دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/4/1 الی 1394/6/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس خرداد1394 تیر1394 امرداد1394 شهریور1394
          جمع کل مرغ: 36,181,586   جمع تولیدات:  112,075,752  108,045,762  104,983,037  102,174,491
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 152,619 4,799    
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 344,153 246,266 200,928 142,710
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 249,688 548,680 614,721 604,770
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 278,061 506,428 516,291 485,943
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 362,956 426,860 421,822 317,311
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000   23,699 209,429 344,926
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 198,865      
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 348,036 535,011 539,795 474,413
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 126,736 90,034    
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 13,365      
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 316,143 533,416 541,389 495,144
      حذفی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 206,400 74,963    
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140   19,397 325,948 563,768
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 138,443 435,535 579,998 579,139
      حذفی   کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100 567,523 189,051    
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 134,683      
      حذفی   مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 155,572 20,747    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 346,840 249,320 190,440 115,000
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 192,440 138,868 105,582 59,812
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 677,603 522,950 387,430 285,391
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 460,436 344,765 259,416 187,544
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 343,344 494,960 497,168 423,568
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000   23,904 401,686 694,768
      حذفی   یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 286,814 71,690    
          جمع مرغ: 1,998,405     5,900,720 5,501,343 5,792,043 5,774,207
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 144,118      
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 296,690 263,408 191,590 151,301
          جمع مرغ: 88,450     440,808 263,408 191,590 151,301
          جمع مرغ:            
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300   107,211 306,774 393,591
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 246,971 144,569    
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 333,850 335,836 289,138 213,624
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210   55,595 301,454 463,403
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 549,992 547,550 436,818 335,857
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000       194,672
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 307,732 246,186 179,107 134,849
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 717,097 710,741 547,620 428,987
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 95,103 14,237    
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000     215,006 440,746
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 294,189 219,037 160,383 41,241
      حذفی   امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 128,956 40,996    
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 397,600 322,101 231,831 176,437
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 12,267      
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 239,422 182,076 135,912 99,209
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100   128,371 426,328 578,741
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650     152,352 402,224
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 348,533 303,195 222,824 174,395
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 371,531 279,662 209,859 152,216
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 11,721      
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 505,331 360,374 289,508 210,185
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 306,777 223,189 168,038 81,865
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600       22,006
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 19,535      
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 630,643 630,643 520,233 392,982
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 265,313 203,159 139,150  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 593,598 465,005 344,448 260,633
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 88,872 431,319 648,669 653,499
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 202,283 136,424    
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 449,519 622,305 623,228 519,742
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 399,019 321,003 232,423 177,974
          جمع مرغ: 2,444,054     7,515,854 7,030,784 6,781,103 6,549,078
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 498,481 345,648 284,366 204,026
          جمع مرغ: 97,480     498,481 345,648 284,366 204,026
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 172,547 314,255 320,376 301,545
          جمع مرغ: 61,408     172,547 314,255 320,376 301,545
          جمع مرغ:            
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 199,187 24,144    
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285     297,531 1,312,297
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 66,047      
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 1,589,172 1,214,581 904,316 662,156
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 93,917 74,167 54,311 40,572
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 2,339,398 2,160,371 1,540,664 1,237,695
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 450,770 344,316 207,920  
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 548,696 1,080,118 1,121,249 1,075,182
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   142,404 103,577 81,796 59,897
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 94,237 69,626 54,243 39,994
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925   1,205,905 2,373,843 2,464,240
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 220,495 83,430    
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 292,229 219,290 159,056 28,235
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 743,530 807,618 792,189 559,576
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300   293,560 629,494 694,333
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200     320,010 670,522
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 161,874 120,600 48,369  
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650       173,004
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820     146,089 515,016
          جمع مرغ: 2,731,554     6,941,956 7,801,303 8,731,080 9,532,719
          جمع مرغ:            
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   62,376 55,936 40,480 32,108
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 912,194 760,725 571,389 438,854
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 420,777 298,859 229,809 151,048
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 725,931 813,306 800,141 579,907
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 327,336 248,400 177,744 11,040
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350     32,488 545,934
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300       79,674
          جمع مرغ: 749,608     2,448,614 2,177,226 1,852,051 1,838,565
          جمع مرغ:            
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 60,320      
          جمع مرغ: 26,000     60,320 0 0 0
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 258,796 191,207 148,963 109,833
      حذفی   ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 91,419      
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300   8,464 277,104 491,648
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 153,512 390,983 475,641 471,426
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 248,089 180,877 135,833 63,342
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750       266,193
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 1,079,093 821,591 647,778 477,183
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 454,799 372,738 267,936 204,660
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 748,623 748,623 617,558 466,501
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 198,107 184,705 131,100 105,754
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 200,949 150,117 63,541  
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 24,257      
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800       231,363
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 130,237      
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 874,274 891,301 838,910 592,673
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 619,917 485,622 359,720 272,188
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 24,777      
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 59,340      
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 273,167 201,410 149,223 53,003
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700   138,951 342,241 409,301
          جمع مرغ: 1,589,876     5,439,356 4,766,589 4,455,548 4,215,068
   
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 314,833 257,028 185,115 141,073
          جمع مرغ: 89,760     314,833 257,028 185,115 141,073
          جمع مرغ:            
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000   165,048 406,520 486,174
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 424,112 311,688 243,946 179,446
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500       189,206
          جمع مرغ: 182,700     424,112 476,736 650,466 854,826
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 543,069 111,154    
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 277,173 280,899 254,403 183,195
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 835,337 842,806 740,724 541,536
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 467,988 1,003,529 1,106,894 1,087,361
          جمع مرغ: 635,820     2,123,567 2,238,388 2,102,021 1,812,092
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
      حذفی   اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 136,850 108,072 79,139 43,819
      حذفی   اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 142,416 110,952 81,806 44,410
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 790,777 807,375 767,066 539,436
      حذفی   دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 1,025,270 823,653 597,978 309,398
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580       355,735
      حذفی   فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 251,949 191,756 33,910  
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 691,730 681,542 500,205 402,405
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 1,039,020 1,128,577 1,107,017 781,960
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470     126,960 447,580
          جمع مرغ: 1,076,650     4,078,012 3,851,927 3,294,081 2,924,743
          جمع مرغ:            
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100   799,425 1,545,554 1,577,995
          جمع مرغ: 226,680     0 799,425 1,545,554 1,577,995
          جمع مرغ:            
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
      حذفی   صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 590,962 464,618 340,992 19,256
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 153,272 246,560 249,504 223,744
      حذفی   صحرای جنوب 1393/07/29 43,595 5,500 610,300 898,406 903,754 560,108
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600       512,064
          جمع مرغ: 445,140     1,354,534 1,609,584 1,494,250 1,315,172
          جمع مرغ:            
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 258,244 187,833 148,335 108,621
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 1,866,156 1,426,252 1,079,140 807,637
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 649,667 640,099 469,789 377,936
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 187,750 137,484 102,705 43,473
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 150,755 110,642 82,430 33,060
          جمع مرغ: 757,448     3,112,572 2,502,310 1,882,399 1,370,727
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 377,182 287,935 204,551  
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 552,276 382,950 315,054 226,044
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 1,176,481 1,159,154 850,739 684,403
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 895,160 1,239,240 1,241,080 1,035,000
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000       148,120
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500     477,440 958,587
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050   27,282 241,092 397,076
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590     42,411 133,425 177,682
          جمع مرغ: 911,945     3,001,099 3,138,972 3,463,381 3,626,912
          جمع مرغ:            
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820   376,507 1,033,227 1,301,886
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 520,107 402,347 301,269 226,688
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200     285,660 612,554
          جمع مرغ: 381,200     520,107 778,854 1,620,156 2,141,128
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 632,482 521,750 394,128 301,226
          جمع مرغ: 122,400     632,482 521,750 394,128 301,226
          جمع مرغ:            
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 561,487 903,231 914,017 819,649
          جمع مرغ: 175,840     561,487 903,231 914,017 819,649
          جمع مرغ:            
 
استان: فارس
   
آمیخته: راس
      حذفی   فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 280,140 85,848    
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 236,322 582,071 696,122 688,929
          جمع مرغ: 176,020     516,462 667,919 696,122 688,929
   
آمیخته: کاب
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 433,619 234,842    
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   96,618 55,608    
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 49,266      
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896     142,450 536,578
          جمع مرغ: 189,920     579,503 290,450 142,450 536,578
          جمع مرغ:            
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 228,197 7,176    
          جمع مرغ: 93,600     228,197 7,176 0 0
   
آمیخته: راس
      حذفی   آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 461,065 331,428 61,734  
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 286,906 214,723 156,245 31,980
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466   650,105 1,332,663 1,425,835
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045   364,942 664,661 677,606
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 523,062 445,629 331,027 256,691
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 181,034 132,557 34,086  
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 511,653 504,866 375,161 299,753
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200   6,172 202,055 358,493
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 576,428 511,765 372,232 293,957
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 935,632 1,082,398 1,068,040 793,652
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   121,899 89,262 66,682 28,226
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 644,536 474,119 352,257 133,287
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800     451,766 907,040
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000   187,773 495,740 613,666
      حذفی   واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 512,072 133,338    
          جمع مرغ: 1,752,688     4,754,287 5,129,077 5,964,349 5,820,186
          جمع مرغ:            
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 334,474 244,152 56,451  
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 79,255      
          جمع مرغ: 170,365     413,729 244,152 56,451 0
          جمع مرغ:            
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600     185,643 388,980
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000   202,850 484,237 569,493
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 168,189 88,743    
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 84,039 59,702    
        واروک 1393/04/02 10,400 700 140,331 111,307 81,328 60,917
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 222,591 173,414 127,860 94,731
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250   5,643 184,736 327,765
          جمع مرغ: 359,702     615,150 641,659 1,063,804 1,441,886
          جمع مرغ:            
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 284,771 751,824 930,666 923,787
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 256,301 195,773 118,220  
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 297,997 105,846    
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 1,142,530 1,127,375 837,744 669,353
          جمع مرغ: 597,800     1,981,599 2,180,818 1,886,630 1,593,140
          جمع مرغ:            
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800       82,753
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230         48,340
          جمع مرغ: 33,280     0 0 0 131,093
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 183,405 549,151 717,670 715,543
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 514,057 413,549 299,430 229,284
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 452,405 336,944 254,235 183,182
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 505,669 760,486 766,150 666,488
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 64,937      
          جمع مرغ: 606,268     1,720,473 2,060,130 2,037,485 1,794,497
          جمع مرغ:            
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800       32,163
          جمع مرغ: 15,200     0 0 0 32,163
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 666,231 960,429 964,713 821,899
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 531,057 376,933 304,060 220,296
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 189,901 144,106 103,116 6,405
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960       191,889
        پیگیر 1393/05/26 32,550 4,710 673,285 561,487 421,739 323,915
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 127,521 94,745 35,849  
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 44,022      
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 560,139 554,352 422,068 332,777
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500     55,281 400,424
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 134,251      
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 660,744 484,932 361,284 144,900
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 74,009      
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815       10,933
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 568,832 401,869 325,491 235,348
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 72,493      
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 364,995 261,875 128,540  
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 700,541 867,182 860,774 671,057
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 286,812 218,291 49,243  
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 221,650 545,935 652,906 646,160
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700     128,257 366,998
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 307,269 222,138 33,254  
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 40,380 292,494 470,519 476,137
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 310,086 230,874 169,050 43,470
        واحد رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 137,910 101,286 28,612  
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 521,537 530,119 489,550 349,122
          جمع مرغ: 2,349,301     7,193,665 6,849,047 6,004,306 5,241,730
   
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 30,851 23,108 10,283  
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 192,654 138,339 12,731  
      حذفی   مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 149,112 107,072 9,853  
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 472,926 360,073 283,897 209,131
          جمع مرغ: 251,120     845,543 628,592 316,764 209,131
   
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 359,597 275,356 188,600  
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 138,768 99,986 12,119  
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120       169,280
          جمع مرغ: 202,280     498,365 375,342 200,719 169,280
          جمع مرغ:            
 
استان: گیلان
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300     203,369 485,475
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 507,142 306,245    
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090   43,745 386,571 636,676
        خزر مرغ طالش 1393/03/26 38,080 5,460 493,390 378,946 281,436 206,698
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340     35,638 409,586
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010       315,534
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300   444,677 859,709 877,754
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 314,723 240,534 181,994 136,206
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200     155,879 326,615
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 915,046 925,971 830,370 600,926
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 676,149 680,173 585,593 432,654
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 35,438      
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 150,862      
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   27,281      
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 184,401 138,008 100,423 20,554
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 131,008 99,605 56,427  
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240   113,700 551,814 829,885
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 156,915 116,251 85,634 26,312
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 828,512 1,103,320 1,101,684 898,850
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 236,685 169,955 15,640  
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 294,962 97,778    
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500     80,916 500,153
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 346,612 614,971 626,018 583,669
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 186,162 38,103    
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 826,456 825,230 673,295 511,557
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 736,957 597,019 429,701 327,029
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 580,910 416,016 319,198 204,226
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 636,611 498,700 369,408 279,518
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 57,132 231,757 334,098 335,589
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 749,459 519,677 427,540 306,751
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 40,222 291,345 468,670 474,265
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096       302,200
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980       68,685
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944       154,144
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 23,613      
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 46,620      
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 266,131      
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 497,625 1,267,407 1,541,841 1,528,176
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350     56,603 109,432 111,730
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 1,248,944 1,197,630 838,433 684,491
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 205,575 190,533 175,490 136,381
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 191,510 142,287 53,838  
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 220,524 165,177 73,508  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 768,307 614,646 447,172 336,674
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 55,016 12,721    
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 166,262 123,869 49,680  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 257,006 194,936 106,682  
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 111,970      
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395   81,614 442,542 680,287
          جمع مرغ: 4,802,182     13,172,138 12,939,149 12,999,643 13,729,250
          جمع مرغ:            
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 153,787 81,144    
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750       185,891
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100   222,212 586,660 726,214
          جمع مرغ: 180,515     153,787 303,356 586,660 912,105
          جمع مرغ:            
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 132,835 98,136 32,531  
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 218,310 157,538 119,776 67,853
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 1,119,455 1,116,138 900,540 688,258
      حذفی   میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 334,880 264,460 193,656 22,364
      حذفی   میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 329,139 256,423 189,064 22,763
          جمع مرغ: 546,000     2,134,619 1,892,695 1,435,567 801,238
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 524,155 507,619 353,795 289,958
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 362,895 260,369 199,331 123,985
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 599,632 682,566 672,514 493,579
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 264,443 530,939 559,684 542,027
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 796,334 692,746 509,114 398,463
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 237,752 180,951 129,019 4,057
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1393/01/04 7,200 900 43,056 20,976    
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1392/12/28 12,450 1,600 70,633 26,726    
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 643,688 909,133 911,835 768,643
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 301,483 217,226 26,330  
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 509,911 382,999 294,161 218,468
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 181,464 132,043 27,027  
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 643,106 466,096 377,590 271,769
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 203,794 130,389    
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 312,555 254,165 183,411 139,448
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 54,648      
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800       355,932
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100     23,276 205,689
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 37,107      
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800   335,386 648,413 662,023
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 24,288      
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   27,600      
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 222,194 164,588 124,538 89,427
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 1,171,422 1,157,599 870,791 691,104
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 120,060      
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600     123,433 264,684
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 339,660 313,666 223,690 179,702
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 172,009 127,126 93,917 31,133
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 58,650      
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   24,840      
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 991,576 703,800 567,732 411,332
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400       32,093
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 433,964 442,416 416,410 294,185
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 855,539 657,800 495,144 371,557
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700       210,231
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 368,277 274,288 206,959 149,118
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680     440,235 992,816
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 451,292 345,495 214,901  
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 146,832      
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285       47,875
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 46,207      
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 1,060,985 778,690 626,441 453,575
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 269,100 202,124 155,241 115,294
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 310,127 237,021 179,337 134,217
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600       305,233
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 441,571 763,753 776,319 716,911
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 143,535 332,741 384,936 379,830
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 102,963 103,730 90,237 66,317
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   265,052 268,217 240,525 174,064
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 61,543 333,712 512,993 517,579
      حذفی   طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 256,865 126,789    
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 439,545 353,110 256,360 193,498
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 2,040,192 1,609,080 1,244,760 932,052
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 112,994 458,364 660,772 663,719
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470       74,060
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 299,331 384,041 382,335 305,016
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960     210,754 556,409
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 183,307 114,019    
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1393/01/16 18,465 2,425 125,143 88,903    
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 358,897 436,610 432,741 333,423
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550   207,664 1,283,606 2,017,955
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 161,581 14,869    
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 441,299 359,404 257,385 197,485
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 166,643 103,653    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 192,725 116,380    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 491,400 481,298 333,734 274,563
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 418,965 420,210 354,221 264,577
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000       97,865
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 879,962 653,665 506,877 374,614
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   97,213 69,000 55,660 40,327
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 285,526 218,590 135,965  
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 759,042 538,752 434,593 314,871
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 260,510 197,116 104,006  
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 19,197      
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 396,301 297,666 228,622 169,794
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 602,869 440,754 346,523 254,320
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600       187,619
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 43,145      
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200       10,580
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 511,520 386,400 295,320 219,880
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 206,479 414,562 437,005 423,219
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 299,245 218,776 172,003 126,236
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 361,836 259,287 207,429 150,911
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 319,186 321,563 279,734 205,582
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 596,410 417,533 340,871 245,500
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 533,961 474,062 344,808 272,300
          جمع مرغ: 7,453,397     25,757,231 23,119,215 20,965,363 20,008,693
          جمع مرغ:            
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 712,448 714,565 602,351 449,911
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 393,351 286,173 215,460 104,967
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 627,469 776,731 770,990 601,062
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 779,566 548,227 445,810 321,707
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 407,008 294,694 225,658 154,560
          جمع مرغ: 723,520     2,919,842 2,620,390 2,260,269 1,632,207
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 1,013,912 1,009,409 805,276 619,155
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200       235,659
          جمع مرغ: 227,600     1,013,912 1,009,409 805,276 854,814
          جمع مرغ:            
 
استان: همدان
   
آمیخته: راس
      حذفی   راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 228,548 186,585 134,382  
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 260,912 191,118 145,459 103,713
          جمع مرغ: 133,950     489,460 377,703 279,841 103,713
          جمع مرغ:            
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 749,456 536,287 437,557 310,777
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 172,454 516,362 674,820 672,821
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 395,449 296,745 215,236 38,208
          جمع مرغ: 442,860     1,317,359 1,349,394 1,327,613 1,021,806
   
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 228,970 81,328    
          جمع مرغ: 81,600     228,970 81,328 0 0
          جمع مرغ: