دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/1/1 الی 1393/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1393 اردیبهشت1393 خرداد1393
          جمع کل مرغ: 25,745,015   جمع تولیدات:  105,632,374  104,501,946  102,389,073
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرطیور(موسوی)
1392/06/05
32,720 4,660 387,820 670,783 681,820
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700 282,900 211,830 159,390
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700 384,867 274,467 220,493
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 181,225 129,214 4,063
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000 326,107 254,059 187,321
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1392/07/27
30,740 3,795   119,251 449,193
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/04/03
2,000 1,000 41,615 37,689 27,140
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/03/25
20,500 2,400 423,721 349,539 264,040
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 251,247 191,799 136,255
      کیمیا پرور ارس باران
1392/04/01
10,000 1 207,767 184,460 134,167
      کیمیا پرور ارس باران
1392/03/28
18,000 3,400 372,876 317,676 235,980
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 211,335 153,780 31,475
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800 275,944 202,796 158,720
      میشاب مرند
1392/03/19
37,900 5,110 779,881 600,892 470,718
      میشو
1392/05/28
22,910 3,380 327,751 472,480 474,588
      میشو
1392/06/12
9,500 1,700 87,109 182,520 198,252
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490 507,845 386,206 288,285
      واحد جاوید عمیدی سهند آذران
1392/06/14
36,300 4,740 307,243 675,156 756,419
      واحد قاسم زاده
1392/05/05
25,460 3,510 521,947 530,535 489,936
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000 508,300 361,023 277,610
          جمع مرغ: 1,453,780     6,387,500 6,306,155 5,645,865
    آمیخته: کاب
      مادان
1392/03/18
23,460 3,162 482,384 367,274 289,575
          جمع مرغ: 70,380     482,384 367,274 289,575
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آ مرغ
1392/03/16
20,300 2,700 416,786 309,710 247,457
    تولکی   آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 139,333 132,233 110,567
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 62,348 46,451 18,630
      آناش
1391/12/09
8,250   68,563 52,371 31,625
      آیدین صبا
1392/04/02
21,480 2,640 446,611 400,501 289,837
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 265,950 199,569 144,751
      احسان مرغ مهاباد
1392/06/30
15,000 3,000 42,320 205,390 308,890
      احسان مرغ مهاباد
1392/07/02
7,500   13,225 95,795 154,100
      ارس جوجه خوی(تعاونی 71)
1392/08/15
24,000 3,400     203,136
    تولکی   اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 295,540 289,030 263,410
      الماس جوجه ارومیه
1392/04/08
14,220 2,000 296,971 282,145 198,416
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 82,386 43,470  
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970 528,571 399,280 305,164
      به مرغ ارومیه
1392/06/27
24,240 3,270 94,035 354,211 500,281
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 142,048 66,240  
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 97,428    
      بهپرورارومیه انفاق
1392/05/30
16,240 2,400 222,369 334,425 336,915
      بهپرورارومیه انفاق
1392/06/04
9,800 500 119,162 201,057 204,062
      بهپرورارومیه دیدان
1392/04/30
22,000 2,730 453,039 456,412 397,041
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 113,758    
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700 442,949 318,811 242,635
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1392/07/21
26,950 3,870   161,574 443,400
      تعاونی 175 پلیکان
1392/06/06
29,200 3,600 337,143 598,172 608,917
      تعاونی 28 پیرانشهر
1392/07/14
27,710 4,070   234,538 515,388
    تولکی   تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 294,700 286,090 253,890
      سارنگ باختر
1392/05/02
5,500 1,200 113,007 114,356 102,549
      سارنگ باختر
1392/04/30
14,340 1,200 295,299 297,498 258,799
      سپیدبالان
1392/05/28
21,000 2,600 300,426 433,090 435,022
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 254,327 148,874  
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160 443,488 362,061 260,762
      کشت وصنعت مهاباد
1392/03/26
34,240 5,785 708,243 590,639 443,637
      کشت وصنعت مهاباد
1392/04/01
45,760 4,000 950,740 844,089 613,947
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/08/29
22,000 3,000     77,587
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/04/24
16,800 2,100 347,502 346,988 283,102
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 228,942 167,118 38,640
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 244,895 177,044 26,504
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 130,433 4,102  
      مرغ تپه
1392/04/08
39,690 5,200 828,886 787,502 553,808
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 53,667    
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1392/08/08
40,975 4,850     460,533
      یاشارسیمرغ
1392/04/11
13,500 1,800 281,934 276,138 191,475
          جمع مرغ: 2,419,335     10,157,024 10,016,974 9,524,877
    آمیخته: کاب
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165 292,455 218,986 164,774
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1392/08/15
36,150 4,800     305,974
          جمع مرغ: 105,930     292,455 218,986 470,748
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1392/06/20
60,275 11,500 382,626 1,010,170 1,250,466
      آرتا سبلان
1392/07/20
16,000 1,985   101,568 268,149
      آرتا سبلان
1392/03/22
115,510 20,680 2,382,201 1,900,448 1,461,201
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 108,781    
      آرتا سبلان
1392/04/05
4,000 1 83,352 76,973 54,893
      اردبیل جوجه
1392/03/14
51,500 6,000 1,055,784 765,187 619,888
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 256,268 192,827 139,403
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 242,967 172,606  
      کیمیا جوجه
1392/05/02
32,355 4,515 664,788 672,725 603,270
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300 378,993 304,893 220,758
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 234,539 171,733 44,160
          جمع مرغ: 1,266,030     5,790,299 5,369,130 4,662,188
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: آربوراکرز
      دشت کیمیا(خورشید)
1392/07/28
36,400 5,618   128,371 520,738
          جمع مرغ: 72,800     0 128,371 520,738
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 177,404 36,311  
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300 384,495 283,236 214,935
      مرغ مادر پاک نطنز
1392/07/06
47,000 7,030 16,575 542,662 962,811
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 112,025    
      مرغ مادر درخشان
1392/05/21
37,690 3,975 620,101 781,339 776,715
          جمع مرغ: 451,710     1,310,600 1,643,548 1,954,461
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      فلاح زاده تعاونی 121
1392/07/14
26,160 3,870   221,418 486,559
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 147,407 108,943 80,485
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 1,017,298 737,050 557,691
      تعاونی 566 ولیمه
1392/06/03
44,500 6,160 554,737 913,644 925,926
      جوجه سار
1392/03/29
18,000 2,300 373,152 321,264 237,360
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800 375,785 285,514 217,128
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 109,100    
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 8,142    
      کوثر دماوند
1392/08/09
52,930 7,960     559,999
      مرغ مادر برغان
1392/07/28
31,360 4,700   110,596 448,637
      مرغ مادر فتحی
1392/03/13
42,000 5,500 860,384 615,664 502,320
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050 697,602 495,144 399,416
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400 557,552 455,182 327,829
          جمع مرغ: 1,142,095     4,701,159 4,264,419 4,743,350
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 189,529 144,436 84,548
          جمع مرغ: 68,925     189,529 144,436 84,548
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000 991,032 706,752 567,770
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000 706,629 547,947 404,969
          جمع مرغ: 316,200     1,697,661 1,254,699 972,739
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700 286,543 225,282 165,338
      جاجرمی
1392/02/01
16,000   214,667 169,525 124,139
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 145,414    
      فریمان
1392/05/07
47,280 6,330 967,821 986,670 928,673
      کوثر بیدخت گناباد
1392/08/07
20,500 2,300   7,230 236,693
      کوثر بیدخت گناباد
1392/07/30
12,820 1,930   36,170 175,541
      مرغداران طوس
1392/08/06
28,920 3,770   20,399 342,780
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 164,399 102,258  
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200 861,427 666,387 498,977
      مرغداران طوس
1392/07/29
26,450 3,070   83,952 370,283
      مرغداران طوس
1392/04/26
26,780 3,515 553,114 553,935 461,955
          جمع مرغ: 795,250     3,193,385 2,851,808 3,304,379
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1392/09/03
36,500 5,170     77,234
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430 639,677 486,014 369,604
      سیمرغ خراسان
1392/05/19
36,940 5,490 630,417 766,924 760,127
          جمع مرغ: 261,200     1,270,094 1,252,938 1,206,965
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 402,251 295,895 219,842
          جمع مرغ: 116,250     402,251 295,895 219,842
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 243,554 68,801  
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100 958,272 760,533 557,091
      صحرای جنوب
1392/06/16
42,250 6,980 327,804 759,908 879,110
          جمع مرغ: 402,490     1,529,630 1,589,242 1,436,201
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   86,296 63,627 47,141
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 276,859 199,787 151,898
          جمع مرغ: 98,400     363,155 263,414 199,039
    آمیخته: کاب
      سبزدشت ابهر
1392/07/30
50,087 7,500   141,312 685,824
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 82,800    
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 208,840 149,960 13,800
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 266,340 203,320 144,440
      سبزدشت ابهر
1392/06/23
59,880 9,000 316,765 948,459 1,239,515
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255 872,357 714,952 513,931
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 233,662 173,604 65,688
          جمع مرغ: 797,134     1,980,764 2,331,607 2,663,198
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 382,137 276,307 209,576
      مرغ مادر اجداد پارس
1392/05/16
33,040 3,865 594,257 687,474 678,355
          جمع مرغ: 201,120     976,394 963,781 887,931
    آمیخته: کاب
      سپیدان ارگ
1392/06/06
28,500   329,061 583,832 594,320
      سپیدان ارگ
1392/05/29
32,050 7,515 448,678 660,487 664,418
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 171,727 60,996  
          جمع مرغ: 242,850     949,466 1,305,315 1,258,738
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500 663,638 545,977 391,726
          جمع مرغ: 140,370     663,638 545,977 391,726
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 341,938 255,908 186,214
          جمع مرغ: 106,530     341,938 255,908 186,214
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990   42,179 34,569 24,849
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750 579,600 442,980 329,820
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000   456,167 333,500 262,200
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020 398,020 285,215 228,173
          جمع مرغ: 281,670     1,475,966 1,096,264 845,042
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/06/24
36,400 6,500 179,719 565,389 752,922
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020 599,196 455,676 340,142
          جمع مرغ: 249,600     778,915 1,021,065 1,093,064
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 139,314    
      البرز
1392/08/25
63,190 8,320     311,990
      البرز
1392/09/02
2,000       4,937
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 300,514 229,544 138,613
      زرمرغ
1392/08/20
25,480 3,200     170,733
      سیمرغ زیاران
1392/08/28
21,360 3,030     82,863
      واحد رضا گلی شقاقی
1392/08/21
31,110 3,700     197,486
          جمع مرغ: 282,950     439,828 229,544 906,622
    آمیخته: کاب
      البرز
1392/03/28
70,000 10,000 1,450,073 1,235,407 917,700
      شرکت تعاونی قاقازان
1392/06/02
20,400 3,060 260,562 419,152 424,157
          جمع مرغ: 271,200     1,710,635 1,654,559 1,341,857
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 274,741 84,418  
          جمع مرغ: 100,100     274,741 84,418 0
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زریبار پرور کردستان
1392/07/24
18,700 2,500   92,328 290,461
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1392/04/19
26,610 3,100 552,459 547,563 421,893
      واروک
1392/04/20
25,030 4,200 519,272 515,434 401,832
      واروک
1392/06/09
16,760 2,200 171,410 337,424 350,273
          جمع مرغ: 242,600     1,243,141 1,492,749 1,464,459
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      سیمرغ کرمان
1392/03/12
45,515 6,495 931,692 658,117 535,985
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 185,115 61,364  
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 421,926 311,092 230,485
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 143,321 104,052 78,537
          جمع مرغ: 365,455     1,682,054 1,134,625 845,007
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1392/06/12
31,710 4,770 290,760 609,234 661,746
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1392/04/13
29,000 4,180 604,747 594,075 425,101
      طیور بهاران
1392/09/06
37,620 6,500     39,802
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 161,644    
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 165,120 46,644  
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 256,537 192,653 89,838
          جمع مرغ: 415,890     1,478,808 1,442,606 1,216,487
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570 530,508 410,394 307,295
      طیور بهاران
1392/04/15
37,500 5,720 780,850 769,350 564,650
          جمع مرغ: 210,420     1,311,358 1,179,744 871,945
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700 299,626 245,563 176,518
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 158,669 83,720  
      پیگیر
1392/07/22
61,795 7,765   348,688 997,741
      پیگیر
1392/04/06
72,270 10,330 1,507,071 1,405,122 997,326
      سیمین جوجه گلستان
1392/04/16
32,340 4,200 672,910 663,984 493,400
      سیمین جوجه گلستان
1392/06/28
8,377   29,543 119,842 172,761
      سیمین جوجه گلستان
1392/07/01
22,900 3,860 48,456 299,517 470,870
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 158,669 83,720  
      گلریزان
1392/05/03
29,450 3,580 604,648 612,776 554,975
      لاله های گلستان
1392/05/01
26,700 3,300 549,006 554,737 492,508
      لاله های گلستان
1392/04/29
7,000 1,160 144,256 145,115 124,936
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960 347,501 256,744 200,022
      ماکیان مهر گنبد
1392/06/23
33,300 4,200 176,157 527,450 689,310
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960 435,326 316,633 250,050
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 328,126 244,932 178,789
      مرغ سپید گرگان
1392/05/26
23,000 3,000 343,145 475,042 475,747
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   12,880    
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 118,005    
      نیکو دشت گلستان
1392/08/05
46,470 5,300   49,166 565,045
          جمع مرغ: 1,432,671     5,933,994 6,432,751 6,839,998
    آمیخته: کاب
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 97,718 71,568 20,644
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 280,395 208,325 78,826
      مرغ مادر عرفان
1392/04/29
22,880 2,550 471,511 474,317 408,361
          جمع مرغ: 246,120     849,624 754,210 507,831
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1392/06/07
28,000 3,500 314,701 573,160 584,323
      مزرعه نمونه ارتش
1392/08/15
20,820 3,130     176,221
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 28,069    
          جمع مرغ: 125,160     342,770 573,160 760,544
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210 309,046 250,363 180,197
      همای شمال
1392/09/03
31,200 4,680     66,019
          جمع مرغ: 93,600     309,046 250,363 246,216
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1392/05/14
27,790 3,400 516,875 579,088 569,713
      تابان طیور گیلان
1392/05/19
24,870 3,530 424,432 516,335 511,759
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 122,986    
      تعاونی میرزا کوچک خان
1392/04/09
41,085 8,095 858,648 823,370 576,423
      خزر مرغ تالش
1392/03/28
11,455   237,294 202,165 150,175
      خزر مرغ تالش
1392/04/04
18,500 4,000 385,219 352,314 252,463
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 155,632    
      سپید ماکیان 1 (دوگور)
1392/04/15
38,940 5,100 810,834 798,893 586,333
      سپید ماکیان4 (آزادگان)
1392/04/23
17,400 2,400 360,180 359,113 289,745
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 270,127 192,602 6,057
      شاهدآبکنار
1392/05/03
16,720 2,300 343,285 347,899 315,084
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 191,210 93,154  
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700 608,848 480,816 352,087
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180   81,020 62,825 46,432
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000   189,980 151,340 110,339
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500 291,165 224,710 166,478
      گیل مرغ
1392/04/12
34,260 6,570 714,960 701,302 495,377
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1392/04/18
49,800 8,060 1,034,678 1,023,987 779,636
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 263,979 201,173 117,760
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085 1,275,190 998,941 739,956
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 169,510 124,982 92,598
      مرغ مادر شاهد
1392/08/20
20,920 3,130     140,178
      معاف جوجه فومن
1392/07/14
22,870 2,700   193,572 425,367
      نوید جوجه
1392/06/12
13,930 1,000 127,728 267,631 290,700
      نوید جوجه
1392/05/29
39,070 9,000 546,955 805,155 809,948
      نوید مرغ گیلان
1392/07/03
35,940 5,590 50,699 448,028 737,897
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 399,005 150,975  
      نوید مرغ گیلان
1392/03/15
81,700 15,860 1,676,157 1,230,184 989,659
      نوید مرغ گیلان
1392/08/14
43,290 6,880     381,673
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 312,364 233,347 98,771
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 549,957 421,030 261,884
      نوید مرغ گیلان
1392/09/05
50,075 9,780     70,640
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 136,502 74,702  
      واحد محمد نوید
1392/06/30
11,820 2,930 33,349 161,848 243,406
          جمع مرغ: 2,974,295     13,138,768 12,221,481 10,608,538
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 198,365 148,457 108,026
      سبزدشت گیلان
1392/05/19
76,655 12,109 1,308,194 1,591,460 1,577,355
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470   19,947 15,891 11,586
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640 640,320 503,424 369,472
          جمع مرغ: 440,175     2,166,826 2,259,232 2,066,439
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1392/08/08
25,000 2,600     280,983
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550 344,088 283,082 203,104
          جمع مرغ: 97,780     344,088 283,082 484,087
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1392/08/30
24,960 3,744     79,223
      تاج به سر آمل
1392/09/01
18,720 2,808     52,816
          جمع مرغ: 43,680     0 0 132,039
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 185,654 136,352 38,517
      آببندان سر ساری
1392/08/22
35,530 5,000     213,014
      آمل جوجه
1392/08/29
16,130 4,000     56,885
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170 412,221 322,920 239,200
      آمل جوجه
1392/09/02
16,000       39,499
      البرز مرغ خزر
1392/06/07
16,650 2,620 187,135 340,825 347,464
      به جوجه آمل
1392/06/13
30,240 4,290 266,616 571,717 630,605
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360 480,573 356,986 276,820
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000 371,358 266,110 212,888
      پروتئین سپید
1392/07/25
27,940 3,600   128,095 425,414
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 137,233 42,167  
      پرینه آمل
1392/08/12
25,500 4,600     242,811
      پیمان جوجه نور
1392/04/09
18,000 2,200 376,188 360,732 252,540
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 167,739 123,970 91,586
      تعاونی 219 محمدنژاد شهبال
1392/05/12
46,140 6,820 886,472 962,881 944,486
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1392/09/07
14,950 2,100     10,545
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1392/08/30
5,870 500     18,632
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380 336,260 259,514 192,261
      تعاونی 317قائم شهر
1392/06/02
15,000 1,870 191,590 308,200 311,880
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1392/07/18
24,120 3,800   170,127 419,030
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/05/01
10,000 500 205,620 207,767 184,460
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/04/27
18,450 3,090 380,784 381,915 321,940
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160 642,846 472,440 369,760
      تیکا طبرستان
1392/07/28
7,070 2,400   24,934 101,144
      تیکا طبرستان
1392/08/01
9,930     24,513 132,922
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 148,986 107,348 13,012
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1392/06/09
25,920 3,300 265,093 521,840 541,711
      حدیث سواد کوه
1392/08/19
53,765 6,000     379,223
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 333,721 219,346  
      حنا جوجه طبرستان
1392/07/11
31,500 4,400   299,943 614,859
      خنارجوجه
1392/05/23
37,525 4,900 594,370 776,767 774,465
      خنارجوجه
1392/09/06
36,010 4,640     38,099
      دامداران شمال
1392/09/03
2,000 600     4,232
      دامداران شمال
1392/08/27
40,075 5,565     169,598
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300 233,220 179,124 133,032
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 306,608 230,080 166,882
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1392/07/24
20,600 2,850   101,709 319,973
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 299,506 224,336 99,835
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 219,307 72,698  
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100 297,781 218,845 171,281
      زربال گستر کوثر
1392/04/03
4,500 1 93,633 84,801 61,065
      زربال گستر کوثر
1392/03/25
49,990 7,470 1,033,260 852,363 643,871
      زرپا
1392/06/19
18,305 2,300 122,656 312,393 380,036
      زرپر
1392/05/19
27,930 3,360 476,652 579,863 574,725
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 321,877 238,464 175,659
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000 471,960 349,600 264,531
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050 242,070 198,393 142,611
      صدف کریم محمدیان
1392/05/24
29,580 3,650 459,456 611,852 610,945
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500 520,873 377,139 288,788
      قطره طلا
1392/06/25
54,070 6,550 247,893 823,271 1,117,592
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 551,448 406,211 124,813
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000 578,876 430,008 333,445
      کیمیاجوحه آمل
1392/03/20
29,600 4,000 609,543 475,198 369,901
      گوهربال
1392/04/10
16,000 2,100 334,389 323,840 225,707
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 204,548 155,148 84,907
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1392/05/14
33,000 4,200 613,778 687,654 676,522
      مرغ امین مازندران
1392/04/22
34,860 3,975 722,136 718,929 573,540
      مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری)
1392/04/29
32,360 3,975 666,875 670,845 577,562
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 263,886 159,352  
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1392/07/07
56,370 6,710   633,562 1,153,894
    تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 598,001 570,361 478,759
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1392/06/07
31,900 3,800 358,535 652,993 665,710
      مرغ مادر مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250 226,933 186,699 133,952
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1392/05/26
18,480 2,600 275,709 381,686 382,252
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250 407,468 317,446 234,057
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500 317,009 254,670 184,892
      مرغک سفید برفی(تعاونی 1751)
1392/04/25
34,950 3,975 722,393 722,393 595,921
      مرغک سهیل
1392/07/13
43,385 7,670   382,511 820,236
      مهتاب نور
1392/06/28
17,500 2,200 61,717 250,355 360,908
      مهر جوجه
1392/08/08
29,900 3,600     336,056
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 216,660 162,150 117,990
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950 661,448 492,637 371,709
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 200,956    
      ناوک هامون شمال
1392/05/09
41,360 4,390 832,687 864,396 828,882
      نوشهر ماکیان
1392/05/30
27,490 3,700 376,411 566,092 570,308
      نیما مرغ
1392/06/26
33,880 4,100 143,380 505,466 699,757
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 132,305 69,810  
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 152,968 116,773 82,957
      واحد علی شاکری و شریک
1392/07/20
38,320 4,515   243,256 642,219
      واحد مجید محمدیان امیری
1392/03/13
23,680 3,500 485,092 347,117 283,213
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1392/06/19
16,000 2,150 107,211 273,056 332,181
          جمع مرغ: 5,820,845     22,739,573 24,862,954 26,002,578
    آمیخته: کاب
      تعاونی 256 بهبال شمال
1392/04/08
15,300 2,040 319,526 303,572 213,486
          جمع مرغ: 45,900     319,526 303,572 213,486
    آمیخته: هوبارد
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1392/04/23
42,500 7,500 879,750 877,143 707,710
          جمع مرغ: 127,500     879,750 877,143 707,710
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1392/03/30
31,200 4,000 647,275 563,077 413,816
      سپید مرغ زرند
1392/05/26
26,040 3,700 388,499 537,830 538,629
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 251,237 191,207 128,953
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 431,741 309,764 237,145
      مرغ مادر کاشانک
1392/05/08
34,030 4,520 696,072 710,682 675,200
      نازمرغ زرند
1392/07/30
29,090 3,950   82,072 398,319
          جمع مرغ: 529,990     2,414,824 2,394,632 2,392,062
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 239,706 182,988 129,996
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   164,987 125,733 73,600
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 163,309 58,006  
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 102,332 73,480 6,762
      مرغ مادر آریانا
1392/04/22
30,735 4,380 636,685 633,857 505,672
          جمع مرغ: 335,505     1,307,019 1,074,064 716,030
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      شیران غرب
1392/04/12
16,000 2,400 333,899 327,520 231,349
      وحدت غرب
1392/03/11
20,380 3,000 416,866 289,056 237,807
          جمع مرغ: 109,140     750,765 616,576 469,156
    آمیخته: کاب
      الوند جوجه اسد آباد
1392/08/21
24,115 3,060     153,082
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 300,343 229,277 162,880
      کشت و صنعت سهیل
1392/07/23
18,870 2,300   99,823 298,889
          جمع مرغ: 163,345     300,343 329,100 614,851
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 316,449 238,771 172,040
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430 444,237 325,404 247,663
          جمع مرغ: 210,645     760,686 564,175 419,703
          جمع مرغ: