دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/4/1 الی 1393/6/31
 
استان   - آمیخته    
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1393 امرداد1393 شهریور1393
          جمع کل مرغ: 26,163,543   جمع تولیدات:  101,184,734  99,608,466  101,601,086
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
        آذرطیور(موسوی) 1392/06/05 32,720 4,660 629,642 449,028 360,727
        الماس جوجه 1392/01/21 22,500 2,700 115,230 17,250  
        انصارآذر(تعاونی213) 1392/03/05 20,000 2,700 160,080 120,827 61,333
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430     33,880
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780     192,115
        سپید مرغ شبستر 1392/01/29 24,730 3,000 138,785 49,295  
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1392/07/27 30,740 3,795 634,433 636,318 536,392
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/04/03 2,000 1,000 21,620 15,763 11,837
        کشت و صنعت زرین میاندوآب 1392/03/25 20,500 2,400 201,802 150,251 110,017
        کیمیا پرور ارس باران 1392/03/28 18,000 3,400 182,988 135,240 99,912
        کیمیا پرور ارس باران 1392/04/01 10,000 1 105,953 77,587 57,960
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200     80,810
        مرغ مادر عظیمی 1392/02/30 15,290 1,800 116,754 86,745 32,823
        میشاب مرند 1392/03/19 37,900 5,110 348,680 263,835 189,449
        میشو 1392/05/28 22,910 3,380 404,331 300,351 232,904
        میشو 1392/06/12 9,500 1,700 194,465 137,364 111,872
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1392/01/24 39,665 4,490 210,436 48,656  
        نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 89,859 282,695 376,461
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 744,175 539,345 436,931
        واحد قاسم زاده 1392/05/05 25,460 3,510 349,396 280,688 203,781
        یاران نوین خاصبان 1392/01/13 42,500 6,000 182,467    
          جمع مرغ: 1,222,865     4,831,096 3,591,238 3,129,204
    آمیخته: کاب
        مادان 1392/03/18 23,460 3,162 213,314 161,874 115,830
          جمع مرغ: 70,380     213,314 161,874 115,830
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
        آ مرغ 1392/03/16 20,300 2,700 180,223 137,580 97,738
      تولکی   آذر شباهنگ 1391/06/12 13,000 1,700 48,000    
        آیدین صبا 1392/04/02 21,480 2,640 229,893 167,973 125,816
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1391/12/21 27,930 3,800 25,696    
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 311,190 270,710 198,950
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   155,940 139,840 101,200
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 446,384 500,112 492,016
      تولکی   اروم گهر دانه 1391/06/13 28,800 3,600 189,000    
        الماس جوجه ارومیه 1392/04/08 14,220 2,000 161,350 116,434 88,525
        بالانج طیور 1392/02/25 31,000 3,970 227,209 166,367 42,780
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 501,768 422,972 315,928
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200     176,333
        بهپرورارومیه انفاق 1392/05/30 16,240 2,400 293,089 215,396 168,582
        بهپرورارومیه انفاق 1392/06/04 9,800 500 186,631 133,737 106,990
        بهپرورارومیه دیدان 1392/04/30 22,000 2,730 291,793 228,375 167,992
        بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 101,215 318,420 424,036
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900     233,634
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1392/01/14 36,800 3,700 163,637    
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1392/07/21 26,950 3,870 558,691 555,386 438,027
        تعاونی 175 پلیکان 1392/06/06 29,200 3,600 567,726 402,960 325,054
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800   44,577 393,926
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 577,421 568,074 411,716
        تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680   156,621 283,875
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450   60,677 181,678
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800   61,822 250,784
      تولکی   تعاونی 86 ارومیه 1391/06/09 28,870 3,700 163,800    
        چی چست 1392/08/08 40,975 4,850 838,759 855,094 804,831
        سارنگ باختر 1392/04/30 14,340 1,200 190,196 148,859 109,500
        سارنگ باختر 1392/05/02 5,500 1,200 74,213 58,865 43,010
        سپیدبالان 1392/05/28 21,000 2,600 370,622 275,310 213,486
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400     280,811
        طیوران سیستم 1392/02/09 31,610 4,160 198,721 116,325  
        کشت وصنعت مهاباد 1392/03/26 34,240 5,785 340,733 253,057 185,855
        کشت وصنعت مهاباد 1392/04/01 45,760 4,000 484,842 355,037 265,224
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 314,732 453,713 455,737
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/04/24 16,800 2,100 215,096 163,576 122,102
        مرغ تپه 1392/04/08 39,690 5,200 450,349 324,982 247,084
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700   158,446 453,379
        یاشارسیمرغ 1392/04/11 13,500 1,800 157,527 113,022 86,526
          جمع مرغ: 2,230,265     9,016,446 7,944,319 8,293,125
    آمیخته: کاب
        دریا پر 1392/01/21 23,260 3,165 119,121 17,833  
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1392/08/15 36,150 4,800 672,366 753,294 741,099
          جمع مرغ: 154,970     791,487 771,127 741,099
    آمیخته: هوبارد
        اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496   56,473 306,218
          جمع مرغ: 45,752     0 56,473 306,218
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
        آرتا سبلان 1392/03/22 115,510 20,680 1,099,886 825,357 598,650
        آرتا سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 290,735 1,576,470 2,423,394
        آرتا سبلان 1392/11/27 68,970 12,835     364,852
        آرتا سبلان 1392/12/01 23,930 5,480     92,832
        آرتا سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 331,936 329,483 256,864
        آرتا سبلان 1392/04/05 4,000 1 44,099 32,016 24,165
        آرتا سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 1,241,223 967,655 753,236
        اردبیل جوجه 1392/03/14 51,500 6,000 446,162 339,557 229,003
        ستاره فروغ اردبیل 1391/12/20 27,220 3,350 20,869    
        کیمیا جوجه 1392/05/02 32,355 4,515 436,576 346,283 253,015
        کیمیا جوجه 1392/02/15 25,170 3,300 169,042 115,782  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835   40,204 462,055
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600   354,039 644,805
        همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000     176,615
          جمع مرغ: 1,532,990     4,080,528 4,926,846 6,279,486
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1392/07/28 36,400 5,618 750,689 754,039 642,411
          جمع مرغ: 109,200     750,689 754,039 642,411
    آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500     21,580
        سپاهان طیور 1392/01/18 31,150 4,300 153,798 9,553  
        صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860   243,891 643,895
        مرغ مادر پاک نطنز 1392/07/06 47,000 7,030 980,107 913,805 648,600
        مرغ مادر درخشان 1392/05/21 37,690 3,975 612,588 473,889 354,839
        مرغ مادر درخشان 1392/10/17 40,000 5,050   338,560 743,973
          جمع مرغ: 503,805     1,746,493 1,979,698 2,412,887
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013     27,508
          جمع مرغ: 26,000     0 0 27,508
    آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 545,122 536,298 388,686
        ایران جوجه 1391/12/27 14,500 1,900 26,680    
        پرندک 1392/01/06 91,385 11,600 294,260    
        تعاونی 566 ولیمه 1392/06/03 44,500 6,160 838,588 603,865 481,045
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 310,903 742,177 872,847
        جوجه سار 1392/03/29 18,000 2,300 184,920 136,344 101,016
        فدک 1392/02/24 22,300 2,800 162,076 118,309 27,355
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700     175,346
        کوثر دماوند 1392/08/09 52,930 7,960 1,082,665 1,105,390 1,050,201
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 646,747 649,632 553,462
        مرغ مادر فتحی 1392/03/13 42,000 5,500 356,776 274,344 180,320
        مرغ مادر کوهستان 1392/03/06 35,880 5,050 289,384 218,963 115,534
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000     83,406
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435     70,138
        واحد اکبر صادقی 1392/02/09 39,740 5,400 249,833 146,243  
          جمع مرغ: 1,187,225     4,987,954 4,531,565 4,099,356
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754   25,144 288,978
          جمع مرغ: 47,532     0 25,144 288,978
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/01/28 53,900 7,000 299,181 99,176  
        جنوب خراسان 1392/03/05 51,500 7,000 412,206 311,129 157,933
          جمع مرغ: 262,300     711,387 410,305 157,933
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
        جاجرمی 1392/01/31 21,480 5,700 123,180 49,404  
        جاجرمی 1392/02/01 16,000   92,736 39,253  
        فریمان 1392/05/07 47,280 6,330 656,089 531,395 384,228
        کوثر بیدخت گناباد 1392/08/07 20,500 2,300 419,949 427,493 398,575
        کوثر بیدخت گناباد 1392/07/30 12,820 1,930 263,998 265,965 231,367
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 592,880 602,636 556,517
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 545,081 548,326 472,080
        مرغداران طوس 1392/04/26 26,780 3,515 346,979 266,497 197,921
        مرغداران طوس 1392/02/21 53,000 7,200 375,452 271,431 40,633
          جمع مرغ: 722,210     3,416,344 3,002,400 2,281,321
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 477,396 750,513 758,348
        سیمرغ خراسان 1392/02/24 37,960 5,430 275,893 201,390 46,564
        سیمرغ خراسان 1392/05/19 36,940 5,490 585,671 458,795 339,848
          جمع مرغ: 334,200     1,338,960 1,410,698 1,144,760
    آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1391/12/29 38,750 5,740 83,183    
          جمع مرغ: 38,750     83,183 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800   408,388 1,005,877
        صحرای جنوب 1392/02/17 62,000 9,100 423,997 302,312 9,507
        صحرای جنوب 1392/06/16 42,250 6,980 867,449 644,594 515,027
          جمع مرغ: 428,550     1,291,446 1,355,294 1,530,411
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 39,781 140,242 194,147
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 19,044 117,714 185,058
        سپید مرغ ابهر 1391/12/28 8,400   16,744    
        سپید مرغ ابهر 1392/01/08 24,400 4,500 86,051    
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 464,885 974,082 1,058,042
          جمع مرغ: 240,100     626,505 1,232,038 1,437,247
    آمیخته: کاب
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 1,031,425 1,039,105 903,938
        سبزدشت ابهر 1392/02/10 61,840 7,255 392,561 237,053  
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 1,235,842 997,121 762,073
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 286,803 587,923 629,027
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100   389,779 709,899
        میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300     105,447
          جمع مرغ: 636,301     2,946,631 3,250,981 3,110,384
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
        مام جوجه 1392/01/07 34,000 5,000 114,693    
        مرغ مادر اجداد پارس 1392/05/16 33,040 3,865 504,080 402,758 293,329
          جمع مرغ: 133,120     618,773 402,758 293,329
    آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1392/06/06 28,500   554,116 393,300 317,262
        سپیدان ارگ 1392/05/29 32,050 7,515 572,028 422,633 329,260
          جمع مرغ: 181,650     1,126,144 815,933 646,522
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1392/02/11 46,790 5,500 299,893 186,536  
          جمع مرغ: 93,580     299,893 186,536 0
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
        مجتمع طیور فارس 1391/12/22 35,510 5,000 38,114    
          جمع مرغ: 35,510     38,114 0 0
    آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1392/02/10 2,990   18,981 11,462  
        تعاونی چیک شیراز 1392/01/25 45,000 6,750 241,500 62,100  
        مجتمع طیور فارس 1392/02/31 25,000   192,433 143,367 57,500
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100     251,804
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   9,014 55,719 87,594
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 115,830 364,397 485,262
        مجتمع طیور فارس 1392/03/04 20,900 6,020 166,001 124,982 60,889
          جمع مرغ: 352,540     743,759 762,027 943,049
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/01/24 46,800 7,020 248,290 57,408  
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 751,805 613,389 466,041
          جمع مرغ: 202,800     1,000,095 670,797 466,041
    آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500   16,187 272,019
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 981,509 1,307,064 1,305,126
        البرز 1392/09/02 2,000   26,772 41,155 41,523
        زرمرغ 1392/08/20 25,480 3,200 434,841 528,998 524,309
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 312,127 440,842 442,152
        واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 521,384 645,408 640,637
          جمع مرغ: 475,320     2,276,633 2,979,654 3,225,766
    آمیخته: کاب
        البرز 1392/03/28 70,000 10,000 711,620 525,933 388,547
        شرکت تعاونی قاقازان 1392/06/02 20,400 3,060 380,365 275,264 218,334
          جمع مرغ: 271,200     1,091,985 801,197 606,881
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285     148,108
          جمع مرغ: 32,305     0 0 148,108
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
        زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 77,587 376,548 566,298
        زریبار پرور کردستان 1392/07/24 18,700 2,500 386,803 386,230 315,120
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1392/04/19 26,610 3,100 330,496 244,812 185,241
        نه که روز 1392/09/20 16,500 2,000 116,380 286,649 342,815
        واروک 1392/06/09 16,760 2,200 335,882 235,143 191,969
        واروک 1392/04/20 25,030 4,200 312,791 232,962 175,776
          جمع مرغ: 393,300     1,559,939 1,762,344 1,777,219
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1392/03/12 45,515 6,495 383,844 294,513 188,432
        ماهان 1391/12/28 41,070 3,780 81,866    
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450   252,386 838,191
        ماهان 1392/01/05 13,000 2,900 39,867    
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 252,890 839,867 1,140,120
          جمع مرغ: 466,195     758,467 1,386,766 2,166,743
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1392/06/12 31,710 4,770 649,104 458,506 373,417
        تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1392/04/13 29,000 4,180 346,840 246,345 189,428
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 457,435 771,813 783,349
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000     244,398
          جمع مرغ: 333,490     1,453,379 1,476,664 1,590,592
    آمیخته: کاب
        پردیس طیور پارسیان 1392/02/21 32,640 3,570 231,222 167,161 25,024
        طیور بهاران 1392/04/15 37,500 5,720 454,250 328,900 251,850
          جمع مرغ: 210,420     685,472 496,061 276,874
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
        بهتا جوجه 1392/02/10 21,240 2,700 134,832 81,420  
        پیگیر 1392/07/22 61,795 7,765 1,280,104 1,274,419 1,016,692
        پیگیر 1392/04/06 72,270 10,330 804,510 582,882 441,040
        پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840     542,292
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200     225,001
        سیمین جوجه گلستان 1392/04/16 32,340 4,200 394,225 287,114 219,179
        سیمین جوجه گلستان 1392/06/28 8,377   173,532 147,843 109,823
        سیمین جوجه گلستان 1392/07/01 22,900 3,860 475,786 422,413 307,242
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400     104,025
        گلریزان 1392/05/03 29,450 3,580 399,637 318,355 232,105
        لاله های گلستان 1392/04/29 7,000 1,160 92,307 71,913 53,023
        لاله های گلستان 1392/05/01 26,700 3,300 358,225 282,895 207,157
        ماکیان مهر گنبد 1392/02/29 19,470 2,960 147,479 109,266 38,810
        ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 74,926 542,723 873,049
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 687,267 554,512 423,798
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830     53,051
        ماکیان مهر گنبد 1392/03/01 23,600 2,960 183,105 136,785 57,899
        مجتمع نویک 1391/12/23 33,700 4,500 41,339    
        مرغ سپید گرگان 1392/05/26 23,000 3,000 396,750 298,003 228,881
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 953,379 967,630 884,975
          جمع مرغ: 1,573,769     6,597,403 6,078,173 6,018,042
    آمیخته: کاب
        مرغ مادر عرفان 1392/04/29 22,880 2,550 301,711 235,054 173,308
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856   152,881 419,543
          جمع مرغ: 119,640     301,711 387,935 592,851
    آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1392/06/07 28,000 3,500 549,976 388,547 314,701
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 387,239 433,848 426,824
          جمع مرغ: 146,460     937,215 822,395 741,525
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر هامون کپورچال 1392/02/14 20,800 3,210 137,141 92,491  
        همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 408,075 641,535 648,232
          جمع مرغ: 135,200     545,216 734,026 648,232
    آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480   260,184 744,493
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500     563,220
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470   635,784 1,303,307
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 258,702 568,489 636,914
        پرناز صومعه سرا 1392/05/14 27,790 3,400 412,903 334,499 240,754
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100   95,925 274,482
        تابان طیور گیلان 1392/05/19 24,870 3,530 394,306 308,885 228,804
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 252,298 506,554 533,978
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085   14,237 239,246
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 387,482 1,108,747 1,422,523
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/04/09 41,085 8,095 470,588 338,923 258,287
        خزر مرغ تالش 1392/04/04 18,500 4,000 201,971 146,939 110,630
        خزر مرغ تالش 1392/03/28 11,455   116,451 86,065 63,583
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1392/04/15 38,940 5,100 471,693 341,530 261,521
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1392/04/23 17,400 2,400 221,444 167,550 125,396
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160     312,449
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120       50,982
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855     72,288
        شاهدآبکنار 1392/05/03 16,720 2,300 226,890 180,744 131,777
        کوه مرغ شمال 1392/02/01 45,380 5,700 263,023 111,332  
        کوه مرغ شمال 1392/01/28 6,180   34,303 11,371  
        گلچین طیور گیلان 1392/01/27 22,340 4,500 122,632 37,680  
        گلچین طیور گیلان 1392/02/03 14,000   82,861 38,640  
        گیل مرغ 1392/04/12 34,260 6,570 403,446 288,926 221,685
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800   74,977 543,095
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1392/04/18 49,800 8,060 614,698 452,815 343,620
        مرغ مادر آوازه خوان 1392/02/19 80,430 14,085 559,899 402,042 36,998
        مرغ مادر پیمان جوجه 1391/12/28 16,500 1,990 32,890    
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 357,021 434,328 430,478
        معاف جوجه فومن 1392/07/14 22,870 2,700 476,565 468,851 339,803
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700     170,691
        نوید جوجه 1392/06/12 13,930 1,000 285,146 201,418 164,039
        نوید جوجه 1392/05/29 39,070 9,000 697,322 515,203 401,379
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000     336,997
        نوید مرغ گیلان 1392/03/15 81,700 15,860 716,564 548,697 375,820
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 624,236 1,028,107 1,041,927
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 747,816 677,277 487,706
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 818,440 902,741 886,810
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 245,218 213,319 156,773
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400     9,197
          جمع مرغ: 3,231,640     10,496,808 11,502,779 13,521,652
    آمیخته: کاب
        پرسان زر 1391/12/22 20,600 3,000 22,111    
        سبزدشت گیلان 1392/05/19 76,655 12,109 1,215,340 952,055 705,226
        سبزدشت گیلان 1392/01/31 48,000 7,640 275,264 110,400  
        سبزدشت گیلان 1392/02/03 1,470   8,701 4,057  
          جمع مرغ: 349,505     1,521,416 1,066,512 705,226
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 511,750 521,717 491,050
          جمع مرغ: 75,000     511,750 521,717 491,050
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 349,424 514,375 517,438
        تاج به سر آمل 1392/09/01 18,720 2,808 256,328 385,496 388,365
          جمع مرغ: 131,040     605,752 899,871 905,803
    آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1392/08/22 35,530 5,000 584,563 736,560 732,202
        آمل جوجه 1392/08/29 16,130 4,000 230,755 332,653 334,138
        آمل جوجه 1392/02/19 26,000 4,170 180,995 129,965 11,960
        آمل جوجه 1392/09/02 16,000   214,176 329,237 332,181
        البرز مرغ خزر 1392/06/07 16,650 2,620 327,039 231,047 187,135
        به جوجه آمل 1392/06/13 30,240 4,290 619,477 443,278 361,670
        بهار سواد کوه 1392/02/28 27,230 5,360 204,587 151,145 50,103
        بهار سواد کوه 1392/03/04 19,500 1,000 154,882 116,610 56,810
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 577,501 577,501 476,396
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 497,743 532,542 521,594
        پیمان جوجه نور 1392/04/09 18,000 2,200 206,172 148,488 113,160
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600     39,992
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1391/12/27 16,500 2,000 30,360    
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600     139,656
        تعاونی 219 محمدنژاد شهبال 1392/05/12 46,140 6,820 667,153 543,344 389,114
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900     34,138
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000       59,248
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500   119,907 329,053
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980   117,932 478,392
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 141,719 360,946 439,102
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 177,197 306,485 311,528
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/08/30 5,870 500 82,177 120,969 121,690
        تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1392/12/01 9,000       34,914
        تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1392/01/27 25,800 5,380 141,625 43,516  
        تعاونی 317قائم شهر 1392/06/02 15,000 1,870 279,680 202,400 160,540
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 501,133 495,956 377,607
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 121,141 362,721 474,030
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/05/01 10,000 500 134,167 105,953 77,587
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1392/04/27 18,450 3,090 240,465 185,582 137,490
        تیرنگ 1392/02/30 35,620 6,160 271,995 202,085 76,464
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100     125,902
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 145,808 146,458 124,777
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   204,333 206,159 181,189
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1392/06/09 25,920 3,300 519,454 363,658 296,888
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 934,042 1,117,058 1,105,517
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 657,846 644,322 446,775
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 432,489 787,685 803,026
        خنارجوجه 1392/05/23 37,525 4,900 624,866 477,569 361,341
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 437,858 738,781 749,824
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 26,159 41,124 41,553
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 597,894 827,710 828,938
        درنا جوجه شمال 1392/01/26 18,000 2,300 97,704 27,600  
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1391/12/21 32,200 3,860 29,624    
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1392/07/24 20,600 2,850 426,104 425,473 347,137
        روما واحد سیروس جوادیان 1392/02/30 16,500 2,100 125,994 93,610 35,420
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 193,755 785,971 1,133,046
        زربال گستر کوثر 1392/04/03 4,500 1 48,645 35,466 26,634
        زربال گستر کوثر 1392/03/25 49,990 7,470 492,101 366,393 268,280
        زرپا 1392/06/19 18,305 2,300 376,668 290,220 227,348
        زرپر 1392/05/19 27,930 3,360 442,820 346,891 256,956
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000     70,357
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600     201,924
        زید ساری 1391/12/26 32,000 4,000 53,973    
        سپید قوی مازند 1392/01/19 38,000 5,000 189,949 17,480  
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1392/02/10 17,160 2,050 108,931 65,780  
        صدف کریم محمدیان 1392/05/24 29,580 3,650 498,462 378,723 288,010
        فدایی جویباری 1392/01/15 43,000 5,500 197,800    
        قطره طلا 1392/06/25 54,070 6,550 1,117,592 921,930 696,422
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240   559,435 1,101,257
        قطره طلا 1392/02/28 32,800 4,000 246,437 182,062 60,352
        کیمیاجوحه آمل 1392/03/20 29,600 4,000 275,497 207,871 149,776
        گوهربال 1392/04/10 16,000 2,100 184,981 132,971 101,568
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/05/14 33,000 4,200 490,314 397,210 285,890
        مرغ امین مازندران 1392/04/22 34,860 3,975 440,979 331,937 249,086
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1392/04/29 32,360 3,975 426,720 332,446 245,116
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1392/07/07 56,370 6,710 1,176,367 1,107,220 782,228
      تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1391/12/13 20,000 2,600 211,200    
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1392/06/07 31,900 3,800 626,580 442,666 358,534
        مرغ مادر مدانلو 1392/02/11 16,000 2,250 102,549 63,787  
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1392/05/26 18,480 2,600 318,780 239,439 183,900
        مرغ مادرطیور بهشت 1392/01/29 30,900 4,250 173,411 61,594  
        مرغ مادرطیور بهشت 1392/02/05 23,100 2,500 139,555 70,840  
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1392/04/25 34,950 3,975 450,156 344,048 256,160
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 904,721 888,756 635,966
        مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 277,326 625,426 711,927
        مهتاب نور 1392/06/28 17,500 2,200 362,518 308,852 229,425
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 612,053 623,973 587,296
        میرامین 1391/12/22 22,500 4,000 24,150    
        میرامین 1392/01/20 52,930 8,950 267,825 32,464  
        ناوک هامون شمال 1392/05/09 41,360 4,390 580,281 473,738 341,193
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800     115,904
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100   186,561 420,731
        نوشهر ماکیان 1392/05/30 27,490 3,700 496,121 364,609 285,364
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290     162,381
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 180,283 396,166 443,849
        نیما مرغ 1392/06/26 33,880 4,100 700,796 584,430 438,972
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120   264,409 673,425
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 794,988 789,111 615,189
        واحد مجید محمدیان امیری 1392/03/13 23,680 3,500 201,153 154,678 101,666
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1392/06/19 16,000 2,150 329,237 253,675 198,720
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800   48,460 160,940
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800     35,549 219,733
          جمع مرغ: 6,247,490     26,562,551 26,507,266 25,591,706
    آمیخته: کاب
        تعاونی 256 بهبال شمال 1392/04/08 15,300 2,040 173,604 125,276 95,248
          جمع مرغ: 45,900     173,604 125,276 95,248
    آمیخته: هوبارد
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964     270,178
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1392/04/23 42,500 7,500 540,883 409,247 306,283
          جمع مرغ: 158,144     540,883 409,247 576,461
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      حذفی   درنا جوجه دلیجان 1392/03/30 31,200 4,000 230,277    
        سپید مرغ زرند 1392/05/26 26,040 3,700 449,189 337,392 259,133
        مرغ پرور 1392/01/11 37,000 6,200 147,507    
        مرغ مادر کاشانک 1392/05/08 34,030 4,520 474,832 386,127 278,637
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500   30,344 509,903
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 599,041 603,501 524,997
          جمع مرغ: 421,720     1,900,846 1,357,364 1,572,670
    آمیخته: کاب
        مرغ مادر آریانا 1392/04/22 30,735 4,380 388,797 292,658 219,612
          جمع مرغ: 92,205     388,797 292,658 219,612
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 264,429 596,341 678,819
      حذفی   شیران غرب 1392/04/12 16,000 2,400 188,416 117,866  
        وحدت غرب 1392/03/11 20,380 3,000 170,621 130,622 81,248
          جمع مرغ: 190,940     623,466 844,829 760,067
    آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 404,152 500,290 496,593
        کشت و صنعت سهیل 1392/07/23 18,870 2,300 390,610 389,453 314,224
        مرغ مادر الوند سردرود 1392/11/08 17,340 2,275   18,346 210,842
          جمع مرغ: 163,635     794,762 908,089 1,021,659
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1391/12/19 34,000 4,750 20,853    
        یزد جوجه 1392/01/17 36,215 4,430 176,585 5,553  
          جمع مرغ: 106,430     197,438 5,553 0
          جمع مرغ: