دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/4/1 الی 1392/6/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1392 امرداد1392 شهریور1392
          جمع کل مرغ: 25,136,600   جمع تولیدات:  96,360,006  95,161,986  93,504,027
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو
1391/04/15
24,040 3,100 289,362 208,266 158,504
      پیام جوجه
1391/06/14
24,835 3,000 508,753 364,048 297,026
      تبریز جوجه
1391/02/19
22,445 3,000 154,871 110,819 6,883
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 307,188 373,704 370,392
      تعاونی 309 شبستر
1391/03/20
27,000 3,400 248,400 187,956 134,964
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800     261,679
      سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون)
1391/05/03
22,560 400 304,410 241,452 176,419
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/02/16
25,000 3,300 167,900 115,000  
      شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان
1391/09/08
23,800 3,500 282,093 487,916 495,945
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000     227,522
      میشو
1391/02/23
42,770 5,010 305,607 221,663 39,348
      یاران نوین خاصبان
1391/02/30
24,605 3,830 186,374 138,083 49,046
          جمع مرغ: 795,990     2,754,958 2,448,907 2,217,728
    آمیخته: کاب
    تولکی   مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/01/22
38,600 5,200 304,211 421,626 415,900
      مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان)
1391/03/09
23,260 3,200 190,452 144,801 82,030
      میشاب مرند
1391/06/07
21,420 2,550 416,462 295,596 238,448
          جمع مرغ: 249,840     911,125 862,023 736,378
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 265,911 184,383 151,693
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 744,294 737,697 568,390
      آناش
1391/12/09
8,250       11,638
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000     39,992
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 457,087 452,364 344,417
      اروم فراز
1391/03/15
15,530 1,840 134,541 102,394 69,057
      اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600 589,536 416,429 339,149
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750   38,088 184,851
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400   93,104 350,704
      بهپرورارومیه 2
1391/06/08
22,730 2,300 446,462 315,417 255,469
      بهپرورارومیه 3
1391/04/07
28,000 2,800 311,696 225,829 170,875
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300   224,084 433,229
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 36,869 193,713 316,511
    تولکی   بهپروران خوی
1390/09/26
17,500 2,100 433,098 426,310 412,934
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000   261,643 505,843
      تابان مرغ بوکان
1391/02/19
30,000 4,000 207,000 148,120 9,200
      تعاونی 169 (اروم چکاوک)
1391/02/24
28,000 3,400 201,787 146,832 30,053
      تعاونی 175 پلیکان
1391/06/19
26,370 3,500 542,221 412,832 325,494
      تعاونی 29 پیرانشهر
1391/01/08
26,690 3,500 90,034    
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 125,315 324,653 366,427
      تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 572,820 402,832 327,579
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440   71,336 516,718
      سینه طلا
1391/03/18
13,000 1,860 116,809 88,903 63,388
      کاوش
1391/08/01
31,850 4,000 655,876 660,760 574,808
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 1,012,431 1,253,266 1,244,003
      کیمیا جوجه ارومیه
1391/06/21
27,790 3,525 572,270 446,141 347,282
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/04/21
20,000 2,700 249,933 186,147 140,453
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/01/27
15,500 2,000 84,134 23,767  
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000     233,289
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500     292,601
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970   264,147 530,346
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 19,749 174,524 287,439
      مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو)
1391/01/10
27,100 3,500 99,728    
          جمع مرغ: 2,033,810     7,969,601 8,275,715 9,443,832
    آمیخته: کاب
      اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1391/04/10
21,420 2,950 245,345 176,701 134,660
      زرین پرور خوی(اشرفی)
1391/04/06
22,440 3,060 247,393 179,609 135,568
          جمع مرغ: 131,580     492,738 356,310 270,228
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1391/05/16
28,000 3,960 421,605 339,173 245,579
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 1,917,622 1,880,989 1,328,668
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 959,084 2,162,925 2,462,072
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 1,172,034 1,184,270 1,051,422
      تعاونی 256 اردبیل
1391/03/30
42,600 8,310 437,644 322,681 239,071
      تعاونی 256 اردبیل
1391/04/04
74,390 5,865 804,155 586,293 440,290
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 264,609 457,677 465,208
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000     366,650
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 610,075 464,494 366,226
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770     225,707
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 509,295 903,608 919,840
          جمع مرغ: 1,592,525     7,096,123 8,302,110 8,110,733
    آمیخته: کاب
      مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین
1391/03/02
33,970 4,590 263,562 196,890 83,340
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 490,298 474,831 330,942
          جمع مرغ: 172,290     753,860 671,721 414,282
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000   262,475 608,465
      سپاهان طیور
1391/03/07
35,700 5,000 287,933 217,865 114,954
      شبدیزاردهال
1391/06/01
2,000 2,350 36,493 26,680 20,976
      شبدیزاردهال
1391/05/25
14,400   242,659 184,368 140,208
      صفاهان
1391/06/11
40,670 4,800 823,161 573,718 470,200
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 115,946 511,395 752,810
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/03/15
46,830 6,100 405,703 308,766 208,237
    تولکی   مرغ مادر درخشان
1391/06/05
31,140 2,000 347,658 292,957 82,643
      مرغ مادر درخشان
1391/05/31
8,290 2,850 149,612 109,953 86,055
          جمع مرغ: 714,340     2,409,165 2,488,177 2,484,548
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/03/27
24,730 3,000 246,096 182,770 134,235
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 451,809 405,162 293,210
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 765,583 761,053 600,235
      فدک
1391/04/28
20,715 2,650 269,985 208,365 154,368
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000   231,752 456,207
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 252,809 518,238 554,471
    تولکی   کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 189,302    
      کوثر هومند
1390/12/17
28,800 4,700 8,832    
      مرغ مادر کوشا
1391/01/16
33,710 5,200 155,066    
      نورالهدی
1391/03/07
22,460 3,000 181,147 137,066 72,321
    تولکی   نیکان نوین پرور
1391/01/09
25,000 3,100 13,821 141,723 291,920
          جمع مرغ: 676,515     2,534,450 2,586,129 2,556,967
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 467,127 385,345 291,088
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100     40,513
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 334,788 375,084 369,012
          جمع مرغ: 144,775     801,915 760,429 700,613
    آمیخته: کاب
      به جوجه زاگرس
1391/03/20
22,440 2,860 206,448 156,213 112,171
          جمع مرغ: 67,320     206,448 156,213 112,171
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
    تولکی   جنوب خراسان
1390/11/25
89,790 12,800 822,500 1,060,000 1,039,000
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 1,150,082 1,092,663 768,410
      جنوب خراسان
1391/06/01
12,000 2,000 218,960 160,080 125,856
          جمع مرغ: 470,580     2,191,542 2,312,743 1,933,266
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 411,633 1,177,850 1,511,184
      فریمان
1391/04/17
28,000 3,950 341,320 248,584 189,765
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 681,210 586,486 433,314
      مرغداران طوس
1391/02/02
35,995 4,100 208,627 88,308  
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600   27,138 311,887
      مرغداران طوس
1391/01/30
18,460 4,300 103,597 36,797  
      مرغداران طوس
1390/12/23
33,420 4,625 40,995    
          جمع مرغ: 595,060     1,787,382 2,165,163 2,446,150
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 164,373 166,336 149,163
      سیمرغ خراسان
1391/03/27
9,550 890 95,035 70,581 51,838
      سیمرغ خراسان
1391/04/03
25,570 3,620 273,668 199,958 149,773
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 638,209 639,156 533,025
          جمع مرغ: 222,060     1,171,285 1,076,031 883,799
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/05/24
60,392 8,940 1,005,648 768,589 581,535
      صحرای جنوب
1391/01/10
43,600 6,965 160,448    
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260   300,659 765,752
          جمع مرغ: 314,516     1,166,096 1,069,248 1,347,287
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت خرمدره
1391/05/07
129,700 16,180 1,789,860 1,443,820 1,046,074
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 607,690 473,754 368,777
          جمع مرغ: 477,630     2,397,550 1,917,574 1,414,851
    آمیخته: کاب
      امیری
1391/04/10
32,640 4,590 373,858 269,258 205,197
      تک پروران- درسا جوجه
1391/03/06
22,440 3,060 179,609 135,568 68,816
      ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 123,433 31,740  
      سبزدشت ابهر
1391/02/23
56,960 7,400 406,998 295,204 52,403
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500     275,080
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 423,200 1,042,360 1,246,600
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590     161,874
      ققنوس مرغ ابهر
1391/03/13
34,400 4,490 290,107 222,591 142,416
      میثاق زنجان
1391/01/29
25,000 3,500 138,767 46,000  
          جمع مرغ: 775,920     1,935,972 2,042,721 2,152,386
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1391/06/04
30,000 4,500 565,340 407,100 324,300
          جمع مرغ: 90,000     565,340 407,100 324,300
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825   172,666 494,067
          جمع مرغ: 61,200     0 172,666 494,067
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1391/03/16
40,800 5,290 357,843 274,013 187,680
      مجتمع طیور فارس
1391/02/09
36,275 5,000 225,824 127,930  
      مرغ مادر حق جو
1391/01/29
23,500 2,700 130,441 43,240  
          جمع مرغ: 241,950     714,108 445,183 187,680
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1390/12/25
37,973 5,714 58,225    
          جمع مرغ: 37,973     58,225 0 0
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1391/01/06
25,900 3,100 79,427    
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800   352,128 641,324
      البرز
1391/03/08
68,780 9,330 558,951 423,960 232,018
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000     51,010
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 415,840 410,933 309,120
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 279,506 439,410 443,998
      کوهین جوجه(حاجی)
1391/03/24
51,097 6,635 492,030 368,239 267,953
      مرغ مادر علیرضا حاجی- نگین
1391/06/12
26,100 4,100 533,867 370,185 304,552
      واحد اکبرآقاجانی صبا
1391/03/03
37,080 5,050 289,965 217,190 96,655
          جمع مرغ: 798,001     2,649,586 2,582,045 2,346,630
    آمیخته: کاب
      نیل پروران افق
1391/04/17
30,200 3,880 368,138 268,116 204,675
          جمع مرغ: 90,600     368,138 268,116 204,675
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250   317,717 838,805
          جمع مرغ: 100,100     0 317,717 838,805
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 593,630 605,191 569,618
      واروک
1391/05/02
15,590 5,000 209,166 165,181 120,958
          جمع مرغ: 133,770     802,796 770,372 690,576
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1391/04/15
53,500 5,630 643,962 463,488 352,743
      ماهان
1391/05/15
52,920 6,650 786,286 636,980 458,464
      ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 8,249    
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800   199,944 548,697
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 450,639 649,635 652,533
          جمع مرغ: 534,260     1,889,136 1,950,047 2,012,437
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 639,323 510,033 392,150
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 82,739 82,616 67,405
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 13,278 434,707 771,273
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080   203,835 519,149
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000     126,272
          جمع مرغ: 311,340     735,340 1,231,191 1,876,249
    آمیخته: کاب
      طیور بهاران
1391/05/14
38,760 5,855 568,170 463,570 329,253
          جمع مرغ: 116,280     568,170 463,570 329,253
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 517,232 519,540 442,628
      پرماه گلستان
1391/05/02
14,630   196,286 155,009 113,508
      پرماه گلستان
1391/04/29
10,370 3,740 135,950 105,421 77,914
      پیگیر
1391/04/15
76,435 10,520 920,022 662,182 503,961
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700   73,355 356,009
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 568,407 468,893 354,200
      لاله های گلستان
1391/05/18
32,310 4,100 499,384 396,336 290,316
      ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 211,091 111,380  
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 466,088 468,166 398,860
      ماکیان مهر گنبد
1391/04/11
41,960 6,050 485,114 348,715 266,361
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590   170,500 391,967
      مرغ سپید گرگان
1390/12/18
21,960 2,700 10,102    
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 929,524 850,124 609,187
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 387,587 357,926 255,254
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   122,311 105,303 77,801
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 220,522 732,371 994,195
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   11,285 54,771 82,371
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 631,635 635,395 547,041
          جمع مرغ: 1,424,005     6,312,540 6,215,387 5,761,573
    آمیخته: کاب
      پردیس ماکیان
1391/04/24
28,560 4,285 363,474 275,014 205,822
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958     52,300
      صحرای مینودشت
1391/03/27
25,500 2,860 253,759 188,462 138,414
      گلریزان
1391/02/23
23,600 3,287 168,630 122,311 21,712
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080     194,249
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 441,207 436,001 327,977
      واحد مرغ مادر یمرلی
1391/02/26
29,580 3,570 216,801 158,746 40,820
          جمع مرغ: 444,540     1,443,871 1,180,534 981,294
    آمیخته: هوبارد
      بهتا جوجه
1391/01/31
21,000 2,823 119,140 45,080  
      مزرعه نمونه ارتش
1391/05/02
20,130 2,670 270,077 213,283 156,181
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 143,465 353,359 422,597
          جمع مرغ: 163,410     532,682 611,722 578,778
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      آسیه نوید
1391/01/15
63,235 9,520 281,185    
      اهورا جوجه گیلان
1391/02/10
68,120 7,880 428,248 250,682  
      بهار پرورش بیشه سرا
1391/05/10
20,300 2,560 284,809 232,516 167,462
      پاسکه
1391/01/06
33,950 2,270 104,113    
      پرنیان صومعه سرا
1391/05/17
17,100 2,170 260,889 208,449 151,814
      تالاب گیلان
1391/03/18
28,140 2,800 252,847 192,441 137,211
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 172,863 651,141 919,659
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/04/06
44,660 6,000 492,361 357,459 269,806
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 684,874 675,789 502,173
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 93,379 577,190 907,400
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 1,024,095 1,018,035 802,915
      سپید ماکیان 1
1391/04/31
4,440 3,600 58,889 46,090 33,904
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700     390,049
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 649,756 739,622 728,729
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/02/14
21,600 3,960 141,091 92,736  
      سیمرغ پر طلایی سپید رود
1391/03/24
64,145 8,050 617,675 462,273 336,377
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 327,275 334,144 317,461
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950   112,766 457,436
      قوی تالاب
1391/04/25
41,500 6,000 531,338 404,072 301,622
      گیلک ماهی بهدان
1390/12/27
18,200 3,535 33,488    
      گیلک ماهی بهدان
1391/01/04
30,000 5,320 82,800    
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800     56,427
      مرغ سلامت
1390/12/22
36,350 4,725 39,016    
      مرغ مادر شاهد
1391/01/21
14,880 4,785 75,293 9,126  
      مرغ مادر شاهد
1391/02/06
4,760 1,730 28,757 14,597  
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 528,766 469,451 341,454
      نوید جوجه
1391/02/26
48,470 6,210 355,253 260,122 66,889
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695   372,045 1,113,979
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780     184,579
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995     69,500
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 1,235,914 1,210,507 839,370
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270   54,669 296,432
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 1,190,496 971,310 737,984
      واحد جمشید غلامی
1391/01/05
37,650 4,000 109,687    
      واحد جمشید غلامی
1390/12/28
31,100 5,300 61,993    
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 1,229,035 1,314,962 1,287,929
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 770,172 757,704 549,152
          جمع مرغ: 3,095,980     12,146,357 11,789,898 11,967,713
    آمیخته: کاب
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 663,996 743,917 731,873
      سیرنگ جوجه گیلان
1391/05/17
36,000 5,280 549,240 438,840 319,608
      شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری زرین
1391/06/11
16,320 2,150 330,317 230,221 188,681
          جمع مرغ: 264,060     1,543,553 1,412,978 1,240,162
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      پیامان خرم
1391/09/04
9,640   126,085 198,218 200,288
      پیامان خرم
1391/02/10
26,640 2,700 167,477 98,035  
      پیامان خرم
1391/08/30
17,370 2,600 248,496 358,228 359,825
          جمع مرغ: 134,310     542,058 654,481 560,113
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      تدارک ارمغان آسیا
1391/04/15
16,516 2,400 198,798 143,083 108,896
      دامداران شمال
1391/03/08
7,000   56,887 43,148 23,613
      دامداران شمال
1391/02/23
40,108 7,202 286,585 207,867 36,900
      رنگی و شرکاء
1391/05/10
17,200 2,720 241,316 197,009 141,888
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 93,000 233,880 253,440
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 433,750 404,407 287,040
      مرغ مادر قربانی
1391/01/29
23,434 1,737 130,074 43,118  
      مرغ مادر قربانی
1391/02/06
9,484 2,400 57,296 29,084  
      نوک طلای مجیدآباد نور
1391/04/15
22,667 3,040 272,835 196,372 149,450
    تولکی   واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1390/11/15
18,600 3,168 227,627 223,893 215,413
          جمع مرغ: 557,830     1,998,168 1,721,861 1,216,640
    آمیخته: آرین
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/05/10
12,500 1,800 175,375 143,175 103,117
      تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1)
1391/03/27
17,300 300 172,158 127,859 93,904
          جمع مرغ: 89,400     347,533 271,034 197,021
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/02/12
20,000 3,000 128,187 79,733  
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500     168,321
      آببندان سر ساری
1391/03/03
35,000 6,250 273,700 205,007 91,233
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   61,617 92,667 93,357
      آفاق طیور
1391/04/27
24,000 3,500 310,960 238,832 177,376
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 422,910 552,690 551,053
      آلاشت جوجه
1391/04/24
33,000 4,565 419,980 317,768 237,820
      آمل جوجه
1391/04/13
30,000 4,000 353,280 253,000 194,120
      آمل جوجه
1391/01/24
39,000 5,970 204,516 41,860  
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 475,609 541,389 533,416
    تولکی   آمل جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 152,093 313,280 308,293
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 187,621 475,540 535,547
      پارس جوجه طبرستان
1391/02/28
35,650 6,850 265,664 195,694 60,130
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000   158,700 418,983
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 468,165 424,005 305,325
    تولکی   تشنی(رمضان رضایی)
1390/10/15
22,800 3,100 165,047 269,673 264,924
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 488,972 442,850 318,895
    تولکی   تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 180,000    
    تولکی   تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور)
1390/11/11
19,100 2,500 196,350 247,217 242,258
    تولکی   تعاونی 231 زری بال
1390/11/20
19,400 2,200 207,967 239,700 234,657
      تعاونی 232 -طیور هما
1391/02/28
36,500 4,500 271,998 200,361 61,563
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 591,792 1,144,131 1,168,146
    تولکی   تعاونی 290
1390/10/22
27,020 3,300 327,673 322,537 312,417
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 399,571 477,863 472,926
      تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی
1391/01/28
27,560 3,650 151,285 46,485  
      تعاونی235 مرغداران شمال
1391/03/14
33,000 4,600 280,324 215,556 141,680
      تک جوجه آمل
1391/05/23
47,310 6,000 778,376 598,471 450,486
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 29,817 43,894 44,156
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 474,263 576,958 571,844
      تیرنگ
1391/04/15
35,150 5,740 423,089 304,516 231,756
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 332,954 361,653 354,745
      تیکا طبرستان
1391/04/19
17,800 2,000 219,711 161,850 122,820
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/02/03
26,300 4,000 154,048 68,555  
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700     187,046
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000   18,018 589,884
      حدیث سواد کوه
1391/02/20
60,000 7,090 417,680 299,920 27,600
      خنارجوجه
1391/06/07
27,600 4,000 536,618 380,880 307,243
      خنارجوجه
1391/05/30
4,400   78,531 58,021 45,203
    تولکی   خنارجوجه
1390/12/07
33,900 3,500 391,500 407,933 398,847
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/01/06
20,170 2,600 61,855    
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 10,719 186,333 370,067
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800     162,086
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100   236,876 650,045
      رخشان جوجه محمودآباد
1391/04/29
21,500 2,800 281,865 218,569 161,537
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 584,222 793,083 793,083
      زربال گستر کوثر
1391/05/11
53,260 7,470 751,321 615,756 442,626
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 214,750 316,127 318,009
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 467,607 381,514 289,868
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 364,900 468,166 466,088
      سروبالان
1391/06/28
9,940   205,759 173,446 129,551
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 322,438 294,896 211,319
      طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 123,847 62,867  
      فدک کیاسر
1391/05/19
32,320 5,000 505,981 398,936 293,876
      قطره طلا
1391/03/29
38,560 6,300 392,001 289,714 214,034
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250     469,752
      قطره طلا
1391/04/05
17,500   191,053 138,997 104,650
      قطره طلا
1390/12/17
53,655 6,380 16,454    
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700     62,137
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1391/02/11
33,500 4,330 212,658 128,417  
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000   58,642 518,213
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 572,270 446,141 347,282
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 506,765 517,401 491,569
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/01/27
25,200 3,100 136,786 38,640  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 756,475 768,922 710,079
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/02/25
29,520 4,400 214,552 156,614 36,211
      مرغ مادرطیور بهشت
1391/03/03
18,000 1,600 140,760 105,432 46,920
      مرغک سهیل
1391/01/17
41,050 6,230 197,642    
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 745,185 587,721 454,651
      مهتاب نور
1391/02/07
9,000 2,000 54,924 28,980  
      مهتاب نور
1391/01/31
7,500   42,550 16,100  
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 713,506 713,506 588,589
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 34,237 575,328 995,103
      نعاونی 251 قائم شهر
1391/02/26
15,500 1,800 113,605 83,183 21,390
      نگین واحد احمد محمدیان
1391/05/05
22,380 3,200 305,412 244,330 177,756
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 644,272 631,026 437,556
      نور جوجه
1390/12/29
35,880 5,000 77,022    
      نوک طلای چمستان
1391/06/01
25,000 2,800 456,167 333,500 262,200
      نیکو طیور
1391/03/21
52,000 7,000 483,981 365,179 263,120
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100   61,166 296,856
      واحد صفایی جوان
1391/04/25
38,150 4,500 488,447 371,454 277,274
      واحد مرغ مادر پاکدامن
1391/01/29
15,470 2,000 85,869 28,465  
          جمع مرغ: 5,949,165     22,299,725 21,612,634 21,287,567
    آمیخته: کاب
      ساحل جوجه جلالی
1391/05/10
14,280 1,940 200,348 163,563 117,800
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 318,851 401,760 399,382
      مرغ مادر زرپر سیاوش
1391/05/28
32,640 4,080 569,546 425,408 328,315
          جمع مرغ: 198,900     1,088,745 990,731 845,497
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 683,606 582,406 432,630
      مرغ پرور
1391/03/17
39,700 4,975 352,457 269,060 191,142
      نازمرغ زرند
1391/05/09
57,310 8,720 799,665 650,278 469,254
          جمع مرغ: 390,030     1,835,728 1,501,744 1,093,026
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000       35,267
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900   164,202 469,848
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200     134,789
      مرغ پرور
1390/12/27
31,625 4,100 58,190    
          جمع مرغ: 124,525     58,190 164,202 639,904
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: آربوراکرز
      طلایه داران مرغ مادر فرهادیان
1391/03/17
24,300 3,040 215,735 164,690 116,996
          جمع مرغ: 72,900     215,735 164,690 116,996
    آمیخته: راس
      تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 26,869    
      کیان ماکیان اکباتان
1391/03/28
32,120 4,040 323,084 239,359 176,317
      مرغ مادر آذربال
1391/06/09
19,000 2,800 376,985 265,113 215,587
    تولکی   وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300 209,653 171,947 62,400
          جمع مرغ: 226,830     936,591 676,419 454,304
    آمیخته: کاب
      کشت و صنعت سهیل
1391/02/30
16,830 2,450 127,481 94,450 33,548
          جمع مرغ: 50,490     127,481 94,450 33,548
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ: