دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/7/1 الی 1393/9/30
 
استان   - آمیخته    
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1393 آبان1393 آذر1393
          جمع کل مرغ: 26,755,762   جمع تولیدات:  102,595,593  105,793,923  107,095,784
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 298,039 590,318 632,072
        آذرطیور(موسوی) 1392/06/05 32,720 4,660 254,867 194,663 110,375
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 537,671 951,605 970,755
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620   178,061 352,682
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 397,595 439,359 432,677
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260   123,923 393,736
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1392/07/27 30,740 3,795 388,861 304,018 226,246
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/04/03 2,000 1,000 5,520    
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/03/25 20,500 2,400 28,290    
        کیمیا پرور ارس باران 1392/03/28 18,000 3,400 33,120    
        کیمیا پرور ارس باران 1392/04/01 10,000 1 24,533    
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 474,319 758,912 769,452
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500   26,803 224,326
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730     10,580
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200     17,944
        میشاب مرند 1392/03/19 37,900 5,110 17,434    
        میشو 1392/05/28 22,910 3,380 167,212 125,058 49,180
        میشو 1392/06/12 9,500 1,700 78,077 60,598 42,243
        نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 363,903 301,950 228,835
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 304,460 235,999 169,206
        واحد قاسم زاده 1392/05/05 25,460 3,510 149,908 81,981  
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000   384,562 778,126
          جمع مرغ: 1,268,675     3,523,809 4,757,810 5,408,435
    آمیخته: کاب
        مادان 1392/03/18 23,460 3,162 7,194    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 320,422 610,099 633,639
          جمع مرغ: 117,450     327,616 610,099 633,639
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 55,418 463,824 779,466
        آیدین صبا 1392/04/02 21,480 2,640 55,991    
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 151,570 112,240 84,640
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   78,200 57,500 43,700
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 345,552 281,520 206,448
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 150,628 327,452 373,864
        اروم گهر دانه 1393/01/14 30,680 4,000   313,774 597,441
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350     179,170
        الماس جوجه ارومیه 1392/04/08 14,220 2,000 50,149    
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800     78,539
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 237,132 176,920 132,319
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 364,934 403,266 397,134
        بهپرورارومیه انفاق 1392/05/30 16,240 2,400 120,523 90,641 39,842
        بهپرورارومیه انفاق 1392/06/04 9,800 500 75,735 57,702 31,556
        بهپرورارومیه دیدان 1392/04/30 22,000 2,730 121,440 50,600  
        بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 409,890 340,109 257,753
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 472,738 514,152 505,557
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1392/07/21 26,950 3,870 328,520 249,179 188,435
        تعاونی 175 پلیکان 1392/06/06 29,200 3,600 229,240 175,511 102,979
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 627,470 637,162 593,553
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 322,914 235,387 181,851
        تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 293,011 273,303 250,071
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 229,691 229,339 190,295
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 349,700 351,850 308,306
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500     69,370
        چی چست 1392/08/08 40,975 4,850 552,889 453,620 329,221
        سارنگ باختر 1392/04/30 14,340 1,200 79,157 32,982  
        سارنگ باختر 1392/05/02 5,500 1,200 31,372 15,180  
        سپیدبالان 1392/05/28 21,000 2,600 153,272 114,632 45,080
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 581,156 642,202 632,435
        کشت وصنعت مهاباد 1392/03/26 34,240 5,785 52,501    
        کشت وصنعت مهاباد 1392/04/01 45,760 4,000 112,265    
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700     288,041
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 378,151 281,673 222,303
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/04/24 16,800 2,100 86,554 23,184  
        مرغ تپه 1392/04/08 39,690 5,200 139,973    
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700 562,742 561,019 460,269
        یاشارسیمرغ 1392/04/11 13,500 1,800 53,820    
          جمع مرغ: 2,103,485     7,854,298 7,465,923 7,569,638
    آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1392/08/15 36,150 4,800 520,488 424,040 310,963
          جمع مرغ: 108,450     520,488 424,040 310,963
    آمیخته: هوبارد
        اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496 455,293 460,204 416,008
          جمع مرغ: 68,628     455,293 460,204 416,008
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 333,186 706,209 793,126
        آرتا جوجه سبلان 1392/03/22 115,510 20,680 106,269    
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 2,367,414 2,118,212 1,543,965
        آرتا جوجه سبلان 1392/11/27 68,970 12,835 1,046,966 1,380,091 1,380,091
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 333,903 477,371 480,306
        آرتا جوجه سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 193,813 146,219 110,891
        آرتا جوجه سبلان 1392/04/05 4,000 1 12,267    
        آرتا جوجه سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 544,363 414,049 303,143
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265   38,257 607,126
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 191,890 578,053 777,093
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000     216,467
        کیمیا جوجه 1392/05/02 32,355 4,515 184,553 89,300  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 753,970 766,790 721,341
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600 636,594 610,512 429,870
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800   88,999 299,887
        همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000 484,733 626,793 625,833
          جمع مرغ: 1,763,375     7,189,921 8,040,855 8,289,139
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1392/07/28 36,400 5,618 463,251 363,903 270,136
          جمع مرغ: 109,200     463,251 363,903 270,136
    آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500 342,460 606,107 618,305
        صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860 771,141 766,429 614,439
        مرغ مادر پاک نطنز 1392/07/06 47,000 7,030 510,232 371,864 285,384
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420     304,704
        مرغ مادر درخشان 1392/05/21 37,690 3,975 258,905 189,556 40,454
        مرغ مادر درخشان 1392/10/17 40,000 5,050 806,534 794,266 591,867
          جمع مرغ: 617,115     2,689,272 2,728,222 2,455,153
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 299,000 515,476 525,044
          جمع مرغ: 78,000     299,000 515,476 525,044
    آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 304,851 222,221 171,680
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 26,514 288,191 496,839
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900     64,750
        تعاونی 566 ولیمه 1392/06/03 44,500 6,160 341,167 259,286 136,467
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 834,869 637,899 505,300
        جوجه سار 1392/03/29 18,000 2,300 35,880    
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350   100,475 361,391
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 391,583 454,651 449,801
        کوثر دماوند 1392/08/09 52,930 7,960 718,260 591,651 428,521
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 267,110 518,458 546,663
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 399,109 313,516 232,733
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 299,996 428,897 431,533
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 192,499 248,915 248,533
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300     121,906
          جمع مرغ: 1,036,050     3,811,838 4,064,160 4,196,117
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 471,549 479,565 451,142
          جمع مرغ: 71,298     471,549 479,565 451,142
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 766,966 1,762,592 2,081,763
          جمع مرغ: 310,680     766,966 1,762,592 2,081,763
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820     247,219
        فریمان 1392/05/07 47,280 6,330 284,184 166,741  
        کوثر بیدخت گناباد 1392/08/07 20,500 2,300 275,042 224,748 163,453
        کوثر بیدخت گناباد 1392/07/30 12,820 1,930 165,122 130,918 96,715
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 385,793 313,956 228,815
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 338,648 267,269 197,916
        مرغداران طوس 1392/04/26 26,780 3,515 141,255 45,169  
          جمع مرغ: 442,230     1,590,044 1,148,801 934,118
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 656,489 478,515 384,491
        سیمرغ خراسان 1392/05/19 36,940 5,490 249,222 181,252 28,321
          جمع مرغ: 220,320     905,711 659,767 412,812
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 1,163,906 1,153,252 902,893
        صحرای جنوب 1392/06/16 42,250 6,980 363,434 279,864 202,124
          جمع مرغ: 300,450     1,527,340 1,433,116 1,105,017
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 188,238 159,700 119,631
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 181,056 163,668 118,680
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 1,004,401 719,872 590,824
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100     55,762
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585     62,493
          جمع مرغ: 239,394     1,373,695 1,043,240 947,390
    آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/30 42,485 6,553     179,796
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 645,121 511,488 377,856
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 560,077 422,353 312,174
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 596,236 421,661 348,689
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 700,859 672,145 473,266
        میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300 335,034 459,524 460,936
          جمع مرغ: 635,786     2,837,327 2,487,171 2,152,717
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
        مرغ مادر اجداد پارس 1392/05/16 33,040 3,865 216,831 156,038 10,132
          جمع مرغ: 99,120     216,831 156,038 10,132
    آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1392/06/06 28,500   223,744 171,304 100,510
        سپیدان ارگ 1392/05/29 32,050 7,515 235,888 176,916 73,715
          جمع مرغ: 181,650     459,632 348,220 174,225
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 469,075 389,218 294,970
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   85,699 77,470 56,175
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 596,666 717,094 711,620
          جمع مرغ: 190,260     1,151,440 1,183,782 1,062,765
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 445,630 882,648 945,079
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 344,369 258,973 191,998
          جمع مرغ: 249,600     789,999 1,141,621 1,137,077
    آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 455,007 463,452 440,227
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355     14,064
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900     199,646
        البرز 1392/09/02 2,000   35,573 26,067 20,853
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 1,035,768 789,664 611,384
        زرمرغ 1392/08/20 25,480 3,200 392,256 308,647 232,853
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 362,892 271,842 213,543
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080   156,796 397,670
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877     262,765
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505       40,574
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985     81,113
        واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 485,130 379,230 287,643
          جمع مرغ: 736,940     2,766,626 2,395,698 2,802,335
    آمیخته: کاب
        البرز 1392/03/28 70,000 10,000 128,800    
        شرکت تعاونی قاقازان 1392/06/02 20,400 3,060 155,149 117,613 59,432
          جمع مرغ: 131,200     283,949 117,613 59,432
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800   308,365 755,035
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 470,576 645,432 647,414
          جمع مرغ: 188,955     470,576 953,797 1,402,449
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
        زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 552,384 489,133 358,417
        زریبار پرور کردستان 1392/07/24 18,700 2,500 232,254 178,922 134,191
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1392/04/19 26,610 3,100 128,934 16,321  
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 68,037 350,748 548,094
        نه که روز 1392/09/20 16,500 2,000 328,394 254,012 199,870
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700   118,073 233,864
        واروک 1392/06/09 16,760 2,200 134,661 103,822 66,817
        واروک 1392/04/20 25,030 4,200 122,813 19,190  
          جمع مرغ: 449,140     1,567,477 1,530,221 1,541,253
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155   21,752 345,202
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 1,100,707 1,102,394 935,263
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 280,899 806,058 1,062,531
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 1,103,752 926,137 697,774
          جمع مرغ: 551,610     2,485,358 2,856,341 3,040,770
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1392/06/12 31,710 4,770 260,614 202,267 141,004
        تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1392/04/13 29,000 4,180 124,507    
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 699,130 501,851 408,403
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 619,850 772,156 768,614
          جمع مرغ: 352,490     1,704,101 1,476,274 1,318,021
    آمیخته: کاب
        طیور بهاران 1392/04/15 37,500 5,720 172,500    
          جمع مرغ: 37,500     172,500 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900     176,770
        پیگیر 1392/07/22 61,795 7,765 758,018 577,989 435,862
        پیگیر 1392/04/06 72,270 10,330 232,709    
        پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840 1,211,047 1,406,101 1,391,097
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050   76,564 243,263
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215   111,873 294,704
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 533,156 640,764 635,874
        سیمین جوجه گلستان 1392/04/16 32,340 4,200 150,748 4,959  
        سیمین جوجه گلستان 1392/06/28 8,377   82,849 61,655 46,241
        سیمین جوجه گلستان 1392/07/01 22,900 3,860 236,312 174,163 132,026
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 298,484 568,328 590,256
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735     244,398
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 374,160 534,924 538,214
        گلریزان 1392/05/03 29,450 3,580 169,789 85,798  
        لاله های گلستان 1392/04/29 7,000 1,160 38,210 15,027  
        لاله های گلستان 1392/05/01 26,700 3,300 150,659 69,598  
        ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 855,457 781,183 563,572
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125     281,428
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 273,495 427,379 432,651
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 311,466 234,876 173,604
        مرغ سپید گرگان 1392/05/26 23,000 3,000 165,048 122,728 42,320
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535   336,533 751,545
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 616,348 499,491 364,821
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300     188,853
          جمع مرغ: 1,820,879     6,457,955 6,729,933 7,527,499
    آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000   234,242 496,491
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080   13,913 53,836
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060   181,299 384,275
        مرغ مادر عرفان 1392/04/29 22,880 2,550 124,894 49,116  
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 511,428 509,082 412,896
          جمع مرغ: 228,340     636,322 987,652 1,347,498
    آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300     390,402
        مزرعه نمونه ارتش 1392/06/07 28,000 3,500 221,536 170,016 103,040
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 299,766 244,219 179,094
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620   160,280 348,435
          جمع مرغ: 226,980     521,302 574,515 1,020,971
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
        همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 561,163 409,032 328,661
          جمع مرغ: 93,600     561,163 409,032 328,661
    آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 924,075 921,247 755,804
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 1,072,398 1,113,773 1,090,130
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 1,349,378 1,322,759 948,046
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 84,523 918,734 1,583,900
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 606,451 446,167 360,872
        پرناز صومعه سرا 1392/05/14 27,790 3,400 178,968 127,834  
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 340,692 339,648 278,653
        تابان طیور گیلان 1392/05/19 24,870 3,530 167,790 122,029 19,067
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 505,379 352,590 293,825
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 1,370,929 1,111,905 852,881
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085 400,187 407,616 387,188
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/04/09 41,085 8,095 151,193    
        خزر مرغ تالش 1392/03/28 11,455   21,077    
        خزر مرغ تالش 1392/04/04 18,500 4,000 53,897    
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1392/04/15 38,940 5,100 179,124    
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1392/04/23 17,400 2,400 88,578 21,344  
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 679,236 775,511 766,060
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   161,983 222,171 222,853
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 496,586 814,024 826,596
        شاهدآبکنار 1392/05/03 16,720 2,300 96,397 48,711  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600     128,318
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100   22,571 188,906
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200     82,524
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 299,851 822,961 1,064,146
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225   287,776 609,960
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 262,913 604,210 713,621
        گیل مرغ 1392/04/12 34,260 6,570 141,836    
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 844,958 856,694 790,192
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1392/04/18 49,800 8,060 238,243 22,908  
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 322,056 253,411 191,182
        معاف جوجه فومن 1392/07/14 22,870 2,700 266,511 194,274 150,089
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 381,186 442,582 437,858
        نوید جوجه 1392/06/12 13,930 1,000 114,485 88,855 61,942
        نوید جوجه 1392/05/29 39,070 9,000 287,556 215,667 89,861
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 752,583 873,796 864,472
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 545,823 1,059,439 1,117,072
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 920,612 664,160 538,239
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 378,592 277,744 211,615
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 614,660 504,473 367,734
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570   114,983 365,332
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580   99,452 384,836
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 73,143 173,318 208,299
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270   91,411 308,016
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160   55,765 383,084
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 119,438 88,446 66,696
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 283,923 516,262 527,459
          جمع مرغ: 3,870,070     15,777,210 17,397,221 18,237,328
    آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1392/05/19 76,655 12,109 517,165 376,120 58,769
          جمع مرغ: 229,965     517,165 376,120 58,769
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 62,210 320,712 501,161
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 337,333 276,767 200,867
          جمع مرغ: 150,600     399,543 597,479 702,028
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 434,004 321,485 254,892
        تاج به سر آمل 1392/09/01 18,720 2,808 329,235 242,549 193,178
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652   93,527 268,382
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886     20,356
          جمع مرغ: 185,640     763,239 657,561 736,808
    آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1392/08/22 35,530 5,000 561,137 435,835 332,323
        آمل جوجه 1392/08/29 16,130 4,000 277,252 206,518 162,988
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200     233,289
        آمل جوجه 1392/09/02 16,000   284,587 208,533 166,827
        البرز مرغ خزر 1392/06/07 16,650 2,620 131,735 101,099 61,272
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 22,853 96,048 143,409
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 61,470 185,173 248,933
        به جوجه آمل 1392/06/13 30,240 4,290 250,387 194,746 139,104
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875   348,219 756,998
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 349,157 270,328 202,212
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040   177,603 420,841
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 351,900 293,250 211,140
        پیمان جوجه نور 1392/04/09 18,000 2,200 66,240    
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 11,107 342,876 623,454
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 206,172 322,175 326,149
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 354,200 441,232 439,208
        تعاونی 219 محمدنژاد شهبال 1392/05/12 46,140 6,820 291,483 198,094  
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 122,789 175,549 176,627
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   178,480 239,936 240,304
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 401,120 399,280 323,840
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 667,084 671,186 588,120
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 421,266 329,813 257,818
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 280,811 200,579 163,902
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/08/30 5,870 500 102,068 75,606 59,945
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 285,660 534,060 546,480
        تعاونی 317قائم شهر 1392/06/02 15,000 1,870 114,080 86,480 43,700
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600     83,540
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 288,475 215,247 164,209
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 457,526 375,362 286,174
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/04/27 18,450 3,090 98,449 33,948  
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/05/01 10,000 500 56,426 26,067  
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   125,580 179,538 180,642
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 379,270 509,864 510,646
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 89,977 70,682 52,470
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   128,659 102,470 75,521
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1392/06/09 25,920 3,300 208,259 160,566 103,334
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 816,978 647,152 485,570
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 358,869 258,888 200,928
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 738,123 522,174 430,129
        خنارجوجه 1392/05/23 37,525 4,900 262,375 193,329 51,785
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 669,210 480,373 390,925
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 35,972 26,220 21,068
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 672,859 506,948 396,342
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1392/07/24 20,600 2,850 255,852 197,101 147,825
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 1,101,877 955,297 707,627
        زربال گستر کوثر 1392/04/03 4,500 1 12,420    
        زربال گستر کوثر 1392/03/25 49,990 7,470 68,986    
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110   19,011 586,846
        زرپا 1392/06/19 18,305 2,300 163,354 124,620 90,939
        زرپر 1392/05/19 27,930 3,360 188,434 137,043 21,413
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 483,322 792,281 804,517
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 494,414 604,849 601,152
        صدف کریم محمدیان 1392/05/24 29,580 3,650 208,637 154,210 45,356
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 1,107,128 1,081,966 754,860
        قطره طلا 1392/06/25 54,070 6,550 517,342 388,007 288,518
        کیمیاجوحه آمل 1392/03/20 29,600 4,000 18,155    
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 20,173 320,129 566,585
        گوهربال 1392/04/10 16,000 2,100 61,333    
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425   175,824 348,250
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 284,998 589,822 651,779
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/05/14 33,000 4,200 212,520 151,800  
        مرغ امین مازندران 1392/04/22 34,860 3,975 175,323 37,416  
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1392/04/29 32,360 3,975 176,642 69,466  
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 18,339 291,026 515,078
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1392/07/07 56,370 6,710 618,004 449,457 345,736
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 32,121 349,140 601,917
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1392/06/07 31,900 3,800 252,393 193,697 117,392
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1392/05/26 18,480 2,600 132,612 98,609 34,003
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1392/04/25 34,950 3,975 182,206 53,590  
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 502,254 363,885 282,060
        مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 678,900 505,898 406,291
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105   12,028 371,290
        مهتاب نور 1392/06/28 17,500 2,200 173,075 128,800 96,600
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 403,451 331,013 240,236
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000   68,347 401,166
        ناوک هامون شمال 1392/05/09 41,360 4,390 253,674 158,547  
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 266,363 314,596 311,717
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 463,404 457,056 344,908
        نوشهر ماکیان 1392/05/30 27,490 3,700 204,013 153,431 67,442
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 411,837 513,032 510,678
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 422,621 310,923 251,482
        نیما مرغ 1392/06/26 33,880 4,100 327,800 245,200 182,862
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 792,620 786,569 623,205
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 464,183 350,194 265,584
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1392/06/19 16,000 2,150 142,784 108,928 79,488
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 211,344 211,669 179,578
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   334,107 338,229 308,862
          جمع مرغ: 6,257,160     24,019,060 23,435,752 22,455,408
    آمیخته: کاب
        تعاونی 256 بهبال شمال 1392/04/08 15,300 2,040 53,958    
          جمع مرغ: 15,300     53,958 0 0
    آمیخته: هوبارد
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964 559,151 617,886 608,488
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1392/04/23 42,500 7,500 216,354 52,133  
          جمع مرغ: 176,932     775,505 670,019 608,488
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
        سپید مرغ زرند 1392/05/26 26,040 3,700 186,863 138,949 47,914
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400     88,946
        مرغ مادر کاشانک 1392/05/08 34,030 4,520 206,630 125,230  
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 852,915 868,747 825,210
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 374,679 297,067 219,455
          جمع مرغ: 398,540     1,621,087 1,429,993 1,181,525
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 647,328 482,371 387,397
          جمع مرغ: 97,800     647,328 482,371 387,397
    آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 376,050 293,961 222,966
        کشت و صنعت سهیل 1392/07/23 18,870 2,300 232,918 178,523 134,255
        مرغ مادر الوند سردرود 1392/11/08 17,340 2,275 344,049 349,898 329,160
          جمع مرغ: 180,975     953,017 822,382 686,381
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410     292,925
          جمع مرغ: 41,530     0 0 292,925
    آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 215,832 619,344 816,408
          جمع مرغ: 122,400     215,832 619,344 816,408
          جمع مرغ: