830
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 446,200 599,840 600,760
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 754,400 586,960 437,920
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 977,863 957,104 676,868
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   171,755 142,513 108,005
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 389,663 359,414 257,996
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 285,660 534,060 546,480
          جمع مرغ: 803,340     3,674,402 3,662,462 2,894,859
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 1,252,777 1,004,339 775,161
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 653,789 642,859 472,954
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 158,976 29,440  
          جمع مرغ: 349,600     2,065,542 1,676,638 1,248,115
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 217,709 161,405 51,612
          جمع مرغ: 91,800     217,709 161,405 51,612
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 576,316 463,075 339,722
          جمع مرغ: 131,880     576,316 463,075 339,722
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 372,028 830,814 964,626
          جمع مرغ: 143,850     372,028 830,814 964,626
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 509,120 403,289 302,595
          جمع مرغ: 100,515     509,120 403,289 302,595
   
آمیخته: کاب
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 733,078 736,457 638,487
          جمع مرغ: 110,160     733,078 736,457 638,487
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 278,748 682,517 834,968
          جمع مرغ: 124,800     278,748 682,517 834,968
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 1,351,507 955,791 790,385
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045 622,840 440,618 362,951
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 184,291 137,832 54,203
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000     261,284
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 211,523 162,884 117,639
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 16,505 261,924 463,569
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 353,395 335,685 237,475
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 209,300 158,251 76,573
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 614,183 453,060 347,771
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 925,279 905,637 640,470
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 589,627 467,166 362,848
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030   74,554 384,345
          جمع مرغ: 1,126,594     5,078,450 4,353,402 4,099,513
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1394/02/15 50,050 6,600     476,576
          جمع مرغ: 50,050     0 0 476,576
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 408,848 401,397 291,503
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000   247,572 490,360
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 544,714 416,200 329,684
        واروک 1393/04/02 10,400 700 27,109    
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 33,647    
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 323,104 306,912 217,120
          جمع مرغ: 270,188     1,337,422 1,372,081 1,328,667
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 699,547 546,843 414,776
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 472,337 363,724 262,689
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310     95,220
          جمع مرغ: 353,310     1,171,884 910,567 772,685
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 262,929 360,627 361,734
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   203,167 303,350 306,152
          جمع مرغ: 99,840     466,096 663,977 667,886
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 561,377 430,601 331,723
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 157,044    
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 22,204    
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 475,658 377,129 278,599
          جمع مرغ: 285,142     1,216,283 807,730 610,322
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 73,355 338,866 517,470
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 188,784 302,055 306,249
          جمع مرغ: 123,600     262,139 640,921 823,719
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 592,681 465,576 345,613
      حذفی   پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 148,843    
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 989,243 1,545,842 1,564,911
        پیگیر 1393/05/26 32,550 4,710 233,579 173,687 59,892
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 237,697 181,890 132,284
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 622,987 631,640 582,608
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 281,252 535,516 556,179
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 174,069 102,132  
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 337,486 613,656 626,964
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 279,577 578,603 639,379
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 506,337 381,997 289,701
        ماکیان مهر گنبد 1394/03/04 41,800 5,200     103,190
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 477,513 378,253 283,810
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 455,524 454,130 372,575
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 416,444 301,975 243,686
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500   508,743 987,467
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 273,446 199,721 152,912
          جمع مرغ: 1,579,069     6,026,678 7,053,361 6,941,171
   
آمیخته: کاب
      حذفی   مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 143,030    
          جمع مرغ: 23,000     143,030 0 0
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 358,800 402,960 397,440
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120   110,032 315,744
          جمع مرغ: 101,600     358,800 512,992 713,184
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000       14,107
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120     167,244
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 111,804 320,829 422,911
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 18,873 67,884 97,051
          جمع مرغ: 114,615     130,677 388,713 701,313
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 552,422 546,527 422,738
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 624,790 576,290 413,673
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750   33,151 277,456
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000   28,213 447,734
        خزر مرغ طالش 1393/03/26 38,080 5,460 58,389    
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 668,354 679,717 639,430
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300 814,597 573,569 474,322
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 831,203 1,054,740 1,051,512
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 96,214 23,184  
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 343,298 337,042 244,766
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 328,013 243,494 183,123
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 464,352 341,434 259,490
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900     246,909
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 809,492 716,803 525,243
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500     328,262
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 662,483 510,357 382,768
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 760,492 769,873 703,030
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 402,768 329,120 239,360
        گسگرمرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190   519,859 1,101,875
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 378,000 284,266 210,749
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 220,555    
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 194,555 24,627  
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000   28,566 453,330
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 229,220 151,690  
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 278,456 207,414 163,696
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 414,808 300,788 242,729
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 674,874 783,570 775,209
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 288,678 431,025 435,008
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 299,192 315,468 309,245
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635       17,947
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690     63,593
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 1,143,285 899,597 678,683
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 480,152 370,193 238,243
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350   103,690 73,010 60,376
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 97,271 21,059  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 164,021    
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 664,572 594,617 433,417
          جمع مرغ: 3,136,001     13,048,196 11,769,263 12,023,916
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 129,781 282,134 322,122
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300   125,056 317,170
          جمع مرغ: 87,400     129,781 407,190 639,292
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 427,202 504,560 499,942
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 697,766 552,846 429,395
          جمع مرغ: 180,315     1,124,968 1,057,406 929,337
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670     407,439
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700     7,582
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 244,433 465,413 483,369
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 14,671 452,885 823,486
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 505,828 381,443 281,937
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 39,943 334,306 561,808
          جمع مرغ: 509,620     804,875 1,634,047 2,565,621
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 203,047 156,900 103,831
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 12,167 375,590 682,939
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 384,509 281,973 217,134
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500   81,734 377,576
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 284,867 214,239 94,171
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 367,511 305,095 220,096
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 557,233 435,655 324,208
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 155,919 49,858  
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 44,013 203,320 310,481
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 202,023 144,302  
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 78,997    
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 704,986 754,851 741,095
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 327,635 332,695 309,925
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800 614,388 432,599 357,745
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 8,229    
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 490,684 376,652 272,987
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 282,502 277,778 204,363
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 126,967 96,974 54,985
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 67,289 282,808 422,261
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600     253,680
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500     4,408 30,284
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300   160,816 393,760
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 53,253 365,822 599,672
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 303,416 172,040  
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 220,462 361,392 366,972
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 232,423 169,035 130,026
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700   55,016 598,000
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 261,526 55,813  
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500     313,979
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 90,424 417,718 637,881
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 408,058 430,257 421,770
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 18,075    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000   270,848 574,080
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 1,093,513 1,078,533 813,893
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 182,251 347,016 360,404
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285 328,877 539,109 547,434
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 336,217 241,061 7,930
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 82,285 26,312  
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 570,653 583,924 570,653
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 94,809 22,845  
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 496,981 404,440 294,761
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 273,738 219,842 163,108
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 50,523 37,413 28,214
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   134,504 98,900 75,164
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 443,421 324,921 259,936
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 98,222    
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650   32,107 268,720
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 550,724 410,219 323,753
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 680,064 497,904 106,260
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 805,000 1,387,820 1,413,580
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 227,411 173,401 130,762
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 243,369 595,891 728,991
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 666,369 662,295 530,957
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500     227,470
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 253,131 189,928 144,462
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 1,974,316 1,784,708 1,294,140
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 318,943 660,074 729,409
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 126,353    
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905   123,458 636,461
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800   275,673 584,307
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 191,941 148,647 101,022
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 198,588 148,163 110,811
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 280,830 370,185 370,185
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   29,746 16,867  
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   3,668 16,943 25,874
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 303,435 832,797 1,076,863
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 269,110 99,388  
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 232,262 131,695  
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200     264,994
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700   364,312 721,584
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 121,181 38,749  
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 184,408 81,058  
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 459,386 561,998 558,562
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600   63,903 375,084
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 167,900 297,160 303,140
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 156,400 46,000  
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 286,954 238,220 171,852
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000     308,231
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 293,574 674,672 796,844
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 91,534 40,235  
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 110,706 58,267  
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 156,622 115,981 87,462
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 182,528 114,080  
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 193,881 146,593 70,932
          جمع مرغ: 6,380,039     20,446,931 22,589,895 24,598,110
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350     53,481
          جمع مرغ: 30,330     0 0 53,481
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700   236,992 502,320
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 71,494 300,483 448,653
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 337,698 251,951 188,433
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 453,523 342,151 259,484
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 83,416 430,034 671,993
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 238,569 144,587  
          جمع مرغ: 519,405     1,184,700 1,706,198 2,070,883
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 452,547 342,224 252,165
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 541,577 639,646 633,791
          جمع مرغ: 242,295     994,124 981,870 885,956
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600   162,227 384,406
          جمع مرغ: 46,000     0 162,227 384,406
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 52,512 439,502 738,593
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 3,261    
          جمع مرغ: 132,945     55,773 439,502 738,593
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 191,392 485,415 604,689
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 233,363 162,681  
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 527,859 404,892 311,917
          جمع مرغ: 261,420     952,614 1,052,988 916,606
          جمع مرغ: