دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/1/1 الی 1394/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1394 اردیبهشت1394 خرداد1394
          جمع کل مرغ: 27,576,501   جمع تولیدات:  113,084,689  113,651,125  112,184,752
                     
 
استان: آذربایجان شرقی
                   
 
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 281,241 214,050 152,619
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200 317,621 350,336 344,153
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000     249,688
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800     278,061
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800   152,045 362,956
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 405,095 310,818 198,865
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500   64,185 348,036
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 227,953 166,019 126,736
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 153,024 110,257 13,365
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200   27,508 316,143
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 358,507 280,589 206,400
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/07/28 24,000 2,850   84,640 343,344
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950     138,443
        کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100 470,680 572,597 567,523
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 312,700 237,746 134,683
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 265,113 215,587 155,572
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 607,200 423,200 346,840
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 336,509 236,648 192,440
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 1,076,193 907,191 677,603
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 754,665 595,197 460,436
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 514,464 376,845 286,814
          جمع مرغ: 1,553,145     6,080,965 5,325,458 5,900,720
                     
 
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 274,785 210,412 144,118
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840 186,773 293,625 296,690
          جمع مرغ: 136,830     461,558 504,037 440,808
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: آذربایجان غربی
                   
 
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 449,971 324,074 246,971
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 51,419 226,789 333,850
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 149,813 428,676 549,992
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 469,551 429,442 307,732
        اروم خوش پر 1393/06/19 34,540 3,630 231,441 589,459 717,097
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 174,831 131,551 95,103
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 509,559 384,919 294,189
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 223,364 168,728 128,956
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600 557,625 548,598 397,600
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 140,453 101,200 12,267
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 386,230 315,120 239,422
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000 230,037 345,957 348,533
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 605,708 483,215 371,531
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 177,374 127,366 11,721
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580 538,348 547,206 505,331
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 200,597 121,133  
      حذفی   تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 37,966    
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 104,829 51,071  
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 65,074 24,622  
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 535,136 383,471 306,777
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 223,672 161,161 19,535
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 139,882 464,560 630,643
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 455,484 366,428 265,313
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430 777,304 770,415 593,598
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200     88,872
        گلدشت جوجه(عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 369,285 265,791 202,283
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110   127,510 449,519
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200 551,801 543,674 399,019
          جمع مرغ: 1,993,663     8,356,754 8,432,136 7,515,854
                     
 
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420 475,687 508,943 498,481
          جمع مرغ: 73,110     475,687 508,943 498,481
                     
 
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356     172,547
          جمع مرغ: 15,352     0 0 172,547
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: اردبیل
                   
 
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 366,384 276,447 199,187
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 2,550,245 2,103,763 1,589,172
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 397,277    
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 145,437 129,122 93,917
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 188,600 141,633 66,047
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145 1,330,651 2,301,528 2,339,398
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 765,146 627,087 450,770
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450     548,696
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720   158,740 160,397 142,404
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550 108,809 109,457 94,237
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 403,445 296,774 220,495
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 504,932 388,228 292,229
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910   354,853 743,530
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 243,555 151,493  
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 280,540 220,562 161,874
          جمع مرغ: 1,716,127     7,443,761 7,261,344 6,941,956
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: اصفهان
                   
 
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000   38,318 61,640 62,376
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660 657,943 910,841 912,194
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 720,716 515,721 420,777
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500   330,350 725,931
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 563,592 444,360 327,336
          جمع مرغ: 432,906     1,980,569 2,262,912 2,448,614
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: تهران
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 217,672 166,643 103,653
          جمع مرغ: 78,000     217,672 166,643 103,653
                     
 
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 289,727 208,265 159,081
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850 298,816 300,595 258,796
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000     153,512
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 432,485 311,431 248,089
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 51,495    
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520 911,717 1,090,359 1,079,093
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700 673,795 652,537 454,799
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 166,052 551,471 748,623
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000 109,687 194,611 198,107
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 347,492 274,419 200,949
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 162,870 118,515 24,257
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 240,149 183,327 130,237
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300   480,032 874,274
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600 811,768 804,574 619,917
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 169,449 127,251 59,340
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 94,153 69,757 24,777
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 474,578 350,634 273,167
          جمع مرغ: 1,254,667     5,234,233 5,717,778 5,507,018
                     
 
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 468,981 449,713 314,833
          جمع مرغ: 67,320     468,981 449,713 314,833
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: چهارمحال و بختیاری
                   
 
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000 483,928 487,531 424,112
          جمع مرغ: 70,500     483,928 487,531 424,112
                     
 
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 152,325 94,748  
          جمع مرغ: 47,532     152,325 94,748 0
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خراسان جنوبی
                   
 
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 19,044 168,291 277,173
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 997,214 746,322 543,069
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 100,215 543,404 835,337
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030     467,988
          جمع مرغ: 526,045     1,116,473 1,458,017 2,123,567
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خراسان رضوی
                   
 
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 211,922 188,149 136,850
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 223,892 192,758 142,416
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200   409,023 790,777
        دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 1,556,807 1,437,670 1,025,270
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 433,386 343,957 251,949
        کوثر بیدخت گناباد 1393/06/15 33,220 4,000 269,459 607,684 691,730
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120   495,877 1,039,020
          جمع مرغ: 656,390     2,695,466 3,675,118 4,078,012
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: خوزستان
                   
 
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 919,727 808,327 590,962
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 310,730 79,902  
        صحرای جنوب 1393/07/29 43,595 5,500   138,370 610,300
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750   21,160 153,272
          جمع مرغ: 359,890     1,230,457 1,047,759 1,354,534
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: زنجان
                   
 
آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 31,740    
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 24,503    
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 23,322    
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700 287,868 290,873 258,244
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106 2,319,807 2,312,934 1,866,156
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 253,074 570,731 649,667
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 262,277 191,749 150,755
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 326,864 237,743 187,750
          جمع مرغ: 637,186     3,529,455 3,604,030 3,112,572
                     
 
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050 527,022 563,868 552,276
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 648,180 517,892 377,182
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 458,290 1,033,536 1,176,481
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000   253,920 895,160
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 9,237    
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 154,210    
          جمع مرغ: 562,755     1,796,939 2,369,216 3,001,099
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: سمنان
                   
 
آمیخته: راس
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300 663,381 659,456 520,107
          جمع مرغ: 96,000     663,381 659,456 520,107
                     
 
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980 465,915 632,482 632,482
          جمع مرغ: 91,800     465,915 632,482 632,482
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: سیستان و بلوچستان
                   
 
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600   77,516 561,487
          جمع مرغ: 87,920     0 77,516 561,487
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: فارس
                   
 
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 435,988 383,180 280,140
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300     236,322
          جمع مرغ: 96,505     435,988 383,180 516,462
                     
 
آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 688,690 580,540 433,619
        تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   148,149 134,175 96,618
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   15,024    
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 53,958    
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 261,657 191,590 49,266
          جمع مرغ: 255,990     1,167,478 906,305 579,503
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: قزوین
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 420,514 320,049 228,197
          جمع مرغ: 140,400     420,514 320,049 228,197
                     
 
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 148,502 95,013  
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 807,171 562,574 461,065
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 496,146 379,191 286,906
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390 361,227 520,739 523,062
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 318,136 243,147 181,034
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 190,785 442,275 511,653
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410 362,873 570,472 576,428
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515   403,606 935,632
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   212,221 154,359 121,899
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 1,120,559 823,520 644,536
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 894,363 634,800 512,072
          جمع مرغ: 1,024,602     4,911,983 4,829,696 4,754,287
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: قم
                   
 
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 589,209 448,082 334,474
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 250,643 187,240 79,255
          جمع مرغ: 234,975     839,852 635,322 413,729
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کردستان
                   
 
آمیخته: راس
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 306,798 222,280 168,189
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 151,156 110,087 84,039
        واروک 1393/04/02 10,400 700 216,237 193,911 140,331
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 349,933 301,273 222,591
          جمع مرغ: 201,720     1,024,124 827,551 615,150
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کرمان
                   
 
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160     284,771
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 435,050 356,551 256,301
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 319,070 135,056  
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 135,326    
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 545,514 402,215 297,997
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 426,029 987,612 1,142,530
          جمع مرغ: 626,670     1,860,989 1,881,434 1,981,599
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: کرمانشاه
                   
 
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000     183,405
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800 710,886 700,416 514,057
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540   104,191 505,669
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 745,495 581,188 452,405
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 286,902 211,339 64,937
          جمع مرغ: 435,056     1,743,283 1,597,134 1,720,473
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: گلستان
                   
 
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600   164,237 666,231
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050 559,536 569,587 531,057
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 326,961 257,791 189,901
        پیگیر 1393/05/22 32,550 4,710 525,552 674,284 671,290
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 221,498 173,357 127,521
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 241,771 185,692 137,910
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 233,805 171,197 44,022
        زرپر سیاوش 1393/06/18 26,960 3,900 190,158 468,367 560,139
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 255,973 196,006 134,251
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 1,149,540 840,420 660,744
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 211,339 158,710 74,009
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000 592,811 604,356 568,832
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860   265,346 700,541
        ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 639,821 443,655 364,995
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 493,356 391,552 286,812
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 174,643 132,465 72,493
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000     221,650
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 545,368 408,361 307,269
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300     40,380
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 537,096 405,720 310,086
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 17,943 301,531 521,537
          جمع مرغ: 1,754,867     6,917,171 6,812,634 7,191,670
                     
 
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 343,723 254,609 192,654
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 53,232 42,223 30,851
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 266,036 197,064 149,112
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 141,542 46,920  
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000 399,571 477,863 472,926
          جمع مرغ: 279,120     1,204,104 1,018,679 845,543
                     
 
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 617,351 496,647 359,597
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 246,934 183,913 138,768
          جمع مرغ: 182,280     864,285 680,560 498,365
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: گیلان
                   
 
آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 258,769 91,913  
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 373,228 265,144  
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 329,666 20,476  
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 923,635 663,939 507,142
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 23,433    
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 95,404 33,887  
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 3,918    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 136,882    
        خزر مرغ تالش 1393/03/26 38,080 5,460 787,672 656,880 493,390
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500 391,230 390,071 314,723
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 104,139 459,318 676,149
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 78,530 568,830 915,046
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 275,239 199,637 35,438
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   86,277 64,452 27,281
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 338,183 257,722 150,862
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 318,886 243,716 184,401
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 223,253 181,547 131,008
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 272,210 203,320 156,915
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000   263,357 828,512
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 540,221 399,259 294,962
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 422,280 312,800 236,685
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040   10,587 346,612
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 341,841 255,837 186,162
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 197,271 620,608 826,456
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600 1,033,565 1,016,833 736,957
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 1,009,784 713,279 580,910
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 267,309 156,474  
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250 833,630 826,241 636,611
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000     40,222
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800 715,188 765,190 749,459
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050     57,132
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 158,547 115,368 23,613
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 313,022 227,773 46,620
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280     497,625
        نوید مرغ گیلان 1393/06/09 59,760 12,620 611,186 1,203,129 1,248,944
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095 226,633 223,624 205,575
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 490,731 374,617 266,131
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 332,644 260,347 191,510
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 380,512 301,815 220,524
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 100,970 75,370 55,016
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 288,144 226,541 166,262
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 1,172,316 1,072,177 768,307
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 438,850 355,444 257,006
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 221,540 170,354 111,970
          جمع مرغ: 4,178,749     15,116,738 14,247,876 13,172,138
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: لرستان
                   
 
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 280,526 203,247 153,787
          جمع مرغ: 75,600     280,526 203,247 153,787
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: مازندران
                   
 
آمیخته: آربوراکرز
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 231,785 179,734 132,835
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 381,747 268,462 218,310
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 286,083 856,591 1,119,455
        میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 518,586 460,412 334,880
        میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 517,438 445,486 329,139
          جمع مرغ: 422,760     1,935,639 2,210,685 2,134,619
                     
 
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1393/06/10 25,080 3,500 247,656 497,235 524,155
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 636,140 441,102 362,895
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480   265,889 599,632
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500     264,443
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500 525,592 790,448 796,334
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 408,966 324,576 237,752
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 129,240 95,068 70,633
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 78,605 57,187 43,056
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570   170,885 643,688
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 536,481 399,563 301,483
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020 610,532 611,439 509,911
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 320,458 242,466 181,464
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800 583,462 653,689 643,106
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 370,885 265,608 203,794
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 467,801 444,446 312,555
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 131,652 99,857 54,648
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 163,944 120,765 37,107
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 69,356 52,084 24,288
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   92,368 68,816 27,600
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 111,013 36,800  
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 199,971 97,422  
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 32,430    
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 368,128 283,640 222,194
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 417,254 996,053 1,171,422
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 233,910 178,020 120,060
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200 193,198 334,161 339,660
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 298,616 221,821 172,009
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 49,159    
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   70,932 53,268 24,840
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 196,282 146,234 58,650
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500 1,044,752 1,063,520 991,576
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700   238,274 433,964
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370 1,077,197 1,072,413 855,539
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 606,866 473,111 368,277
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 160,059    
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 764,553 628,999 451,292
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 329,148 250,838 146,832
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 222,717 163,572 46,207
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440 946,005 1,076,845 1,060,985
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000 322,202 322,681 269,100
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500 385,517 384,375 310,127
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200   26,277 441,571
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500     143,535
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 14,107 68,463 102,963
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   22,747 164,767 265,052
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430     61,543
        طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 427,895 325,787 256,865
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 667,420 616,345 439,545
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600 1,628,814 2,052,336 2,040,192
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 263,362    
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000     112,994
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500   104,610 299,331
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 333,724 239,439 183,307
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425 225,089 163,932 125,143
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450   140,915 358,897
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 297,391 225,025 161,581
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500 636,912 624,745 441,299
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 303,385 217,672 166,643
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 351,002 252,312 192,725
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/06/11 23,530 3,560 224,052 459,289 491,400
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1393/06/27 20,300 2,600 78,750 296,638 418,965
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860 1,028,279 1,032,866 879,962
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000   102,427 104,267 97,213
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 483,723 397,960 285,526
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714 799,747 814,114 759,042
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 445,740 359,564 260,510
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 113,744 83,029 19,197
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 119,201 21,160  
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200 474,505 475,210 396,301
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000 679,875 685,955 602,869
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 190,622 140,417 43,145
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 16,330    
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925 620,080 620,080 511,520
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600     206,479
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 214,189 60,505  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100 337,468 340,486 299,245
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610 389,804 395,631 361,836
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 43,731 212,236 319,186
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600 599,149 621,964 596,410
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300 336,139 528,443 533,961
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 61,264 25,932  
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   104,586 59,248  
          جمع مرغ: 5,937,369     26,038,300 26,580,789 25,757,231
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: مرکزی
                   
 
آمیخته: راس
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 133,915 504,430 712,448
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030   237,669 627,469
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 686,155 491,689 393,351
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700 803,664 820,532 779,566
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 278,368 178,103  
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 689,338 505,926 407,008
          جمع مرغ: 591,240     2,591,440 2,738,349 2,919,842
                     
 
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 276,180 790,266 1,013,912
          جمع مرغ: 146,835     276,180 790,266 1,013,912
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: همدان
                   
 
آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 29,992    
        راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 340,450 326,462 228,548
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 437,028 328,750 260,912
          جمع مرغ: 145,280     807,470 655,212 489,460
          جمع مرغ:          
                     
 
استان: یزد
                   
 
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300 691,675 762,919 749,456
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300     172,454
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 683,279 525,355 395,449
          جمع مرغ: 266,945     1,374,954 1,288,274 1,317,359
                     
 
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 419,152 309,046 228,970
          جمع مرغ: 122,400     419,152 309,046 228,970
          جمع مرغ:          
  :