دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/7/1 الی 1392/9/30

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس مهر1392 آبان1392 آذر1392
          جمع کل مرغ: 26,146,937   جمع تولیدات:  97,912,332  97,506,968  96,757,013
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700   174,570 389,850
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700     42,320
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 106,898    
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 205,634 159,937 114,241
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 277,104 218,040 164,496
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 12,420    
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 507,916 535,548 524,982
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 128,681 62,266  
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000   122,100 367,817
    تولکی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 275,940 245,420 163,800
    تولکی   شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500 237,066 217,654 141,110
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 279,453 542,417 571,924
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 508,103 589,940 583,645
    تولکی   مرغ خوشخوان شبستر
1390/09/30
14,950 2,050 53,820    
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800     64,707
    تولکی   مرغ مادر مراغه فاضل مدرس
1390/10/21
17,280 2,100 151,927 101,400  
    تولکی   نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 385,990 352,060 263,997
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490   265,782 650,771
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000   449,650 840,650
    تولکی   یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 383,413 376,320 354,480
          جمع مرغ: 1,166,080     3,514,365 4,413,104 5,238,790
    آمیخته: کاب
    تولکی   مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 376,200 304,100 99,000
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 168,162 128,749 75,541
          جمع مرغ: 180,060     544,362 432,849 174,541
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 106,045 82,126 55,813
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 431,514 323,773 246,265
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 120,474 161,957 162,205
      آناش
1391/12/09
8,250   97,405 163,691 166,474
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 216,699 483,933 561,876
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 263,120 196,328 149,776
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 236,697 183,706 128,064
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 268,893 271,377 242,811
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970     185,855
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 479,136 481,344 417,312
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 179,839 138,017 83,646
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 428,358 414,718 290,660
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 301,050 287,670 246,787
    تولکی   بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 177,637 118,560  
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 500,155 484,230 339,378
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700   376,366 716,619
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 232,496 177,910 129,389
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 347,100 319,800 247,433
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 230,190 177,070 110,668
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 803,922 815,087 751,816
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 1,993    
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160   33,444 363,516
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000 410,228 325,252 240,277
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 942,034 736,398 558,552
      کیمیا جوجه ارومیه
1391/06/21
27,790 3,525 250,981 190,899 139,766
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 98,134 15,333  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 536,130 633,213 627,417
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 620,187 696,517 686,976
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 541,010 529,525 374,482
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 282,072 260,176 186,760
          جمع مرغ: 2,147,995     9,103,499 9,078,420 8,410,593
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 78,826    
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165   180,467 403,018
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 68,816    
          جمع مرغ: 90,380     147,642 180,467 403,018
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 182,037 130,518 4,293
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 2,347,852 1,749,558 1,405,085
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 1,056,735 760,849 591,772
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 742,900 594,320 437,000
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 84,916    
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 205,316    
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 419,337 299,527 244,757
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 220,791 479,981 548,012
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 698,119 725,054 709,663
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300     239,669
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 261,590 200,174 145,581
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 534,826 642,774 637,866
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 837,325 595,191 488,328
          جمع مرغ: 1,601,075     7,591,744 6,177,946 5,452,026
    آمیخته: کاب
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 264,754 191,371 148,204
          جمع مرغ: 70,380     264,754 191,371 148,204
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 681,087 672,788 514,057
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300   274,639 568,384
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 14,965 11,286 5,213
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   101,568 75,072 22,080
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 329,265 254,432 168,374
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 733,206 642,465 473,307
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 61,523 46,270 20,338
          جمع مرغ: 469,460     1,921,614 1,976,952 1,771,753
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 81,819 224,556 290,368
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 37,919    
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 226,571 166,596 126,613
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 225,599 1,163,026 1,817,403
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 450,177 341,455 258,214
    تولکی   دماوند جوجه
1390/10/06
25,000 3,600 200,273 6,600  
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 458,638 448,215 312,708
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 110,535 38,116  
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800     141,560
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 525,566 371,682 307,360
    تولکی   کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 253,253 197,431 36,941
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050     63,268
    تولکی   مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200 210,600    
    تولکی   نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 278,185 270,190 241,695
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400   42,045 457,010
          جمع مرغ: 1,087,965     3,059,135 3,269,912 4,053,140
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 216,237 162,177 120,594
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 278,304 456,207 463,253
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 259,164 211,140 154,836
          جمع مرغ: 190,725     753,705 829,524 738,683
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 10,322    
          جمع مرغ: 22,440     10,322 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000     108,974
    تولکی   جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 937,500 752,500 225,000
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000   285,131 818,202
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 89,792 67,712 31,280
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 609,662 442,470 341,140
          جمع مرغ: 629,880     1,636,954 1,547,813 1,524,596
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700   90,903 306,304
      جاجرمی
1392/02/01
16,000     62,069 223,254
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 1,456,374 1,181,206 906,039
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 130,518 4,293  
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 328,512 243,865 183,402
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 508,930 517,583 486,905
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200     392,518
          جمع مرغ: 578,340     2,424,334 2,099,919 2,498,422
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 104,880 84,272 61,824
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 14,643    
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430     240,970
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 66,652    
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 388,516 302,284 225,529
          جمع مرغ: 189,780     574,691 386,556 528,323
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 191,322 576,341 774,794
          جمع مرغ: 116,250     191,322 576,341 774,794
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 422,261 311,139 83,341
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 901,289 894,409 708,647
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100     546,633
          جمع مرغ: 377,786     1,323,550 1,205,548 1,338,621
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 43,025 295,566 484,502
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   44,436 127,512 168,084
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 771,629 437,521  
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 266,515 202,714 148,415
          جمع مرغ: 446,330     1,125,605 1,063,313 801,001
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 120,115    
    تولکی   ساکت
1392/01/31
28,560 4,165 309,513    
    تولکی   ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 280,843 276,283 265,868
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 1,194,160 923,680 726,800
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 556,600 605,360 595,240
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 296,240 575,000 606,280
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255   43,618 692,195
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 464,508 612,306 612,306
          جمع مرغ: 705,680     3,221,979 3,036,247 3,498,689
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 71,944 422,280 675,648
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 230,000 174,800 92,000
          جمع مرغ: 192,000     301,944 597,080 767,648
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 613,245 611,367 501,575
          جمع مرغ: 91,800     613,245 611,367 501,575
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500   16,501 509,387
          جمع مرغ: 93,580     0 16,501 509,387
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 262,987 604,381 713,822
          جمع مرغ: 106,530     262,987 604,381 713,822
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 462,501 416,088 293,874
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990     2,109 33,468
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750   285,660 724,500
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000       96,983
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020     51,595
          جمع مرغ: 264,280     462,501 703,857 1,200,420
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020   313,591 767,832
          جمع مرغ: 93,600     0 313,591 767,832
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 633,157 607,217 427,550
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 426,929 717,462 729,660
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 237,667 176,333 134,933
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 384,361 280,161 225,112
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 54,844    
    تولکی   مرغ مادر آبیک
1390/09/22
59,560 8,730 560,960 374,400  
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 212,907 164,882 112,056
          جمع مرغ: 575,097     2,510,825 2,320,455 1,629,311
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 140,772 4,631  
          جمع مرغ: 60,400     140,772 4,631 0
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 1,004,570 998,431 800,433
          جمع مرغ: 150,150     1,004,570 998,431 800,433
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      زاگرس جوجه
1391/04/07
28,000 2,800 90,160    
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 391,307 321,049 233,005
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 87,970 40,638  
          جمع مرغ: 146,180     569,437 361,687 233,005
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 36,677 169,434 258,734
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 340,805 243,432  
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 237,897    
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 217,261 623,444 821,812
    تولکی   ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 600,598 563,005 458,281
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 668,867 665,800 540,003
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 541,443 403,305 318,297
          جمع مرغ: 677,500     2,643,548 2,668,420 2,397,127
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 286,626 216,752 159,712
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 49,680 38,272 28,704
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 760,304 722,202 510,910
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 611,037 606,373 480,434
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 454,181 649,329 653,322
          جمع مرغ: 406,860     2,161,828 2,232,928 1,833,082
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570     241,732
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 247,237 172,353  
          جمع مرغ: 110,160     247,237 172,353 241,732
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 319,185 250,733 186,127
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700   14,981 237,746
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   82,552 38,136  
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 517,868 522,652 467,636
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 55,970 20,671  
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 339,881    
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 517,868 522,652 467,636
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 263,120 197,340 146,740
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 214,021 154,570 14,863
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960     89,264
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 382,444 349,712 264,342
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 287,623 225,939 167,723
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960     83,229
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 160,847    
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 731,252 653,657 423,994
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 237,697 563,240 676,920
      مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250   5,643 174,186
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 475,029 347,716 265,578
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 199,925 146,023 111,798
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   58,985 43,785 32,930
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 962,481 807,599 608,465
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   80,346 71,147 52,133
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 392,422 309,708 229,344
          جمع مرغ: 1,533,765     6,279,516 5,245,904 4,700,654
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 145,389 35,034  
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 121,805 151,052 148,299
      زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 236,227 176,170 65,062
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 39,100    
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 557,410 734,768 734,768
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 252,164 187,090 143,165
          جمع مرغ: 421,680     1,352,095 1,284,114 1,091,294
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 404,820 313,128 246,385
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 113,587 52,472  
          جمع مرغ: 101,280     518,407 365,600 246,385
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210     205,393
          جمع مرغ: 20,800     0 0 205,393
    آمیخته: راس
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 124,506 77,817  
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 112,221 80,758 5,244
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 4,315    
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 893,012 765,927 570,516
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 136,957    
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 388,617 286,668 220,048
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 887,778 802,518 581,928
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 602,186 456,752 345,405
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 24,509 10,212  
    تولکی   سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200 84,000    
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 757,084 798,268 782,522
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 518,497 419,373 309,356
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 68,849    
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 217,120 178,848 129,536
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 637,859 641,782 562,355
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 213,808 57,270  
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700   176,044 633,202
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180     32,692 93,812
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000     44,436 186,760
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500   126,057 345,972
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 387,626 635,414 645,226
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085     652,394
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 87,285 250,470 330,165
    تولکی   معاف جوجه فومن
1390/10/11
23,200 3,100 211,906 100,470  
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 262,627 193,556 146,728
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 1,408,381 1,406,224 1,166,821
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 755,435 1,302,370 1,326,544
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 586,454 804,368 806,837
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 440,745 445,498 402,715
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 674,217 486,380 377,489
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 545,313 410,090 304,033
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 868,917 724,098 521,350
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 430,707 313,963 242,556
          جمع مرغ: 3,014,275     12,330,931 12,028,323 11,689,514
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 152,564 350,612 414,101
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 514,009 418,761 307,091
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640   203,136 684,480
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470     4,666 19,610
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 236,256 170,016 11,040
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری توسعه زرین
1391/06/11
16,320 2,150 132,127 102,098 67,565
          جمع مرغ: 424,800     1,034,956 1,249,289 1,503,887
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600 298,568 222,393 175,518
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640   173,385 126,380 101,548
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550   8,556 264,111
          جمع مرغ: 129,550     471,953 357,329 541,177
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 73,442    
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 105,494 65,933  
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 239,940 219,960 167,580
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 225,805 164,569 126,298
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 100,792    
    تولکی   واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 182,027 110,400  
          جمع مرغ: 236,504     927,500 560,862 293,878
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 76,666 47,917  
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 26,527    
          جمع مرغ: 42,300     103,193 47,917 0
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 412,136 504,192 501,111
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   79,143 58,305 46,437
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 126,592 40,480  
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 432,326 331,614 255,466
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 167,992 40,480  
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 379,531 306,973 226,443
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 124,200    
    تولکی   آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 289,080 257,107 171,600
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170     210,895
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000     48,139
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 507,300 467,400 361,633
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360     134,443
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 501,784 498,716 399,817
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 237,015 173,880 132,480
    تولکی   تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 244,340 208,303 108,300
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 247,549 181,608 138,368
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 93,104 255,530 330,418
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 218,050 173,775 47,250
    تولکی   تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 209,100 161,783 25,500
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380   145,581 399,556
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 1,084,094 763,326 631,244
    تولکی   تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 268,793 179,400  
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 349,493 276,843 207,721
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 327,890 240,839 58,034
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 37,036 27,434 21,751
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 427,818 336,629 253,964
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 156,300    
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160     150,744
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 242,608 200,624 145,352
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 85,155 8,188  
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 387,103 427,766 421,260
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 1,012,127 1,032,495 990,192
    تولکی   خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 350,900 261,000  
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   32,384 24,288 10,120
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 216,679 165,894 97,336
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300   107,916 284,280
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 249,829 557,919 647,778
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 352,560 341,640 303,853
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 546,158 764,621 768,145
    تولکی   رامسر طیور
1390/11/22
75,350 10,100 854,100 759,633 507,000
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 792,412 788,778 639,746
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 116,042 42,857  
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100     69,828
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 636,584 482,439 375,361
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 329,927 212,330  
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 266,732 197,579 156,652
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 214,189 161,076 119,419
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 191,851 505,386 641,302
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 361,434 278,959 213,811
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000   321,632 681,720
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 164,782 120,618 92,125
      سروبالان
1391/06/28
9,940   97,240 72,549 54,259
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050   12,104 192,078
    تولکی   طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 232,107 227,460 211,140
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500   424,611 824,166
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 216,071 156,601 19,823
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 70,950    
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   50,983    
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 1,191,400 1,484,144 1,477,336
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000     161,945
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 320,331 500,565 506,739
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 825,443 838,191 780,824
    حذفی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 487,600 627,800  
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 336,196 276,935 200,578
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 250,981 190,899 139,766
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 492,246 400,586 291,953
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250   152,564 459,586
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500   57,026 293,986
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 330,455 250,612 184,078
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 431,385 333,993 249,833
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 166,635 382,950 452,295
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950   429,332 933,331
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 979,473 921,419 654,966
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 130,401 68,632  
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 351,464 253,545 196,782
      نوک طلای چمستان
1391/06/01
25,000 2,800 187,067 141,066 65,167
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 31,893    
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 431,822 435,811 389,936
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 170,140 330,240 348,206
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 196,549 52,647  
    تولکی   ییلاق جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 303,307 298,760 290,840
          جمع مرغ: 5,889,840     22,606,361 22,714,878 21,406,207
    آمیخته: کاب
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 87,584 54,740  
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 306,074 237,728 181,267
          جمع مرغ: 86,700     393,658 292,468 181,267
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 306,820 573,620 586,960
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 326,370 242,880 182,160
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 26,097 414,154 732,994
    تولکی   میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200 105,000    
    تولکی   میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050   29,400    
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 347,986 210,901  
          جمع مرغ: 453,730     1,141,673 1,441,555 1,502,114
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 266,616 517,500 545,652
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   242,266 397,134 403,266
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 272,734 296,627 291,667
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 583,184 581,398 476,988
          جمع مرغ: 272,400     1,364,800 1,792,659 1,717,573
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
    تولکی   تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 231,313 226,270 206,380
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 54,176    
      مرغ مادر آذربال
1391/06/09
19,000 2,800 151,493 116,534 72,833
          جمع مرغ: 147,530     436,982 342,804 279,213
    آمیخته: کاب
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 334,060 648,408 683,681
      چشمه ساران
1392/01/31
28,560 4,165   120,866 407,266
          جمع مرغ: 158,610     334,060 769,274 1,090,947
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 287,776 609,960 685,032
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430   332,068 671,910
          جمع مرغ: 174,430     287,776 942,028 1,356,942
          جمع مرغ: